Darynda Jones quotes | 11 quotes van Darynda Jones

Ben je op zoek naar een Darynda Jones quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Darynda Jones quotes. Veel leesplezier!

Darynda Jones quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Darynda Jones verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Darynda Jones quotes:

After a long, labored sigh, I said, “She was really happy when I got there. I’m pretty sure she was suicidal when I left.”“You do have that effect on people.

NL: Na een lange, zware zucht, zei ik, Ze was echt blij toen ik daar kwam. Ik ben er vrij zeker van dat ze suïcidaal was toen ik vertrok.

— Darynda Jones, Third Grave Dead Ahead


Never knock on death’s door. Ring the doorbell then run. He totally hates that. – T-shirt

NL: Nooit kloppen op de deur van de dood. Bel de deurbel en ren dan weg. Daar heeft hij een hekel aan. – T-shirt

— Darynda Jones, First Grave on the Right


I may not look like much, but I’m an expert at pretending to be a ninja.

NL: Ik zie er misschien niet veel uit, maar ik ben een expert in doen alsof ik een ninja ben.

— Darynda Jones, First Grave on the Right


After a long pause in which he took the time to blink several times, he asked, “You named your breasts?”I turned my back to him with a shrug. “I named my ovaries, too, but they don’t get out as much.

NL: Na een lange pauze waarin hij de tijd nam om een paar keer te knipperen, vroeg hij: “Je hebt je borsten een naam gegeven?”Ik keerde hem de rug toe met een schouderophaal. “Ik heb mijn eierstokken ook een naam gegeven, maar ze komen er niet zo vaak uit.

— Darynda Jones, First Grave on the Right


There is a great need for a sarcasm font.

NL: Er is een grote behoefte aan een sarcasme lettertype.

— Darynda Jones, Third Grave Dead Ahead


I stood and walked around the desk so I could stand over him. Menacingly. Like Darth Vader, only with better lung capacity.

NL: Ik stond en liep rond het bureau zodat ik over hem heen kon staan. Bedreigd. Net als Darth Vader, alleen met een betere longcapaciteit.

— Darynda Jones, First Grave on the Right


You know you have ADD when Look A chicken – T-shirt

NL: Je weet dat je ADD hebt als Look A chicken – T-shirt

— Darynda Jones, First Grave on the Right


I like to see the glass as half full, hopefully of jack daniels.

NL: Ik zie het glas graag als halfvol, hopelijk van Jack Daniels.

— Darynda Jones, First Grave on the Right


Insanity does NOT run in my family. It strolls through, takes its time, and gets to know everyone personally. —T-SHIRT

NL: Krankzinnigheid zit NIET in mijn familie. Het wandelt er doorheen, neemt de tijd, en leert iedereen persoonlijk kennen. T-SHIRT

— Darynda Jones, Fourth Grave Beneath My Feet


At first, I could lie about my lack of sleep and she’d fall for it, but she started suspecting insomnia when I began seeing purple elephants in the air vents at the office. I knew I shouldn’t have asked her about them. I thought maybe she’d redecorated.

NL: Eerst kon ik liegen over mijn gebrek aan slaap en ze zou erin vallen, maar ze begon slapeloosheid te vermoeden toen ik paarse olifanten begon te zien in de luchtopeningen op kantoor. Ik wist dat ik haar niet naar hen had moeten vragen. Ik dacht dat ze misschien opnieuw ingericht was.

— Darynda Jones, Third Grave Dead Ahead


Want coffee?” I asked, as I headed that way.”It’s three thirty in the morning.””Okay. Want coffee?

NL: Wil je koffie?” Ik vroeg het, toen ik die kant opging.’Het is half drie’s ochtends.’ Oké. Wil je koffie?

— Darynda Jones, Third Grave Dead Ahead