Dale Carnegie quotes | 14 quotes van Dale Carnegie

Ben je op zoek naar een Dale Carnegie quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Dale Carnegie quotes. Veel leesplezier!

Dale Carnegie quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Dale Carnegie verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Dale Carnegie quotes:

It isn’t what you have or who you are or where you are or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about it.

NL: Het is niet wat je hebt of wie je bent of waar je bent of wat je doet die je gelukkig of ongelukkig maakt. Het is wat je ervan vindt.

— Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People


Don’t be afraid of enemies who attack you. Be afraid of the friends who flatter you.

NL: Wees niet bang voor vijanden die je aanvallen. Wees bang voor de vrienden die je vleien.

— Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People


One of the tragic things I know about human nature is that all of us tend to put off living. We are all dreaming of some magical rose garden over the horizon – instead of enjoying the roses that are blooming outside our windows today.

NL: Een van de tragische dingen die ik weet over de menselijke natuur is dat we allemaal de neiging hebben om het leven uit te stellen. We dromen allemaal van een magische rozentuin aan de horizon – in plaats van te genieten van de rozen die vandaag voor onze ramen bloeien.

— Dale Carnegie


It isn’t what you have, or who you are, or where you are, or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about.

NL: Het is niet wat je hebt, of wie je bent, of waar je bent, of wat je doet die je gelukkig of ongelukkig maakt. Het is waar je aan denkt.

— Dale Carnegie


A man convinced against his will Is of the same opinion still

NL: Een man die tegen zijn wil overtuigd is… is nog steeds van dezelfde mening.

— Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People


there is only one way under high heaven to get the best of an argument – and that is to avoid it .

NL: Er is maar één manier onder de hoge hemel om het beste van een argument te krijgen – en dat is om het te vermijden.

— Dale Carnegie


If you argue and rankle and contradict, you may achieve a victory sometimes; but it will be an empty victory because you will never get your opponent’s good will.

NL: Als je ruzie maakt en rangelt en tegenspreekt, kun je soms een overwinning behalen; maar het zal een lege overwinning zijn omdat je nooit de goede wil van je tegenstander zult krijgen.

— Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People


When two partners always agree, one of them is not necessary.” If there is some point you haven’t thought about, be thankful if it is brought to your attention.

NL: Als twee partners het altijd eens zijn, is één van hen niet nodig.” Als er een punt is waar je niet aan gedacht hebt, wees dan dankbaar als het onder je aandacht wordt gebracht.

— Dale Carnegie


Success is getting what you want..Happiness is wanting what you get.

NL: Succes is krijgen wat je wilt…Geluk is willen wat je krijgt.

— Dale Carnegie


Everybody in the world is seeking happiness—and there is one sure way to find it. That is by controlling your thoughts. Happiness doesn’t depend on outward conditions. It depends on inner conditions.

NL: Iedereen in de wereld is op zoek naar geluk en er is een zekere manier om het te vinden. Dat is door je gedachten te beheersen. Geluk hangt niet af van uiterlijke omstandigheden. Het hangt af van de innerlijke omstandigheden.

— Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People


Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have, it depends solely upon what you think.

NL: Onthoud, geluk hangt niet af van wie je bent of wat je hebt, het hangt alleen af van wat je denkt.

— Dale Carnegie


Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have; it depends solely upon what you think. So start each day by thinking of all the things you have to be thankful for. Your future will depend very largely on the thoughts you think today. So think thoughts of hope and confidence and love and success.

NL: Onthoud, geluk hangt niet af van wie je bent of wat je hebt; het hangt alleen af van wat je denkt. Dus begin elke dag door te denken aan alle dingen waar je dankbaar voor moet zijn. Jullie toekomst zal grotendeels afhangen van de gedachten die jullie vandaag denken. Denk dus aan hoop, vertrouwen en liefde en succes.

— Dale Carnegie


Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.

NL: Ben je het leven beu? Gooi jezelf dan in wat werk waar je in gelooft met heel je hart, leef ervoor, sterf ervoor, en je zult geluk vinden waarvan je dacht dat het nooit van jou zou kunnen zijn.

— Dale Carnegie


Your smile is a messenger of your good will.

NL: Je glimlach is een boodschapper van je goede wil.

— Dale Carnegie