Dalai Lama XIV quotes | 15 quotes van Dalai Lama XIV

Ben je op zoek naar een Dalai Lama XIV quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Dalai Lama XIV quotes. Veel leesplezier!

Dalai Lama XIV quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Dalai Lama XIV verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Dalai Lama XIV quotes:

Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.

NL: Liefde en mededogen zijn benodigdheden, geen luxe. Zonder hen kan de mensheid niet overleven.

— Dalai Lama XIV, The Art of Happiness


Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.

NL: Onthoud dat de beste relatie één is waarin jullie liefde voor elkaar groter is dan jullie behoefte aan elkaar.

— Dalai Lama XIV


The more you are motivated by Love, The more Fearless & Free your action will be.

NL: Hoe meer je gemotiveerd bent door Liefde, hoe meer Fearless & Free je actie zal zijn.

— Dalai Lama XIV


We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.

NL: We kunnen leven zonder religie en meditatie, maar we kunnen niet overleven zonder menselijke genegenheid.

— Dalai Lama XIV


There is a saying in Tibetan, ‘Tragedy should be utilized as a source of strength.’No matter what sort of difficulties, how painful experience is, if we lose our hope, that’s our real disaster.

NL: Er is een gezegde in het Tibetaans: “Tragedy moet worden gebruikt als een bron van kracht.’Ongeacht wat voor soort moeilijkheden, hoe pijnlijke ervaring is, als we onze hoop verliezen, is dat onze echte ramp.

— Dalai Lama XIV


This is my simple religion. There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness.

NL: Dit is mijn eenvoudige religie. Er is geen behoefte aan tempels; geen behoefte aan ingewikkelde filosofie. Ons eigen brein, ons eigen hart is onze tempel; de filosofie is vriendelijkheid.

— Dalai Lama XIV, The Dalai Lama: A Policy of Kindness: An Anthology of Writings By and About the Dalai Lama


Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

NL: Geluk is nog niet klaar. Het komt door je eigen daden.

— Dalai Lama XIV


If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.

NL: Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan te slapen met een mug.

— Dalai Lama XIV


If a problem is fixable, if a situation is such that you can do something about it, then there is no need to worry. If it’s not fixable, then there is no help in worrying. There is no benefit in worrying whatsoever.

NL: Als een probleem kan worden opgelost, als een situatie zodanig is dat je er iets aan kunt doen, dan is er geen reden om je zorgen te maken. Als het niet te repareren is, dan is er geen hulp in zorgen. Er is geen enkel voordeel aan zorgen.

— Dalai Lama XIV


Hard times build determination and inner strength. Through them we can also come to appreciate the uselessness of anger. Instead of getting angry nurture a deep caring and respect for troublemakers because by creating such trying circumstances they provide us with invaluable opportunities to practice tolerance and patience.

NL: Harde tijden bouwen vastberadenheid en innerlijke kracht. Via hen kunnen we ook de nutteloze woede gaan waarderen. In plaats van boos te worden zorgen voor een diepe zorg en respect voor onruststokers, want door zulke moeilijke omstandigheden te creëren, bieden ze ons onschatbare mogelijkheden om tolerantie en geduld te beoefenen.

— Dalai Lama XIV


If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

NL: Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, beoefen dan mededogen. Als je gelukkig wilt zijn, beoefen dan mededogen.

— Dalai Lama XIV, The Art of Happiness


Only the development of compassion and understanding for others can bring us the tranquility and happiness we all seek.

NL: Alleen de ontwikkeling van mededogen en begrip voor anderen kan ons de rust en het geluk brengen die we allemaal zoeken.

— Dalai Lama XIV


I believe compassion to be one of the few things we can practice that will bring immediate and long-term happiness to our lives. I’m not talking about the short-term gratification of pleasures like sex, drugs or gambling (though I’m not knocking them), but something that will bring true and lasting happiness. The kind that sticks.

NL: Ik geloof dat mededogen een van de weinige dingen is die we kunnen beoefenen die ons leven onmiddellijk en op lange termijn geluk zullen brengen. Ik heb het niet over de korte termijn bevrediging van genoegens zoals seks, drugs of gokken (hoewel ik niet kloppen hen), maar iets dat waar en duurzaam geluk zal brengen. Het soort dat blijft hangen.

— Dalai Lama XIV


A disciplined mind leads to happiness, and an undisciplined mind leads to suffering.

NL: Een gedisciplineerde geest leidt tot geluk, en een ongedisciplineerde geest leidt tot lijden.

— Dalai Lama XIV, The Art of Happiness


Happiness doesn’t always come from a pursuit. Sometimes it comes when we least expect it.

NL: Geluk komt niet altijd van een achtervolging. Soms komt het als we het het minst verwachten.

— Dalai Lama XIV