Dada Bhagwan quotes | 25 quotes van Dada Bhagwan

Ben je op zoek naar een Dada Bhagwan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Dada Bhagwan quotes. Veel leesplezier!

Dada Bhagwan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Dada Bhagwan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Dada Bhagwan quotes:

The worldly life means a market place of sensual pleasures. Worldly life means false (temporary) happiness all the time. And moksha (liberation) means permanent happiness all the time.

NL: Het wereldse leven betekent een marktplaats van sensuele genoegens. Het wereldse leven betekent altijd vals (tijdelijk) geluk. En moksha (bevrijding) betekent voortdurend geluk.

— Dada Bhagwan


Believing happiness to be in the eternal thing is called the enlightened vision (samkit).

NL: Gelovend geluk om in het eeuwige ding te zijn wordt de verlichte visie (samkit) genoemd.

— Dada Bhagwan


There is no happiness in what worldly people believe happiness in, there is happiness in what Gnani [the enlightened one] believes the happiness in. What people regard as happiness is not happiness.

NL: Er is geen geluk in wat wereldse mensen in geluk geloven, er is geluk in waar Gnani [de verlichte] het geluk in gelooft. Wat mensen als geluk beschouwen is geen geluk.

— Dada Bhagwan


Depression arises when one uses his power and authority. Whatever authority there is, it is there for giving happiness to others. Authority is to give happiness to others, even to those who are guilty of doing wrong.

NL: Depressie ontstaat wanneer men zijn macht en gezag gebruikt. Welke autoriteit er ook is, het is er voor het geven van geluk aan anderen. Autoriteit is om geluk te geven aan anderen, zelfs aan degenen die schuldig zijn aan het doen van onrecht.

— Dada Bhagwan


From the moment one encounters bad company (kusang), there is nothing but unhappiness, thus run away from the bad company. When you feel unhappy inside, know that this is bad company so run from there. Run away from that which arouses unhappiness at its mere sight.

NL: Vanaf het moment dat men slecht gezelschap (kusang) tegenkomt, is er niets anders dan ongeluk, dus weglopen van het slechte gezelschap. Als je je ongelukkig voelt van binnen, weet dan dat dit slecht gezelschap is, dus ren daar vandaan. Loop weg van datgene, wat ongelukkig is bij het zien ervan.

— Dada Bhagwan


Charity (Daan) means to make another living being happy, whether it is a human being or some animals, giving happiness to them, that is what is called Charity. When you give happiness to everyone, happiness will indeed come to you in its ‘reaction’. If you give happiness then you immediately receive happiness just sitting at home.

NL: Liefdadigheid (Daan) betekent een ander levend wezen gelukkig maken, of het nu een mens is of een dier, hen geluk gevend, dat heet Liefdadigheid. Wanneer je geluk te geven aan iedereen, geluk zal inderdaad tot u komen in zijn……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Als je geluk geeft dan krijg je onmiddellijk geluk dat je gewoon thuis zit.

— Dada Bhagwan


Things do not give unhappiness, ignorance (of one’s real Self) does.

NL: Dingen geven geen ongeluk, onwetendheid (van iemands echte Zelf) doet dat.

— Dada Bhagwan


The path of spirituality is a path where one has to keep on reducing his wishes for worldly happiness, as one moves on the path ahead. And ultimately there, natural and spontaneous bliss of the Self will arise. Your own true happiness, eternal happiness will arise.

NL: Het pad van spiritualiteit is een pad waar men zijn wensen voor werelds geluk moet blijven verminderen, als men op het pad vooruit beweegt. En uiteindelijk zal daar een natuurlijke en spontane gelukzaligheid van het Zelf ontstaan. Je eigen ware geluk, eeuwig geluk zal opstaan.

— Dada Bhagwan


Grace of the Gnani’ [the enlightened one] will take you to moksha [ultimate liberation] and ‘Grace of God’ will give you worldly happiness. God will not take you to moksha, because God cannot be realized without a ‘Gnani’ [the enlightened one], can he? He remains hidden.

NL: Genade van de Gnani [de verlichte] zal je naar moksha [ultieme bevrijding] brengen en genade van God zal je werelds geluk geven. God zal je niet naar moksha brengen, omdat God niet kan worden gerealiseerd zonder een Gnani [de verlichte], toch? Hij blijft verborgen.

— Dada Bhagwan


One who experiences prasantta [blissful happiness] within, he will have prasantta [blissful happiness] externally. The mind is a mirror (reflection) for the external.

NL: Hij die van binnen prasantta [gelukzalig geluk] ervaart, zal van buitenaf prasantta [gelukzalig geluk] hebben. De geest is een spiegel (reflectie) voor het uiterlijk.

— Dada Bhagwan


As long as one is ruled by illusion, one’s thinking process is also illusory and that is nothing but misery. In Gnanis’ [the enlightened one’s] language, there is no such thing as happiness or unhappiness.

NL: Zolang men wordt geregeerd door illusie, is iemands denkproces ook illusoir en dat is niets anders dan ellende. In Gnani’s [de verlichte] taal bestaat er niet zoiets als geluk of ongeluk.

— Dada Bhagwan


The law of nature is such that everyone gets happiness according to their needs. The ‘tender’ that everyone (of us) fills out, is indeed fulfilled.

NL: De wet van de natuur is zodanig dat iedereen geluk krijgt volgens hun behoeften. De schenker die een ieder (van ons) invult, is inderdaad vervuld.

— Dada Bhagwan


The ‘egoism’ that is used to hurt others will hurt one’s own self. The ‘egoism’ that is used to give happiness to others becomes cause for his own happiness.

NL: Het egoïsme dat gebruikt wordt om anderen te kwetsen zal iemands eigen zelf kwetsen. Het egoïsme dat wordt gebruikt om geluk te geven aan anderen wordt oorzaak voor zijn eigen geluk.

— Dada Bhagwan


Jalebi (dessert) makes tea taste bland [tasteless]. Similarly, when one tastes the happiness of the Self, it makes worldly happiness bland. One cannot break free from the worldly life until one finds worldly happiness bland.

NL: Jalebi (dessert) maakt thee smakelijk [smaakloos]. Op dezelfde manier, wanneer men het geluk van het Zelf proeft, maakt het wereldse geluk verzwolgen. Men kan zich niet losmaken van het wereldse leven totdat men het wereldse geluk verloren heeft.

— Dada Bhagwan


If you like happiness, then worship that wherein happiness is inherent. Happiness is in God. God is an abode of infinite bliss. If you worship the inanimate (the non-Self, [Jad]), then you will have pain because there is only pain in the inanimate.

NL: Als je van geluk houdt, aanbid dan dat waarin geluk inherent is. Geluk is in God. God is een verblijfplaats van oneindige gelukzaligheid. Als jullie de levende dienen (de niet-Zelfde, [Jad]), dan zullen jullie pijn hebben omdat er alleen pijn is in de niet-Zelfde.

— Dada Bhagwan


A person who thinks he is right, causes great hurt to others and that is why hurt will come to him. A person who believes ‘I am right’, causes a lot of pain to others.

NL: Iemand die denkt dat hij gelijk heeft, doet anderen veel pijn en daarom zal hem pijn doen. Een persoon die gelooft dat ik gelijk heb, veroorzaakt veel pijn voor anderen.

— Dada Bhagwan


Without the ‘applied awareness’ of the Soul, ‘happiness’ cannot arise.

NL: Zonder het ’toegepaste bewustzijn’ van de Ziel kan ‘geluk’ niet ontstaan.

— Dada Bhagwan


If someone says, “the Gnani Purush is happy in the ‘Real’ but happy or unhappy in the ‘relative’”, then I would say, “No, the Gnani Purush Knows the ‘relative’ as being the ‘relative’, and therefore He is happy in the relative as well.

NL: Als iemand zegt, “de Gnani Purush is gelukkig in het ‘Echt’ maar gelukkig of ongelukkig in het ‘onverwachte’, dan zou ik zeggen, “Nee, de Gnani Purush kent het’relatieve’ als het’relatieve’, en daarom is Hij ook gelukkig in het relatieve.

— Dada Bhagwan


Gnani’ [the englightened one] gives freedom from all sufferings. Outside [world] reigns the cycle of antagonistic [painful] times, Kaliyug. On the contrary, it will even take away whatever happiness you may have.

NL: Gnani [de verlichte] geeft vrijheid van al het lijden. Buiten [wereld] heerst de cyclus van vijandige [pijnlijke] tijden, Kaliyug. Integendeel, het zal zelfs het geluk wegnemen dat je hebt.

— Dada Bhagwan


In this world, it is a great Self-effort to deliberately remain ignorant despite knowing, right? I deliberately remain ignorant in spite of having the Knowledge.

NL: In deze wereld is het een grote Zelf-inspanning om bewust onwetend te blijven, ondanks het weten, toch? Ik blijf bewust onwetend ondanks het hebben van de Kennis.

— Dada Bhagwan


Ignorance’ (absence of Self-Knowledge) creates vibrations (causes) and ‘Knowledge’ (Self-Knowledge) stops these vibrations.

NL: Onwetendheid (afwezigheid van Zelfkennis) creëert vibraties (oorzaken) en kennis (Zelfkennis) stopt deze vibraties.

— Dada Bhagwan


God has been pushed aside by the non-Self complex. Vibrations have arisen from vibrations. ‘We’ now give you the Knowledge of how to stop the vibrations.

NL: God is terzijde geschoven door het niet-Zelfse complex. Vibraties zijn ontstaan door trillingen. Wij geven je nu de Kennis van hoe je de vibraties kunt stoppen.

— Dada Bhagwan


All the activities that are happening in this world are indeed done through the intellect; there is no need for Knowledge there. Knowledge is indeed in Knowledge (Knowing). And whatever actions are done through the intellect, the Knowledge ‘Knows’ it too.

NL: Alle activiteiten die in deze wereld plaatsvinden worden inderdaad gedaan door het intellect; er is daar geen behoefte aan Kennis. Voorwaar, de kennis behoort zeker tot de kennis. En wat er ook wordt gedaan door het intellect, de Kennis weet het ook.

— Dada Bhagwan


Every action (‘doing’) causes bondage. ‘Doing’ is not needed for Liberation. For liberation, ‘action’ of Knowledge is required. Action of ignorance [of the self] is bondage. Action done with egoism is known as ignorant-action and the action done without egoism is known as knowledge-action.

NL: Elke actie (aan het doen) veroorzaakt bondage. Doen is niet nodig voor Bevrijding. Voor bevrijding is actie van Kennis vereist. Actie van onwetendheid [van het zelf] is gebondenheid. Actie gedaan met egoïsme staat bekend als onwetend handelen en de actie gedaan zonder egoïsme staat bekend als kennis-actie.

— Dada Bhagwan


This (Knowledge of Akram Vignan) is the ‘real’ thing and it is the absolute truth and the absolute truth is always functional (gives results).

NL: Dit (Kennis van Akram Vignan) is het echte iets en het is de absolute waarheid en de absolute waarheid is altijd functioneel (geeft resultaten).

— Dada Bhagwan