D.H. Lawrence quotes | 12 quotes van D.H. Lawrence

Ben je op zoek naar een D.H. Lawrence quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste D.H. Lawrence quotes. Veel leesplezier!

D.H. Lawrence quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van D.H. Lawrence verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste D.H. Lawrence quotes:

For my part, I prefer my heart to be broken. It is so lovely, dawn-kaleidoscopic within the crack.

NL: Ik heb liever dat mijn hart gebroken wordt. Het is zo mooi, dawn-kaleidoscopisch in de barst.

— D.H. Lawrence


Nobody knows you.You don’t know yourself.And I, who am half in love with you,What am I in love with?My own imaginings?

NL: Niemand kent je.Je kent jezelf niet.En ik, die half verliefd op je bent, waar ben ik verliefd op?Mijn eigen verbeelding?

— D.H. Lawrence, The Complete Poems


A woman has to live her life, or live to repent not having lived it.

NL: Een vrouw moet haar leven leiden, of leven om berouw te tonen dat ze het niet geleefd heeft.

— D.H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover


Life is ours to be spent, not tobe saved.

NL: Het leven is voor ons, niet om gered te worden.

— D.H. Lawrence


I should feel the air move against me, and feel the things I touched, instead of having only to look at them. I’m sure life is all wrong because it has become much too visual – we can neither hear nor feel nor understand, we can only see. I’m sure that is entirely wrong.

NL: Ik zou de lucht tegen me moeten voelen bewegen, en de dingen moeten voelen die ik aanraakte, in plaats van er alleen naar te hoeven kijken. Ik weet zeker dat het leven verkeerd is omdat het veel te visueel is geworden – we kunnen noch horen, noch voelen, noch begrijpen, we kunnen alleen maar zien. Ik weet zeker dat dat helemaal verkeerd is.

— D.H. Lawrence, Women in Love


It is a fine thing to establish one’s own religion in one’s heart, not to be dependent on tradition and second-hand ideals. Life will seem to you, later, not a lesser, but a greater thing.

NL: Het is een mooie zaak om je eigen religie in je hart te vestigen, niet afhankelijk te zijn van traditie en tweedehands idealen. Het leven zal je later lijken, niet minder, maar iets groters.

— D.H. Lawrence


I like to write when I feel spiteful. It is like having a good sneeze.”, November 1913)

NL: Ik schrijf graag als ik me hatelijk voel. Het is alsof je goed niest.”, november 1913)

— D.H. Lawrence, Letters


Oh, I’ve no patience with these romances. They’re the ruin of all order. It’s a thousand pities they ever happened

NL: Ik heb geen geduld met deze romances. Ze zijn de ruïne van alle orde. Het zijn duizend medelijdens die ze ooit hebben gehad.

— D.H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover


you roll me out flat

NL: Je rolt me plat uit.

— D.H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover


When along the pavement,Palpitating flames of life,People flicker around me,I forget my bereavement,The gap in the great constellation,The place where a star used to be

NL: Wanneer langs de stoep, Palpiterende vlammen van het leven,Mensen flikkeren om me heen, Ik vergeet mijn rouw,De kloof in het grote sterrenbeeld,De plaats waar een ster vroeger was

— D.H. Lawrence


There is nothing to save, now all is lost,but a tiny core of stillness in the heartlike the eye of a violet.

NL: Er is niets te redden, nu is alles verloren, maar een kleine kern van stilte in het hart als het oog van een violet.

— D.H. Lawrence


The profoundest of all sensualitiesis the sense of truthand the next deepest sensual experienceis the sense of justice.

NL: De diepste van alle sensualiteiten is het gevoel van waarheid en de volgende diepste sensuele ervaringis het gevoel van gerechtigheid.

— D.H. Lawrence