Curtis Tyrone Jones quotes | 32 quotes van Curtis Tyrone Jones

Ben je op zoek naar een Curtis Tyrone Jones quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Curtis Tyrone Jones quotes. Veel leesplezier!

Curtis Tyrone Jones quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Curtis Tyrone Jones verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Curtis Tyrone Jones quotes:

You can’tstop dreamingjust becausethe night neverseems toend.

NL: Je kunt niet stoppen met dromen omdat de nacht nooit voorbij lijkt te gaan.

— Curtis Tyrone Jones


Those whodisrespect youwith their mouthdon’t deserveyour ear.

NL: Degenen die je niet respecteren met hun mond verdienen je oor niet.

— Curtis Tyrone Jones


Each timewe bow to thefeet of anythingwe find riveting,the mind rises tobe surprised withnew crowningdiamonds ofcreativity.

NL: Elke keer als we buigen voor de voeten van alles wat we vinden klinkend, de geest stijgt te worden verrast met nieuwe kroonende diamanten vancreativity.

— Curtis Tyrone Jones


You alwaysdrop by, to en-lighten my mind,when my wings arefeeling heavy &i’ve forgottenhow tofly.

NL: Je komt altijd langs, om mijn geest te verlichten, als mijn vleugels zich zwaar voelen en ik ben vergeten hoe te vliegen.

— Curtis Tyrone Jones


Live in the shadow of the moon until you’re bright enough to give birth to your own suns.

NL: Leef in de schaduw van de maan totdat je helder genoeg bent om je eigen zonnen te baren.

— Curtis Tyrone Jones


Some teach youwhat can’t be taught,by turning their backon you & helpingyou get internallycloser to everythingyou externallysought.

NL: Sommigen leren je wat je niet kunt leren, door je de rug toe te keren en je intern dichter bij alles te brengen wat je van buitenaf hebt gedroomd.

— Curtis Tyrone Jones


You’ll always be curious yet deliriously sinking into whatever your nightmare is until you let your wings know you’re serious by leaping into your wildest dreams of self love.

NL: Je zult altijd nieuwsgierig zijn maar heerlijk zinken in wat je nachtmerrie ook is totdat je je vleugels laat weten dat je serieus bent door te springen in je wildste dromen van zelfliefde.

— Curtis Tyrone Jones


‪A wise man once said, ‘Life is like breathing. If you try to hold it, you’ll lose it. But let it come & go & you’ll always be connected to it.’‬

NL: Een wijze man zei ooit: ‘Het leven is als ademhalen. Als je hem vasthoudt, raak je hem kwijt. Maar laat het komen & gaan & je zult er altijd mee verbonden zijn.Wat is er aan de hand?

— Curtis Tyrone Jones


Please don’t be overly sober with your precious wings, it’s your addiction to freedom that makes me think that i too can defy gravity.

NL: Wees alsjeblieft niet te sober met je kostbare vleugels, het is jouw verslaving aan vrijheid waardoor ik denk dat ik ook de zwaartekracht kan trotseren.

— Curtis Tyrone Jones


i am anearthquake& dancemost heavilyupon all myfaults.

NL: Ik ben een aardbeving en dans het hardst op al mijn fouten.

— Curtis Tyrone Jones


Wise is the one who flavors the future with some salt from the past. Becoming dust is no threat to the phoenix born from the ash.

NL: Wijs is degene die de toekomst smaakt met wat zout uit het verleden. Het stof worden is geen bedreiging voor de feniks geboren uit de as.

— Curtis Tyrone Jones


Your fate is never determined when your massive imagination is.

NL: Je lot is nooit bepaald als je enorme verbeelding dat is.

— Curtis Tyrone Jones


You can’tassume i’min bad shapejust becausei’ve run out ofthe energy toimpressyou.

NL: Je kunt het proeven dat ik slecht ben omdat ik geen energie meer heb om je onder druk te zetten.

— Curtis Tyrone Jones


Life’s a gloomy puddle, until you start jumping in it.

NL: Het leven is een sombere plas, totdat je erin begint te springen.

— Curtis Tyrone Jones


Some bow to the spirit of collectivism, while you ascend to the spirit of your own eclectic rhythms.

NL: Sommigen buigen voor de geest van het collectivisme, terwijl jullie ascenderen naar de geest van jullie eigen eclectische ritmes.

— Curtis Tyrone Jones


The fun part is finding which thoughts, in that crazy beehive of emotion, are the ones that mass produce the honey.

NL: Het leuke is te vinden welke gedachten, in die gekke bijenkorf van emotie, degenen zijn die massaproductie van de honing.

— Curtis Tyrone Jones


You’d corner me in your conformity but even in dormancy i’m sleeping with enormity, stretching the belly of the earth & everything i was born to be.

NL: Je zou me in de hoek zetten in je overeenstemming, maar zelfs in de slaapkamer slaap ik met enorm veel, het uitrekken van de buik van de aarde en alles waar ik voor geboren ben.

— Curtis Tyrone Jones


You’re only as good as your last thought of yourself.

NL: Je bent net zo goed als je laatste gedachte aan jezelf.

— Curtis Tyrone Jones


In love madly,traveling though thelife-raft’s unravelingin a beautiful tragedy,but gladly i’m stillpaddling throughthe oceanof youranatomy.

NL: In de liefde, reizend hoewel het reddingsvlot zich ontrafelt in een mooie tragedie, maar blij dat ik nog steeds door de oceaan van je anatomie ga.

— Curtis Tyrone Jones


The best piece of life’s magnificence is your slice of internal peace.

NL: Het mooiste stukje leven is jouw stukje interne vrede.

— Curtis Tyrone Jones


Summer is a gentleman: slowly warming the earth at length before undressing her in the fall.

NL: De zomer is een gentleman: langzaam warmt de aarde lang voordat ze zich uitkleedt in de herfst.

— Curtis Tyrone Jones


Let’s gather the world in a game of love with the goal of kicking our tears past Eternity & she’ll kick the earth into humanity.

NL: Laten we de wereld verzamelen in een spel van liefde met het doel om onze tranen voorbij Eternity te schoppen en ze zal de aarde in de mensheid schoppen.

— Curtis Tyrone Jones


Some situations are just like bad dreams, they’re only unbearable while we’re giving them our full attention.

NL: Sommige situaties zijn net als nare dromen, ze zijn alleen ondraaglijk als we ze onze volledige aandacht geven.

— Curtis Tyrone Jones


When she smiles, the lines in her face become epic narratives that trace the stories of generations that no book can replace.

NL: Als ze glimlacht, worden de lijnen in haar gezicht epische verhalen die de verhalen van generaties traceren die geen boek kan vervangen.

— Curtis Tyrone Jones


The sun never has an inferiority complex. It shines the same whether above or below.

NL: De zon heeft nooit een minderwaardigheidscomplex. Het schijnt hetzelfde, hetzij boven of onder.

— Curtis Tyrone Jones


You’re only as good as your next thought of yourself.

NL: Je bent net zo goed als je volgende gedachte aan jezelf.

— Curtis Tyrone Jones


You’re only as good as you’re next thought of yourself.

NL: Je bent net zo goed als de volgende gedachte aan jezelf.

— Curtis Tyrone Jones


Stay hungry on the path you trod to overcome all odds though fate & the gods seem to pepper your plate with a barrage of sabotage.

NL: Blijf hongerig op het pad dat je bewandelde om alle kansen te overwinnen, hoewel het lot en de goden lijken je bord te pepperen met een spervuur van sabotage.

— Curtis Tyrone Jones


Dig deep & pull the roots of confidence from the ground of your being, standing firm in the raging storm until sunlight blossoms inside you.

NL: Graaf diep & trek de wortels van vertrouwen uit de grond van je wezen, stevig staand in de razende storm totdat zonlicht in je opbloeit.

— Curtis Tyrone Jones


Give it air & let the scar on your soul reveal itself, because, like the body, it too was made to heal itself.

NL: Geef het lucht en laat het litteken op je ziel zich onthullen, omdat, net als het lichaam, het ook werd gemaakt om zichzelf te genezen.

— Curtis Tyrone Jones


Rare indeed is the seed who can bury its nightmares & still stem & blossom into its wildest dreams.

NL: Zeldzaam is inderdaad het zaad dat zijn nachtmerries kan begraven & nog steeds stam & bloesem in zijn wildste dromen.

— Curtis Tyrone Jones


The weight of your baggage never stops true love from taking flight.

NL: Het gewicht van uw bagage houdt de ware liefde nooit tegen om te vluchten.

— Curtis Tyrone Jones