Criss Jami quotes | 56 quotes van Criss Jami

Ben je op zoek naar een Criss Jami quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Criss Jami quotes. Veel leesplezier!

Criss Jami quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Criss Jami verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Criss Jami quotes:

If love is blind, then maybe a blind person that loves has a greater understanding of it.

NL: Als liefde blind is, dan heeft misschien een blinde persoon die liefheeft er een groter begrip van.

— Criss Jami, Salomé: In Every Inch In Every Mile


I would rather a romantic relationship turn into contempt than turn into apathy. The passion in the extremities make it appear as though it once meant something. We grow from hot or cold, but lukewarm is the biggest insult.

NL: Ik zou liever een romantische relatie veranderen in minachting dan in apathie. De passie in de ledematen doet het lijken alsof het ooit iets betekende. We groeien van warm of koud, maar lauw is de grootste belediging.

— Criss Jami, Killosophy


Popular culture is a place where pity is called compassion, flattery is called love, propaganda is called knowledge, tension is called peace, gossip is called news, and auto-tune is called singing.

NL: Populaire cultuur is een plaats waar medelijden wordt genoemd compassie, vleierij wordt liefde genoemd, propaganda wordt kennis genoemd, spanning wordt vrede genoemd, roddel wordt nieuws genoemd, en auto-tune wordt zingen genoemd.

— Criss Jami, Killosophy


The reality of loving God is loving him like he’s a Superhero who actually saved you from stuff rather than a Santa Claus who merely gave you some stuff.

NL: De realiteit van God liefhebben is van hem houden alsof hij een Superheld is die je eigenlijk redde van dingen in plaats van een Kerstman die je alleen wat spullen gaf.

— Criss Jami, Killosophy


It’s not at all hard to understand a person it’s only hard to listen without bias.

NL: Het is niet moeilijk om een persoon te begrijpen… het is alleen moeilijk om te luisteren zonder vooroordelen.

— Criss Jami, Killosophy


You are evidence of your mother’s strength, especially if you are a rebellious knucklehead and regardless she has always maintained her sanity.

NL: Je bent het bewijs van je moeders kracht, vooral als je een opstandige idioot bent en ongeacht of ze altijd haar verstand heeft behouden.

— Criss Jami, Killosophy


Self-righteousness is much like a spiritual egocentricity. It constitutes a secular type of love that thrives under conditionality, one in which is only existent after an individual meets the adopted standards of the condemner; oppositely, unconditional love is a holy love.

NL: Zelfingenomenheid lijkt veel op een spirituele egocentriciteit. Het is een seculiere vorm van liefde die gedijt onder voorwaarden, een waarin alleen bestaat nadat een individu voldoet aan de aangenomen normen van de veroordeelde; omgekeerd, onvoorwaardelijke liefde is een heilige liefde.

— Criss Jami, Salomé: In Every Inch In Every Mile


Closed in a room, my imagination becomes the universe, and the rest of the world is missing out.

NL: Gesloten in een kamer, wordt mijn verbeelding het universum, en de rest van de wereld mist.

— Criss Jami, Diotima, Battery, Electric Personality


Good works is giving to the poor and the helpless, but divine works is showing them their worth to the One who matters.

NL: Goede werken zijn het geven aan de armen en de hulpelozen, maar goddelijke werken tonen hen hun waarde aan degene die ertoe doet.

— Criss Jami, Killosophy


I think there is a song out there to describe just about any situation.

NL: Ik denk dat er een liedje is om zowat elke situatie te beschrijven.

— Criss Jami, Killosophy


I will never deny that life isn’t fair. It seems as though when a woman leaves a man she is strong and independent, but when a man leaves a woman he is a pig and a jerk.

NL: Ik zal nooit ontkennen dat het leven niet eerlijk is. Het lijkt alsof als een vrouw een man verlaat ze sterk en onafhankelijk is, maar als een man een vrouw verlaat is hij een varken en een eikel.

— Criss Jami, Killosophy


Find a purpose to serve, not a lifestyle to live.

NL: Zoek een doel om te dienen, niet een levensstijl om te leven.

— Criss Jami, Venus in Arms


The harder you fall, the heavier your heart; the heavier your heart, the stronger you climb; the stronger you climb, the higher your pedestal.

NL: Hoe harder je valt, hoe zwaarder je hart, hoe zwaarder je hart, hoe sterker je klimt, hoe sterker je klimt, hoe hoger je voetstuk.

— Criss Jami, Killosophy


A young outcast will often feel that there is something wrong with himself, but as he gets older, grows more confident in who he is, he will adapt, he will begin to feel that there is something wrong with everyone else.

NL: Een jonge verschoppeling zal vaak het gevoel hebben dat er iets mis is met zichzelf, maar als hij ouder wordt, meer vertrouwen krijgt in wie hij is, zich zal aanpassen, zal hij beginnen te voelen dat er iets mis is met iedereen.

— Criss Jami, Killosophy


The motive behind criticism often determines its validity. Those who care criticize where necessary. Those who envy criticize the moment they think that they have found a weak spot.

NL: Het motief achter kritiek bepaalt vaak de geldigheid ervan. Degenen die erom geven, bekritiseren waar nodig. Degenen die jaloers zijn bekritiseren het moment dat ze denken dat ze een zwakke plek hebben gevonden.

— Criss Jami, Killosophy


Confidence is like a dragon where, for every head cut off, two more heads grow back.

NL: Vertrouwen is als een draak waar, voor elk hoofd afgehakt, nog twee hoofden groeien terug.

— Criss Jami, Venus in Arms


With a hint of good judgment, to fear nothing, not failure or suffering or even death, indicates that you value life the most. You live to the extreme; you push limits; you spend your time building legacies. Those do not die.

NL: Met een vleugje goed verstand, om niets te vrezen, niet falen of lijden of zelfs de dood, geeft aan dat je het leven het meest waardeert. Je leeft tot het uiterste; je verlegt grenzen; je brengt je tijd door met het bouwen van legaten. Die gaan niet dood.

— Criss Jami, Venus in Arms


The biggest challenge after success is shutting up about it.

NL: De grootste uitdaging na succes is erover ophouden.

— Criss Jami


Telling an introvert to go to a party is like telling a saint to go to Hell.

NL: Een introvert vertellen naar een feest te gaan is als een heilige vertellen naar de hel te gaan.

— Criss Jami, Killosophy


When you’re the only sane person, you look like the only insane person.

NL: Als je de enige gezonde persoon bent, zie je eruit als de enige gekke persoon.

— Criss Jami, Diotima, Battery, Electric Personality


The barrier during self-improvement is not so much that we hate learning, rather we hate being taught. To learn entails that the knowledge was achieved on one’s own accord – it feels great – but to be taught often leaves a feeling of inferiority. Thus it takes a bit of determination and a lot of humility in order for one to fully develop.

NL: De barrière tijdens zelfverbetering is niet zozeer dat we het leren haten, maar dat we het haten om onderwezen te worden. Leren houdt in dat de kennis op zichzelf werd bereikt – het voelt geweldig – maar om geleerd te worden laat vaak een gevoel van minderwaardigheid. Er is dus een beetje vastberadenheid en veel nederigheid nodig om je volledig te kunnen ontwikkelen.

— Criss Jami, Killosophy


Old words are reborn with new faces.

NL: Oude woorden worden herboren met nieuwe gezichten.

— Criss Jami, Killosophy


Learning isn’t acquiring knowledge so much as it is trimming information that has already been acquired.

NL: Leren is niet het verwerven van kennis zo veel als het is trimmen van informatie die al is verworven.

— Criss Jami, Killosophy


Peaceful disputes are maintained when men sincerely believe that they are morally, logically correct about the issues at hand. It is when neither side is really certain that wars are instigated.

NL: Vredige geschillen worden gehandhaafd wanneer mannen oprecht geloven dat ze moreel, logisch correct zijn over de kwesties die hier aan de orde zijn. Als geen van beide partijen er echt zeker van is dat er oorlogen worden uitgelokt.

— Criss Jami, Killosophy


People love answers, but only as long as they are the ones who came up with them.

NL: Mensen houden van antwoorden, maar alleen zolang zij degene zijn die ze bedacht hebben.

— Criss Jami, Killosophy


Never marry when under the guise you need to ‘see if it’ll work’, but rather marry because in your mind you want to make it work.

NL: Trouw nooit wanneer je onder het mom moet ‘zien of het werkt’, maar trouw liever omdat je het in je hoofd wilt laten werken.

— Criss Jami


I’ve come to the point where I never feel the need to stop and evaluate whether or not I am happy. I’m just ‘being’, and without question, by default, it works.

NL: Ik ben tot het punt gekomen waar ik nooit de noodzaak voel om te stoppen en te evalueren of ik wel of niet gelukkig ben. Ik ben gewoon ‘zijn’, en zonder vragen, standaard, werkt het.

— Criss Jami, Diotima, Battery, Electric Personality


You can’t be a rebel without the scars that come with it. Truth is, some days scars are just as ugly as they are beautiful.

NL: Je kunt geen rebel zijn zonder de littekens die er bij horen. De waarheid is, sommige dagen littekens zijn net zo lelijk als ze mooi zijn.

— Criss Jami, Killosophy


Good…if you’ve done things you aren’t proud of. It means you have a conscience.

NL: Goed… als je dingen hebt gedaan waar je niet trots op bent. Het betekent dat je een geweten hebt.

— Criss Jami, Killosophy


It’s simple, it’s not that simple; or life is simple, but the things in it are not. When a man does not understand it, he tends to inflate it. When he does, he tends to deflate it. In the end, neither images are fully accurate.

NL: Het is simpel, het is niet zo eenvoudig; of het leven is eenvoudig, maar de dingen in het niet. Als een man het niet begrijpt, heeft hij de neiging om het op te blazen. Als hij dat doet, heeft hij de neiging om het te laten leeglopen. Uiteindelijk zijn geen van beide beelden volledig accuraat.

— Criss Jami, Killosophy


Never rebel for the sake of rebelling, but always rebel for the sake of truth.

NL: Nooit rebelleren omwille van rebellie, maar altijd rebelleren omwille van de waarheid.

— Criss Jami, Killosophy


Wisdom is nothing more than confirmed imagination: just because one did not study for his exam does not mean that he should leave it blank.

NL: Wijsheid is niets meer dan een bevestigde verbeelding: alleen omdat men niet heeft gestudeerd voor zijn examen betekent niet dat hij het leeg moet laten.

— Criss Jami, Killosophy


Store up knowledge. Then question your own knowledge in order to expand your mind, both to build and to create more space. Then store up more knowledge. And so on. That is wisdom.

NL: De kennis op te slaan. Twijfel dan aan je eigen kennis om je geest uit te breiden, zowel om meer ruimte te bouwen als om meer ruimte te creëren. Bewaar dan meer kennis. En ga zo maar door. Dat is wijsheid.

— Criss Jami


Most men either compromise or drop their greatest talents and start running after, what they perceive to be, a more reasonable success, and somewhere in between they end up with a discontented settlement. Safety is indeed stability, but it is not progression.

NL: De meeste mannen komen tot compromissen of laten hun grootste talenten vallen en beginnen te rennen naar wat ze zien als een redelijker succes, en ergens tussenin eindigen ze met een ontevreden schikking. Veiligheid is inderdaad stabiliteit, maar het is geen vooruitgang.

— Criss Jami, Killosophy


I do not care about happiness simply because I believe that joy is something worth fighting for.

NL: Ik geef niets om geluk omdat ik geloof dat vreugde de moeite waard is om voor te vechten.

— Criss Jami, Killosophy


The devil’s happy when the critics run you off.

NL: De duivel is blij als de critici je wegjagen.

— Criss Jami, Venus in Arms


I am thankful when I am hungry because then I know that when I eat, the food will taste better. Life has taught me that my true contentment rests in hope, and the pleasure itself is secondary. It is self-awareness, not happiness, that maintains peace.

NL: Ik ben dankbaar als ik honger heb, want dan weet ik dat als ik eet, het eten beter zal smaken. Het leven heeft me geleerd dat mijn ware tevredenheid rust in hoop, en het plezier zelf is secundair. Het is zelfbewustzijn, geen geluk, dat vrede handhaaft.

— Criss Jami, Killosophy


Happiness is good, but well-overrated: what we hate most are the very motivators that put us in gear. A man drifts along with little to contribute until something agitates him enough to make a difference, whether for himself or for his communities.

NL: Geluk is goed, maar goed overschat: wat we het meest haten zijn de motivaties die ons in de juiste versnelling brengen. Een man drijft met weinig mee om bij te dragen totdat iets hem genoeg opwindt om een verschil te maken, voor zichzelf of voor zijn gemeenschappen.

— Criss Jami, Killosophy


Imagination doesn’t always make you long for what you cannot have, but rather thrive in what you do not have.

NL: Verbeelding maakt je niet altijd lang voor wat je niet kunt hebben, maar gedijt in wat je niet hebt.

— Criss Jami, Killosophy


I enjoy melancholic music and art. They take me to places I don’t normally get to go.

NL: Ik hou van weemoedige muziek en kunst. Ze brengen me naar plaatsen waar ik normaal niet kan gaan.

— Criss Jami, Killosophy


Respect? Of course, always, to all, because everything seems funnier when you’re trying to show respect.

NL: Respect? Natuurlijk, altijd, voor iedereen, want alles lijkt grappiger als je respect wilt tonen.

— Criss Jami, Killosophy


If the entire world sought to make itself worthy of happiness rather than make itself happy, then the entire world would be happy.

NL: Als de hele wereld zichzelf geluk waardig wilde maken in plaats van zichzelf gelukkig te maken, dan zou de hele wereld gelukkig zijn.

— Criss Jami, Venus in Arms


Ultimate prosperity is one’s value within. It takes a man of depth, morality, and charm to be envied yet without a sign of wealth or romance. A passion to prove such inner worth is his permission to achieve whatever he desires.

NL: Ultieme welvaart is iemands waarde binnenin. Er is een man van diepgang, moraliteit en charme nodig om benijd te worden zonder een teken van rijkdom of romantiek. Een passie om zo’n innerlijke waarde te bewijzen is zijn toestemming om te bereiken wat hij maar wil.

— Criss Jami, Killosophy


Love is one of those topics that plenty of people try to write about but not enough try to do.

NL: Liefde is een van die onderwerpen waar veel mensen over proberen te schrijven, maar niet genoeg proberen te doen.

— Criss Jami, Killosophy


I would rather my descendants have greater abilities and a greater knowledge of the love of Christ than I do, much like standing on one’s shoulders in order to get a clearer view of the valley.

NL: Ik heb liever dat mijn afstammelingen grotere capaciteiten en een grotere kennis van de liefde van Christus hebben dan ik, net als op iemands schouders staan om een duidelijker beeld te krijgen van de vallei.

— Criss Jami, Salomé: In Every Inch In Every Mile


With no positivity, there is no hope; with no negativity, there is no improvement.

NL: Zonder positiviteit is er geen hoop; zonder negativiteit is er geen verbetering.

— Criss Jami, Healology


Through Christ, the sting of death is but a gentle pinch to the soul; and the mourn is light. Perhaps, someday, in that glorious place, free of sin, we shall meet again.

NL: Door Christus is de steek des doods slechts een zacht kneepje voor de ziel; en de rouw is licht. Misschien, op een dag, in die glorieuze plaats, vrij van zonde, zullen we elkaar weer ontmoeten.

— Criss Jami


For those constantly full of joy, they sometimes feel a little guilty for always feeling so good. That guilt is compassion: it flies in with an attempt to share one’s joy with others who do not have it.

NL: Voor degenen die constant vol vreugde zijn, voelen ze zich soms een beetje schuldig omdat ze zich altijd zo goed voelen. Dat schuldgevoel is mededogen: het vliegt binnen met een poging om je vreugde te delen met anderen die het niet hebben.

— Criss Jami, Killosophy


The power of hope! Even a lack of ambition can, for a time, pay off as a necessary facet, as long as hope outweighs it.

NL: De kracht van hoop! Zelfs een gebrek aan ambitie kan zich voor een tijdje als een noodzakelijk facet afbetalen, zolang de hoop groter is dan het.

— Criss Jami, Killosophy


There is a certain delightful sort of hope which the introvert can receive only by having company over…the hope that they will leave soon.

NL: Er is een zekere verrukkelijke hoop die de introverte alleen kan krijgen door gezelschap te hebben… de hoop dat ze binnenkort zullen vertrekken.

— Criss Jami


The idea that all souls are mortal is the only notion surely terminating love and all its forms.

NL: Het idee dat alle zielen sterfelijk zijn is het enige idee dat zeker liefde en al haar vormen beëindigt.

— Criss Jami, Killosophy


A poet should be so crafty with words that he is envied even for his pains.

NL: Een dichter moet zo sluw zijn met woorden dat hij jaloers is, zelfs op zijn pijnen.

— Criss Jami, Killosophy


Anger’s like a battery that leaks acid right out of meAnd it starts from the heart ’til it reaches my outer me

NL: Woede is als een batterij die zuur uit me lekt… en het begint van het hart tot het mijn buitenste mij bereikt.

— Criss Jami, Venus in Arms


Songwriting and poetry are so commonly birthed from underdogs because one can make even the ugliest situations admirable, or more beautiful than the beautiful situations – they are the most graceful media in which the lines of society are distorted.

NL: Songwriting en poëzie zijn zo vaak geboren uit underdogs omdat men zelfs de lelijkste situaties bewonderenswaardiger kan maken, of mooier dan de mooie situaties – ze zijn de meest sierlijke media waarin de lijnen van de samenleving worden vervormd.

— Criss Jami, Killosophy


These days when Christians bicker they exaggerate passion into a legalistic belief and prosperity into a lukewarm belief.

NL: Tegenwoordig wanneer christenen kibbelen overdrijven ze passie in een legalistisch geloof en welvaart in een lauwmoedig geloof.

— Criss Jami, Killosophy


Pride is pride not because it hates being wrong, but because it loves being wrong: To hate being wrong is to change your opinion when you are proven wrong; whereas pride, even when proven wrong, decides to go on being wrong.

NL: Trots is trots niet omdat het een hekel heeft aan verkeerd zijn, maar omdat het ervan houdt verkeerd te zijn: Haat hebben is je mening te veranderen wanneer je verkeerd bewezen bent; terwijl trots, zelfs wanneer bewezen verkeerd, besluit om verder te gaan met het verkeerd zijn.

— Criss Jami