Craig D. Lounsbrough quotes | 42 quotes van Craig D. Lounsbrough

Ben je op zoek naar een Craig D. Lounsbrough quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Craig D. Lounsbrough quotes. Veel leesplezier!

Craig D. Lounsbrough quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Craig D. Lounsbrough verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Craig D. Lounsbrough quotes:

To be careless in making decisions is to naively believe that a single decision impacts nothing more than that single decision, for a single decision can spawn a thousand others that were entirely unnecessary or it can bring peace to a thousand places we never knew existed.

NL: Onzorgvuldig zijn bij het nemen van beslissingen is naïef geloven dat één enkel besluit niets meer beïnvloedt dan dat ene besluit, want één enkel besluit kan duizend anderen voortbrengen die totaal overbodig waren of het kan vrede brengen op duizend plaatsen waarvan we niet wisten dat er bestond.

— Craig D. Lounsbrough, Flecks of Gold on a Path of Stone: Simple Truths for Life’s Complex Journey


When we choose to stay down, we are in reality confusing wisdom with cowardice. When we choose to stand back up, we are using wisdom to overcome cowardice.

NL: Wanneer we ervoor kiezen om neer te blijven, zijn we in werkelijkheid wijsheid verwarrend met lafheid. Wanneer we ervoor kiezen om op te staan, gebruiken we wijsheid om lafheid te overwinnen.

— Craig D. Lounsbrough


I can arrogantly brag that the doors I choose in life open wide and grant me unobstructed passage. But the widest doors tend to lead to the worst places.

NL: Ik kan arrogant opscheppen dat de deuren die ik kies in het leven wijd open gaan en me vrije doorgang geven. Maar de breedste deuren leiden naar de slechtste plaatsen.

— Craig D. Lounsbrough


Imagination envisions what could be. Reality states what is. And when my journey is shaped by one of these at the exclusion of the other, I will eventually wake up on some road facing the ‘reality’ that I’m far more lost than I could have ‘imagined’.

NL: Verbeelding geeft aan wat er zou kunnen zijn. De werkelijkheid zegt wat is. En wanneer mijn reis wordt gevormd door een van deze bij de uitsluiting van de andere, zal ik uiteindelijk wakker worden op een weg geconfronteerd met de realiteit dat ik veel meer verloren dan ik me had kunnen voorstellen.

— Craig D. Lounsbrough


A compass calibrated by my greed is a rather shrewd way to legitimize my agenda. However, true north on a compass such as this is a straight line to the edge of a really big cliff.

NL: Een kompas gekalibreerd door mijn hebzucht is een nogal slimme manier om mijn agenda te legitimeren. Echter, het echte noorden op een kompas zoals dit is een rechte lijn naar de rand van een echt grote klif.

— Craig D. Lounsbrough


It’s not that I’ve been invited to the hole I’m standing in. It’s that I accepted the invitation.

NL: Het is niet dat ik ben uitgenodigd om het gat waar ik in sta. Het is dat ik de uitnodiging accepteerde.

— Craig D. Lounsbrough


Things becomes invisible at the very moment I refuse to grant them importance. And while I am utterly ashamed to admit it, many of the most important things in my life are invisible.

NL: Dingen worden onzichtbaar op het moment dat ik weiger ze belangrijk te maken. En hoewel ik me volledig schaam om het toe te geven, zijn veel van de belangrijkste dingen in mijn leven onzichtbaar.

— Craig D. Lounsbrough


If there’s one thing that’s irrefutably absurd, it’s believing that we can separate intelligence from wisdom and still have it be intelligence.

NL: Als er één ding dat onweerlegbaar absurd is, is het geloven dat we intelligentie kunnen scheiden van wijsheid en nog steeds intelligentie hebben.

— Craig D. Lounsbrough


Too often, opinion is a lens polished by the grit of bias. And as I stare through my own lens, I might ask how much polish can the grit of bias actually create?

NL: Te vaak is de mening een lens gepolijst door de grit van vooringenomenheid. En als ik door mijn eigen lens kijk, vraag ik me af hoeveel polijstmiddel kan de grit van vooringenomenheid eigenlijk creëren?

— Craig D. Lounsbrough


I must never equate the degree of pain as evidencing the incorrectness of a decision, for if I do I will default on some of the most critical decisions I should have ever made.

NL: Ik moet nooit de mate van pijn vergelijken met het aantonen van de onjuistheid van een beslissing, want als ik dat doe, zal ik in gebreke blijven bij sommige van de meest kritische beslissingen die ik ooit had moeten nemen.

— Craig D. Lounsbrough


In case you’re short on definitions, here’s one. Insanity: ‘Destroying the very things that sustain us.’ And if we’re so short-sighted so as to make such preposterous choices, then it’s not all that preposterous to believe that shortly our end will be in sight.

NL: Voor het geval je een tekort aan definities, hier een. Krankzinnigheid: Vernietigen van de dingen die ons ondersteunen.En als we zo kortzichtig zijn om zulke belachelijke keuzes te maken, dan is het niet al dat belachelijk om te geloven dat binnenkort ons doel in zicht zal zijn.

— Craig D. Lounsbrough


I’m in a hole because at some point I found a shovel and started digging. Maybe I should trade my shovels for ladders and start climbing.

NL: Ik zit in een gat omdat ik op een gegeven moment een schep vond en begon te graven. Misschien moet ik mijn schoppen ruilen voor ladders en beginnen te klimmen.

— Craig D. Lounsbrough


So, there’s this hornet’s nest. And there’s this long stick. And then there’s me. How I walk away from all of this will depend on whether I realize that some things go together and some things don’t no matter how hard you try.

NL: Dus, daar is dit horzels nest. En daar is deze lange stok. En dan ben ik er nog. Hoe ik wegloop van dit alles zal afhangen van of ik besef dat sommige dingen gaan samen en sommige dingen niet hoe hard je probeert.

— Craig D. Lounsbrough


If you can get others to believe that your random guesses are actual answers, they’ll never guess that you never understood the question in the first place.

NL: Als je anderen kunt laten geloven dat je willekeurige gissingen echte antwoorden zijn, raden ze nooit dat je nooit de vraag begrepen in de eerste plaats.

— Craig D. Lounsbrough


Impulsivity is something akin to spontaneously jumping out of an airplane and not realizing that you forgot something until about five seconds before impact.

NL: Impulsiviteit is iets dat lijkt op spontaan uit een vliegtuig springen en je niet realiseren dat je iets vergeten bent tot ongeveer vijf seconden voor de inslag.

— Craig D. Lounsbrough


A lot of the situations that we put ourselves in are similar to a cat in a yard full of dogs. We rarely ask ourselves how we got here, (which doesn’t help with the question of how we get out of here), all of which rarely keeps us from finding ourselves in the next yard asking the same questions.

NL: Veel van de situaties waarin we onszelf in zetten zijn vergelijkbaar met een kat in een tuin vol honden. We vragen ons zelden af hoe we hier zijn gekomen, (wat niet helpt bij de vraag hoe we hier uit komen), wat ons er zelden van weerhoudt om in de volgende werf dezelfde vragen te stellen.

— Craig D. Lounsbrough


Things that are truly great need nothing from me, and to somehow think that they do speaks to my utter lack of greatness.

NL: Dingen die echt groot zijn, hebben niets van mij nodig, en om op de een of andere manier te denken dat ze spreken tot mijn totale gebrek aan grootsheid.

— Craig D. Lounsbrough


If I simply look at the map that I’ve so tediously created, it will explain why I’m laying at the bottom of this cliff looking up.

NL: Als ik gewoon kijk naar de kaart die ik heb zo zacht gemaakt, het zal verklaren waarom ik lig op de bodem van deze klif kijken omhoog.

— Craig D. Lounsbrough


Truth even in the most whispered tones will always roar.

NL: De waarheid zelfs in de meest fluisterde tonen zal altijd brullen.

— Craig D. Lounsbrough


If I can draw the slightest smile across a single face obliterated by pain, in that act I will have begun to understand the power of an ordinary human being to perform the seemingly impossible in the life of another human being. And how can that experience do anything less than drive me to try and make the world smile.

NL: Als ik de geringste glimlach over één enkel gezicht kan trekken, uitgewist door pijn, dan zal ik in die daad de kracht van een gewoon mens beginnen te begrijpen om het schijnbaar onmogelijke in het leven van een ander mens uit te voeren. En hoe kan die ervaring iets minder doen dan mij ertoe brengen om de wereld te laten glimlachen.

— Craig D. Lounsbrough


Looking back, I now realize that I left home in search of all the things that were right in the very place I left.

NL: Terugkijkend, realiseer ik me nu dat ik het huis verliet op zoek naar alle dingen die juist waren op de plek die ik achterliet.

— Craig D. Lounsbrough


Once faith dies, the death of hope follows hard on its heels.

NL: Zodra het geloof sterft, volgt de dood van de hoop hard op zijn hielen.

— Craig D. Lounsbrough


Strength other than that received from God is just hype manufactured by men.

NL: Kracht anders dan die ontvangen van God is gewoon hype vervaardigd door mensen.

— Craig D. Lounsbrough


I ask, ‘Is the cup half-empty or half-full?’ And when I ask that question, I am amazed at how many people have no cup.

NL: Ik vraag, is de beker halfleeg of halfvol?En als ik die vraag stel, ben ik verbaasd over hoeveel mensen geen kopje hebben.

— Craig D. Lounsbrough


Hope is not some thin thing that is subject to the winds of fate, but it is crafted hard by the hands of God.

NL: Hoop is niet een of ander dun ding dat onderhevig is aan de winden van het lot, maar het wordt hard gemaakt door de handen van God.

— Craig D. Lounsbrough


Hope is not some thin thing that is subject to the winds of fate. Rather, it is something crafted hard by the hands of God.

NL: Hoop is niet een of ander dun ding dat onderhevig is aan de winden van het lot. Integendeel, het is iets hards gemaakt door de handen van God.

— Craig D. Lounsbrough


With God, the impossible is not an obstacle but an invitation.

NL: Bij God is het onmogelijke geen obstakel maar een uitnodiging.

— Craig D. Lounsbrough


Easter is a marvelous affirmation of the genius of our design, but it is likewise the blunt acknowledgement that left to its own devices, the genius of our design will result in the destruction of our lives.

NL: Pasen is een prachtige bevestiging van het genie van ons ontwerp, maar het is ook de botte erkenning die aan zijn eigen lot overgelaten, het genie van ons ontwerp zal leiden tot de vernietiging van ons leven.

— Craig D. Lounsbrough


Despite all of our incessant tinkering, we can’t manufacture the things we most desperately need. And if perchance we do, they will never be more than pathetically emaciated facsimiles that will leave us emaciated. And until we finally realize that we can only ‘find’ these things, we will never sense any compulsion to ‘find’ God.

NL: Ondanks al onze onophoudelijke knutselen, kunnen we niet produceren de dingen die we het hardst nodig hebben. En als we dat doen, zullen ze nooit meer zijn dan pathetisch uitgemergelde facsimiles die ons vermagerd laten. En totdat we eindelijk beseffen dat we alleen deze dingen kunnen vinden, zullen we nooit enige dwang voelen om God te vinden.

— Craig D. Lounsbrough


My fear of endings too often blocks my hope of beginnings.

NL: Mijn angst om te eindigen blokkeert te vaak mijn hoop om te beginnen.

— Craig D. Lounsbrough


Any dream that I am absolutely confident I can achieve should immediately be discarded for the simple reason that it is simply too small.

NL: Elke droom die ik absoluut zelfverzekerd ben, moet onmiddellijk worden weggegooid om de eenvoudige reden dat het simpelweg te klein is.

— Craig D. Lounsbrough


The hands of man can manufacture many things both penetratingly brilliant and utterly astounding. Yet, despite their amazing dexterity and profound skill they cannot manufacture hope. Such a masterpiece as that is left for the hands of God and a manger crafted by those hands.

NL: De handen van de mens kunnen vele dingen produceren, zowel doordringend briljant als volkomen verbazingwekkend. Toch, ondanks hun verbazingwekkende behendigheid en diepgaande vaardigheid kunnen ze geen hoop produceren. Zo’n meesterwerk als dat is overgebleven voor de handen van God en een kribbe gemaakt door die handen.

— Craig D. Lounsbrough


The message of Christmas is a message of hope when all other such messages created by men can do nothing more than be hopeful.

NL: De boodschap van Kerstmis is een boodschap van hoop wanneer alle andere dergelijke boodschappen die door mensen zijn gemaakt niets meer kunnen doen dan hoopvol zijn.

— Craig D. Lounsbrough


There was a moment when any hope within me froze solid and I was finally emptied of all energy to fight the cold. And at the very point of that very surrender, when I became convinced that I must bow to a world that would be forever frigid, God cupped the hands of my soul and poured in the warmth of Christmas.

NL: Er was een moment dat elke hoop in me vast bevroor en ik eindelijk leeg was van alle energie om de kou te bestrijden. En precies op het punt van die overgave, toen ik ervan overtuigd werd dat ik moest buigen voor een wereld die voor altijd frigide zou zijn, sloeg God de handen van mijn ziel en goot in de warmte van Kerstmis.

— Craig D. Lounsbrough


Where there is no hope, there is Christmas. And where there is no Christmas, there is no hope.

NL: Waar er geen hoop is, is er Kerstmis. En waar geen Kerstmis is, is er geen hoop.

— Craig D. Lounsbrough


In my desperation, I have finally discovered that the only way that I can begin to fill the gaping hole within me is to be thankful for what’s there, and not angry for what’s not.

NL: In mijn wanhoop, heb ik eindelijk ontdekt dat de enige manier dat ik kan beginnen om het gapende gat in mij te vullen is om dankbaar te zijn voor wat er is, en niet boos voor wat niet.

— Craig D. Lounsbrough


If I have never had, or worse yet, I have lost the conviction that life (despite all of the blows it wields and the savagery that it spawns) is nonetheless an incalculable privilege, I will have in that single loss forfeited the whole of my life and effectively wiped out any hope that I can or will do anything other than exist.

NL: Als ik nog nooit heb gehad, of erger nog, ik heb de overtuiging verloren dat het leven (ondanks alle klappen die het gebruikt en de wreedheden die het voortbrengt) niettemin een onschatbaar voorrecht is, zal ik in dat ene verlies mijn hele leven verloren hebben en effectief alle hoop weggevaagd hebben dat ik iets anders kan of zal doen dan bestaan.

— Craig D. Lounsbrough


The strewn and tangled wreckage that litters our lives is the precious raw material from which great beginnings are forged.

NL: Het bezaaide en verwarde wrak dat ons leven bevuilt is de kostbare grondstof waaruit een groot begin wordt gesmeed.

— Craig D. Lounsbrough


Darkness should never be an excuse to quit, for with God, darkness is the exact stuff that light was built for.

NL: Duisternis zou nooit een excuus moeten zijn om te stoppen, want met God is duisternis precies het spul waarvoor licht werd gebouwd.

— Craig D. Lounsbrough


Ignorance is avoiding that which stands in front of me out of the misplaced hope that it will put what I’m ignoring behind me. Instead, it’s most certain to drop it on top of me.

NL: Onwetendheid is het vermijden van dat wat voor me staat uit de misplaatste hoop dat het zal zetten wat ik negeer achter me. In plaats daarvan is het zeer zeker om het op mij te laten vallen.

— Craig D. Lounsbrough


Fairness is not something to which we are entitled. Rather, it is something for which we hope.

NL: Eerlijkheid is niet iets waar we recht op hebben. Integendeel, het is iets waar we op hopen.

— Craig D. Lounsbrough


I hold in my hand a million ideas and more. But if I am puzzled as to why they have never leapt out of my hand and been birthed into the realities they were crafted to be, it is likely because the other hand has withheld the sacrifice that is necessary to birth an idea.

NL: Ik heb een miljoen ideeën in mijn hand en nog veel meer. Maar als ik verbaasd ben waarom ze nooit uit mijn hand zijn gesprongen en geboren zijn in de realiteiten die ze gemaakt zijn, dan is het waarschijnlijk omdat de andere hand het offer dat nodig is voor de geboorte van een idee achtergehouden heeft.

— Craig D. Lounsbrough