Cormac McCarthy quotes | 18 quotes van Cormac McCarthy

Ben je op zoek naar een Cormac McCarthy quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Cormac McCarthy quotes. Veel leesplezier!

Cormac McCarthy quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Cormac McCarthy verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Cormac McCarthy quotes:

You have my whole heart. You always did.

NL: Je hebt mijn hele hart. Dat heb je altijd gedaan.

— Cormac McCarthy, The Road


People were always getting ready for tomorrow. I didn’t believe in that. Tomorrow wasn’t getting ready for them. It didn’t even know they were there.

NL: Mensen maakten zich altijd klaar voor morgen. Daar geloofde ik niet in. Morgen was niet klaar voor hen. Het wist niet eens dat ze er waren.

— Cormac McCarthy, The Road


Just remember that the things you put into your head are there forever, he said. You might want to think about that.You forget some things, dont you?Yes. You forget what you want to remember and you remember what you want to forget.

NL: Vergeet niet dat de dingen die je in je hoofd stopte er voor altijd zijn, zei hij. Denk daar maar eens over na.Je vergeet een paar dingen, nietwaar?Ja. Je vergeet wat je wilt onthouden en je herinnert je wat je wilt vergeten.

— Cormac McCarthy, The Road


Nobody wants to be here and nobody wants to leave.

NL: Niemand wil hier zijn en niemand wil weg.

— Cormac McCarthy, The Road


He stood at the window of the empty cafe and watched the activites in the square and he said that it was good that God kept the truths of life from the young as they were starting out or else they’d have no heart to start at all.

NL: Hij stond aan het raam van het lege café en keek naar de activiteiten op het plein en hij zei dat het goed was dat God de waarheden van het leven van de jongeren bewaarde terwijl ze begonnen of anders hadden ze helemaal geen hart om te beginnen.

— Cormac McCarthy, All the Pretty Horses


Anything that doesn’t take years of your life and drive you to suicide hardly seems worth doing.

NL: Alles wat geen jaren van je leven kost en je tot zelfmoord drijft lijkt me niet de moeite waard.

— Cormac McCarthy


I never had any doubts about my abilities. I knew I could write. I just had to figure out how to eat while doing this., New York Times, April 19, 1992]

NL: Ik heb nooit getwijfeld aan mijn gaven. Ik wist dat ik kon schrijven. Ik moest gewoon uitzoeken hoe ik moest eten terwijl ik dit deed., New York Times, 19 april 1992]

— Cormac McCarthy


I think by the time you’re grown you’re as happy as you’re goin to be. You’ll have good times and bad times, but in the end you’ll be about as happy as you was before. Or as unhappy. I’ve knowed people that just never did get the hang of it.

NL: Ik denk dat je tegen de tijd dat je volwassen bent net zo gelukkig bent als je gaat zijn. Je zult goede en slechte tijden hebben, maar uiteindelijk zul je net zo gelukkig zijn als voorheen. Of net zo ongelukkig. Ik ken mensen die het nooit onder de knie hebben gekregen.

— Cormac McCarthy, No Country for Old Men


You keep runnin that mouth and I’m goin to take you back there and screw you.

NL: Als je die mond houdt, neem ik je mee terug en neuk je.

— Cormac McCarthy, No Country for Old Men


Carry the fire.

NL: Draag het vuur.

— Cormac McCarthy, The Road


This is what the good guys do. They keep trying. They don’t give up.

NL: Dit is wat de goeden doen. Ze blijven het proberen. Ze geven niet op.

— Cormac McCarthy


Can you do it? When the time comes? When the time comes there will be no time. Now is the time. Curse God and die.

NL: Kun je het? Wanneer komt de tijd? Als de tijd daar is, is er geen tijd meer. Nu is het tijd. Vervloek God en sterf.

— Cormac McCarthy, The Road


Every day is a lie. But you are dying. That is not a lie.

NL: Elke dag is een leugen. Maar je gaat dood. Dat is geen leugen.

— Cormac McCarthy, The Road


And the dreams so rich in color. How else would death call you? Waking in the cold dawn it all turned to ash instantly. Like certain ancient frescoes entombed for centuries suddenly exposed to the day.

NL: En de dromen zijn zo kleurrijk. Hoe zou de dood je anders noemen? Wakker worden in de koude dageraad werd het allemaal meteen as. Zoals sommige oude fresco’s eeuwenlang werden verzonken… plotseling blootgesteld aan de dag.

— Cormac McCarthy, The Road


He never sleeps, the judge. He is dancing, dancing. He says that he will never die.

NL: Hij slaapt nooit, de rechter. Hij danst, danst. Hij zegt dat hij nooit zal sterven.

— Cormac McCarthy, Blood Meridian, or the Evening Redness in the West


This is my child, he said. I wash a dead man’s brains out of his hair. That is my job.

NL: Dit is mijn kind, zei hij. Ik was de hersenen van een dode man uit zijn haar. Dat is mijn werk.

— Cormac McCarthy, The Road


When we’re all gone at last then there’ll be nobody here but death and his days will be numbered too. He’ll be out in the road there with nothing to do and nobody to do it to. He’ll say: where did everybody go? And that’s how it will be. What’s wrong with that?

NL: Als we eindelijk allemaal weg zijn, is er niemand anders dan de dood en zijn dagen zullen ook geteld worden. Hij zal daar op de weg zijn zonder iets te doen en niemand om het mee te doen. Hij zal zeggen: waar is iedereen heen? En zo zal het zijn. Wat is daar mis mee?

— Cormac McCarthy, The Road


Can you do it? When the time comes? When the time comes there will be no time. Now is the time. Curse God and die. What if it doesn’t fire? It has to fire. Could you crush that beloved skull with a rock?

NL: Kun je het? Wanneer komt de tijd? Als de tijd daar is, is er geen tijd meer. Nu is het tijd. Vervloek God en sterf. Wat als het niet vuurt? Het moet vuren. Kun je die geliefde schedel vermorzelen met een steen?

— Cormac McCarthy, The Road