Confucius quotes | 30 quotes van Confucius

Ben je op zoek naar een Confucius quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Confucius quotes. Veel leesplezier!

Confucius quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Confucius verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Confucius quotes:

It is easy to hate and it is difficult to love. This is how the whole scheme of things works. All good things are difficult to achieve and bad things are very easy to get.

NL: Het is gemakkelijk om te haten en het is moeilijk om lief te hebben. Dit is hoe het hele schema van de dingen werkt. Alle goede dingen zijn moeilijk te bereiken en slechte dingen zijn heel gemakkelijk te krijgen.

— Confucius


It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

NL: Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat zolang je niet stopt.

— Confucius


Forget injuries, never forget kindnesses.

NL: Vergeet verwondingen, vergeet nooit vriendelijkheden.

— Confucius


Give a bowl of rice to a man and you will feed him for a day. Teach him how to grow his own rice and you will save his life.

NL: Geef een kom rijst aan een man en je geeft hem een dag te eten. Leer hem zijn eigen rijst te kweken en je zult zijn leven redden.

— Confucius


If you make a mistake and do not correct it, this is called a mistake.

NL: Als u een fout maakt en deze niet corrigeert, wordt dit een fout genoemd.

— Confucius


It is not the failure of others to appreciate your abilities that should trouble you, but rather your failure to appreciate theirs.

NL: Het is niet het falen van anderen om jullie vaardigheden te waarderen die jullie zouden moeten dwarsbomen, maar eerder jullie falen om de hunne te waarderen.

— Confucius


Learn as if you were not reaching your goal and as though you were scared of missing it

NL: Leer alsof je je doel niet bereikt en alsof je bang was om het te missen.

— Confucius


By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.

NL: Door drie methoden kunnen we wijsheid leren: Ten eerste, door reflectie, dat is nobelste; Ten tweede, door imitatie, die is gemakkelijkste; en ten derde door ervaring, dat is de bitterste.

— Confucius


He who knows all the answers has not been asked all the questions.

NL: Hij die alle antwoorden kent, is niet alle vragen gesteld.

— Confucius


The way out is through the door. Why is it that no one will use this method?

NL: De uitgang is door de deur. Waarom zal niemand deze methode gebruiken?

— Confucius


Only the wisest and stupidest of men never change.

NL: Alleen de slimste en domste van de mannen veranderen nooit.

— Confucius


Time flows away like the water in the river.

NL: De tijd stroomt weg als het water in de rivier.

— Confucius


Knowledge is merely brilliance in organization of ideas and not wisdom. The truly wise person goes beyond knowledge.

NL: Kennis is slechts schittering in de organisatie van ideeën en niet wijsheid. De werkelijk wijze persoon gaat verder dan kennis.

— Confucius


The Master said, “A true teacher is one who, keeping the past alive, is also able to understand the present.”(Analects 2.11)

NL: De Meester zei, een ware leraar is iemand die, het verleden levend te houden, is ook in staat om het heden te begrijpen.

— Confucius


Without feelings of respect, what is there to distinguish men from beasts?

NL: Zonder gevoelens van respect, wat is er om mannen te onderscheiden van beesten?

— Confucius


he who will not economize will have to agonize

NL: Hij die niet zal bezuinigen, zal moeten lijden.

— Confucius


The Master said, “What a worthy man was Yan Hui! Living in a narrow alley, subsisting upon meager bits of rice and water—other people could not have borne such hardship, and yet it never spoiled Hui’s joy. What a worthy man was Hui!”(Analects 6.11)

NL: De Meester zei: “Wat een waardige man was Yan Hui! Leven in een smalle steeg, onderhoudende op magere stukjes rijst en water kon andere mensen niet hebben gedragen zo’n ontberingen, en toch nooit Hui verpest vreugde. Wat een waardige man was Hui!

— Confucius


Wisdom, compassion, and courage are the three universally recognized moral qualities of man.

NL: Wijsheid, mededogen en moed zijn de drie universeel erkende morele kwaliteiten van de mens.

— Confucius


The wise never doubt. The Humane never worry. The brave never fear.

NL: De wijzen twijfelen nooit. De mens maakt zich nooit zorgen. De dapperen zijn nooit bang.

— Confucius, The Analects


One who never anticipates deceit or expects duplicity, and yet is the first to recognize such things – is that not a sage indeed?

NL: Iemand die nooit anticipeert op bedrog of dubbelhartigheid verwacht, en toch is de eerste om zulke dingen te herkennen is dat niet een wijze inderdaad?

— Confucius, The Analects


I am not one who was born with great wisdom. I love the ancients and diligently seek wisdom among them.

NL: Ik ben niet iemand die geboren is met grote wijsheid. Ik hou van de ouden en zoek ijverig wijsheid onder hen.

— Confucius, The Analects


Wenn du weißt, behaupte, dass du es weißt. Und wenn du etwas nicht weißt, gib zu, dass du es nicht weißt. Das ist Wissen.

NL: Als je weet dat je het weet, zeg dan dat je het weet. En als je iets niet weet, geef dan toe dat je het niet weet. Dat is kennis.

— Confucius


Wenn man noch nicht das Leben kennt, wie sollte man den Tod kennen.

NL: Als je het leven nog niet kent, hoe moet je de dood kennen?

— Confucius, Gespräche


Wenn man noch nicht den Menschen dienen kann, wie sollte man den Geistern dienen können?

NL: Als men de mens nog niet kan dienen, hoe dient men dan de geesten te dienen?

— Confucius, Gespräche


Am I a man of great wisdom? Hardly! Even when a simple person brings me a question, my mind goes utterly blank, I just thrash it out until I’ve exhausted every possibility.

NL: Ben ik een man van grote wijsheid? Nauwelijks! Zelfs wanneer een eenvoudige persoon brengt me een vraag, mijn geest gaat volkomen leeg, ik gewoon thrash het uit totdat ik alle mogelijkheden uitgeput.

— Confucius, The Analects


He who speaks without modesty will find it difficult to make his words good.

NL: Wie zonder bescheidenheid spreekt, zal het moeilijk vinden om zijn woorden goed te maken.

— Confucius


Wherever you go, go with all your heart.

NL: Waar je ook gaat, ga met heel je hart.

— Confucius


We should keep the dead before our eyes, and honor them as though still living

NL: We moeten de doden voor onze ogen houden en hen eren alsof ze nog leven.

— Confucius


Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace.

NL: Onderwijs wekt vertrouwen. Vertrouwen leidt tot hoop. Hoop brengt vrede voort.

— Confucius


Learning without thought is labor lost thought without learning is perilous.

NL: Leren zonder nadenken is arbeid verloren denken zonder leren is gevaarlijk.

— Confucius