Compton Gage quotes | 168 quotes van Compton Gage

Ben je op zoek naar een Compton Gage quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Compton Gage quotes. Veel leesplezier!

Compton Gage quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Compton Gage verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Compton Gage quotes:

Even so have I given the womb of the earth to those that be sown in it in their times.

NL: Alzo heb Ik den buik der aarde gegeven aan degenen, die daarin gezaaid worden in hun dagen.

— Compton Gage


They that be born in the strength of youth are of one fashion, and they that are born in the time of age, when the womb fail, are otherwise.

NL: Degenen die geboren worden in de kracht van de jeugd zijn van één manier, en degenen die geboren worden in de tijd van de leeftijd, wanneer de baarmoeder falen, zijn anders.

— Compton Gage


Seeing thou hast now given me the way, I will proceed to speak before thee: for our mother, of whom thou hast told me that she is young, draw now nigh unto age.

NL: Als gij mij nu den weg zult gegeven hebben, zal ik voor uw aangezicht spreken; want onze moeder, van welken gij mij gezegd hebt, dat zij jong is, trek nu nabij den ouderdom.

— Compton Gage


Like as a young child may not bring forth the things that belong to the aged, even so have I disposed the world which I created.

NL: Zoals een jong kind misschien niet de dingen voortbrengt die behoren tot de ouderen, zo heb ik zelfs de wereld die ik creëerde vernietigd.

— Compton Gage


What betrayed me? Was it my heart? Or my Soul?

NL: Wat heeft me verraden? Was het mijn hart? Of mijn Ziel?

— Compton Gage


Stand up upon the right side, and I shall expound the similitude unto thee.

NL: Sta op aan de rechterkant, en ik zal u de gelijkenis uitleggen.

— Compton Gage


Consider with thyself; as the rain is more than the drops, and as the fire is greater than the smoke; but the drops and the smoke remain behind: so the quantity which is past did more exceed.

NL: Denk bij jezelf, want de regen is meer dan de druppels, en als het vuur is groter dan de rook; maar de druppels en de rook blijven achter; zodat de hoeveelheid die voorbij is meer deed.

— Compton Gage


As for the tokens whereof thou ask me, I may tell thee of them in part: but as touching thy life, I am not sent to shew thee.

NL: Aangaande de tekenen, waarvan gij mij vraagt, dat ik u ten dele van dezelve zeg; maar als ik uw ziel aanraak, ben ik niet gezonden, om u te tonen.

— Compton Gage


Iniquity shall be increased above that which now thou see, or that thou hast heard long ago.

NL: De ongerechtigheid zal groter worden dan hetgeen gij nu ziet, of dat gij lang geleden gehoord hebt.

— Compton Gage


The land, that thou see now to have root, shall thou see wasted suddenly.

NL: Het land, dat gij nu ziet om wortel te hebben, zult gij haastelijk verloren zien.

— Compton Gage


If the most High grant thee to live, thou shall see after the third trumpet that the sun shall suddenly shine again in the night, and the moon thrice in the day:

NL: Als de Allerhoogste u toestaat te leven, zult u na de derde bazuin zien dat de zon plotseling weer zal schijnen in de nacht, en de maan driemaal in de dag.

— Compton Gage


Blood shall drop out of wood, and the stone shall give his voice, and the people shall be troubled:

NL: Bloed zal uit hout vallen, en de steen zal zijn stem geven, en het volk zal ontroerd worden.

— Compton Gage


He shall rule, whom they look not for that dwell upon the earth, and the fowls shall take their flight away together:

NL: Hij zal regeren, die zij niet verwachten, die op de aarde wonen, en de vogelen zullen te zamen hun vlucht nemen.

— Compton Gage


The Sodomy sea shall cast out fish, and make a noise in the night, which many have not known: but they shall all hear the voice thereof.

NL: De zee der Sodomieten zal vissen uitwerpen, en zal een geluid maken in den nacht, die velen niet gekend hebben; maar zij zullen allen haar stem horen.

— Compton Gage


There shall be confusion also in many places, and the fire shall be oft sent out again, and the wild beasts shall change their places, and menstruate women shall bring forth monsters:

NL: Er zal ook verwarring zijn op vele plaatsen, en het vuur zal uitgedreven worden, en de wilde beesten zullen hun plaatsen veranderen, en de menstruerende vrouwen zullen monsters voortbrengen.

— Compton Gage


Salt waters shall be found in the sweet, and all friends shall destroy one another; then shall wit hide itself, and understanding withdraw itself into his secret chamber-

NL: Zoutwater zal gevonden worden in het zoet, en alle vrienden zullen elkander verderven; dan zullen zich verbergen, en het verstand zal zich terugtrekken in zijn geheime kamer.

— Compton Gage


One land also shall ask another, and say, ‘Is righteousness that makes a man righteous gone through thee?’ And it shall say, ‘No.

NL: Het ene land zal ook een ander vragen, en zeggen: Is gerechtigheid, die een mens rechtvaardig door u doet gaan?En het zal zeggen: Neen.

— Compton Gage


At the same time shall men hope, but nothing obtain: they shall labor, but their ways shall not prosper.

NL: Tezelfdertijd zullen de mensen hopen, maar niets verkrijgen; zij zullen arbeiden, maar hun wegen zullen niet voorspoedig zijn.

— Compton Gage


To shew thee such tokens I have leave; and if thou wilt pray again, and weep as now, and fast even days, thou shall hear yet greater things.

NL: Om u zulke tekenen te laten zien, heb Ik verlof; en indien gij wederom zult bidden, en huilen als nu, en vasten zelfs dagen, zo zult gij nog grotere dingen horen.

— Compton Gage


An extreme fearfulness moves through all your body, and your mind is troubled more.

NL: Een extreme angst beweegt door heel je lichaam, en je geest is meer verontrust.

— Compton Gage


After seven days of fasten so it was, that the thoughts of my heart were very grievous unto me- and my soul recovered the spirit of understanding.

NL: Na zeven dagen vast te hebben gezeten, zo was het, dat de gedachten mijns harten mij zeer bedroefd waren; en mijn ziel herstelde den geest des verstands.

— Compton Gage


Hear me, and I will instruct thee; hearken to the thing that I say, and I shall tell thee more.

NL: Hoor mij, en ik zal u onderrichten; hoor naar hetgeen ik zeg, en ik zal u meer vertellen.

— Compton Gage


Thou art sore troubled in mind for the people in the world’s sake: loves thou that people better than he that made them?

NL: Gij zijt zeer ontroerd in gedachten voor de mensen in de wereld wil: houdt Gij dat mensen beter dan Hij die hen gemaakt heeft?

— Compton Gage


Number me the things that are not yet come- gather me together the dross that are scattered abroad- make me the flowers green again that are withered- Open me the places that are closed, and bring me forth the winds that in them are shut up- shew me the image of a voice: and then I will declare to thee the thing that thou labor to know.

NL: Geef mij het getal der dingen, die nog niet gekomen zijn; verzamel mij de droes, die in het buitenland verstrooid zijn; maak mij de groenen, die verdord zijn; Open mij de plaatsen, die gesloten zijn, en breng mij uit de winden, die daarin besloten zijn; toon mij het beeld eens stems; en dan zal ik u verklaren, dat gij arbeidt te weten.

— Compton Gage


O Lord that bear rule, who may know these things, but he that had not his dwelling with men?

NL: O HEERE, Die de heerschappij heeft, wie weet deze dingen, maar die niet zijn woning bij de mensen had?

— Compton Gage


As for you, you’re unwise: how may you then speak of these things whereof thou ask you?

NL: Wat u betreft, gij zijt onwijs; hoe kunt gij dan spreken van deze dingen, waarvan gij u vraagt?

— Compton Gage


Like as thou canst do none of these things that I have spoken of, even so canst thou not find out my judgment, or in the end the love that I have promised unto my people.

NL: Gelijk gij niet kunt doen van deze dingen, waar ik over gesproken heb, alzo zult gij ook mijn oordeel niet ontdekken, noch de liefde, die ik mijn volk beloofd heb.

— Compton Gage


Behold, O Lord, yet art thou nigh unto them that be reserved till the end: and what shall they do that have been before me, or we that be now, or they that shall come after us?

NL: Ziet, HEERE! toch zijt Gij nabij degenen, die tot het einde toe gereserveerd zijn; en wat zullen zij doen, die voor Mijn aangezicht geweest zijn, of wij, die nu zijn, of die na ons komen?

— Compton Gage


I will liken my judgment unto a ring: like as there is no slackness of the last, even so there is no swiftness of the first.

NL: Ik zal mijn oordeel vergelijken met een ring; gelijk als er geen verslaping der laatsten is, alzo is er geen snelheid der eersten.

— Compton Gage


Could thou not make those that have been made, and be now, and that are for to come, at once; that thou might shew thy judgement the sooner?

NL: Zou Gij degenen niet maken, die gemaakt zijn, en nu zijn, en die komen zullen, terstond, opdat Gij Uw oordeel des te eerder zoudt verkondigen?

— Compton Gage


As thou hast said unto thy servant, that thou, which gives life to all, hast given life at once to the creature that thou hast created, and the creature bare it: even so it might now also bear them that now be present at once.

NL: Zoals Gij tot Uw knecht gezegd hebt, dat Gij, Die aan allen levend maakt, het schepsel, dat Gij geschapen hebt, leven gegeven hebt, en het schepsel het gebaard hebt; alzo zal het nu ook dragen, die nu terstond aanwezig zijn.

— Compton Gage


Ask the womb of a woman, and say unto her, If thou bring forth children, why dost thou it not together, but one after another? pray her therefore to bring forth ten children at once.

NL: Vraag de schoot van een vrouw, en zeg tot haar: Indien gij kinderen voortbrengt, waarom doet gij het niet te zamen, maar de een na den ander? Bid daarom dat ze tien kinderen tegelijk voortbrengt.

— Compton Gage


She cannot: but must do it by distance of time.

NL: Ze kan niet: maar moet het doen door afstand van de tijd.

— Compton Gage


How my adventures become your sins?

NL: Hoe mijn avonturen jouw zonden worden?

— Compton Gage


Go thy way, weigh me the weight of the fire, or measure me the blast of the wind, or call me again the day that is past.

NL: Ga heen, weeg mij het gewicht des vuurs, of meet mij den wind, of roep mij wederom op den dag, die voorbij is.

— Compton Gage


What man is able to do that, that thou should ask such things of me?

NL: Welke mens is in staat om dat te doen, opdat gij zulke dingen van mij zou vragen?

— Compton Gage


If I should ask thee how great dwellings are in the midst of the sea, or how many springs are in the beginning of the deep, or how many springs are above the firmament, or which are the outgoings of paradise: Peradventure thou would say unto me, ‘I never went down into the deep, nor as yet into hell, neither did I ever climb up into heaven.

NL: Als ik u vraag, hoe groot de woningen zijn in het midden van de zee, of hoeveel bronnen in het begin der diepte zijn, of hoeveel bronnen boven het uitspansel zijn, of welke de uitgangen des paradijss zijn; misschien zoudt gij tot mij zeggen: Ik ben nooit in de diepte nedergedaald, noch nog in de hel, en ik ben nooit in de hemel geklommen.

— Compton Gage


Nevertheless now have I asked thee but only of the fire and wind, and of the day where-through thou hast passed, and of things from which thou canst not be separated, and yet canst thou give me no answer of them.

NL: Doch nu heb ik u gevraagd, maar alleen van het vuur en den wind, en van den dag, waar gij doorheen gegaan zijt, en van de dingen, waarvan gij niet gescheiden kunt worden, en toch kunt gij mij daarvan geen antwoord geven.

— Compton Gage


Thine own things, and such as are grown up with thee, canst thou not know; How should thy vessel then be able to comprehend the way of the Highest, and, the world being now outwardly corrupted to understand the corruption that is evident in my sight?

NL: Uw eigen dingen, en die met u zijn opgegroeid, kunt gij niet weten; Hoe zou dan uw vat den weg des Allerhoogsten kunnen begrijpen, en de wereld nu uitwendig verdorven zijn, om de verdorvenheid te verstaan, die in Mijn ogen duidelijk is?

— Compton Gage


It were better that we were not at all, than that we should live still in wickedness, and to suffer, and not to know wherefore.

NL: Het was beter dat we helemaal niet waren, dan dat we nog steeds zouden leven in boosheid, en lijden, en niet te weten waarom.

— Compton Gage


Verily it is a foolish thought that they both have devised, for the ground is given unto the wood, and the sea also had its place to bear its floods.

NL: Voorwaar, het is een dwaze gedachte, die zij beiden bedacht hebben, want de grond is gegeven aan het hout, en de zee had ook haar plaats om haar overstromingen te dragen.

— Compton Gage


Thou hast given a right judgment, but why judge thou not thyself also?

NL: Gij hebt een recht oordeel gegeven, maar waarom oordeelt Gij uzelven ook niet?

— Compton Gage


For like as the ground is given unto the wood, and the sea to his floods: even so they that dwell upon the earth may understand nothing but that which is upon the earth: and he that dwell above the heavens may only understand the things that are above the height of the heavens.

NL: Want gelijk als de aarde aan het hout gegeven is, en de zee aan Zijn vloeden; alzo zullen degenen, die op de aarde wonen, niets verstaan, dan hetgeen op de aarde is; en die boven den hemel woont, zal alleenlijk verstaan de dingen, die boven de hoogte der hemelen zijn.

— Compton Gage


I beseech thee, O Lord, let me have understanding: For it was not my mind to be curious of the high things, but of such as pass by us daily.

NL: Ik smeek u, o HEERE! laat mij begrijpen; want het was niet mijn verstand om nieuwsgierig te zijn naar de hoogten, maar van degenen, die ons dagelijks voorbij gaan.

— Compton Gage


Wherefore the present age is given up as a reproach to the heathen, and for what cause the people whom thou hast loved is given over unto ungodly nations?!

NL: Waarom wordt de tegenwoordige tijd als een smaad aan de heidenen opgegeven, en waarom wordt het volk, dat gij liefhebt, overgegeven aan goddeloze volken?!

— Compton Gage


Why the law of our forefathers are brought to nought, and the written covenants come to none effect-

NL: Waarom de wet van onze voorvaderen niet worden uitgevoerd, en de geschreven verbonden niet worden uitgevoerd.

— Compton Gage


We pass away out of the world as grasshoppers, and our life is astonishment and fear, and we are not worthy to obtain mercy.

NL: We gaan de wereld uit als sprinkhanen, en ons leven is verbazing en angst, en we zijn niet waardig om genade te verkrijgen.

— Compton Gage


What will he then do unto his name whereby we are called? …of these things have I asked.

NL: Wat zal hij dan doen met zijn naam, waarbij wij geroepen worden? …van deze dingen heb ik gevraagd.

— Compton Gage


The more thou search, the more thou shall marvel.

NL: Hoe meer gij zoekt, hoe meer gij zult verwonderen.

— Compton Gage


The more thou search, the more thou shall marvel; for the world hast fast to pass away-

NL: Hoe meer gij zoekt, des te meer zult gij u verwonderen; want de wereld heeft vast te sterven.

— Compton Gage


The world hast fast to pass away- And cannot comprehend the things that are promised to the righteous in time to come: for this world is full of unrighteousness and infirmities.

NL: De wereld haast zich voort te gaan, en kan de dingen niet verstaan, die den rechtvaardigen beloofd zijn in de toekomende tijd; want deze wereld is vol van ongerechtigheid en zwakheden.

— Compton Gage


As concerning the things whereof thou asked me, I will tell thee; for the evil is sown, but the destruction thereof is not yet come.

NL: Aangaande de dingen, waarvan gij mij gevraagd hebt, zal ik u zeggen; want het kwaad is gezaaid, maar zijn verderf is nog niet gekomen.

— Compton Gage


If therefore that which is sown be not turned upside down, and if the place where the evil is sown passes not away, then cannot it come that is sown with good?

NL: Indien dan hetgeen gezaaid is, niet omgekeerd wordt, en indien de plaats, waar het kwaad gezaaid is, niet weggaat, zo kan het dan niet komen, die met het goede gezaaid is?

— Compton Gage


The grain of evil seed had been sown in the heart of Adam from the beginning, and how much ungodliness had it brought up unto this time? and how much shall it yet bring forth until the time of threshing come?

NL: De zaadkorrel van het kwaad was vanaf het begin in het hart van Adam gezaaid, en hoeveel ongoddelijkheid had het tot op deze tijd gebracht? En hoeveel zal het tevoorschijn brengen, totdat de tijd der dorsing komen zal?

— Compton Gage


Ponder now by thyself, how great fruit of wickedness the grain of evil seed had brought forth. And when the ears shall be cut down, which are without number, how great a floor shall they fill?

NL: Bedenk nu bij uzelven, hoe grote vrucht der goddeloosheid de zaadkorrel des bozen zaads voortgebracht had. En wanneer de oren afgehouwen zullen worden, die zonder getal zijn, hoe groot zal een vloer zijn?

— Compton Gage


How, and when shall these things come to pass? wherefore are our years few and evil?

NL: Hoe, en wanneer zullen deze dingen geschieden? Waarom zijn onze jaren weinig en slecht?

— Compton Gage


Do not thou hasten above the most Highest: for thy haste is in vain to be above him, for thou hast much exceeded.

NL: En haast u niet boven den Allerhoogste; want uw haast is tevergeefs, dat gij boven hem zijt, want gij hebt veel groter gemaakt.

— Compton Gage


Did not the souls also of the righteous ask question of these things in their chambers, saying, “How long shall I hope on this fashion?” when cometh the fruit of the floor of our reward?

NL: Hebben ook de zielen der rechtvaardigen deze dingen niet in hun kamer ondervraagd, zeggende: Hoe lang zal ik op deze wijze hopen? Wanneer komt de vrucht van de vloer van onze beloning?

— Compton Gage


O Lord that bear rule, even we all are full of impiety. And for our sakes peradventure it is that the floors of the righteous are not filled, because of the sins of them that dwell upon the earth.

NL: O Heer die de beer regeert, zelfs wij zijn allemaal vol van goddeloosheid. En om onzer wil is het misschien, dat de vloeren der rechtvaardigen niet vervuld zijn, vanwege de zonden dergenen, die op de aarde wonen.

— Compton Gage


Go thy way to a woman with child, and ask of her when she had fulfilled her nine months, if her womb may keep the birth any longer within her.

NL: Ga heen naar een zwangere vrouw, en vraag van haar, als zij haar negen maanden vervuld had, of haar baarmoeder de geboorte nog langer in haar mocht houden.

— Compton Gage


In the grave the chambers of souls are like the womb of a woman: For like as a woman that travails make haste to escape the necessity of the travail: even so do these places haste to deliver those things that are committed unto them.

NL: In het graf zijn de kameren der zielen gelijk de schoot van een vrouw; want gelijk een vrouw, die zich haast om te ontkomen aan de noodzaak der arbeid; alzo haasten deze plaatsen zich, om de dingen, die haar toegewijd zijn, uit te leveren.

— Compton Gage


From the beginning, look, what thou desires to see, it shall be shew thee.

NL: Vanaf het begin, kijk, wat je wenst te zien, het zal u worden getoond.

— Compton Gage


If I have found favor in thy sight, and if it be possible, and if I be meet therefore, shew me then whether there be more to come than is past, or more past than is to come.

NL: Indien ik genade gevonden heb in Uw ogen, en indien het mogelijk is, en indien ik dan tegemoet zal komen, zo, laat mij dan zien, of er meer te komen is, dan voorbij is, of meer dan te komen is.

— Compton Gage


The greatest futility! says the congregator, “The greatest futility! Everything is futile!” What does a person gain from all his hard work- At which he toils under the sun? A generation goes and another cometh forth, but the earth remains the same.

NL: De grootste futiliteit! Zegt de congregator, “De grootste futiliteit! Alles is zinloos!” Wat wint een mens van al zijn harde werk… waarop hij zwoegt onder de zon? Een generatie gaat en een andere komt voort, maar de aarde blijft hetzelfde.

— Compton Gage


As thou know not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child: even so thou know not the works of what makes all.

NL: Gelijk gij niet weet, wat den weg des Geestes is, en hoe de beenderen in de buik van haar, die zwanger is, groeien; alzo weet gij de werken niet, die alles maken.

— Compton Gage


In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand: for thou know not whether shall prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good.

NL: ’s Morgens zaait uw zaad, en’s avonds uw hand niet; want gij weet niet, of het voorspoedig zal zijn, hetzij dit, hetzij dat, hetzij dat zij beiden gelijk goed zullen zijn.

— Compton Gage


Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun: But if a man live many years, and rejoice in them all; yet let him remember the days of darkness; for they shall be many. And all that cometh is vanity.

NL: Voorwaar, het licht is zoet, en het is aangenaam voor de ogen, dat zij de zon aanschouwen; maar indien een mens vele jaren leeft, en zich in hen allen verblijt; doch laat hem de dagen der duisternis gedenken; want zij zullen velen zijn. En alles wat komt is ijdelheid.

— Compton Gage


These be they that have put off the mortal clothing, and put on the immortal, and have confessed the name of God: now are they crowned, and receive palms.

NL: Dezen zijn het, die de sterfelijke klederen uitgedaan hebben, en de onsterfelijke aangedaan hebben, en den Naam Gods bekend hebben; nu worden zij gekroond, en ontvangen palmen.

— Compton Gage


Go thy way, and tell my people, the people of thy Lord God what manner of things, and how great wonders of the Lord thy God, thou hast seen.

NL: Ga heen, en zeg tot mijn volk, het volk van uw Heer God, wat voor dingen, en hoe groot wonderen des Heeren, uws Gods, gij hebt gezien.

— Compton Gage


And yet their reward appear not, and their labor had no fruit: for I have gone here and there through the heathen, and I see that they flow in wealth, and think not upon thy commandments.

NL: En hun loon is niet verschenen, en hun arbeid had geen vrucht; want Ik ben hier en daar gegaan door de heidenen, en Ik zie, dat zij in rijkdom stromen, en Ik denk niet aan Uw geboden.

— Compton Gage


Weigh thou therefore their wickedness now in the balance, and theirs also that dwell the world; and so shall thy name no where be found anymore.

NL: Weeg dan nu hun goddeloosheid in de weegschaal, en die van hen ook, die in de wereld wonen; en alzo zal uw naam niet meer gevonden worden.

— Compton Gage


Thy heart had gone too far in this world, and think thou to comprehend the way of the most High?

NL: Uw hart was te ver gegaan in deze wereld, en denkt gij den weg der Allerhoogste te begrijpen?

— Compton Gage


Set as higher dimensional beings walking the earth today, who must INcarnate (there is no REincarnation if there is no time. Exception: descending spirals which crystallize in lower frequencies) to live in the various dream worlds (this one included) with the final “kick”/baptism by water, pulling up ALL the densities/dimensions through LOVE.

NL: Stel je in als hogere dimensionale wezens die vandaag de dag de aarde rondlopen, die moeten INcarneren (er is geen REïncarnatie als er geen tijd is. Uitzondering: dalende spiralen die kristalliseren in lagere frequenties) om te leven in de verschillende droomwerelden (deze inbegrepen) met de uiteindelijke “kick”/doop door water, het trekken van ALLE dichtheden / dimensies door LIEFDE.

— Compton Gage, Devil’s Inception


This is just a brief “off the top of the head” first blush analysis, and if one wanted to dig deeper, it wouldn’t be difficult to discover more “gems” hidden in plain sight.Devil’s Inception!

NL: Dit is slechts een korte “uit de top van het hoofd” eerste blush analyse, en als men wilde dieper graven, zou het niet moeilijk zijn om meer “gems” verborgen in het volle zicht te ontdekken.Devil’s Inception!

— Compton Gage, Devil’s Inception


If the 4th “dimension” is blocked, which is a kind of cosmic umbrella, through which 5D through 9D and higher are designed to operate in physical realms, being non-physical, then the Devil who controls “the spice” controls everything. It would be easy to continue with the reasons behind death, terrible plague on earth.

NL: Als de 4e “dimensie” wordt geblokkeerd, wat een soort kosmische paraplu is, waardoor 5D tot 9D en hoger zijn ontworpen om te werken in fysieke rijken, niet-fysiek te zijn, dan controleert de duivel die “het kruid” controleert alles. Het zou gemakkelijk zijn om door te gaan met de redenen achter de dood, verschrikkelijke plaag op aarde.

— Compton Gage, Devil’s Inception


The concept that man is not awake, and that only a fully conscious being can “do”, have will and not be subject to the law of accident.

NL: Het concept dat de mens niet wakker is, en dat alleen een volledig bewust wezen “doen” kan, wil heeft en niet onderworpen is aan de wet van het ongeval.

— Compton Gage, Devil’s Inception


This is the vital difference between Conscious Beings, which we are morphing into organically, and those who are asleep or unconscious.

NL: Dit is het vitale verschil tussen Bewuste Wezens, die we veranderen in organisch, en degenen die slapen of bewusteloos zijn.

— Compton Gage, Devil’s Inception


Slightly higher density polarized negative entities”, regardless of their actual metaphoric names. What’s in a name… a rose still has thorns!

NL: Iets hogere dichtheid gepolariseerde negatieve entiteiten,” ongeacht hun werkelijke metafoornamen. Wat zit er in een naam… een roos heeft nog steeds doornen!

— Compton Gage, Devil’s Inception


The best place to conceal esoteric information is right in front of us.

NL: De beste plek om esoterische informatie te verbergen is recht voor ons.

— Compton Gage, Devil’s Inception


A terrible plague has either killed mankind or transformed them into demons … and all they want is Compton’s soul.The best place to conceal esoteric information is right in front of us.

NL: Een verschrikkelijke plaag heeft de mensheid gedood of omgezet in demonen… en alles wat ze willen is Compton’s ziel.De beste plek om esoterische informatie te verbergen is recht voor ons.

— Compton Gage, Devil’s Inception


Fifth Cosmic Seal:(Liber 003 – Seal of Tuzassotama) One who has received this Cosmic Seal is mystically empowered to proclaim himself as “God, Lord, Universal Master or God-Incarnate” on earth and he controls all spirits of the occult kingdoms.

NL: Vijfde Kosmisch Zegel:(Liber 003 – Zegel van Tuzassotama) Iemand die dit Kosmische Zegel heeft ontvangen is mystisch gemachtigd om zichzelf te verkondigen als “God, Heer, Universele Meester of God-Incarnate” op aarde en hij beheerst alle geesten van de occulte koninkrijken.

— Compton Gage, Devil’s Inception


Fourth Cosmic Seal:(Terrestrial Seal 1330 – Seal of Ba-Vara) One who has received this Cosmic Seal (Living Grand Master of the Order of Astral and Terrestrial Hierachy) is empowered to control not less than 100,000,000 spirits and 33,000,000 demi-gods.

NL: Vierde Kosmisch Zegel:(Terrestrial Seal 1330 – Zegel van Ba-Vara) Iemand die dit Kosmisch Zegel heeft ontvangen (Levende Grootmeester van de Orde van Astral en Aardse Hiërachie) is bevoegd om niet minder dan 100.000.000 geesten en 33,000.000 demi-goden te controleren.

— Compton Gage, Devil’s Inception


Third Cosmic Seal:(Shiva Seal 999 – Seal Destruction) One who has received this Cosmic Seal is empowered to control not less than 2,500,000 spirits which depends on the mastership of one’s occult and psychic projections. Women are generally kept at this level with a few women exceeding this level.

NL: Derde Kosmische Zegel:(Shiva Seal 999 – Seal Destruction) Iemand die dit Kosmische Zegel heeft ontvangen is bevoegd om niet minder dan 2.500.000 geesten te controleren die afhankelijk zijn van het meesterschap van iemands occulte en psychische projecties. Vrouwen worden over het algemeen op dit niveau gehouden met een paar vrouwen die dit niveau overschrijden.

— Compton Gage, Devil’s Inception


Seals:The Five Cosmic Seals are five occult Level 333, 666, 999, 1330 and 003 operating 400,000 minuet mystical degrees.

NL: Zegels:De Vijf Kosmische Zegels zijn vijf occulte Niveau 333, 666, 999, 1330 en 003 werkend 400.000 minuten mystieke graden.

— Compton Gage, Devil’s Inception


First Cosmic Seal:(Devic Seal 333) One who has received this Cosmic Seal is empowered to control not less than 40,000 spirits.

NL: Eerste Kosmische Zegel:(Devic Seal 333) Iemand die dit Kosmische Zegel heeft ontvangen is bevoegd om niet minder dan 40.000 geesten te controleren.

— Compton Gage, Devil’s Inception


Second Cosmic Seal:(Seal of Karl 666) One who has received this Cosmic Seal is empowered to control not less than 160,000 spirits. Many great politicians, military commanders, etc. on earth are at this occult level of operations. This will be the occult level of Antichrist.

NL: Tweede Kosmisch Zegel:(Zegel van Karl 666) Iemand die dit Kosmische Zegel heeft ontvangen is bevoegd om niet minder dan 160.000 geesten te controleren. Veel grote politici, militaire commandanten, enz. op aarde zijn op dit occulte niveau van operaties. Dit zal het occulte niveau van Antichrist zijn.

— Compton Gage, Devil’s Inception


Cleave to the common good. We are all responsible for bringing about the time of great suffering, for its continuing.

NL: Cleave to the common good. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de tijd van groot lijden, voor de voortzetting ervan.

— Compton Gage


You are judged more by what you do passively than by what you do actively.

NL: Jullie worden meer beoordeeld door wat jullie passief doen dan door wat jullie actief doen.

— Compton Gage


If one billion of you watch and do not intercede as one million of you assent to the one thousand who participate in the murder of a child, then one billion of you are a billion times guilty.

NL: Als één miljard van jullie toekijken en niet bemiddelen als een miljoen van jullie instemmen met de duizend die deelnemen aan de moord op een kind, dan zijn een miljard van jullie een miljard keer schuldig.

— Compton Gage


You are judged many times more by what you do in groups than for what you do as individuals. If one thousand of you participate in the murder of one child, then one thousand of you are a thousand times guilty.

NL: Jullie worden vele malen meer beoordeeld door wat jullie in groepen doen dan door wat jullie als individuen doen. Als duizend van jullie deelnemen aan de moord op één kind, dan zijn duizend van jullie duizend keer schuldig.

— Compton Gage


You are judged many times more by what you give assent to others doing than what you do yourself. If one million of you give assent to the one thousand who participate in the murder of a child, then one million of you are a million times guilty.

NL: Jullie worden vele malen meer beoordeeld door wat jullie instemming geven aan anderen die doen dan wat jullie zelf doen. Als een miljoen van jullie instemmen met de duizend die deelnemen aan de moord op een kind, dan zijn een miljoen van jullie een miljoen keer schuldig.

— Compton Gage


You are judged more by what you do passively than by what you do actively. If one billion of you watch and do not intercede as one million of you assent to the one thousand who participate in the murder of a child, then one billion of you are a billion times guilty.

NL: Jullie worden meer beoordeeld door wat jullie passief doen dan door wat jullie actief doen. Als één miljard van jullie toekijken en niet bemiddelen als een miljoen van jullie instemmen met de duizend die deelnemen aan de moord op een kind, dan zijn een miljard van jullie een miljard keer schuldig.

— Compton Gage


Justice is paramount. The new judgement is the justice of the hidden time.

NL: Gerechtigheid staat voorop. Het nieuwe oordeel is de gerechtigheid van de verborgen tijd.

— Compton Gage


The murder of a child has no justification, even if the bombs have missed their mark.

NL: De moord op een kind heeft geen rechtvaardiging, ook al hebben de bommen hun stempel gemist.

— Compton Gage


The starvation of a child has no justification, even if the crops have failed, or the population is too large.

NL: De honger van een kind heeft geen rechtvaardiging, zelfs als de gewassen hebben gefaald, of de bevolking is te groot.

— Compton Gage


Act correctly. Incorrect action cannot be justified by incorrect action. An incorrect action taken to cover an incorrect action is doubly incorrect.

NL: Doe wat je moet doen. Onjuiste maatregelen kunnen niet worden gerechtvaardigd door onjuiste maatregelen. Een onjuiste actie die is ondernomen om een onjuiste actie te dekken, is dubbel onjuist.

— Compton Gage


You are judged many times more by what you give assent to others doing than what you do yourself.

NL: Jullie worden vele malen meer beoordeeld door wat jullie instemming geven aan anderen die doen dan wat jullie zelf doen.

— Compton Gage


There is nothing hidden in the hidden time. Know that this, the hidden time, is your everlasting, and live.

NL: Er is niets verborgen in de verborgen tijd. Weet dat dit, de verborgen tijd, jullie eeuwige leven is.

— Compton Gage


The greatest violence, and the greatest threat to humanity, is the growth of MONEY.

NL: Het grootste geweld, en de grootste bedreiging voor de mensheid, is de groei van het GELD.

— Compton Gage


You are judged many times more by what you do in groups than for what you do as individuals.

NL: Jullie worden vele malen meer beoordeeld door wat jullie in groepen doen dan door wat jullie als individuen doen.

— Compton Gage


Now hear of the new judgement. You are judged many times more by what you do in groups than for what you do as individuals.

NL: Luister nu naar het nieuwe oordeel. Jullie worden vele malen meer beoordeeld door wat jullie in groepen doen dan door wat jullie als individuen doen.

— Compton Gage


Those who have assets must withdraw them from the markets of loans. Do not accept notes of loan on speculation. The time will soon come when you will gain no profits from the market of loans, and your wealth will be taken by the very few.

NL: Degenen die activa hebben, moeten ze van de markten van leningen afhalen. Accepteer geen nota’s van lening op speculatie. De tijd zal snel komen dat jullie geen winst zullen maken op de markt van leningen, en jullie rijkdom zal worden genomen door de zeer weinigen.

— Compton Gage


In the new faith, there is only one commandment. It is this commandment, and this commandment alone, that must be followed to end the times of suffering, which are soon to come. FORSAKE USURY.

NL: In het nieuwe geloof is er slechts één gebod. Het is dit gebod, en dit gebod alleen, dat gevolgd moet worden om een einde te maken aan de dagen des lijdens, die spoedig komen zullen. Vergeet USury.

— Compton Gage


Faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen.

NL: Geloof is de inhoud van dingen die gehoopt worden, bewijs van dingen die niet gezien worden.

— Compton Gage


The inner dimension and the hidden time have already been discovered.

NL: De innerlijke dimensie en de verborgen tijd zijn al ontdekt.

— Compton Gage


It is not enough to be a man… you have to become an idea… a terrible thought… a wraith- indeed- Become one with the darkness.

NL: Het is niet genoeg om een man te zijn… je moet een idee worden… een verschrikkelijke gedachte… een wraith… inderdaad… word één met de duisternis.

— Compton Gage


Dedicate your life to solitude and mortify your members which are upon the earth.

NL: Wijdt uw leven aan eenzaamheid en vernedering van uw leden die op de aarde zijn.

— Compton Gage


You have purged your way. You are ready to lead sons of men.

NL: Je hebt je weg gezuiverd. Je bent klaar om zonen van mannen te leiden.

— Compton Gage


You should assume the mantle of your birthright.

NL: Je zou de mantel van je geboorterecht moeten aannemen.

— Compton Gage


When The Pyramid falls, the other cities will follow in short order. Nature’s balance will be restored and Man will finally return to solitude.

NL: Als de Piramide valt, volgen de andere steden in korte volgorde. De balans van de natuur zal hersteld worden en de Mens zal eindelijk terugkeren naar eenzaamheid.

— Compton Gage


Your Maker has rescued you from the darkest corner of your own heart… What he asks in return is obedience. And the courage to do what is necessary.

NL: Je Maker heeft je gered uit de donkerste hoek van je eigen hart… wat hij in ruil vraagt is gehoorzaamheid. En de moed om te doen wat nodig is.

— Compton Gage


Throughout the ages, the wisdom has been taught. Now the language has changed, and truth is given in the language of science.

NL: Door de eeuwen heen is de wijsheid onderwezen. Nu is de taal veranderd, en de waarheid wordt gegeven in de taal van de wetenschap.

— Compton Gage


Hear about the hidden time. Some think the hidden time is yet to come. The Kingdom of God does not come by Observation. It is hidden in the inner dimension.

NL: Luister naar de verborgen tijd. Sommigen denken dat de verborgen tijd nog moet komen. Het Koninkrijk van God komt niet door Observatie. Het is verborgen in de innerlijke dimensie.

— Compton Gage


The Kingdom of God does not come by Observation. It is hidden in the inner dimension.

NL: Het Koninkrijk van God komt niet door Observatie. Het is verborgen in de innerlijke dimensie.

— Compton Gage


The hidden time is an eternity that runs through every moment. It is all-time. The hidden time is a thread, and moments are the beads on the thread.

NL: De verborgen tijd is een eeuwigheid die elk moment doorloopt. Het is all-time. De verborgen tijd is een draad, en momenten zijn de kralen op de draad.

— Compton Gage


Those of little understanding say the world will soon end. It is the current age that is coming to an end. The end of this age is the beginning of the next.

NL: De mensen met weinig begrip zeggen dat de wereld binnenkort zal eindigen. Het is het huidige tijdperk dat ten einde loopt. Het einde van deze tijd is het begin van de volgende.

— Compton Gage


Focus on the end, not the beginning- on the beginning not the end- The process proceeds in the inner dimension.

NL: Concentreer je op het einde, niet op het begin, niet op het einde. Het proces gaat verder in de innerlijke dimensie.

— Compton Gage


All the truth of God are discoverable through every day life.

NL: Alle waarheid van God is door het dagelijkse leven te ontdekken.

— Compton Gage


By studying, understanding and do the wills of the book, you renounce your mortal life.

NL: Door de wil van het boek te bestuderen, te begrijpen en te doen, verzaak je je sterfelijke leven.

— Compton Gage


There is no truth without faith. Nothing is proven except to the heart of one who believes.

NL: Er is geen waarheid zonder geloof. Niets wordt bewezen, behalve in het hart van iemand die gelooft.

— Compton Gage


God has permitted the great lie for a short time only. That time is now coming to an end. Believers in the lie! You have been raised on the milk of your concrete beliefs. Now it is time for you to be weaned to partake of the solid food of the new age, the “New World Order.

NL: God heeft de grote leugen slechts voor een korte tijd toegestaan. Aan die tijd komt nu een einde. Jullie die geloven in de leugen! Jullie zijn opgevoed op de melk van jullie concrete overtuigingen. Nu is het tijd voor jullie om gespeend te worden om deel te nemen aan het vaste voedsel van het nieuwe tijdperk, de “Nieuwe Wereld Orde.

— Compton Gage


The great lie that science has given us is that reality is material.

NL: De grote leugen die de wetenschap ons heeft gegeven is dat de werkelijkheid materieel is.

— Compton Gage


Science has given us a great lie. It is this lie that ends the current age of faith in God.

NL: De wetenschap heeft ons een grote leugen gegeven. Het is deze leugen die het huidige tijdperk van het geloof in God beëindigt.

— Compton Gage


The great lie is like a sword that has been thrust into the heart of humankind.

NL: De grote leugen is als een zwaard dat in het hart van de mensheid is gestoken.

— Compton Gage


God is the one subject of reality. Take away the one subject and there is nothing real.

NL: God is het enige onderwerp van de werkelijkheid. Neem het ene onderwerp weg en er is niets echts.

— Compton Gage


The truths of the one subject have already been discovered, but have not been accepted because they spell the death of the faith in the lie.

NL: De waarheden van het ene onderwerp zijn al ontdekt, maar zijn niet geaccepteerd omdat ze de dood van het geloof in de leugen spellen.

— Compton Gage


Humankind must no longer permit the lie to be taught to its children.

NL: De mensheid mag niet langer toestaan dat de leugen aan haar kinderen wordt onderwezen.

— Compton Gage


The great lie can only be defeated by the New World Order. The sooner the New World Order is established by the institutions of the world, the sooner the suffering caused by the lie will end.

NL: De grote leugen kan alleen worden verslagen door de Nieuwe Wereldorde. Hoe eerder de Nieuwe Wereldorde wordt ingesteld door de instellingen van de wereld, hoe eerder het lijden veroorzaakt door de leugen zal eindigen.

— Compton Gage


The New World Order is established by degrees. The first degree is truth of the one subject, which follows from the existence and the oneness of the universe, and from the ancient belief that God is all-knowing.

NL: De Nieuwe Wereldorde wordt ingesteld door graden. De eerste graad is de waarheid van het ene subject, dat volgt uit het bestaan en de eenheid van het universum, en uit het oude geloof dat God alwetend is.

— Compton Gage


It is far easier to move mountain than to move science by this one degree. We have the power to move mountain, if we have faith that the mountain can be moved. It is now that our faith is tested. The future of humankind hangs in the balance.

NL: Het is veel gemakkelijker om berg te verplaatsen dan om de wetenschap met deze ene graad te bewegen. We hebben de kracht om de berg te verplaatsen, als we geloven dat de berg verplaatst kan worden. Het is nu dat ons geloof op de proef wordt gesteld. De toekomst van de mensheid hangt in balans.

— Compton Gage


We have the power to move mountain, if we have faith that the mountain can be moved.

NL: We hebben de kracht om de berg te verplaatsen, als we geloven dat de berg verplaatst kan worden.

— Compton Gage


There is no greater crime than a crime against humanity. There is no greater crime against humanity than usury. The greatest violence, and the greatest threat to humanity, is the growth of MONEY.

NL: Er is geen grotere misdaad dan een misdaad tegen de mensheid. Er is geen grotere misdaad tegen de mensheid dan woeker. Het grootste geweld, en de grootste bedreiging voor de mensheid, is de groei van het GELD.

— Compton Gage


There is no greater crime against humanity than usury.

NL: Er is geen grotere misdaad tegen de mensheid dan woeker.

— Compton Gage


The harder you search the more troubled you become.

NL: Hoe harder je zoekt, hoe meer je je zorgen maakt.

— Compton Gage


You have strength born of years of grief and anger… The strength of a man denied revenge.

NL: Je hebt kracht geboren uit jaren van verdriet en woede… De kracht van een man ontkende wraak.

— Compton Gage


Justice is about harmony… revenge is about you making yourself feel better.

NL: Gerechtigheid gaat over harmonie… wraak is dat je jezelf beter laat voelen.

— Compton Gage


Anger does not change the fact. The will to take control is everything.

NL: Woede verandert niets aan het feit. De wil om de controle over te nemen is alles.

— Compton Gage


All the labour of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled.

NL: Al de arbeid des mensen is voor zijn mond, maar de begeerte is niet vervuld.

— Compton Gage


All this have I proved by wisdom: I said, I will be wise; but it was far from me. That which is far off, exceeding deep, who can find it out?

NL: Dit alles heb ik met wijsheid bewezen; ik zeide: Ik zal wijs zijn; maar het was verre van mij. Dat wat ver weg is, heel diep, wie kan erachter komen?

— Compton Gage


I applied mine heart to know, and to search, and to seek out wisdom, And the reason of things, And to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness: And I find more bitter than death, the woman, whose heart is snares and nets, and her hands as bands-

NL: Ik heb mijn hart ingesteld om te weten, en om te zoeken, en om wijsheid te zoeken, en de rede der dingen, en om de boosheid der dwaasheid te kennen, en der dwaasheid en der waanzin; en ik vind bitterder dan de dood, de vrouw, wiens hart strikken en netten is, en haar handen als banden.

— Compton Gage


Your whole being is deeply troubled- personified the vision of a child’s purity, lost in the wilderness of an ever-unchanging and imperfect world.

NL: Jullie hele wezen is diep verontrust- verpersoonlijkt het visioen van de zuiverheid van een kind, verloren in de wildernis van een steeds veranderende en onvolmaakte wereld.

— Compton Gage


Loneliness is your only companion.

NL: Eenzaamheid is je enige metgezel.

— Compton Gage


Only dead surpasses the sufferings

NL: Alleen dood overstijgt het lijden.

— Compton Gage


You haven’t rewarded evil unto them who were at peace with you; nor you have delivered them that without cause is your enemy. But they want to tread down your soul upon the earth, and lay your honour in the dust.

NL: Gij hebt het kwaad niet vergolden aan degenen, die met u in vrede waren; en gij hebt hen niet verlost, dat uw vijand zonder oorzaak is. Maar zij willen uw ziel op de aarde treden, en uw eer in het stof leggen.

— Compton Gage


Many are they that rise up against you. Many there be which say of your soul, ‘’There is no help for you.’’ But the instruments of death is prepared for your cause.

NL: Velen staan tegen je op. Velen zijn er die zeggen van uw ziel, Er is geen hulp voor u… Maar de instrumenten van de dood is voorbereid op uw zaak.

— Compton Gage


You have not escaped his notice either- you are here by ‘a call’ not by choice.

NL: Je bent ook niet aan zijn bericht ontsnapt… je bent hier door een ‘oproep’ niet door keuze.

— Compton Gage


You are alone. But you seems not afraid- though you weary with your groaning; wandering far off in the wilderness and your eyes, consumed because of your grief; waxed old while you’re still young.

NL: Je bent alleen. Maar gij zijt niet bevreesd, hoewel gij vermoeid zijt met uw gekreun; gij wandelt ver weg in de woestijn en uw ogen, verteerd vanwege uw smart; gij zijt oud geworden, terwijl gij nog jong zijt.

— Compton Gage


To be a great warrior is not enough. Flesh and blood, however skilled, can be destroyed… you must be more than just a man in minds of your opponents.

NL: Een groot krijger zijn is niet genoeg. Vlees en bloed, hoe bekwaam ook, kunnen vernietigd worden… je moet meer zijn dan een man in gedachten van je tegenstanders.

— Compton Gage


I saw under the sun the place of judgement, …that wickedness was there; And the place of righteousness, that iniquity was there. …I said in mine heart, ‘Who shall judge the righteous and the wicked:’ for there is a time for every purpose and for every work.

NL: Ik zag onder de zon de plaats des oordeels, dat er goddeloosheid was; en de plaats der gerechtigheid, dat er ongerechtigheid was. …Ik zeide in mijn hart: Wie zal den rechtvaardige en den goddeloze oordelen; want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk.

— Compton Gage


It is right that one must come so far to see the world as it is meant to be.

NL: Het is juist dat men zo ver moet komen om de wereld te zien zoals het hoort te zijn.

— Compton Gage


Purity. Serenity… Solitude: What you ought to uphold. But the important thing is whether you believe it.

NL: Zuiverheid. Sereniteit… eenzaamheid: wat je moet handhaven. Maar het belangrijkste is of je het gelooft.

— Compton Gage


All things are full of labour; man cannot utter it; the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing.

NL: Alle dingen zijn vol van arbeid; de mens kan het niet uitspreken; het oog is niet verzadigd met zien, noch het oor vol van horen.

— Compton Gage


There is no new thing under the sun. Is there any thing whereof it may be said, ‘See, this is new?’ it had been already of old time, which was before us.

NL: Er is geen nieuw ding onder de zon. Is er dan iets waarvan gezegd kan worden: “Dit is nieuw?” Het was al van vroeger, wat voor ons lag.

— Compton Gage


Patience! It is not how quickly you run, but how slowly.

NL: Geduld! Het is niet hoe snel je rent, maar hoe langzaam.

— Compton Gage


You are created invisible spiritually, and invisibility is largely a matter of patience.

NL: Jullie zijn spiritueel onzichtbaar gemaakt, en onzichtbaarheid is grotendeels een kwestie van geduld.

— Compton Gage


We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.

NL: Wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke boosheid op hoge plaatsen.

— Compton Gage


The thing that had been, it is that which shall be; And that which is done is that which shall be done.

NL: De dingen, die geweest zijn, het is wat zal zijn; En wat gedaan wordt, is wat gedaan zal worden.

— Compton Gage


To conquer fear, you must become fear.

NL: Om angst te overwinnen, moet je angst worden.

— Compton Gage


To conquer fear, you must become fear – you must bask in the fear of the BOOK… and men fear most what they cannot see- The Power of the Book is spiritual.

NL: Om angst te overwinnen, moet je angst worden – je moet je koesteren in de angst voor het BOEK… en mensen vrezen het meest wat ze niet kunnen zien – De Kracht van het Boek is spiritueel.

— Compton Gage


Death does not wait for you to be ready.

NL: De dood wacht niet tot je er klaar voor bent.

— Compton Gage


Death is not considerate, or fair.

NL: De dood is niet attent of eerlijk.

— Compton Gage


Today, death is your opponent.

NL: Vandaag is de dood je tegenstander.

— Compton Gage


It is not enough to be a man.

NL: Het is niet genoeg om een man te zijn.

— Compton Gage


My grief were thoroughly weighed, and my calamity laid in the balances together! For now it would be heavier than the sand of the desert.

NL: Mijn verdriet werd grondig gewogen, en mijn rampspoed lag samen in de weegschaal! Voor nu zou het zwaarder zijn dan het zand van de woestijn.

— Compton Gage


What is my strength, that I should hope? Is my strength the strength of stone? Or is my flesh of brass? Is not my help in me.

NL: Wat is mijn kracht, dat ik moet hopen? Is mijn kracht de kracht van steen? Of is mijn vlees van koper? Is niet mijn hulp in mij.

— Compton Gage


Though dead is promised to me, when will I slumber, deep? Is there not an appointed time to man upon earth? Are not his days also like the days of an hireling? As a servant earnestly desires the shadow, and as an hireling looks for the reward of his work: So am I made to possess months of vanity, and wearisome nights are appointed to me.

NL: Hoewel dood is beloofd aan mij, wanneer zal ik slapen, diep? Is er voor de mens geen vastgestelde tijd op de aarde? Zijn zijn dagen ook niet als de dagen van een huurling? Gelijk een dienstknecht oprechtlijk de schaduw begeert, en als een huurling de beloning zijns werks zoekt; alzo ben ik gesteld om maanden der ijdelheid te bezitten, en de vermoeiende nachten zijn mij gesteld.

— Compton Gage


Wherefore is light given to him that is in misery, And life unto the bitter in soul; Which long for death, but it cometh not; And dig for it more than for hid treasures; Which rejoice exceedingly, and are glad, when they can find the grave?

NL: Waarom wordt het licht gegeven aan dengene, die in ellende is, en het leven aan de bitteren in de ziel; Welke verlangt naar den dood, maar het komt niet; En graven er meer dan naar verborgen schatten; Die zich zeer verheugen, en zich verblijden, wanneer zij het graf kunnen vinden?

— Compton Gage


One generation passes away, and another generation cometh forth: but the earth abides for ever.

NL: Een geslacht gaat voorbij, en een ander geslacht komt voort; maar de aarde blijft in eeuwigheid.

— Compton Gage