Colleen Houck quotes | 48 quotes van Colleen Houck

Ben je op zoek naar een Colleen Houck quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Colleen Houck quotes. Veel leesplezier!

Colleen Houck quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Colleen Houck verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Colleen Houck quotes:

Falling for him would be like cliff diving. It would be either the most exhilarating thing that ever happened to me or the stupidest mistake I’d ever make.

NL: Voor hem vallen zou als kliffen duiken zijn. Het zou ofwel het meest opwindende ding zijn dat mij ooit is overkomen of de stomste fout die ik ooit heb gemaakt.

— Colleen Houck


You don’t take away my choices. You are my choice.

NL: Je neemt mijn keuzes niet weg. Jij bent mijn keuze.

— Colleen Houck


The fact is…I’m in love with you, and I have been for some time.

NL: Het feit is…Ik ben verliefd op je, en ik ben al een tijdje.

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


And yes, I’ll admit, I am jealous. I’m jealous of every minute you spend with him, of every concerned expression you send his way, of every tear shed, of every glance, every touch, and every thought. I want to rip him to pieces and purge him from your mind and from your heart. But I can’t.

NL: En ja, ik geef toe, ik ben jaloers. Ik ben jaloers op elke minuut die je met hem doorbrengt, op elke bezorgde uitdrukking die je zijn weg stuurt, van elke traan die vergoten is, van elke blik, elke aanraking, en elke gedachte. Ik wil hem aan stukken scheuren en hem uit je geest en hart verwijderen. Maar ik kan het niet.

— Colleen Houck


Were you always such a stubborn, blind, obtuse girl?”“Are you calling me stupid?”“Yes, but in a more poetic way!”“Well, here’s a poem for you. Get lost!

NL: Was je altijd zo’n koppige, blinde, obtuse meid? Rot op.

— Colleen Houck


What are you doing?”“Kneeling before a goddess.”“I’m not a goddess.”“You are. A goddess, a princess, a queen. As a soldier, I pledge myself to your service. As a prince, I grant you any boon within my power. As a man, I ask to sit at your feet and worship you. Ask me to do anything for you and I will do it.

NL: Wat ben je aan het doen?Knielen voor een godin.Ik ben geen godin. Een godin, een prinses, een koningin. Als soldaat beloof ik mezelf tot uw dienst. Als prins geef ik je elke zegen binnen mijn macht. Als een man, vraag ik om aan je voeten te zitten en je te aanbidden. Vraag me alles voor je te doen en ik zal het doen.

— Colleen Houck


A girl can still admire, can’t she? Even those who can’t afford to go in the store can still window-shop. Right? Knowing he wasn’t for me didn’t mean I couldn’t covet the merchandise.

NL: Een meisje kan nog steeds bewonderen, toch? Zelfs degenen die zich niet kunnen veroorloven om in de winkel te gaan kan nog steeds window-shop. Toch? Wetende dat hij niet voor mij was betekende niet dat ik de koopwaar niet kon begeren.

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


He then put both hands on the door on either side of my head and leaned in close, pinning me against it. I trembled like a downy rabbit caught in the clutches of a wolf. The wolf came closer. He bent his head and began nuzzling my cheek. The problem was…I wanted the wolf to devour me.

NL: Daarna legde hij beide handen op de deur aan beide kanten van mijn hoofd en leunde er dichtbij in, me er tegen aan vastzettend. Ik beefde als een donzig konijn gevangen in de klauwen van een wolf. De wolf kwam dichterbij. Hij boog zijn hoofd en begon mijn wang te knuffelen. Het probleem was… ik wilde dat de wolf me opslokte.

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


You didn’t think I’d let you go alone, did you?”“No, but I’m grateful that I had you with me.”“Grateful is all I’m going to get, isn’t it?”“What else were you hoping for?”“Adoration, devotion, affection, infatuation, or just plain finding me irresistible.”“Sorry, Don Juan. You’ll have to live with my undying gratitude.

NL: Je dacht niet dat ik je alleen liet gaan, of wel?Nee, maar ik ben dankbaar dat ik je bij me had.Verliefd is alles wat ik ga krijgen, is het niet?Waar hoopte je nog meer op?Verering, toewijding, genegenheid, verliefdheid, of gewoon onweerstaanbaar vinden van mij. Je zult moeten leven met mijn eeuwige dankbaarheid.

— Colleen Houck, Tiger’s Quest


I am as wrapped up in her as a vine that clings to a tree seeking for sustenance. She’s tied me to her for eternity. She’s my home. She’s my reason for being. To win and hold her heart is my only purpose.

NL: Ik ben zo in haar gewikkeld als een wijnstok die zich vastklampt aan een boom die voedsel zoekt. Ze bond me voor eeuwig aan haar vast. Ze is mijn thuis. Ze is mijn reden om te zijn. Om te winnen en haar hart vast te houden is mijn enige doel.

— Colleen Houck


A quiet but indomitable voice behind me said, “I believe this is my dance.” It was him. I could feel his presence. The warmth of him seeped into my back, and I quivered all over like spring leaves in a warm breeze.

NL: Een rustige maar onoverwinnelijke stem achter me zei, Ik geloof dat dit mijn dans. Ik kon zijn aanwezigheid voelen. De warmte van hem sijpelde in mijn rug, en ik trilde als lentebladeren in een warme bries.

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


I feel…and I have reason to believe…that we could come to mean something to each other.

NL: Ik voel… en ik heb reden om te geloven… dat we iets voor elkaar kunnen betekenen.

— Colleen Houck


I’ve been working hard to become the kind of man she needs, the kind of man she already believes me to be.

NL: Ik heb hard gewerkt om het soort man te worden dat ze nodig heeft, het soort man dat ze al gelooft dat ik ben.

— Colleen Houck


Does that count as an argument? Can we kiss and make up now?””It was only half an argument.”“Fine. Then, you kiss and I’ll make up.”I laughed until he effectively shut me up with his lips.

NL: Telt dat als argument? Kunnen we het nu weer goedmaken?”Het was maar een halve ruzie. Dan, jij kus en ik zal het goedmaken…ik lachte totdat hij mij effectief het zwijgen oplegde met zijn lippen.

— Colleen Houck


Okay, then I’ll just say I love you. There is nothing in this world more important to me than you are. I’m only content when you’re near. My whole purpose is to be what you need me to be. It’s not poetry, but it’s from my heart. Will that do?

NL: Oké, dan zeg ik gewoon dat ik van je hou. Er is niets in deze wereld belangrijker voor mij dan jij. Ik ben alleen tevreden als je in de buurt bent. Mijn hele doel is om te zijn wat je wilt dat ik ben. Het is geen poëzie, maar het komt uit mijn hart. Is dat genoeg?

— Colleen Houck


I could feel the warmth of his presence as if a soft blanket had been wrapped around my soul, around my heart. It held me and protected me. It sheltered me and I knew I wasn’t alone anymore.

NL: Ik voelde de warmte van zijn aanwezigheid alsof er een zachte deken om mijn ziel was gewikkeld, om mijn hart. Het hield me vast en beschermde me. Het beschutte me en ik wist dat ik niet meer alleen was.

— Colleen Houck


We looked at each other for a minute, not saying anything, but I could feel the air between us shift. It became thick, sultry, and tangible—like when the air changes right before a storm. I could feel its power envelop me as it brushed across my skin. Even though I couldn’t see it, I knew a storm was coming.

NL: We keken een minuut naar elkaar, en zeiden niets, maar ik voelde de lucht tussen ons verschuiven. Het werd dik, zwoegend en tastbaar, zoals wanneer de lucht vlak voor een storm verandert. Ik voelde z’n kracht me omhullen terwijl het over m’n huid wreef. Ook al kon ik het niet zien, ik wist dat er een storm zou komen.

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


He studied my appearance carefully. “You cut your hair.” “Yes. Do you like it?” “That depends. How long is it?” I pulled a curl down and showed him it ended just past my shoulder. He grunted, “That’s still long enough, so I like it.” “Long enough for what?” “Long enough for a man to run his hands through.

NL: Hij bestudeerde mijn uiterlijk zorgvuldig. Je hebt je haar geknipt. Dat hangt ervan af. Ik trok een krul naar beneden en liet hem zien dat het net voorbij mijn schouder eindigde. Hij gromde, dat is nog lang genoeg, dus ik vind het leuk.Lang genoeg voor wat?Lang genoeg voor een man om zijn handen door te lopen.

— Colleen Houck


Hmm…now that I think about it, housecats are often coddled and petted. You don’t pet me nearly enough. You must be a lax owner. How selfish of you to deprive your cat of attention.

NL: Hmm… nu ik erover nadenk, zijn huiskatten vaak vertroeteld en geaaid. Je aait me bijna niet genoeg. Je moet een lakse eigenaar zijn. Wat egoïstisch van je om je kat de aandacht te ontnemen.

— Colleen Houck


You were on the other side of the world, but I often woke with the scent of you surrounding me. I ached for you, Kells. No matter how much Kishan thrashed me, it couldn’t diminish the pain of losing you. I’d dream of you and reach out to touch you, but you were always just out of reach.

NL: Je was aan de andere kant van de wereld, maar ik werd vaak wakker met de geur van jou om me heen. Ik heb naar je verlangd, Kells. Het maakt niet uit hoeveel Kishan me sloeg, het kon de pijn van het verliezen van je niet verminderen. Ik droomde van je en reikte uit om je aan te raken, maar je was altijd net buiten bereik.

— Colleen Houck


I warn you, Kelsey, that I’m an extremely patient man. I’ve had extensive practice in waiting out the enemy. My life as a tiger has taught me that attentive persistence and focused diligence always pay off. Consider yourself forewarned, priyatama. I’m on the hunt. I’ve caught your scent, and I won’t be thwarted in my course.

NL: Ik waarschuw je, Kelsey, dat ik een uiterst geduldige man ben. Ik had uitgebreide praktijk in het wachten op de vijand. Mijn leven als tijger heeft me geleerd dat attente doorzettingsvermogen en gerichte toewijding altijd lonen. Beschouw jezelf gewaarschuwd, Priyatama. Ik ben op jacht. Ik heb je geur opgevangen, en ik zal niet gedwarsboomd worden in mijn koers.

— Colleen Houck


I could still feel the ghost of him hovering in the quiet, dark recess of my heart. It was as if he was just waiting for me to be lonely, or to let my guard down, so that he could surface and fill my mind again with thoughts of him.

NL: Ik kon nog steeds de geest van hem voelen zweven in de stille, donkere pauze van mijn hart. Het was alsof hij gewoon op me wachtte om eenzaam te zijn, of om mijn hoede te laten zakken, zodat hij naar boven kon komen en mijn gedachten weer kon vullen met gedachten over hem.

— Colleen Houck


You think I wanted to fall for you? I stayed away from you! I gave him the chance to be with you! But there’s another part of me that asks what if? What if you’re not supposed to be with Ren? What if you were supposed to be the answer to my prayers? Not his!

NL: Denk je dat ik voor je wilde vallen? Ik ben bij je uit de buurt gebleven. Ik gaf hem de kans om bij jou te zijn! Maar er is nog een deel van mij dat vraagt wat als? Wat als je niet bij Ren hoort te zijn? Wat als jij het antwoord zou zijn op mijn gebeden? Niet van hem.

— Colleen Houck


It’s like this…a starving man would gladly eat a radish, right? In fact, a radish would be a feast if that’s all he had. But if he had a buffet in front of him, the radish would never be chosen.

NL: Het is als dit… een hongerige man zou graag een radijs eten, toch? In feite, een radijs zou een feest zijn als dat alles was wat hij had. Maar als hij een buffet voor zich had, zou de radijs nooit gekozen worden.

— Colleen Houck


That dress…was a very, very good decision. I could write an entire poem on the virtues of your legs alone. You are a feast for the senses.” I laughed. “I don’t know about a feast. Maybe just an hors d’oeuvre.” He took my hand and wrapped it around his arm. “Not an hors d’oeuvre. The dessert. And I plan to spoil my appetite.

NL: Die jurk… was een zeer, zeer goede beslissing. Ik kan een heel gedicht schrijven over de deugden van je benen alleen. Je bent een feest voor de zintuigen. Ik weet niets van een feestmaal. Misschien gewoon een hors d’oeuvre.Hij pakte mijn hand en wikkelde het rond zijn arm. Geen hors d’oeuvre. Het toetje. En ik ben van plan mijn eetlust te bederven.

— Colleen Houck


Don’t allow yourself to become disheartened when the thread doesn’t suit or seems unsightly to you. Wait and watch. Be patient and devoted. As the threads twist and turn, you will begin to understand, and you will see the pattern finally materialize in all its splendor.

NL: Laat jezelf niet ontmoedigd raken als de draad niet past of onzichtbaar lijkt voor jou. Wacht en kijk. Wees geduldig en toegewijd. Als de draden draaien en draaien, zul je beginnen te begrijpen, en je zult zien dat het patroon uiteindelijk materialiseert in al zijn pracht.

— Colleen Houck


You must learn to take a step back and visualize the whole piece. If you focus only on the thread given to you, you lose sight of what it can become.

NL: Je moet leren om een stap terug te doen en het hele stuk te visualiseren. Als je je alleen focust op de draad die je gegeven wordt, verlies je uit het oog wat het kan worden.

— Colleen Houck


I want you to learn the lesson of the lotus. This flower springs forth from muddy waters. It raises its delicate petals to the sun and perfumes the world while, at the same time, its roots cling to the elemental muck, the very essence of the mortal experience. Without that soil, the flower would wither and die.

NL: Ik wil dat je de les van de lotus leert. Deze bloem komt voort uit modderige wateren. Het heft zijn delicate bloemblaadjes op aan de zon en parfumeert de wereld terwijl tegelijkertijd zijn wortels vastklampen aan de elementaire mest, de essentie van de sterfelijke ervaring. Zonder die grond zou de bloem verdorren en sterven.

— Colleen Houck


He looks like a runway model. How in the world am I going to be able to reject that? The world is so unfair. Seriously, it’s like turning Brad Pitt down for a date. The girl who could actually do it should win an award for idiot of the century.

NL: Hij ziet eruit als een baanmodel. Hoe kan ik dat in hemelsnaam afwijzen? De wereld is zo oneerlijk. Serieus, het is alsof je Brad Pitt afwijst voor een date. Het meisje dat het zou kunnen, zou een prijs moeten winnen voor de idioot van de eeuw.

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


A tiger only needs three things to be comfortable. Lots of food, sleep, and…actually, no it’s just those two things.

NL: Een tijger heeft maar drie dingen nodig om comfortabel te zijn. Veel eten, slapen, en… eigenlijk, nee het is gewoon die twee dingen.

— Colleen Houck


Is it really you this time, Kells?”“Well, I’m no maggoty corpse, if that’s what you mean.”He grinned. “That’s a relief. No maggoty corpse would be that sarcastic.

NL: Ben jij het echt deze keer, Kells?Nou, ik ben geen maggoty lijk, als dat is wat je bedoelt. Dat is een opluchting. Geen enkel maggotisch lijk zou zo sarcastisch zijn.

— Colleen Houck


Tarzan-like men are my weakness, apparently.

NL: Tarzan-achtige mannen zijn blijkbaar mijn zwakte.

— Colleen Houck, Tiger’s Quest


I decided to find you, throw myself at your feet, and beg you to have mercy on me. Honestly, I’ll accept whatever you choose, Kelsey. Just don’t ask me to live apart from you again. Because…I can’t.

NL: Ik besloot je te vinden, mezelf aan je voeten te werpen, en je te smeken om medelijden met me te hebben. Eerlijk gezegd accepteer ik wat je kiest, Kelsey. Vraag me niet om weer apart van je te wonen. Omdat… ik het niet kan.

— Colleen Houck, Tiger’s Quest


His eyes drifted leisurely back up to my face and he smiled at me appreciatively, “Kelsey, when a man spends time with a beautiful woman, he needs to pace himself. I quirked my eyebrow at him and laughed. “Yeah, I’m a regular marathon alright.” He kissed my fingers. “Exactly. A wise man never sprints…in a marathon.

NL: Zijn ogen dreef ontspannen terug naar mijn gezicht en hij glimlachte naar me dankbaar, Kelsey, wanneer een man tijd doorbrengt met een mooie vrouw, moet hij zichzelf tempo. Ik beefde mijn wenkbrauw naar hem en lachte. Ja, ik ben een gewone marathon goed… hij kuste mijn vingers. Precies. Een wijs man sprint nooit… in een marathon.

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


As a man, I instantly became aware of the gold in her hair, her height measured against mine, and how easily she’d fit in my arms. ~Ren

NL: Als man werd ik me meteen bewust van het goud in haar haar, haar lengte gemeten tegen de mijne, en hoe gemakkelijk ze in mijn armen paste. ~Ren

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


Now turn around and go to sleep. I’m warning you that I plan to sleep with you in my arms all night long.

NL: Draai je om en ga slapen. Ik waarschuw je dat ik van plan ben om de hele nacht met je in mijn armen te slapen.

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


How could I remain unyielding? His words penetrated the flimsy barriers I’d set up around my heart. I’d meant to set up a barbed wire fence, but the barbs ended up being covered with marshmallows. He slipped through my defenses easily. He touched his forehead to my hand, and my marshmallow heart melted.

NL: Hoe kon ik onverzettelijk blijven? Zijn woorden drongen door de dunne barrières die ik om mijn hart had opgezet. Ik wilde een prikkeldraadhek opzetten, maar de barbecues werden bedekt met marshmallows. Hij glipte gemakkelijk door mijn verdediging. Hij raakte zijn voorhoofd aan mijn hand, en mijn marshmallow hart smolt.

— Colleen Houck


He sighed and bowed deeply. “Sundari. I was standing here thinking nothing could be more beautiful than this sunset tonight, but I was mistaken. You standing here in the setting sun with your hair and skin aglow is almost more than a man can…fully appreciate.

NL: Hij zuchtte en boog diep. Sundari. Ik stond hier te denken dat niets mooier kon zijn dan deze zonsondergang vanavond, maar ik had het mis. Je staat hier in de ondergaande zon met je haar en huid gloeien is bijna meer dan een man kan… volledig waarderen.

— Colleen Houck


There was a large sting near his upper lip. I touched it lightly. “Does it hurt?”My gaze moved from his lips up to his eyes. He was looking at me in a way that made me blush.“Yes,” he responded quietly.

NL: Er was een grote steek bij zijn bovenlip. Ik raakte het licht aan. Mijn blik bewoog van zijn lippen naar zijn ogen. Hij keek me aan op een manier die me deed blozen…Ja, hij reageerde rustig.

— Colleen Houck


She answered with a passion I didn’t expect & I was lost. In that moment our hearts beat as one. In that moment I knew she loved me.” #Ren

NL: Ze antwoordde met een passie die ik niet verwachtte en ik verloren was. Op dat moment sloeg ons hart als één. Op dat moment wist ik dat ze van me hield.” #Ren

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


I wrapped the unyielding woman I loved in my arms & kissed her slowly, hoping that some part of her would sense my absolute devotion.” #Ren

NL: Ik wikkelde de onbuigzame vrouw van wie ik hield in mijn armen en kuste haar langzaam, in de hoop dat een deel van haar mijn absolute toewijding zou voelen.” #Ren

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


Thrilled with the knowledge that she loved me, it took me a moment to realize that she was angry. I found her tantrum irresistible.” #Ren

NL: Geweldig met de wetenschap dat ze van me hield, het duurde even voor ik besefte dat ze boos was. Ik vond haar driftbuien onweerstaanbaar.” #Ren

— Colleen Houck, Tiger’s Curse


I don’t understand how I could have believed you were a warm, affectionate, and tenderhearted person! You’re obviously as prickly as a porcupine and any man who comes close to you will end up with a face full of quills!

NL: Ik begrijp niet hoe ik had kunnen geloven dat je een warm, aanhankelijk en teder persoon was! Je bent duidelijk zo prikkelbaar als een stekelvarken en elke man die dicht bij je komt zal eindigen met een gezicht vol met pennen!

— Colleen Houck


The fuse is lit. You can run all you want to but you leave a trail of gunpowder in your wake. There’s going to be a reckoning eventually.

NL: De lont is aangestoken. Je kunt rennen wat je wilt, maar je laat een spoor van buskruit achter in je kielzog. Er zal uiteindelijk een afrekening zijn.

— Colleen Houck


Long dormant feelings poured through my dried-up limbs and wound through me, slowly filling the emptiness. Like an irrigated field, I felt myself blossom and grow with new vigor. He was the sun, and the tenderness he showed me was life-giving water.

NL: Lange slapende gevoelens stroomden door mijn opgedroogde ledematen en wonden door me heen, langzaam de leegte vullend. Als een geïrrigeerd veld, voelde ik mezelf bloeien en groeien met nieuwe kracht. Hij was de zon, en de tederheid die hij me liet zien was leven gevend water.

— Colleen Houck


A handsome prince, such as yourself, deserves someone who is no less than one hundred percent dedicated to him.

NL: Een knappe prins, zoals jij, verdient iemand die niet minder dan honderd procent toegewijd is aan hem.

— Colleen Houck


Don’t make a feller wait too long. A feller waiting on a gal can get ornery’er than a huntin’ dog that’s tree’d it’s squirrel.

NL: Laat een kerel niet te lang wachten. Een kerel die wacht op een meisje kan krijgen ornery… dan een jager hond die boom een boom het eekhoorn.

— Colleen Houck


What is real and what is not is for your heart to decide and for your heart to know.

NL: Wat echt is en wat niet voor je hart is om te beslissen en voor je hart om het te weten.

— Colleen Houck, Tiger’s Curse