Colleen Hoover quotes | 26 quotes van Colleen Hoover

Ben je op zoek naar een Colleen Hoover quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Colleen Hoover quotes. Veel leesplezier!

Colleen Hoover quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Colleen Hoover verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Colleen Hoover quotes:

You’ll never be able to find yourself if you’re lost in someone else.

NL: Je zult nooit in staat zijn om jezelf te vinden als je verdwaald bent in iemand anders.

— Colleen Hoover, November 9


Sometimes two people have to fall apart, to realize how much they need to fall back together.

NL: Soms moeten twee mensen uit elkaar vallen, om te beseffen hoeveel ze nodig hebben om bij elkaar te vallen.

— Colleen Hoover


I…will never…regret you.

NL: Ik zal je nooit… bedroefd maken.

— Colleen Hoover, Maybe Someday


When you find love, you take it. You grab it with both hands and you do everything in your power not to let it go. You can’t just walk away from it and expect it to linger until you’re ready for it.

NL: Als je liefde vindt, neem je het. Je pakt het met beide handen en je doet er alles aan om het niet los te laten. Je kunt gewoon weglopen en verwachten dat het blijft hangen totdat je er klaar voor bent.

— Colleen Hoover, November 9


This thing about you that you think is your flaw – it’s the reason I’m falling in love with you.

NL: Dat ding over jou dat je denkt dat je fout is… is de reden waarom ik verliefd op je word.

— Colleen Hoover, Slammed


You can’t leave yet. I’m not finished falling in love with you.

NL: Je kunt nog niet vertrekken. Ik ben nog niet klaar met verliefd op je te worden.

— Colleen Hoover, November 9


If we’re going to kiss, it has to be book-worthy.

NL: Als we gaan kussen, moet het boek waard zijn.

— Colleen Hoover, November 9


I would never let anyone else borrow my heart if I know there’s a chance in hell you might want it back.

NL: Ik zou nooit iemand anders mijn hart laten lenen als ik weet dat er een kans is dat je het terug wilt.

— Colleen Hoover, November 9


The only difference between falling in love and being in love is that your heart already knows how you feel, but your mind is too stubborn to admit it.

NL: Het enige verschil tussen verliefd worden en verliefd zijn is dat je hart al weet hoe je je voelt, maar je geest is te koppig om het toe te geven.

— Colleen Hoover, Maybe Not


I think about you every second of every day and I don’t know how to get over you,” she says.“Don’t,” I beg her. “Please don’t get over me.

NL: Ik denk aan je elke seconde van elke dag en ik weet niet hoe je over je heen komt, zegt ze. Vergeet me alsjeblieft niet.

— Colleen Hoover, November 9


You left with my soul in your fists and my heart in your teeth, and I don’t want either of them back.” ~Ben

NL: Je vertrok met mijn ziel in je vuisten en mijn hart in je tanden, en ik wil geen van beiden terug.

— Colleen Hoover, November 9


Don’t take life too seriously. Punch it in the face when it needs a good hit. Laugh at it.

NL: Neem het leven niet te serieus. Sla het in het gezicht als het een goede klap nodig heeft. Lach er maar om.

— Colleen Hoover, Slammed


Life happens. Shit happens. And it happens a lot. To a lot of people.

NL: Het leven gebeurt. Dingen gebeuren. En het gebeurt vaak. Voor veel mensen.

— Colleen Hoover, Slammed


Life is a funny thing. We only get so many years to live it, so we have to do everything we can to make sure those years are as full as they can be. We shouldn’t waste time on things that might happen someday, or maybe even never.

NL: Het leven is iets grappigs. We krijgen maar zoveel jaren om het te leven, dus we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die jaren zo vol zijn als ze kunnen zijn. We moeten geen tijd verspillen aan dingen die ooit kunnen gebeuren, of misschien zelfs nooit.

— Colleen Hoover, It Ends with Us


Regret is counterproductive. It’s looking back on a past that you can’t change. Questioning things as they occur can prevent regret in the future.

NL: Spijt is contraproductief. Het is terugkijken op een verleden dat je niet kunt veranderen. Het ondervragen van dingen zoals ze zich voordoen kan in de toekomst spijt voorkomen.

— Colleen Hoover, Slammed


You wanted to lick my face the first time you saw me? Is that usually what you do when you’re attracted to guys?” I shake my head. “Not your face, your dimple. And no. You’re the only guy I’ve ever had the urge to lick.” He smiles at me confidently. “Good. Because you’re the only girl I’ve ever had the urge to love.

NL: Je wilde mijn gezicht likken de eerste keer dat je me zag? Is dat meestal wat je doet als je aangetrokken bent tot jongens?Ik schud mijn hoofd. Niet je gezicht, je kuiltje. En nee. Jij bent de enige man die ik ooit de drang heb gehad om te likken. Goed. Omdat jij het enige meisje bent waar ik ooit van heb gehouden.

— Colleen Hoover, Hopeless


Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.

NL: Neem onder geen beding een slaappil en een laxeermiddel op dezelfde avond.

— Colleen Hoover, Point of Retreat


Sigh”?”Eye roll

NL: Zuchten”?”Eye roll

— Colleen Hoover, November 9


and that’s where love finds you… in the tragedies.

NL: En dat is waar liefde je vindt… in de tragedies.

— Colleen Hoover, Too Late


Bitch you.

NL: Krijg de klere.

— Colleen Hoover, Without Merit


No, Sky. You didn’t tell her everything…you told you everything. Those things happened to you, not to someone else. They happened to Hope. They happened to Sky. They happened to the best friend that I loved all those years ago, and they happened to the best friend I love who’s looking back at me right now.

NL: Nee, Sky. Je hebt haar niet alles verteld… je hebt je alles verteld. Die dingen zijn jou overkomen, niet met iemand anders. Ze overkwamen Hope. Ze overkwamen Sky. Ze overkwamen de beste vriend die ik al die jaren geleden liefhad, en ze overkwamen de beste vriend die ik liefheb die nu naar me terugkijkt.

— Colleen Hoover, Hopeless


Until then, never lose hope. Never stop loving me. Never forget.
 Never Never

NL: Tot die tijd, verlies nooit de hoop. Stop nooit met van me te houden. Vergeet nooit.
 Nooit

— Colleen Hoover, Never Never: Part Two


I hope you defy the odds of most dreams and actually accomplish yours

NL: Ik hoop dat je de kansen van de meeste dromen trotseert en de jouwe bereikt.

— Colleen Hoover, It Ends with Us


Nothing is permanent. The only thing any of us have in common is the inevitable.

NL: Niets is permanent. Het enige wat we gemeen hebben is het onvermijdelijke.

— Colleen Hoover, Slammed


I’d rather love you at the bottom than despise you at the top.

NL: Ik hou liever van je op de bodem dan je te verachten aan de top.

— Colleen Hoover, Never Never: Part Two


Truths are written, never said… Lines are drawn, but then they fade.

NL: Waarheden zijn geschreven, nooit gezegd… lijnen worden getrokken, maar dan vervagen ze.

— Colleen Hoover, Maybe Someday