Cindy Gerard quotes | 14 quotes van Cindy Gerard

Ben je op zoek naar een Cindy Gerard quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Cindy Gerard quotes. Veel leesplezier!

Cindy Gerard quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Cindy Gerard verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Cindy Gerard quotes:

I generally find subtlety a waste of time.

NL: Over het algemeen vind ik subtiliteit tijdverspilling.

— Cindy Gerard, To the Brink


Ah, well.” He smiled-another one of those devastatingly intoxicating smiles that did unreasonable things to her body temperature and respiration.With a nod and a respectful, “Ma’am,” he left her in the middle of the room.Feeling like she’d been hit by a tank.

NL: Ah, nou..Hij glimlachte-een andere van die verwoestende bedwelmende glimlachen die onredelijke dingen deed aan haar lichaamstemperatuur en ademhaling.Met een knik en een respectvolle,.Ma., liet hij haar in het midden van de kamer.Het gevoel alsof ze werd geraakt door een tank.

— Cindy Gerard, To the Brink


He hugged her hard. “I love you. My life is so much better with you in it than out of it.

NL: Hij knuffelde haar hard. “Ik hou van je. Mijn leven is zoveel beter met jou erin dan eruit.

— Cindy Gerard, To the Brink


Okay,” he said, his breath hitching, his hands shaking like hell as he pried her arms from around his neck and set her away., Darcy, I want you so bad I’m afraid I’m going to hurt you.

NL: Oké, hij zei, zijn adem liften, zijn handen schudden als de hel als hij pried haar armen van rond zijn nek en zet haar weg., Darcy, Ik wil je zo erg ik ben bang dat ik ga je pijn doen.

— Cindy Gerard, To the Brink


Here’s the deal. I get to marry you. You get to become a Garrett – although, considering what you’re marrying into, I’m not certain that’s much of an incentive.”Dallas to Amy

NL: Dit is de deal. Ik mag met je trouwen. Je mag Garrett worden, maar gezien waar je mee trouwt… weet ik niet zeker of dat een stimulans is.”Dallas aan Amy

— Cindy Gerard, Into the Dark


She flew into his arms. Held on tight as he swung her off her feet and hugged her so hard it hurt. She didn’t care. She didn’t want him to ever let go.

NL: Ze vloog in zijn armen. Hij hield haar stevig vast toen hij haar van haar voeten zwaaide en omhelsde haar zo hard dat het pijn deed. Het kon haar niet schelen. Ze wilde niet dat hij zou loslaten.

— Cindy Gerard, To the Brink


There are definite advantages to single beds.” He sat up abruptly and arranged her legs around his waist. “Makes cuddling mandatory.

NL: Er zijn duidelijke voordelen aan eenpersoonsbedden.” Hij ging abrupt rechtop zitten en regelde haar benen rond zijn middel. Maakt knuffelen verplicht.

— Cindy Gerard, To the Brink


Go to bed,” he ordered. “Go to bed… and stay there.

NL: Ga naar bed,” beval hij. “Ga naar bed… en blijf daar.

— Cindy Gerard, To the Edge


I don’t think sleeping with you is going to solve anything,” she said, stopping at the guest bedroom door.”I don’t really care what you think.

NL: Ik denk niet dat slapen met jou iets zal oplossen,” zei ze, stoppen bij de deur van de gastenkamer.Het kan me niet schelen wat je denkt.

— Cindy Gerard, To the Brink


I guess the answer would be yes.””Got to love that word.” He kissed her so sweetly then, it brought tears to her eyes. “Got it in you to say it again?”And then he did the unthinkable. He went down on one knee.

NL: Ik denk dat het antwoord ja is.”Dat woord moet je geweldig vinden.” Hij kuste haar zo lief toen, het bracht tranen in haar ogen. Heb je het in je om het nog eens te zeggen?”En toen deed hij het ondenkbare. Hij ging op één knie neer.

— Cindy Gerard, To the Brink


He understood that she needed some time to get used to “them.” He didn’t. He knew exactly what was happening, and he didn’t need another week, another month, another year, to get things in perspective.He loved her. It was that plain. That simple.

NL: Hij begreep dat ze wat tijd nodig had om aan “hen” te wennen. Dat deed hij niet. Hij wist precies wat er gebeurde, en hij had geen week meer nodig, nog een maand, een jaar, om dingen in perspectief te krijgen.Hij hield van haar. Het was zo duidelijk. Zo simpel.

— Cindy Gerard, To the Brink


Amy sat back and grinned. “You just smiled.” That was definitely something else she could get used to.Of course, he frowned immediately. “I smile.

NL: Amy zat achterover en grijnsde. “Je lachte gewoon.” Dat was zeker iets anders waar ze aan kon wennen.Natuurlijk fronste hij meteen. “Ik lach.

— Cindy Gerard, Into the Dark


Amy, listen to me. What I do. The choices I make. They’re mine. Only mine. The consequences of those decisions—mine.”Mine,” he repeated when she sighed heavily. “No one else’s.”Silence. Only the warm wetness of her tears dampening his shirt.It broke his heart.

NL: Amy, luister naar me. Wat ik doe. De keuzes die ik maak. Ze zijn van mij. Alleen de mijne. De gevolgen van deze besluiten zijn van dien aard dat zij in strijd zijn met het beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie.”De mijne,” herhaalde hij toen ze zuchtte zwaar. “Niemand anders.”Stilte. Alleen de warme natheid van haar tranen dempen zijn shirt.Het brak zijn hart.

— Cindy Gerard, Into the Dark


And for a moment there, despite the bruising, despite the snarled dirty hair, despite her sunburned skin and the suffering in her eyes that she refused to let defeat her, she was one of the prettiest things he’d ever seen.~Dallas and Amy~

NL: En voor een moment daar, ondanks de kneuzingen, ondanks de gesnauwde vuile haren, ondanks haar verbrande huid en het lijden in haar ogen dat ze weigerde haar te laten verslaan, was ze een van de mooiste dingen die hij ooit had gezien.~Dallas en Amy~

— Cindy Gerard, To the Brink