Christopher Paolini quotes | 19 quotes van Christopher Paolini

Ben je op zoek naar een Christopher Paolini quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Christopher Paolini quotes. Veel leesplezier!

Christopher Paolini quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Christopher Paolini verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Christopher Paolini quotes:

Those whom we most love are often the most alien to us.

NL: Degenen van wie we het meest houden zijn vaak het meest buitenaards voor ons.

— Christopher Paolini, Eldest


It’s impossible to go through life unscathed. Nor should you want to. By the hurts we accumulate, we measure both our follies and our accomplishments.

NL: Het is onmogelijk om ongedeerd door het leven te gaan. Dat zou je ook niet moeten willen. Door de pijnen die we ophopen, meten we zowel onze follies als onze prestaties.

— Christopher Paolini, Inheritance


Live in the present, remember the past, and fear not the future, for it doesn’t exist and never shall. There is only now.

NL: Leef in het heden, denk aan het verleden, en vrees niet voor de toekomst, want het bestaat niet en zal nooit bestaan. Er is alleen nu.

— Christopher Paolini, Eldest


Without fear there cannot be courage.

NL: Zonder angst kan er geen moed zijn.

— Christopher Paolini


Because you can’t argue with all the fools in the world. It’s easier to let them have their way, then trick them when they’re not paying attention.

NL: Omdat je niet kunt redetwisten met alle dwazen in de wereld. Het is makkelijker om ze hun zin te geven en ze te misleiden als ze niet opletten.

— Christopher Paolini


People have an annoying habit of remembering things they shouldn’t.

NL: Mensen hebben een vervelende gewoonte om dingen te onthouden die ze niet moeten herinneren.

— Christopher Paolini, Eragon


Eragon looked back at him, confused. “I don’t understand.””Of course you don’t,” said Brom impatiently. “That’s why I’m teaching you and not the other way around.

NL: Eragon keek terug naar hem, verward. “Ik begrijp het niet.”Natuurlijk niet,” zei Brom ongeduldig. “Daarom leer ik het je en niet andersom.

— Christopher Paolini, Eragon


Ah, pay no heed if your enemies laugh. They’ll not be able to once you lop off their heads.

NL: Let maar niet op als je vijanden lachen. Dat lukt ze niet als je hun hoofd eraf hakt.

— Christopher Paolini, Eragon, Eldest & Brisingr


You would be amazed how many magicians have died after being bitten by mad rabbits. It’s far more common than you might think. -Angela the Herbalist

NL: Je zou verbaasd zijn hoeveel goochelaars zijn gestorven na gebeten te zijn door gekke konijnen. Het komt veel vaker voor dan je denkt. -Angela de Herbalist

— Christopher Paolini, Brisingr


Wise? No, I simply learned to think.

NL: Wijs? Nee, ik heb geleerd om na te denken.

— Christopher Paolini, Eldest


The future will be what it will, and fretting about it will only make your fears more likely to come true.

NL: De toekomst zal zijn wat het zal zijn, en frustreren over het zal alleen maar uw angsten meer kans om uit te komen.

— Christopher Paolini, Inheritance


He’s acting as foolish as a kitten… but then, everyone’s entitled to a little foolishness once in a while.

NL: Hij gedraagt zich zo dom als een kitten… maar dan heeft iedereen wel eens recht op een beetje dwaasheid.

— Christopher Paolini, Inheritance


I cannot pretend that I regard this with favor, but the purpose of life is not to do what we want but what needs to be done. This is what fate demands of us. – Oromis

NL: Ik kan niet doen alsof ik dit met gunst beschouw, maar het doel van het leven is niet om te doen wat we willen, maar wat er gedaan moet worden. Dit is wat het lot van ons eist. – Oromis.

— Christopher Paolini, Brisingr


Understanding breeds empathy.

NL: Begrijpen leidt tot empathie.

— Christopher Paolini, Eldest


Ignorance, fear, hate: these are our enemies. Deny them with all your might. -Oromis

NL: Onwetendheid, angst, haat: dit zijn onze vijanden. Ontken ze met al je macht. – Oromis.

— Christopher Paolini, Eldest


If you wish to be happy,Eragon, Think not of what is to come nor of that which you have no control over but rather of the now and that which you are able to change

NL: Als je gelukkig wilt zijn, Eragon, denk dan niet aan wat er komt, noch aan wat je niet kunt beheersen, maar eerder aan het nu en dat wat je kunt veranderen.

— Christopher Paolini, Brisingr


Death is part of who we are. It guidesus. It shapes us. It drives us to madness. Can you still be human if you have no mortal end

NL: De dood is een deel van wie we zijn. Het leidt ons. Het vormt ons. Het drijft ons tot waanzin. Kun je nog menselijk zijn als je geen sterfelijk einde hebt?

— Christopher Paolini, Brisingr


How terrible,” said Eragon, “to die alone, separate even from the one who is closest to you.”

NL: Wat vreselijk,” zei Eragon, “alleen sterven, zelfs scheiden van degene die het dichtst bij je staat.”

— Christopher Paolini, Eldest


Death, he had come to believe, was a corrosive thing, and the more he was around it , the more it gnawed away at who he was.

NL: De dood, was hij te geloven, was een corrosief ding, en hoe meer hij was er omheen, hoe meer het weggeknepen op wie hij was.

— Christopher Paolini, Inheritance