Christopher Hitchens quotes | 16 quotes van Christopher Hitchens

Ben je op zoek naar een Christopher Hitchens quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Christopher Hitchens quotes. Veel leesplezier!

Christopher Hitchens quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Christopher Hitchens verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Christopher Hitchens quotes:

What do you most value in your friends?Their continued existence.

NL: Wat waardeert u het meest in uw vrienden?Hun voortbestaan.

— Christopher Hitchens, Hitch-22: A Memoir


For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him will believeth in anything. – Hitchens 3:16

NL: Want God heeft alzo de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, in alles gelooft. – Hitchens 3:16

— Christopher Hitchens


My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. And anyone who disagrees with this can pick a number, get in line, and kiss my ass.

NL: Mijn eigen mening is genoeg voor mij, en ik eis het recht om het te verdedigen tegen elke consensus, elke meerderheid, waar dan ook, elke plaats, elk moment. En iedereen die het hier niet mee eens is, kan een nummer kiezen, in de rij staan en mijn kont kussen.

— Christopher Hitchens


Hardest of all, as one becomes older, is to accept that sapient remarks can be drawn from the most unwelcome or seemingly improbable sources, and that the apparently more trustworthy sources can lead one astray.

NL: Het moeilijkste van alles, als men ouder wordt, is om te accepteren dat sapient opmerkingen kunnen worden getrokken uit de meest onwelkome of schijnbaar onwaarschijnlijke bronnen, en dat de schijnbaar meer betrouwbare bronnen kunnen leiden tot een dwaling.

— Christopher Hitchens, Hitch-22: A Memoir


Cheap booze is a false economy.

NL: Goedkope drank is een valse economie.

— Christopher Hitchens, Hitch-22: A Memoir


What is your idea of earthly happiness? To be vindicated in my own lifetime.

NL: Wat is jouw idee van aards geluk? Gevonden worden in mijn eigen leven.

— Christopher Hitchens, Hitch-22: A Memoir


If you gave [Jerry] Falwell an enema he could be buried in a matchbox.

NL: Als je Falwell een klysma gaf… kon hij begraven worden in een luciferdoos.

— Christopher Hitchens


th. Closely followed—in view of the overall shortage of time—by patience.

NL: d. Nauw gevolgd in het licht van het algehele tekort aan tijd en geduld.

— Christopher Hitchens, Hitch-22: A Memoir


Do I fear death? No, I am not afraid of being dead because there’s nothing to be afraid of, I won’t know it. I fear dying, of dying I feel a sense of waste about it and I fear a sordid death, where I am incapacitated or imbecilic at the end which isn’t something to be afraid of, it’s something to be terrified of.

NL: Ben ik bang voor de dood? Nee, ik ben niet bang om dood te zijn omdat er niets is om bang voor te zijn, ik zal het niet weten. Ik ben bang dat ik sterf, dat ik een gevoel van verspilling er over voel en ik ben bang voor een smerige dood, waar ik niet in staat ben of imbeciel ben op het einde waar ik niet bang voor hoef te zijn, het is iets om bang voor te zijn.

— Christopher Hitchens


I have not been able to discover whether there exists a precise French equivalent for the common Anglo-American expression ‘killing time.’ It’s a very crass and breezy expression, when you ponder it for a moment, considering that time, after all, is killing us.

NL: Ik heb niet kunnen ontdekken of er een precies Frans equivalent bestaat voor de gemeenschappelijke Anglo-Amerikaanse uitdrukking “killing time.” Het is een erg lompe en winderige uitdrukking, als je er even over nadenkt, aangezien die tijd ons tenslotte doodt.

— Christopher Hitchens, Love, Poverty, and War: Journeys and Essays


Not since North Korean media declared Kim Jong-il to be the reincarnation of Kim Il Sung has there been such a blatant attempt to create a necrocracy, or perhaps mausolocracy, in which a living claimant assumes the fleshly mantle of the departed.

NL: Niet sinds Noord-Koreaanse media verklaarden dat Kim Jong-il de reïncarnatie van Kim Il Sung is geweest zo’n schaamteloze poging om een necrocratie te creëren, of misschien mausolocratie, waarin een levende eiser neemt de vleselijke mantel van de overledene.

— Christopher Hitchens


Of course what I’m about to share isn’t true for me but…Friends, somebody said, are “god’s apology for relations.” (p. 129)

NL: Natuurlijk is wat ik ga delen niet waar voor mij, maar…Vrienden, iemand zei, zijn “god’s excuses voor relaties.” (blz. 129) Regi, v/d pr. Hof, artt.

— Christopher Hitchens, Hitch-22: A Memoir


It’s like a memorial to Atlantis or Lyonesse: these are the stone buoys that mark a drowned world.

NL: Het is als een gedenkteken voor Atlantis of Lyonesse: dit zijn de stenen boeien die een verdronken wereld markeren.

— Christopher Hitchens, Hitch-22: A Memoir


Unless a reincarnationist is willing to say there was a ‘first generation’ of souls created with the first humans, he is exposed to absurdity by the recency of human life on the planet.

NL: Tenzij een reïncarnationist bereid is te zeggen dat er een ‘eerste generatie’ zielen is gecreëerd met de eerste mensen, wordt hij blootgesteld aan absurditeit door de recency van het menselijk leven op de planeet.

— Christopher Hitchens


A wide and vague impression exists that so-called Eastern religion is more contemplative, innocuous, and humane than the proselytizing monotheisms of the West. Don’t believe a word of this: try asking the children of Indochina who were dumped by their parents for inherited deformities that were attributed to sins in a previous ‘life.

NL: Een brede en vage indruk bestaat dat de zogenaamde oosterse religie contemplatiever, onschuldiger en humaner is dan de proselytiserende monotheïsme van het Westen. Geloof er geen woord van: probeer de kinderen van Indochina die door hun ouders gedumpt werden te vragen naar erfgenamen van misvormingen die toegeschreven werden aan zonden in een vorig ‘leven’.

— Christopher Hitchens


In a public dialogue with Salman in London he [Edward Said] had once described the Palestinian plight as one where his people, expelled and dispossessed by Jewish victors, were in the unique historical position of being ’the victims of the victims’: there was something quasi-Christian, I thought, in the apparent humility of that statement.

NL: In een openbare dialoog met Salman in Londen had hij [Edward Said] ooit de Palestijnse situatie beschreven als een situatie waarin zijn volk, verdreven en onteigend door Joodse overwinnaars, in de unieke historische positie verkeerde om ‘de slachtoffers van de slachtoffers’ te zijn: er was iets quasi-christelijk, dacht ik, in de schijnbare nederigheid van die verklaring.

— Christopher Hitchens, Hitch-22: A Memoir