Christine Feehan quotes | 10 quotes van Christine Feehan

Ben je op zoek naar een Christine Feehan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Christine Feehan quotes. Veel leesplezier!

Christine Feehan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Christine Feehan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Christine Feehan quotes:

And maybe that was love. Being so vulnerable and allowing someone else in so far they could hurt you, but they also give you everything.

NL: En misschien was dat liefde. Zo kwetsbaar zijn en iemand anders toestaan tot nu toe… kunnen ze je pijn doen, maar ze geven je ook alles.

— Christine Feehan, Water Bound


Life gives us choices. You either grab on with both hands and just go for it, or you sit on the sidelines.

NL: Het leven geeft ons keuzes. Of je pakt je vast met beide handen en gaat ervoor, of je zit aan de zijlijn.

— Christine Feehan, Night Game


We can do anything you like. Just be with me.

NL: We kunnen doen wat je wilt. Wees gewoon bij me.

— Christine Feehan, Magic in the Wind


Sarah, honey, I hardly think kidnappers are going to take the time to buy a memento of their stay. I could be wrong, but it seems rather unlikely.

NL: Sarah, schat, ik denk niet dat ontvoerders de tijd nemen om een aandenken aan hun verblijf te kopen. Ik kan het mis hebben, maar het lijkt nogal onwaarschijnlijk.

— Christine Feehan, Magic in the Wind


The minute I’m in a little pain … your rough, tough, scary bad boy image totally falls apart.

NL: Het moment dat ik een beetje pijn heb… valt je ruwe, stoere, enge imago helemaal uit elkaar.

— Christine Feehan, Dark Hunger


Shadow and dust shall be reclaimed, earth sealing the tomb from which you came. Dust to dust, ashes to ashes, warrior return, breathe your last. Air, earth, fire, water, hear my voice, obey my order, thrice around your grave do bound, evil sink into the ground. I now invoke the law of three, this is my will, so mote it be.

NL: Schaduw en stof zullen worden opgeëist, aarde die het graf verzegelt, waaruit gij gekomen zijt. Stof tot stof, as tot as, krijger keert terug, adem je laatste. Lucht, aarde, vuur, water, hoor mijn stem, gehoorzaam mijn bevel, driemaal om je graf gebonden, kwaad zinken in de grond. Ik doe nu beroep op de wet van drie, dit is mijn wil, dus motel het.

— Christine Feehan, Dark Demon


I made the decision fifteen years ago that you were my life. My everything. You were with me in my dreams my dark lover my friend and confidant.

NL: Ik heb vijftien jaar geleden besloten dat je mijn leven was. Mijn alles. Je was bij me in mijn dromen… mijn duistere minnaar… mijn vriend en vertrouweling.

— Christine Feehan, Dark Dreamers


She didn’t want soft and gentle. She needed his rough possession, claiming her, branding her, taking her in a firestorm of heat and flame that would end the world around them, leaving them nothing but ashes, clean and fierce and forever welded together.

NL: Ze wilde niet zacht en zacht. Ze had zijn ruwe bezit nodig, claimde haar, brandmerkte haar, nam haar mee in een vuurstorm van hitte en vlammen die de wereld om hen heen zou beëindigen, waardoor ze niets anders dan as, schoon en woest en voor altijd samengesmolten.

— Christine Feehan, Wild Fire


Know this, sivamet-this child will be mine. I will take Vadim’s blood from you and exchange it for mine. Eventually, over time, she will be ours. My child and yours. My blood will change her cells. her organs, reshaping and repairing any damage. ‘The healer-“- Dragomir to Emeline

NL: Weet dit, sivamet-dit kind zal van mij zijn. Ik neem Vadims bloed van je af en ruil het voor het mijne. Uiteindelijk, na verloop van tijd, zal ze van ons zijn. Mijn kind en de jouwe. Mijn bloed zal haar cellen veranderen. Haar organen, het hervormen en repareren van eventuele schade. “De genezer” – Dragomir aan Emeline

— Christine Feehan, Dark Legacy


He saw trust. Complete trust. It was a gift, a precious one, and it humbled him. I’ve got you, Emeline. I will always be with you.Dragomire to Emeline, Dark Legacy, Dark #27

NL: Hij zag vertrouwen. Volledig vertrouwen. Het was een geschenk, een kostbare, en het vernederde hem. Ik heb je, Emeline. Ik zal altijd bij je zijn.Dragomire naar Emeline, Dark Legacy, Dark #27

— Christine Feehan, Dark Legacy