Chris DiSano Davenport quotes | 16 quotes van Chris DiSano Davenport

Ben je op zoek naar een Chris DiSano Davenport quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Chris DiSano Davenport quotes. Veel leesplezier!

Chris DiSano Davenport quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Chris DiSano Davenport verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Chris DiSano Davenport quotes:

The kingdom of nature has such a job, That can even make a goblin’s heart throb, It’s true, only a handful of people can see. They’re the breath and life of the planet to be, And all this effort is done for a reason, To build energy that creates a plentiful season!The Little People Journey into the Mystic Sea

NL: Het koninkrijk van de natuur heeft zo’n baan, Dat kan zelfs een kobold maken hart throb, Het is waar, slechts een handvol mensen kan zien. Ze zijn de adem en het leven van de planeet te zijn, En al deze inspanning is gedaan voor een reden, Om energie te bouwen die een overvloedig seizoen creëert!De Kleine Mensen reis naar de Mystieke Zee

— Chris DiSano Davenport, The Little People Journey into the Mystic Sea


LOVE is the answer to everything! Seriously! Everything!The Little People Journey into the Mystic Sea

NL: LIEFDE is het antwoord op alles! Serieus! Alles!The Little People reis naar de Mystic Sea

— Chris DiSano Davenport, The Little People Journey into the Mystic Sea


Always look at the message, not the messenger!”The Little People, The Little People Journey into the Mystic Sea

NL: Kijk altijd naar de boodschap, niet naar de boodschapper!

— Chris DiSano Davenport, The Little People Journey into the Mystic Sea


Our traditions teach us the past is not forgot, yet the past repeats the future believe it or not. If we dwell on the negative, we continue to make, an unhealthy life we must never forsake. Our fairy ring teaches us cause and effect, what we give to the world, returns to us direct!”Chepi, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Onze tradities leren ons het verleden is niet vergeten, maar het verleden herhaalt de toekomst geloof het of niet. Als we stilstaan bij het negatieve, blijven we maken, een ongezond leven dat we nooit mogen verlaten. Onze elfenring leert ons oorzaak en gevolg, wat we geven aan de wereld, keert direct naar ons terug!.Chepi, See the Little People…Een betoverend avontuur

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


Now Arthur, if humans could learn to gaze with their eyes or use their special sight, they would realize there is more to seeing than just what is in front of them!” Den the Wise Oak Tree, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Nu Arthur, als mensen konden leren om te staren met hun ogen of gebruik maken van hun speciale gezicht, zouden ze beseffen dat er meer te zien dan alleen maar wat er voor hen!

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


When you truly believe in the desires of your heart, they show themselves to you, creating a world you wish to see. When you believe in the bad things of your world, they also become visible, weighing on your heart, which makes peace hard to find.” Den the Wise Oak Tree, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Wanneer je echt gelooft in de verlangens van je hart, laten ze zich aan je zien en creëren ze een wereld die je wilt zien. Als je in de slechte dingen van je wereld gelooft, worden ze ook zichtbaar, wegend op je hart, wat vrede moeilijk te vinden maakt… Den the Wise Oak Tree, See the Little People…Een betoverend avontuur

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


Whatever ‘I AM,’ you are! You are, I AM, not me you see, but you are ‘I AM’ is what will be!”Deetkatu, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Wat ik ook ben, jij bent het. Jullie zijn, IK BEN, niet mij zie je, maar je bent.. IK BEN.. is wat zal zijn!……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


Bad in good and good in bad, see the life you could have had? Your life is the keyhole, and you are the key, don’t look back, NOW choose to be happy!”Deetkatu, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Slecht in goed en goed in slecht, zie je het leven dat je had kunnen hebben? Jouw leven is het sleutelgat, en jij bent de sleutel, kijk niet terug, NU kiezen om gelukkig te zijn!…Een betoverend avontuur

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


Be aware! Bad things can happen and the bigger they are, the greater the test. You can learn from them or pity yourself and focus on the negative, which will never get you out of the lesson, remember you hold the key!”Den the Wise Oak Tree, See the little people…An Enchanting Adventure

NL: Wees op je hoede! Slechte dingen kunnen gebeuren en hoe groter ze zijn, hoe groter de test. U kunt leren van hen of medelijden jezelf en focus op het negatieve, die je nooit zal krijgen uit de les, onthoud dat je de sleutel vast te houden!…”Den the Wise Oak Tree, See the little people…An Enchanting Adventure

— Chris DiSano Davenport


When I am happy and when I really focus, I can! Whatever I dream of with my thoughts becomes a part of my world, my plan.”Deetkatu, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Als ik gelukkig ben en als ik me echt concentreer, kan ik dat! Waar ik ook van droom met mijn gedachten wordt een deel van mijn wereld, mijn plan….Deetkatu, See the Little People…Een betoverend avontuur

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


Sometimes humans just don’t listen, they ‘take’ to fill a space that’s missin’!Deetkatu, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Soms mensen gewoon niet luisteren, ze nemen een ruimte die mistin te vullen!Deetkatu, See the Little People…Een betoverend avontuur

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


You mean to tell me that you have made a human friend? It could be dangerous and I must urge it to end! Deetkatu, where is your sense?” Grampa’s tone was abruptly tense.Grampa Foster, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Bedoel je dat je een menselijke vriend hebt gemaakt? Het kan gevaarlijk zijn en ik moet erop aandringen dat er een einde aan komt! Deetkatu, waar is je verstand?.Grampa’s toon was abrupt gespannen.Grampa Foster, See the Little People…Een betoverend avontuur

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


Being in our secret place brings much peace and the more we go there, the more it will increase. Now we let it all go by, have faith in what we see and it IS what will be.”Gramma Tenanye, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Op onze geheime plek zijn brengt veel vrede en hoe meer we daar naartoe gaan, hoe meer het zal toenemen. Nu laten we het allemaal voorbij gaan, hebben vertrouwen in wat we zien en het IS wat zal zijn…Gramma Tenanye, See the Little People…Een betoverend avontuur

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


Be mindful of the thoughts and emotions you put out, they will only project back to you like a boomerang, no doubt!”Grampa Foster, See the Little People…An Enchanting Adventure

NL: Wees bewust van de gedachten en emoties die u uit, ze zullen alleen projecteren terug naar u als een boomerang, zonder twijfel!

— Chris DiSano Davenport, See the Little People…An Enchanting Adventure


If you say something over and over and over again you may just start to believe it. If you truly do believe it, you can be sure you will receive it.Selkie Anne, The Little People Journey into the Mystic Sea

NL: Als je steeds weer iets zegt, geloof je het misschien. Als je het echt gelooft, kun je er zeker van zijn dat je het ontvangt.Selkie Anne, The Little People Journey into the Mystic Sea

— Chris DiSano Davenport, The Little People Journey into the Mystic Sea


Grampa Foster always says that every single experience has something to teach us about ourselves. “So don’t expect to get too comfortable or you’ll never learn a thing!”Trinity, The Little People Journey into the Mystic Sea

NL: Opa Foster zegt altijd dat elke ervaring iets heeft om ons over onszelf te leren. Dus verwacht niet te comfortabel te worden of je zult nooit iets leren!Trinity, The Little People Journey into the Mystic Sea

— Chris DiSano Davenport, The Little People Journey into the Mystic Sea