Charlotte Eriksson quotes | 10 quotes van Charlotte Eriksson

Ben je op zoek naar een Charlotte Eriksson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Charlotte Eriksson quotes. Veel leesplezier!

Charlotte Eriksson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Charlotte Eriksson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Charlotte Eriksson quotes:

Let me wake up next to you, have coffee in the morning and wander through the city with your hand in mine, and I’ll be happy for the rest of my fucked up little life.

NL: Laat me naast je wakker worden, koffie drinken in de ochtend en door de stad dwalen met jouw hand in de mijne, en ik zal blij zijn voor de rest van mijn verdomde leventje.

— Charlotte Eriksson, Empty Roads & Broken Bottles; in search for The Great Perhaps


So for now,I will miss you like I’ll never see you again,And the next time I see you,I will kiss you like I’ll never kiss you again,And when I fall asleep beside you I will fall asleep as if I’ll never wake up again,because I don’t know if I will.I don’t know if I will.- I Will Love You Like The World Is Ending

NL: Dus voor nu, zal ik je missen zoals ik je nooit meer zie,En de volgende keer dat ik je zie, zal ik je kussen zoals ik je nooit meer zal kussen,En als ik naast je in slaap val zal ik in slaap vallen alsof ik nooit meer wakker word, want ik weet niet of ik dat zal doen.Ik weet niet of ik dat zal doen.- Ik zal je liefhebben als de wereld eindigt

— Charlotte Eriksson, Empty Roads & Broken Bottles; in search for The Great Perhaps


I haven’t been very impressed lately.By people,or places,or the way someone said he loved me and then slowly changed his mind.

NL: Ik ben de laatste tijd niet erg onder de indruk geweest.Door mensen, of plaatsen, of de manier waarop iemand zei dat hij van me hield en dan langzaam van gedachten veranderde.

— Charlotte Eriksson


There’s something about arriving in new cities, wandering empty streets with no destination. I will never lose the love for the arriving, but I’m born to leave.

NL: Er is iets over het aankomen in nieuwe steden, dwalen lege straten zonder bestemming. Ik zal nooit de liefde voor de komst verliezen, maar ik ben geboren om te vertrekken.

— Charlotte Eriksson, Empty Roads & Broken Bottles; in search for The Great Perhaps


I am not a broken heart. I am not collarbones or drunken letters never sent. I am not the way I leave or left or didn’t know how to handle anything,at any time,and I am not your fault.

NL: Ik ben geen gebroken hart. Ik ben geen sleutelbeenderen of dronken brieven die nooit verstuurd zijn. Ik ben niet de manier waarop ik vertrek of wegging of wist niet hoe om te gaan met iets, op elk moment, en ik ben niet jouw schuld.

— Charlotte Eriksson


You smoked another cigarette and we shared another coffee and it was just another morning that made me realise that this is all it takes to be happy.

NL: Je rookte nog een sigaret en we deelden nog een koffie en het was gewoon weer een ochtend die me deed beseffen dat dit alles is wat nodig is om gelukkig te zijn.

— Charlotte Eriksson, Empty Roads & Broken Bottles; in search for The Great Perhaps


Take a shower, wash off the day. Drink a glass of water. Make the room dark. Lie down and close your eyes.Notice the silence. Notice your heart. Still beating. Still fighting. You made it, after all. You made it, another day. And you can make it one more. You’re doing just fine.

NL: Neem een douche, was de dag af. Drink een glas water. Maak de kamer donker. Ga liggen en sluit je ogen. Noteer de stilte. Let op je hart. Nog steeds kloppen. Nog steeds aan het vechten. Je hebt het toch gehaald. Je hebt het gered, een andere dag. En je kunt er nog eentje maken. Je doet het prima.

— Charlotte Eriksson


So I was a stone in the sea. Gravity gave up on keeping me above the surface. I did not try to swim and so I sank to the bottom with no will to turn back. ”I’m tired,” I told him. ”I’m done”.But he wouldn’t let me and he held me up even on his hardest days and he was a lighthouse when all I saw was darkness.

NL: Dus ik was een steen in de zee. Zwaartekracht gaf het op om me boven de oppervlakte te houden. Ik heb niet geprobeerd om te zwemmen en dus zonk ik naar de bodem zonder wil om terug te keren. Ik ben moe, ik heb het hem verteld. Maar hij wilde niet dat ik en hij hield me zelfs op zijn hardste dagen en hij was een vuurtoren toen alles wat ik zag was duisternis.

— Charlotte Eriksson


Sometimes you need to sit lonely on the floor in a quiet room in order to hear your own voice and not let it drown in the noise of others.

NL: Soms moet je eenzaam op de vloer zitten in een rustige kamer om je eigen stem te horen en niet te laten verdrinken in het geluid van anderen.

— Charlotte Eriksson


You read and write and sing and experience, thinking that one day these things will build the character you admire to live as. You love and lose and bleed best you can, to the extreme, hoping that one day the world will read you like the poem you want to be.

NL: Je leest en schrijft en zingt en beleeft, denkend dat op een dag deze dingen het karakter zullen opbouwen dat je bewondert om als te leven. Je houdt van en verliest en bloedt het beste wat je kunt, tot het uiterste, in de hoop dat op een dag de wereld je zal lezen als het gedicht dat je wilt zijn.

— Charlotte Eriksson