Charles M. Schulz quotes | 23 quotes van Charles M. Schulz

Ben je op zoek naar een Charles M. Schulz quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Charles M. Schulz quotes. Veel leesplezier!

Charles M. Schulz quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Charles M. Schulz verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Charles M. Schulz quotes:

Nothing takes the taste out of peanut butter quite like unrequited love.

NL: Niets haalt de smaak uit pindakaas zoals onbeantwoorde liefde.

— Charles M. Schulz


Are you upset little friend? Have you been lying awake worrying? Well, don’t worry…I’m here. The flood waters will recede, the famine will end, the sun will shine tomorrow, and I will always be here to take care of you.

NL: Ben je van streek, kleine vriend? Heb je wakker liggen piekeren? Nou, maak je geen zorgen… ik ben hier. De zondvloed zal verdwijnen, de hongersnood zal eindigen, de zon zal morgen schijnen, en ik zal er altijd zijn om voor je te zorgen.

— Charles M. Schulz


Absence makes the heart grow fonder, but it sure makes the rest of you lonely.

NL: Afwezigheid maakt het hart sterker, maar het maakt de rest van jullie eenzaam.

— Charles M. Schulz


Sometimes I lie awake at night, and I ask, ‘Where have I gone wrong’.Then a voice says to me, ‘This is going to take more than one night.

NL: Soms lig ik’s nachts wakker en vraag ik: ‘Waar ben ik misgegaan’.Dan zegt een stem tegen me: ‘Dit gaat meer dan een nacht duren.

— Charles M. Schulz


I think I’ve discovered the secret of life — you just hang around until you get used to it.

NL: Ik denk dat ik het geheim van het leven heb ontdekt — je blijft hier tot je eraan gewend bent.

— Charles M. Schulz


In the Book of Life, The answers aren’t in the back.

NL: In het Boek des Levens staan de antwoorden niet achterin.

— Charles M. Schulz


Well, I can understand how you feel. You worked hard, studying for the spelling bee, and I suppose you feel you let everyone down, and you made a fool of yourself and everything. But did you notice something, Charlie Brown?” “What’s that?””The world didn’t come to an end.

NL: Ik begrijp hoe je je voelt. Je werkte hard, studeerde voor de spellingbij, en ik veronderstel dat je voelt dat je iedereen teleurstelt, en je maakte jezelf belachelijk en zo. Maar is je iets opgevallen, Charlie Brown?” Wat is dat?”De wereld kwam niet tot een einde.

— Charles M. Schulz


Sometimes I feel that life has passed me by… Do you ever feel that way, Charlie Brown?””I feel that it has knocked me down and walked all over me!

NL: Soms heb ik het gevoel dat het leven voorbij is gegaan… voel jij je ooit zo, Charlie Brown?””Ik heb het gevoel dat het me neergeslagen en liep over me heen!

— Charles M. Schulz, The Complete Peanuts, Vol. 5: 1959-1960


Life is just too much for me. I’ve been confused right from the day I was born… I think the whole trouble is that we’re thrown into life too fast… We’re not really prepared…””What did you want… A chance to warm up first?

NL: Het leven is gewoon te veel voor mij. Ik ben verward vanaf de dag dat ik geboren werd… Ik denk dat het hele probleem is dat we te snel in het leven worden gegooid… we zijn niet echt voorbereid… “Wat wilde je… een kans om ons eerst op te warmen?

— Charles M. Schulz, The Complete Peanuts, Vol. 5: 1959-1960


I’m dying and all I hear are insults!

NL: Ik ga dood en ik hoor alleen maar beledigingen.

— Charles M. Schulz


I don’t know the meaning of life. I don’t know why we are here. I think life is full of anxieties and fears and tears. It has a lot of grief in it, and it can be very grim. And I do not want to be the one who tries to tell somebody else what life is all about. To me it’s a complete mystery.

NL: Ik ken de zin van het leven niet. Ik weet niet waarom we hier zijn. Ik denk dat het leven vol angsten, angsten en tranen zit. Er zit veel verdriet in, en het kan erg grimmig zijn. En ik wil niet degene zijn die probeert iemand anders te vertellen waar het leven om draait. Voor mij is het een compleet mysterie.

— Charles M. Schulz, Charles M. Schulz: Conversations


What’s the good of living if you don’t try a few things?

NL: Wat is het nut van leven als je niet een paar dingen probeert?

— Charles M. Schulz


All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt.

NL: Alles wat je nodig hebt is liefde. Maar een beetje chocola doet geen pijn.

— Charles M. Schulz


Happiness is a warm puppy.

NL: Geluk is een warme puppy.

— Charles M. Schulz


Try not to have a good time…this is supposed to be educational.

NL: Probeer het niet leuk te vinden… dit zou leerzaam moeten zijn.

— Charles M. Schulz


Just remember, when you’re over the hill, you begin to pick up speed.

NL: Vergeet niet, wanneer je over de heuvel, je begint te versnellen snelheid.

— Charles M. Schulz


Learn from yesterday, live for today, look to tomorrow, rest this afternoon.

NL: Leer van gisteren, leef voor vandaag, kijk naar morgen, rust vanmiddag.

— Charles M. Schulz, Charlie Brown’s Little Book of Wisdom


Sometimes I lie awake at night and I ask, “Why me?”, then a voice answers “Nothing personal, your name just happened to come up.

NL: Soms lig ik’s nachts wakker en vraag ik: “Waarom ik?Dan antwoordt een stem: “Niets persoonlijks, je naam kwam toevallig ter sprake.

— Charles M. Schulz


I have a new philosophy. I’m only going to dread one day at a time.

NL: Ik heb een nieuwe filosofie. Ik ga maar één dag per keer bang zijn.

— Charles M. Schulz


I know the answer! The answer lies within the heart of all mankind! The answer is twelve? I think I’m in the wrong building.

NL: Ik weet het antwoord! Het antwoord ligt in het hart van de hele mensheid! Het antwoord is twaalf? Ik denk dat ik in het verkeerde gebouw ben.

— Charles M. Schulz


Yesterday I was a dog. Today I’m a dog. Tomorrow I’ll probably still be a dog. Sigh! There’s so little hope for advancement.

NL: Gisteren was ik een hond. Vandaag ben ik een hond. Morgen ben ik waarschijnlijk nog een hond. Zuig! Er is zo weinig hoop op vooruitgang.

— Charles M. Schulz


Lucy: You learn more when you lose Charlie Brown: Well then I must be the smartest person in world!!!

NL: Lucy: Je leert meer als je Charlie Brown verliest: Nou dan moet ik de slimste persoon ter wereld zijn!!!

— Charles M. Schulz, Peanuts Treasury


That’s the secret to life… replace one worry with another….

NL: Dat is het geheim van het leven… de ene zorg vervangen door de andere…

— Charles M. Schulz