Charles Dickens quotes | 19 quotes van Charles Dickens

Ben je op zoek naar een Charles Dickens quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Charles Dickens quotes. Veel leesplezier!

Charles Dickens quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Charles Dickens verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Charles Dickens quotes:

I loved her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be.

NL: Ik hield van haar tegen de rede, tegen de belofte, tegen de vrede, tegen de hoop, tegen het geluk, tegen alle ontmoediging die zou kunnen zijn.

— Charles Dickens, Great Expectations


Never close your lips to those whom you have already opened your heart.

NL: Sluit nooit je lippen voor degenen die je al je hart hebt geopend.

— Charles Dickens


What greater gift than the love of a cat.

NL: Wat een grotere gave dan de liefde van een kat.

— Charles Dickens


I wish you to know that you have been the last dream of my soul.

NL: Ik wil dat je weet dat je de laatste droom van mijn ziel bent geweest.

— Charles Dickens, A Tale of Two Cities


‎And yet I have had the weakness, and have still the weakness, to wish you to know with what a sudden mastery you kindled me, heap of ashes that I am, into fire.

NL: En toch heb ik de zwakte gehad, en heb ik nog steeds de zwakte, om te willen dat je weet met wat een plotselinge meesterschap je me hebt ontstoken, hoop as dat ik ben, in vuur.

— Charles Dickens, A Tale of Two Cities


Before I go,” he said, and paused — “I may kiss her?”It was remembered afterwards that when he bent down and touched her face with his lips, he murmured some words. The child, who was nearest to him, told them afterwards, and told her grandchildren when she was a handsome old lady, that she heard him say, “A life you love.

NL: Voordat ik ga,” zei hij, en pauzeerde – “Ik mag haar kussen?”Het werd daarna herinnerd dat toen hij boog naar beneden en raakte haar gezicht met zijn lippen, hij mompelde een aantal woorden. Het kind, dat het dichtst bij hem stond, vertelde het hen daarna, en vertelde haar kleinkinderen toen ze een knappe oude dame was, dat ze hem hoorde zeggen: “Een leven waar je van houdt.

— Charles Dickens, A Tale of Two Cities


A man is lucky if he is the first love of a woman. A woman is lucky if she is the last love of a man.

NL: Een man heeft geluk als hij de eerste liefde van een vrouw is. Een vrouw heeft geluk als ze de laatste liefde van een man is.

— Charles Dickens


Suffering has been stronger than all other teaching, and has taught me to understand what your heart used to be. I have been bent and broken, but – I hope – into a better shape.

NL: Lijden is sterker geweest dan al het andere onderwijs, en heeft me geleerd om te begrijpen wat je hart vroeger was. Ik ben gebogen en gebroken, maar – ik hoop – in een betere vorm.

— Charles Dickens, Great Expectations


And a beautiful world we live in, when it is possible, and when many other such things are possible, and not only possible, but done– done, see you!– under that sky there, every day.

NL: En een prachtige wereld waarin we leven, wanneer het mogelijk is, en wanneer veel andere dergelijke dingen mogelijk zijn, en niet alleen mogelijk, maar gedaan — klaar, zie je!– onder die hemel daar, elke dag.

— Charles Dickens, A Tale of Two Cities


There is nothing in the world so irresistibly contagious as laughter and good humor.

NL: Er is niets in de wereld zo onweerstaanbaar besmettelijk als lachen en goede humor.

— Charles Dickens, A Christmas Carol


There is a wisdom of the head, and… there is a wisdom of the heart.

NL: Er is een wijsheid van het hoofd, en… er is een wijsheid van het hart.

— Charles Dickens, Hard Times


Dreams are the bright creatures of poem and legend, who sport on earth in the night season, and melt away in the first beam of the sun, which lights grim care and stern reality on their daily pilgrimage through the world.

NL: Dromen zijn de heldere schepsels van gedichten en legendes, die sporten op aarde in het nachtseizoen, en smelten weg in de eerste straal van de zon, die grimmige zorg en strenge realiteit op hun dagelijkse pelgrimstocht door de wereld verlicht.

— Charles Dickens, Nicholas Nickleby


[T]he wisdom of our ancestors is in the simile.

NL: De wijsheid van onze voorouders is in de gelijkenis.

— Charles Dickens, A Christmas Carol


Happiness is a gift and the trick is not to expect it, but to delight in it when it comes.

NL: Geluk is een geschenk en de truc is niet om het te verwachten, maar om er blij mee te zijn als het komt.

— Charles Dickens, Nicholas Nickleby


I never had one hour’s happiness in her society, and yet my mind all round the four-and-twenty hours was harping on the happiness of having her with me unto death.

NL: Ik had nooit een uur geluk in haar samenleving, en toch was mijn geest rond de vier en twintig uur aan het zeuren over het geluk om haar met mij te hebben tot de dood.

— Charles Dickens, Great Expectations


The two stand in the fast-thinning throng of victims, but they speak as if they were alone. Eye to eye, voice to voice, hand to hand, heart to heart, these two children of the Universal Mother, else so wide apart and differing, have come together on the dark highway, to repair home together and to rest in her bosom.

NL: De twee staan in de snel-dunne menigte van slachtoffers, maar ze spreken alsof ze alleen waren. Oog tegen oog, stem tegen stem, hand tegen hand, hart tegen hart, deze twee kinderen van de Universele Moeder, anders zo wijd uit elkaar en verschillend, zijn samengekomen op de donkere snelweg, om samen thuis te herstellen en te rusten in haar boezem.

— Charles Dickens, A Tale of Two Cities


In a word, it was impossible for me to separate her, in the past or in the present, from the innermost life of my life.

NL: In één woord, het was onmogelijk voor mij om haar te scheiden, in het verleden of in het heden, van het innerlijkste leven van mijn leven.

— Charles Dickens, Great Expectations


Poetry makes life what lights and music do the stage.

NL: Poëzie maakt het leven wat licht en muziek doen het podium.

— Charles Dickens, The Pickwick Papers


Mrs Joe was a very clean housekeeper, but had an exquisite art of making her clenliness more umcomfortable and unacceptable than dirt itself. Cleanliness is next to godliness, and some people do the same by their religion.

NL: Mrs Joe was een zeer schone huishoudster, maar had een prachtige kunst van het maken van haar clementiness meer um comfortabel en onaanvaardbaar dan vuil zelf. Reinheid is naast godsvrucht, en sommige mensen doen hetzelfde door hun religie.

— Charles Dickens, Great Expectations