Charles Bukowski quotes | 48 quotes van Charles Bukowski

Ben je op zoek naar een Charles Bukowski quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Charles Bukowski quotes. Veel leesplezier!

Charles Bukowski quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Charles Bukowski verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Charles Bukowski quotes:

My dear,Find what you love and let it kill you.Let it drain you of your all. Let it cling onto your back and weigh you down into eventual nothingness.Let it kill you and let it devour your remains.For all things will kill you, both slowly and fastly, but it’s much better to be killed by a lover.~ Falsely yours

NL: Lieverd, vind wat je leuk vindt en laat het je doden.Laat het je van je allen leegzuigen. Laat het vastklampen op je rug en weeg je af tot uiteindelijk niets.Laat het je doden en laat het je overblijfselen verslinden.Want alle dingen zullen je doden, zowel langzaam als snel, maar het is veel beter om gedood te worden door een minnaar.~ Valsly de jouwe

— Charles Bukowski


Find what you love and let it kill you.

NL: Vind wat je leuk vindt en laat het je doden.

— Charles Bukowski


I loved you like a man loves a woman he never touches, only writes to, keeps little photographs of.

NL: Ik hield van je zoals een man houdt van een vrouw die hij nooit aanraakt, alleen schrijft, houdt kleine foto’s van.

— Charles Bukowski, Love Is a Dog from Hell


some moments are nice, some arenicer, some are even worthwritingabout.

NL: Sommige momenten zijn leuk, sommige arenicer, sommige zelfs de moeite waard om over te schrijven.

— Charles Bukowski, War All the Time


I drive around the streetsan inch away from weeping,ashamed of my sentimentality andpossible love.

NL: Ik rijd door de straten centimeter weg van huilen, beschaamd over mijn sentiment en mogelijke liefde.

— Charles Bukowski, Love Is a Dog from Hell


She’s mad, but she’s magic. There’s no lie in her fire.

NL: Ze is boos, maar ze is magisch. Er is geen leugen in haar vuur.

— Charles Bukowski


I was glad I wasn’t in love, that I wasn’t happy with the world. I like being at odds with everything. People in love often become edgy, dangerous. They lose their sense of perspective. They lose their sense of humor. They become nervous, psychotic bores. They even become killers.

NL: Ik was blij dat ik niet verliefd was, dat ik niet gelukkig was met de wereld. Ik vind het leuk om met alles in strijd te zijn. Mensen die verliefd zijn worden vaak gespannen, gevaarlijk. Ze verliezen hun gevoel voor perspectief. Ze verliezen hun gevoel voor humor. Ze worden nerveus, psychotisch vervelend. Ze worden zelfs moordenaars.

— Charles Bukowski, Women


my mother, poor fish,wanting to be happy, beaten two or three times aweek, telling me to be happy: “Henry, smile!why don’t you ever smile?”and then she would smile, to show me how, and it was thesaddest smile I ever saw

NL: mijn moeder, arme vis, wil gelukkig zijn, twee of drie keer per week geslagen, me vertellen om gelukkig te zijn: “Henry, lach!Waarom lach je nooit?”en dan glimlachte ze, om me te laten zien hoe, en het was de zieligste glimlach die ik ooit zag

— Charles Bukowski


If I never see you again I will always carry youinsideoutsideon my fingertipsand at brain edgesand in centerscentersof what I am ofwhat remains.

NL: Als ik je nooit meer zie… zal ik je altijd buiten op mijn vingertoppen dragen… en aan de rand van de hersenen… en in het centrum van wat ik ben van wat er over is.

— Charles Bukowski, Living on Luck


People don’t need love. What they need is success in one form or another. It can be love but it needn’t be.

NL: Mensen hebben geen liefde nodig. Wat ze nodig hebben is succes in een of andere vorm. Het kan liefde zijn, maar het hoeft niet zo te zijn.

— Charles Bukowski, Factotum


Life’s as kind as you let it be.

NL: Het leven is zo aardig als je het laat zijn.

— Charles Bukowski, Hot Water Music


It wasn’t my day. My week. My month. My year. My life. God damn it.

NL: Het was mijn dag niet. Mijn week. Mijn maand. Mijn jaar. Mijn leven. Godverdomme.

— Charles Bukowski, Pulp


I wish to weepbut sorrow isstupid.I wish to believebut belief is agraveyard.

NL: Ik wil huilen maar verdriet is stom.Ik wil geloven maar geloof is agraveyard.

— Charles Bukowski, What Matters Most is How Well You Walk Through the Fire


People are strange: They are constantly angered by trivial things, but on a major matter like totally wasting their lives, they hardly seem to notice.

NL: Mensen zijn vreemd: Ze zijn voortdurend boos door triviale dingen, maar op een belangrijke kwestie als het volledig verspillen van hun leven, lijken ze nauwelijks op te merken.

— Charles Bukowski


Can you remember who you were, before the world told you who you should be?

NL: Weet je nog wie je was, voordat de wereld je vertelde wie je moest zijn?

— Charles Bukowski, Post Office


having nothing to struggleagainstthey have nothing to strugglefor.

NL: Ze hebben niets om tegen te vechten. Ze hebben niets om voor te vechten.

— Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense


there is a place in the heart thatwill never be filleda spaceand even during thebest momentsandthe greatest timestimeswe will know itwe will know itmore thaneverthere is a place in the heart thatwill never be filledandwe will waitandwaitin that space.

NL: Er is een plek in het hart die nooit zal worden gevuld een ruimte en zelfs tijdens de beste momenten en de mooiste tijden zullen we weten dat we het meer dan ooit zullen weten is er een plek in het hart die nooit zal worden gevuld en we zullen wachten en wachten in die ruimte.

— Charles Bukowski


be it peace or happinesslet it enfold you

NL: Of het nu vrede is of geluk laat het je omhullen

— Charles Bukowski


When I begin to doubt my ability to work the word, I simply read another writer and know I have nothing to worry about. My contest is only with myself, to do it right, with power, and force, and delight, and gamble.

NL: Wanneer ik begin te twijfelen aan mijn vermogen om het woord te werken, lees ik gewoon een andere schrijver en weet dat ik niets om me zorgen over te maken. Mijn wedstrijd is alleen met mezelf, om het goed te doen, met macht, en kracht, en vreugde, en gokken.

— Charles Bukowski


Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.

NL: Sommige mensen worden nooit gek. Wat een vreselijk leven moeten ze leiden.

— Charles Bukowski


Sometimes you just have to pee in the sink.

NL: Soms moet je gewoon in de gootsteen plassen.

— Charles Bukowski


What is your advice to young writers?” “Drink, fuck and smoke plenty of cigarettes.

NL: Wat is uw advies aan jonge schrijvers?Drink, neuk en rook genoeg sigaretten.

— Charles Bukowski, Hot Water Music


We don’t even ask happiness, just a little less pain.

NL: We vragen niet eens geluk, alleen een beetje minder pijn.

— Charles Bukowski


and our few good times will be rare because we have the critical senseand are not easy to fool with laughter

NL: en onze paar goede tijden zullen zeldzaam zijn want we hebben de kritische zin en zijn niet gemakkelijk te misleiden met lachen

— Charles Bukowski


(the whole world is at thethroat of the world,everybody feels angry,short-changed, cheated,everybody is despondent,disillusioned.)I welcomed shots of peace, tattered shards ofhappiness.

NL: (De hele wereld is op de keel van de wereld, iedereen voelt zich boos, kortveranderd, bedrogen, iedereen is wanhopig, gedesillusioneerd.Ik verwelkomde opnamen van vrede, verbrijzelde scherven van geluk.

— Charles Bukowski, Betting on the Muse: Poems and Stories


she slammed the door andwas gone.I looked at the closed doorand at the doorknoband strangelyI didn’t feelalone.

NL: Ze sloeg de deur dicht en was weg.Ik keek naar de gesloten deur en naar de deurknop vreemd genoeg voelde ik me niet alleen.

— Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense


That was all a man needed: hope. It was lack of hope that discouraged a man.

NL: Dat was alles wat een man nodig had: hoop. Het gebrek aan hoop ontmoedigde een man.

— Charles Bukowski, Factotum


You could sit in there all day drinking coffee and they never asked you to leave no matter how bad you looked. They just asked the bums not to bring their wine and drink it there. Places like that gave you hope when there wasn´t much hope.

NL: Je kon daar de hele dag koffie drinken en ze vroegen je nooit weg te gaan, hoe slecht je er ook uitzag. Ze vroegen de zwervers om hun wijn niet mee te nemen en daar te drinken. Plaatsen als deze gaven je hoop toen er nog veel hoop was.

— Charles Bukowski, Ham on Rye


I carry death in my left pocket. Sometimes I take it out and talk to it: “Hello, baby, how you doing? When you coming for me? I’ll be ready.

NL: Ik draag de dood in mijn linkerzak. Soms haal ik het eruit en praat er tegen: “Hallo, schatje, hoe gaat het met je? Wanneer kom je voor mij? Ik zal er klaar voor zijn.

— Charles Bukowski


in this land some of us fuck more than we die but most of us die better than we fuck

NL: in dit land sommigen van ons neuken meer dan we sterven maar de meesten van ons sterven beter dan wij neuken

— Charles Bukowski, Love Is a Dog from Hell


Finally there is nothing here for death to take away.

NL: Eindelijk is er hier niets om de dood weg te nemen.

— Charles Bukowski, What Matters Most is How Well You Walk Through the Fire


Dying should come easy:like a freight train youdon’t hear whenyour back isturned.

NL: Sterven zou makkelijk moeten komen: zoals een goederentrein die je niet hoort als je rug wordt omgedraaid.

— Charles Bukowski, The Flash of Lightning Behind the Mountain: New Poems


well, death says, as he walks by, I’m going to get you anyhow no matter what you’ve been: writer, cab-driver, pimp, butcher, sky-diver, I’m going to get you

NL: Nou, de dood zegt, als hij voorbij loopt, ga ik je hoe dan ook halen wat je ook bent geweest: schrijver, taxichauffeur, pooier, slager, hemelduiker, ik ga je halen

— Charles Bukowski, The Last Night of the Earth Poems


the worst thing,” he told me,”is bitterness, people end up sobitter.

NL: Het ergste,” zei hij, “is bitterheid, mensen eindigen snikken.

— Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense


as long as there arehuman beings aboutthere is never going to beany peacefor any individualupon this earth (oranywhere elsethey mightescape to).all you can dois maybe grabten lucky minuteshereor maybe an hourthere.somethingis working toward youright now, andI mean youand nobody butyou.

NL: Zolang er menselijke wezens zijn zal er nooit vrede zijn voor een individu op deze aarde (of ergens anders waar ze naartoe kunnen ontsnappen).Alles wat je kunt doen is misschien geluksminuten hier pakken of misschien een uur daar. is er iets dat nu naar je toe werkt, en ik bedoel jij en niemand behalve jij.

— Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense


I see a brightportionunder the overhead lightthat shades intodarknessand then into darkerdarknessand I can’t see beyond that.

NL: Ik zie een helder licht onder het bovenlicht… dat donkerder wordt en donkerder wordt… en ik kan niet verder kijken dan dat.

— Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense


La mayoría de la muerte de la gente es una farsa, no queda en ellos nada que pueda morir

NL: De meeste doden zijn een schijnvertoning. Er zit niets in dat kan sterven.

— Charles Bukowski, The Captain Is Out To Lunch And The Sailors Have Taken Over The Ship


I believe that to be the world’s greatest livingwriterthere must be somethingterribly wrong with you.I don’t even want to be the world’s greatestdead writer.just being dead would be fairenough.

NL: Ik geloof dat om’s werelds grootste livingwriter te zijn er iets vreselijk mis met je moet zijn.Ik wil niet eens de grootste dode schrijver ter wereld zijn.Dood zijn zou eerlijk genoeg zijn.

— Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense


waitingin a life full of little storiesfor a death to come

NL: wachten in een leven vol kleine verhalen op een volgende dood

— Charles Bukowski, Play the Piano Drunk Like a Percussion Instrument Until the Fingers Begin to Bleed a Bit


I paid, got up, walkedto the door, openedit.I heard the mansay, “that guy’snuts.”out on the street Iwalked northfeelingcuriouslyhonored.

NL: Ik betaalde, stond op, liep naar de deur, opende het. Ik hoorde de man zeggen, “die kerel is gek.”op straat liep ik naar het noorden en voelde me nieuwsgierig geëerd.

— Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense


the best part waspulling down theshadesstuffing the doorbellwith ragsputting the phonein therefrigeratorand going to bedfor 3 or 4days. and the next bestpartwasnobody evermissedme.

NL: Het beste deel was de shades vullen van de deurbel met ragsputting de telefoon in there frigerator en gaan naar bed voor 3 of 4 dagen. En het volgende beste deel was dat niemand me ooit miste.

— Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense


Sometimes things are just what they seem to be and that’s all there is to it.

NL: Soms zijn dingen gewoon wat ze lijken te zijn en dat is alles wat er aan de hand is.

— Charles Bukowski


Poetry is what happens when nothing else can.

NL: Poëzie is wat er gebeurt als niets anders kan.

— Charles Bukowski


when I am feelinglowall i have to do iswatch my catsand mycouragereturns

NL: Als ik me langzaam voel… moet ik naar m’n katten kijken en m’n moed terugzien.

— Charles Bukowski


sometimes when everything seems atits worstwhen all conspiresand gnawsand the hours, days, weeksyearsseem wasted – stretched there upon my bedin the darklooking upward at the ceilingi get what many will consider anobnoxious thought:it’s still nice to beBukowski.

NL: Soms als alles lijkt op zijn slechtste wanneer alle samenzweringen en knagen en de uren, dagen, wekenjaren lijken verspild..uitgerekt daar op mijn bed het donker kijken naar boven aan het plafond krijgen wat velen zullen beschouwen anobnoxious gedachte: het is nog steeds leuk om te zijnBukowski.

— Charles Bukowski, You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense


I do think that poetry is important though, if you don’t strive at it, if you don’t fill it full of stars and falseness.

NL: Ik denk wel dat poëzie is belangrijk hoewel, als je niet streven naar het, als je niet vult het vol van sterren en valsheid.

— Charles Bukowski


What is your advice to young writers?””Drink, fuck and smoke plenty of cigarettes.””What is your advice to older writers?””If you’re still alive, you don’t need any advice.””What is the impulse that makes you create a poem?””What makes you take a shit?

NL: Wat is uw advies aan jonge schrijvers?”Drink, neuk en rook genoeg sigaretten.”Wat is uw advies aan oudere schrijvers?”Als je nog leeft, heb je geen advies nodig.”Wat is de impuls die je een gedicht laat maken?”Waarom moet je schijten?

— Charles Bukowski, Hot Water Music


I had also read somewhere that if a man didn’t truly believe or understand what he was espousing, somehow he could do a more convincing job

NL: Ik had ook ergens gelezen dat als een man niet echt geloofde of begreep wat hij aanmoedigde, hij op de een of andere manier een overtuigender job kon doen.

— Charles Bukowski, Ham on Rye