Charlaine Harris quotes | 10 quotes van Charlaine Harris

Ben je op zoek naar een Charlaine Harris quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Charlaine Harris quotes. Veel leesplezier!

Charlaine Harris quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Charlaine Harris verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Charlaine Harris quotes:

You are speaking of my future lover. Be more respectful.

NL: Je hebt het over mijn toekomstige minnaar. Wees meer respectvol.

— Charlaine Harris, Club Dead


It’s probably a bad indicator of your lifestyle when you miss your ex-boyfriend because he’s absolutely lethal.

NL: Het is waarschijnlijk een slechte indicator van je levensstijl als je je ex-vriend mist omdat hij absoluut dodelijk is.

— Charlaine Harris, Dead to the World


Hey, our hair’s the same color,” I said, eying us side by side in the mirror.”Sure is, girlfriend.” Eric grinned at me.

NL: Hey, ons haar is dezelfde kleur,” zei ik, ons zij aan zij in de spiegel.”Zeker weten, vriendin.” Eric grijnsde naar me.

— Charlaine Harris, Living Dead in Dallas


Eric moved the broom experimentally and made an attempt to sweep the glass into the pan while it lay in the middle of the floor. Of course, the pan slid away. Eric scowled.I’d finally found something Eric did poorly.

NL: Eric bewoog de bezem experimenteel en deed een poging om het glas in de pan te vegen terwijl het in het midden van de vloer lag. Natuurlijk gleed de pan weg. Eric schrok. Ik had eindelijk iets gevonden wat Eric slecht deed.

— Charlaine Harris, Dead as a Doornail


You think that it’s not magic that keeps you alive? Just ‘cause you understand the mechanics of how something works, doesn’t make it any less of a miracle. Which is just another word for magic. We’re all kept alive by magic, Sookie. My magic’s just a little different from yours, that’s all.

NL: Denk je dat het geen magie is die je in leven houdt? Gewoon omdat je de mechanica van hoe iets werkt begrijpt, maakt het niet minder van een wonder. Dat is gewoon een ander woord voor magie. We worden allemaal in leven gehouden door magie, Sookie. Mijn magie is gewoon een beetje anders dan de jouwe, dat is alles.

— Charlaine Harris


A piece of happiness should never be taken as due.

NL: Een stuk geluk mag nooit als gevolg worden genomen.

— Charlaine Harris, Dead to the World


We could go back to your house. I can stay with you always. We can know each others bodies in every way, night after night. I could love you. I could work, you would not be poor. I would help you.

NL: We kunnen terug naar jouw huis gaan. Ik kan altijd bij je blijven. We kennen elkaars lichamen op elke manier, nacht na nacht. Ik zou van je kunnen houden. Ik zou kunnen werken, jij zou niet arm zijn. Ik zou je helpen.

— Charlaine Harris, Dead to the World


So you want me to go to a human orgy, where I will not be welcome, and you want us to leave before I get to enjoy myself? ~Eric Northman

NL: Dus je wilt dat ik naar een menselijke orgie ga, waar ik niet welkom zal zijn, en je wilt dat we vertrekken voordat ik mezelf kan vermaken? Eric Northman

— Charlaine Harris, Living Dead in Dallas


I’d never seen anything like it. First a trial, then a few murders, then dancing. Life goes on. Or, in this case, death continues.

NL: Ik had nog nooit zoiets gezien. Eerst een rechtszaak, dan een paar moorden, dansen. Het leven gaat door. Of, in dit geval, de dood gaat door.

— Charlaine Harris


Could I tell them I was sorry their loved one was dead, when he’d tried to kill me? There was no rule of etiquette for this; even my grandmother would have been stymied.

NL: Kan ik zeggen dat het me speet dat hun geliefde dood was, toen hij me probeerde te vermoorden? Er was geen regel van etiquette hiervoor; zelfs mijn grootmoeder zou gestimeerd zijn.

— Charlaine Harris, Dead as a Doornail