Charbel Tadros quotes | 28 quotes van Charbel Tadros

Ben je op zoek naar een Charbel Tadros quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Charbel Tadros quotes. Veel leesplezier!

Charbel Tadros quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Charbel Tadros verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Charbel Tadros quotes:

There is no real distinction between who can and cannot be a teacher. All that matters is that this person should have knowledge of the subject matter, empathy and compassion with others, and, above all, a great sense of humor which is the true mark of wisdom.

NL: Er is geen echt onderscheid tussen wie wel en wie geen leraar kan zijn. Het enige wat telt is dat deze persoon kennis moet hebben van het onderwerp, empathie en mededogen met anderen, en vooral een groot gevoel voor humor dat het ware teken van wijsheid is.

— Charbel Tadros


To get a true education, going to school is not enough. School helps students gain knowledge; however, true education is in gaining wisdom, which can only be earned with experience.

NL: Om een echte opleiding te krijgen, is naar school gaan niet genoeg. School helpt studenten kennis op te doen; echter, echt onderwijs is in het verkrijgen van wijsheid, die alleen kan worden verdiend met ervaring.

— Charbel Tadros


A stupid leader is like a dog who’s in love with his own voice. He will bark incessantly believing that people admire his tune. A wise leader gets his point across in as few words as possible and then gets off the stage.

NL: Een domme leider is als een hond die verliefd is op zijn eigen stem. Hij zal voortdurend blaffen en geloven dat mensen zijn liedje bewonderen. Een wijze leider krijgt zijn punt over in zo weinig mogelijk woorden en stapt dan van het podium.

— Charbel Tadros


A true leader should have the power to begin, the eloquence to communicate, the patience to execute and the wisdom to evaluate. Without one, he remains a slave to he who possesses it.

NL: Een ware leider moet de macht hebben om te beginnen, de welsprekendheid om te communiceren, het geduld om uit te voeren en de wijsheid om te evalueren. Zonder één, blijft hij een slaaf van degene die het bezit.

— Charbel Tadros


Anyone can put a price on knowledge – schools and universities do it all the time, but no one can put a price on wisdom for it can neither be bought nor sold. It should be given and accepted with no ulterior motives.

NL: Iedereen kan een prijs op kennis zetten – scholen en universiteiten doen het de hele tijd, maar niemand kan een prijs op wijsheid zetten want het kan niet worden gekocht of verkocht. Het moet worden gegeven en aanvaard zonder bijbedoelingen.

— Charbel Tadros


Wise people offer their wisdom for free and accept all gifts, for they know that the universe is not giving them gifts, but tools they will need on their road to wisdom.

NL: Wijze mensen bieden hun wijsheid gratis aan en accepteren alle gaven, want ze weten dat het universum hen geen gaven geeft, maar hulpmiddelen die ze nodig zullen hebben op hun weg naar wijsheid.

— Charbel Tadros


It is an insult to a wise person when his motives for guiding are questioned. However, he understands that people aren’t used to free gifts and still helps them anyway.

NL: Het is een belediging voor een wijs persoon wanneer zijn motieven voor het leiden worden ondervraagd. Echter, hij begrijpt dat mensen niet worden gebruikt om geschenken gratis en nog steeds helpt ze toch.

— Charbel Tadros


It is the duty of every wise person to seek out people with potential and freely guide them on the path of wisdom. By doing so, the wise leaders of the future are born, and the world will have a chance to mend itself.

NL: Het is de plicht van iedere wijze persoon om mensen met potentieel te zoeken en hen vrijelijk te begeleiden op het pad van wijsheid. Door dit te doen, worden de wijze leiders van de toekomst geboren, en de wereld zal een kans hebben om zichzelf te herstellen.

— Charbel Tadros


A leader, without wisdom, is dangerous. A wise person, without leadership, is useless. But if they work together, they are unstoppable.

NL: Een leider, zonder wijsheid, is gevaarlijk. Een wijs persoon, zonder leiderschap, is nutteloos. Maar als ze samenwerken, zijn ze niet te stoppen.

— Charbel Tadros


Find that person who will make your whole world tremble with a few words. Apprentice yourself faithfully to him until you can make your own world tremble constantly.

NL: Zoek die persoon die je hele wereld zal laten trillen met een paar woorden. Leer jezelf trouw aan hem totdat je je eigen wereld voortdurend kunt laten beven.

— Charbel Tadros


The relationship between apprentice and mentor is one of the most beautiful and most sacred relationships. In sharing his wisdom with his apprentice, the mentor discovers even more wisdom to share.

NL: De relatie tussen leerling en mentor is een van de mooiste en meest heilige relaties. In het delen van zijn wijsheid met zijn leerling ontdekt de mentor nog meer wijsheid om te delen.

— Charbel Tadros


There are only three things which increase when shared: love, wisdom and happiness.

NL: Er zijn slechts drie dingen die toenemen wanneer ze gedeeld worden: liefde, wijsheid en geluk.

— Charbel Tadros


Knowledge, degrees and diplomas are not for everyone, but wisdom is. True wisdom is in being happy doing what you do best no matter how trivial it may seem as long as it is beneficial to you and to those around you.

NL: Kennis, diploma’s en diploma’s zijn niet voor iedereen, maar wijsheid wel. Ware wijsheid is in het gelukkig zijn met wat je het beste doet, hoe triviaal het ook lijkt, zolang het maar gunstig is voor jou en voor degenen om je heen.

— Charbel Tadros


Do not make people feel overly indebted to you. In their quest to restore the illusive balance and wipe out the debt, they will demonize and attribute wrongdoings to you. Instead, give with love and receive with gratitude.

NL: Laat mensen zich niet te veel schuldig voelen aan jou. In hun zoektocht om het illusoire evenwicht te herstellen en de schuld uit te wissen, zullen ze je demoniseren en fouten toeschrijven. Geef in plaats daarvan met liefde en ontvang met dankbaarheid.

— Charbel Tadros


The universe is an ocean upon which we are the waves. While some decide to surf, others venture to dive.

NL: Het universum is een oceaan waarop wij de golven zijn. Terwijl sommigen besluiten te surfen, durven anderen te duiken.

— Charbel Tadros


When you allow the spirit to speak through you and empower it with love, you will discover things you didn’t know you knew.

NL: Wanneer je de geest toestaat om door je heen te spreken en het te versterken met liefde, zul je dingen ontdekken waarvan je niet wist dat je het wist.

— Charbel Tadros


Things will happen when they should. When an event is forced, its outcome would be less than optimal.

NL: Dingen zullen gebeuren wanneer ze moeten gebeuren. Wanneer een gebeurtenis wordt gedwongen, zou de uitkomst minder dan optimaal zijn.

— Charbel Tadros


To preserve your innocence while acquiring intelligence, that is a true mark of wisdom.

NL: Om je onschuld te bewaren terwijl je intelligentie verwerft, is dat een waar teken van wijsheid.

— Charbel Tadros


You cannot reach success only by working hard, you also need to be working smart.

NL: Je kunt niet alleen succes bereiken door hard te werken, je moet ook slim werken.

— Charbel Tadros


A wise person knows that he should not allow his roots to grow too deep in this world, for the deeper they grow here, the shallower they become in spirituality.

NL: Een wijs persoon weet dat hij zijn wortels niet te diep in deze wereld moet laten groeien, want hoe dieper ze hier groeien, hoe ondieper ze worden in spiritualiteit.

— Charbel Tadros


Without wisdom, a teacher is nothing more than a research paper: a knowledge filled text which is boring and has no practical use. With wisdom, a teacher is like a great novel: a text filled with knowledge, practical applications and, above all, fun.

NL: Zonder wijsheid is een leraar niets meer dan een onderzoeksdocument: een met kennis gevulde tekst die saai is en geen praktisch nut heeft. Met wijsheid is een leraar als een grote roman: een tekst gevuld met kennis, praktische toepassingen en vooral leuk.

— Charbel Tadros


There is no real distinction between who can and cannot be a teacher. All that matters is that this person should have knowledge of the subject matter, empath and compassion with others, and, above all, a great sense of humor which is the true mark of wisdom.

NL: Er is geen echt onderscheid tussen wie wel en wie geen leraar kan zijn. Het enige wat telt is dat deze persoon kennis moet hebben van het onderwerp, empathie en mededogen met anderen, en vooral een groot gevoel voor humor dat het ware teken van wijsheid is.

— Charbel Tadros


If happiness were the means to measure the evolutionary level of a species, I bet Darwin would’ve changed his mind and places humans at the very bottom.

NL: Als geluk de middelen was om het evolutionaire niveau van een soort te meten, zou Darwin vast van gedachten veranderd zijn en mensen op de bodem plaatsen.

— Charbel Tadros


Just like a GPS, the universe sends you signs to show you the best course. If you follow the flow, you get where you want with ease and happiness. If you miss a turn, the road becomes longer and harder.

NL: Net als een GPS stuurt het universum je tekens om je de beste koers te laten zien. Als je de stroom volgt, kom je waar je wilt met gemak en geluk. Als je een bocht mist, wordt de weg langer en harder.

— Charbel Tadros


Some people are like popcorn: they will only succeed when under heat or pressure.

NL: Sommige mensen zijn als popcorn: ze zullen alleen slagen onder hitte of druk.

— Charbel Tadros


When you decide to remove the word “failure” from your dictionary, it is definitely time for you to re-evaluate your definition of the word “success”. Those who found success without going through failures never found true success, only delusions.

NL: Wanneer u besluit om het woord “mislukking” uit uw woordenboek te verwijderen, is het zeker tijd voor u om uw definitie van het woord “success” opnieuw te evalueren. Degenen die succes vonden zonder door mislukkingen te gaan, vonden nooit echt succes, alleen waanideeën.

— Charbel Tadros


There are two kinds of people: goal-oriented and ego-oriented. Goal-oriented people work together and get things gone. Ego-oriented people don’t work.

NL: Er zijn twee soorten mensen: doelgericht en ego-georiënteerd. Doelgerichte mensen werken samen en krijgen dingen weg. Ego-georiënteerde mensen werken niet.

— Charbel Tadros


A truly successful person is not one who achieves his highest ambitions, but one who enjoys helping others reach theirs.

NL: Een echt succesvol persoon is niet iemand die zijn hoogste ambities bereikt, maar iemand die ervan geniet anderen te helpen om de hunne te bereiken.

— Charbel Tadros