Cecelia Ahern quotes | 15 quotes van Cecelia Ahern

Ben je op zoek naar een Cecelia Ahern quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Cecelia Ahern quotes. Veel leesplezier!

Cecelia Ahern quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Cecelia Ahern verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Cecelia Ahern quotes:

Your heart can break at any age.

NL: Je hart kan op elke leeftijd breken.

— Cecelia Ahern


She had been given a wonderful gift: life. Sometimes it was cruelly taken away too soon, but it’s what you did with it that counted, not how long it lasted.

NL: Ze had een prachtig cadeau gekregen: het leven. Soms werd het te snel weggehaald, maar het is wat je ermee deed dat telde, niet hoe lang het duurde.

— Cecelia Ahern, P.S. I Love You


Yesterday was a closed book, tomorrow, however, was another story.

NL: Gisteren was een gesloten boek, morgen was echter een ander verhaal.

— Cecelia Ahern, The Book of Tomorrow


at your weakest, you end up showing more strength; at your lowest, you are suddenly lifted higher than you’ve ever been. They all border one another, these opposites and show how quickly we can be altered.

NL: op je zwakste, eindig je meer kracht te tonen; op je laagste, ben je plotseling hoger verheven dan je ooit geweest bent. Ze grenzen allemaal aan elkaar, deze tegenstellingen en laten zien hoe snel we veranderd kunnen worden.

— Cecelia Ahern, Thanks for the Memories


At moments when life is at its worst there are two things you can do: 1.) break down,lose hope and refuse to go on while lying face down on the ground banging your fists and kicking your legs, or 2.) laugh. Bobby and I did the latter.

NL: Op momenten dat het leven op zijn slechtst is zijn er twee dingen die je kunt doen: 1.) break down,verlies van hoop en weigeren om verder te gaan terwijl liggend gezicht neer op de grond neuken je vuisten en schoppen je benen, of 2.) Lach. Bobby en ik deden het laatste.

— Cecelia Ahern


As the rain falls and the sun shines, they grow, grow, grow; minds so open, they go through life aware and accepting, seeing light where there’s dark, seeing possibility in dead ends, tasting victory as others spit out failure, questioning where others accept. Just a little less jaded, a little less cynical.

NL: Als de regen valt en de zon schijnt, groeien ze, groeien, groeien; geesten zo open, ze gaan door het leven bewust en accepteren, het zien van licht waar er donker is, het zien van mogelijkheden in doodlopende einden, het proeven van overwinningen terwijl anderen falen, het ondervragen waar anderen accepteren. Iets minder vertroebeld, iets minder cynisch.

— Cecelia Ahern, The Book of Tomorrow


Shoot for the moon, even if you fail, you’ll land among the stars

NL: Schiet voor de maan, zelfs als je faalt, je zult landen tussen de sterren

— Cecelia Ahern, P.S. I Love You


sometimes we have absolutely no idea where we are, we need the smallest clue to show us where to begin.

NL: Soms hebben we absoluut geen idee waar we zijn, we hebben de kleinste aanwijzing nodig om ons te laten zien waar we moeten beginnen.

— Cecelia Ahern, The Book of Tomorrow


Holly’s theory about the army,” Sharon explained.And what is it?” Denise asked, intrigued.Oh, that fighting for peace is like screwing for virginity.

NL: Holly’s theorie over het leger,” legde Sharon uit.En wat is het?” Denise vroeg, geïntrigeerd.Oh, dat vechten voor vrede is als neuken voor maagdelijkheid.

— Cecelia Ahern, PS, I Love You


Memories were fine but you couldn’t touch them, smell them or hold them. They were never exactly as the moment was, and they faded with time.

NL: Herinneringen waren prima, maar je kon ze niet aanraken, ruiken of vasthouden. Ze waren nooit precies zoals het moment was, en ze vervaagden met de tijd.

— Cecelia Ahern


what a luxury it was for people to hold their loved ones whenever they wanted

NL: wat een luxe was het voor mensen om hun geliefden vast te houden wanneer ze wilden

— Cecelia Ahern, P.S. I Love You


…fairy tales, just a fancy word for lies…

NL: …feeën, gewoon een mooi woord voor leugens…

— Cecelia Ahern, If You Could See Me Now


There are certain kinds of silence that make you walk on air.

NL: Er zijn bepaalde soorten stilte waardoor je in de lucht loopt.

— Cecelia Ahern


Two lost things that had survived the seas and arrived on a coastline. What did they do? They implanted themselves in the sand and grew into trees and lined the beaches. Sometimes a lot can come of being all washed up. You can really grow.

NL: Twee verloren dingen die de zee hadden overleefd en aangekomen op een kustlijn. Wat hebben ze gedaan? Ze implanteerden zich in het zand en groeiden uit tot bomen en bekleedden de stranden. Soms kan er veel komen als je helemaal aangespoeld bent. Je kunt echt groeien.

— Cecelia Ahern, The Book of Tomorrow


Believe me, when you die, it’s everybody else’s but your problem

NL: Geloof me, als je sterft, is het van iedereen behalve jouw probleem.

— Cecelia Ahern, The Gift