Catherynne M. Valente quotes | 11 quotes van Catherynne M. Valente

Ben je op zoek naar een Catherynne M. Valente quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Catherynne M. Valente quotes. Veel leesplezier!

Catherynne M. Valente quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Catherynne M. Valente verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Catherynne M. Valente quotes:

War is not for winning, Masha,” sighed Koschei, reading the tracks of supply lines, of pincer strategies, over her shoulder. “It is for surviving.

NL: Oorlog is niet voor het winnen, Masha,” zuchtte Koschei, het lezen van de sporen van aanvoerlijnen, van tang strategieën, over haar schouder. “Het is om te overleven.

— Catherynne M. Valente, Deathless


Stories have a way of changing faces. They are unruly things, undisciplined, given to delinquency and the throwing of erasers. This is why we must close them up into thick, solid books, so they cannot get out and cause trouble.

NL: Verhalen veranderen van gezicht. Het zijn onhandelbare dingen, ongedisciplineerd, gegeven aan delinquentie en het gooien van gummetjes. Daarom moeten we ze sluiten in dikke, solide boeken, zodat ze er niet uit kunnen komen en problemen kunnen veroorzaken.

— Catherynne M. Valente, The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making


Hats have power. Hats can change you into someone else.

NL: Hoeden hebben macht. Hoeden kunnen je veranderen in iemand anders.

— Catherynne M. Valente, The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making


You should always listen to minotaurs. Anybody with four stomachs has to have a firm grip on reality.

NL: Je moet altijd naar minotaurs luisteren. Iedereen met vier magen moet een stevige grip hebben op de realiteit.

— Catherynne M. Valente, The Girl Who Soared Over Fairyland and Cut the Moon in Two


Their happiness was the kind which is fashioned of the comfortable disorder of sauvignon bottles and coffee cups in the sink, paperback thrillers with split spines on the nightstand, bathrobes hung haphazard on high-backed, brocade-seated chairs, shutters left open all night, and the hallway ever in need of new paint.

NL: Hun geluk was het soort dat is gevormd van de comfortabele wanorde van sauvignon flessen en koffiebekers in de gootsteen, paperback thrillers met gespleten stekels op het nachtkastje, badjassen hing haphazard op hoge-backed, brocade-seated stoelen, luiken de hele nacht open gelaten, en de gang ooit in nood van nieuwe verf.

— Catherynne M. Valente, Palimpsest


Just remember that the only question in a house is who is to rule. The rest is only dancing around that, trying not to look it in the eye.

NL: Vergeet niet dat de enige vraag in een huis is wie er mag regeren. De rest danst er alleen maar omheen, om het niet in de ogen te kijken.

— Catherynne M. Valente, Deathless


Where there is a Key, there is yet hope.

NL: Waar een Sleutel is, is er nog hoop.

— Catherynne M. Valente, The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making


I will not let her speak because I love her, and when you love someone, you do not make them tell war stories. A war story is a black space. On the one side is before and on the other side is after, and what is inside belongs only to the dead.

NL: Ik laat haar niet spreken omdat ik van haar hou, en als je van iemand houdt, laat je ze geen oorlogsverhalen vertellen. Een oorlogsverhaal is een zwarte ruimte. Aan de ene kant is voor en aan de andere kant is er na, en wat binnen is behoort alleen aan de doden.

— Catherynne M. Valente, Deathless


Men die. It’s practically what they’re for.

NL: Mannen sterven. Daar zijn ze voor.

— Catherynne M. Valente, Deathless


Death is not a checkmate…it is more like a carnival trick. You cannot win, no matter how you move your Queen.

NL: De dood is geen schaakmat… het is meer een kermistruc. Je kunt niet winnen, hoe je je koningin ook beweegt.

— Catherynne M. Valente, The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making


And as we watched, the Tsar of Death lifted up his eyelids like skirts and began to dance in the streets of Leningrad.

NL: En toen we toekeken, hief de Tsaar des Doods zijn oogleden op als rokken en begon te dansen in de straten van Leningrad.

— Catherynne M. Valente, Deathless