Cassandra Clare quotes | 143 quotes van Cassandra Clare

Ben je op zoek naar een Cassandra Clare quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Cassandra Clare quotes. Veel leesplezier!

Cassandra Clare quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Cassandra Clare verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Cassandra Clare quotes:

You could have had anything else in the world, and you asked for me.”She smiled up at him. Filthy as he was, covered in blood and dirt, he was the most beautiful thing she’d ever seen.”But I don’t want anything else in the world.

NL: Je had alles op de wereld kunnen hebben, en je vroeg naar mij.”Ze glimlachte naar hem. Smerig als hij was, bedekt met bloed en vuil, was hij het mooiste wat ze ooit had gezien.”Maar ik wil niets anders in de wereld.

— Cassandra Clare, City of Glass


Declarations of love amuse me. Especially when unrequited.

NL: Liefdesverklaringen amuseren me. Vooral als het niet beantwoord wordt.

— Cassandra Clare, City of Bones


What’s this?” he demanded, looking from Clary to his companions, as if they might know what she was doing there.”It’s a girl,” Jace said,recovering his composure. “Surely you’ve seen girls before, Alec. Your sister Isabelle is one.

NL: Wat is dit? Hij eiste, kijkend van Clary naar zijn metgezellen, alsof ze zouden weten wat ze daar deed.”Het is een meisje,” zei Jace, herstellen van zijn kalmte. Je hebt wel vaker meisjes gezien, Alec. Je zus Isabelle is er één.

— Cassandra Clare, City of Bones


I could not tell you if I loved you the first moment I saw you, or if it was the second or third or fourth. But I remember the first moment I looked at you walking toward me and realized that somehow the rest of the world seemed to vanish when I was with you.

NL: Ik kon je niet vertellen of ik van je hield op het eerste moment dat ik je zag, of dat het de tweede, derde of vierde was. Maar ik herinner me het eerste moment dat ik naar je keek toen je naar me toe liep en besefte dat de rest van de wereld leek te verdwijnen toen ik bij jou was.

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


And next time you’re planning to injure yourself to get me attention, just remember that a little sweet talk works wonders.

NL: En de volgende keer dat je van plan bent om jezelf te verwonden om mij aandacht te geven, onthoud dat een beetje zoete praat wonderen doet.

— Cassandra Clare, City of Bones


Hearts are breakable,” Isabelle said. “And I think even when you heal, you’re never what you were before”.

NL: Harten zijn breekbaar,” zei Isabelle. “En zelfs als je geneest, ben je nooit meer wat je vroeger was.”

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


If there’s a thing I’ve learned in my life it’s to not be afraid of the responsibility that comes with caring for other people. What we do for love: those things endure. Even if the people you do them for don’t

NL: Als er iets is wat ik in mijn leven geleerd heb… is het om niet bang te zijn voor de verantwoordelijkheid… die gepaard gaat met zorgen voor andere mensen. Wat we doen voor de liefde: die dingen blijven bestaan. Zelfs als de mensen waar je ze voor doet dat niet doen.

— Cassandra Clare


We are all the pieces of what we remember. We hold in ourselves the hopes and fears of those who love us. As long as there is love and memory, there is no true loss.

NL: We zijn allemaal de stukjes van wat we ons herinneren. We houden in onszelf de hoop en angsten van degenen die van ons houden. Zolang er liefde en herinnering is, is er geen echt verlies.

— Cassandra Clare, City of Heavenly Fire


There is no pretending”,Jace said with absolute clarity.”I love you,and I will love you until I die,and if there’s a life after that,I’ll love you then.”She caught her breath.He had said it-the words there was no going back from.

NL: Er is geen doen alsof”, zei Jace met absolute duidelijkheid.”Ik hou van je, en ik zal van je houden tot ik sterf, en als er daarna een leven is, zal ik dan van je houden.”Ze kreeg haar adem.Hij had het gezegd-de woorden er was geen weg terug van.

— Cassandra Clare, City of Glass


to love is to destroy, and that to be loved is to be the one destroyed.

NL: liefhebben is vernietigen, en dat bemind worden is degene zijn die vernietigd wordt.

— Cassandra Clare, City of Bones


There are memories that time does not erase… Forever does not make loss forgettable, only bearable.

NL: Er zijn herinneringen dat de tijd niet… Voor altijd maakt verlies niet vergeetbaar, alleen draaglijk.

— Cassandra Clare, City of Heavenly Fire


I’ve never minded it,” he went on. “Being lost, that is. I had always thought one could not truly be lost if one knew one’s own heart. But I fear I may be lost without knowing yours.

NL: Ik heb het nooit erg gevonden,” ging hij verder. “Verdwaald zijn, bedoel ik. Ik had altijd gedacht dat men niet echt verloren kon gaan als men zijn eigen hart kende. Maar ik ben bang dat ik verloren ben zonder de jouwe te kennen.

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


Of course he loves me. I’m his sister.”“Blood isn’t love,” said Magnus, and his voice was bitter.

NL: Natuurlijk houdt hij van me. Ik ben zijn zus.Bloed is niet liefde, zei Magnus, en zijn stem was bitter.

— Cassandra Clare, City of Lost Souls


When you love someone, you don’t have a choice. Love takes your choices away.- Clary Fray

NL: Als je van iemand houdt, heb je geen keus. Liefde neemt je keuzes weg.- Clary Fray

— Cassandra Clare, City of Ashes


Looking at him now-even if she hadn’t been in love with him, that part of her that was her mother’s daugher, that loved every beautiful thing for its beauty alone, would still have wanted him.

NL: Als ze nu naar hem keek… zelfs als ze niet verliefd op hem was geweest… dat deel van haar dat de daugher van haar moeder was… dat van alles hield om haar schoonheid alleen… zou hij nog steeds gewild hebben.

— Cassandra Clare, City of Glass


But maybe you never really had someone, she thought now. Maybe, no matter how much you loved them, they could slip through your fingers like water, and there was nothing you could do about it.

NL: Maar misschien had je nooit echt iemand, dacht ze nu. Misschien, hoeveel je ook van ze hield, ze konden door je vingers glippen als water, en je kon er niets aan doen.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


And now,” Eric yelled into his mircophone, “we’re going to sing a new song-one we just wrote. This one’s for my girlfriend. We’ve been going out for three weeks, and, damn, our love is true. We’re gonna be together forever, baby. This one’s called ‘Bang You Like a Drum.

NL: En nu,” riep Eric in zijn spiegeltelefoon, “we gaan een nieuw liedje zingen dat we net schreven. Deze is voor mijn vriendin. We gaan al drie weken uit, en verdomme, onze liefde is waar. We zullen voor altijd samen zijn, schatje. Deze heet ‘Bang You Like a Drum.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


She had loved him for such a long time, she thought. How was it that she did now know him at all?

NL: Ze had al zo lang van hem gehouden, dacht ze. Hoe kon ze hem nu kennen?

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


Every time I think I’m missing a piece of me, you give it back.

NL: Elke keer als ik denk dat ik een stukje van mezelf mis, geef je het terug.

— Cassandra Clare, City of Heavenly Fire


There was beauty in the idea of freedom, but it was an illusion. Every human heart was chained by love.

NL: Er was schoonheid in het idee van vrijheid, maar het was een illusie. Elk menselijk hart werd geketend door liefde.

— Cassandra Clare, Lady Midnight


I think everything that happened in Idris-Valentine, Max, Hodge, even Sebastian-I kept shoving it all down, trying to forget, but it’s catching up with me. I… I’ll get help. I’ll get better. I promise.” “You promise.””I swear on the Angel.” He ducked his head down, kissed her cheek.”The hell with that. I swear on us.

NL: Ik denk dat alles wat er gebeurd is in Idris-Valentine, Max, Hodge, zelfs Sebastian… ik bleef het maar proberen te vergeten, maar het haalt me in. Ik… Ik haal hulp. Ik word wel beter. Ik beloof het.” “Je belooft het.”Ik zweer het op de Engel.” Hij ontweek zijn hoofd, kuste haar wang.”De pot op daarmee. Ik zweer het op ons.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


Jace looked as if she had slapped him. “Why are you determined not to believe us?””Because she loves you,” said Valentine.Clary felt the blood drain out of her face.

NL: Jace zag eruit alsof ze hem geslagen had. “Waarom ben je vastbesloten om ons niet te geloven?”Omdat ze van je houdt,” zei Valentine.Clary voelde het bloed uit haar gezicht stromen.

— Cassandra Clare, City of Bones


I thought perhaps that when you told me you did not love me that my own feelings would fall away and atrophy, but they have not. They have grown every day. I love you now more desperately, this moment, than I have ever loved you before, and in an hour I will love you more than that

NL: Ik dacht misschien dat toen je me vertelde dat je niet van me hield dat mijn gevoelens weg zouden vallen en atrofie, maar dat is niet zo. Ze zijn elke dag gegroeid. Ik hou nu wanhopiger van je, dit moment, dan ik ooit van je heb gehouden, en over een uur zal ik meer van je houden dan dat.

— Cassandra Clare, Clockwork Princess


Herondales.” Zachariah’s voice was a breath, half laughter, half pain. “I had almost forgotten. No other family does so much for love, or feels so much guilt for it. Don’t carry the weight of the world on you, Jace. It’s too heavy for even a Herondale to bear.

NL: Herondales.” Zachariah’s stem was een adem, half lachen, half pijn. “Ik was het bijna vergeten. Geen enkele andere familie doet zoveel voor de liefde, of voelt er zoveel schuld voor. Draag niet het gewicht van de wereld op je, Jace. Het is te zwaar voor zelfs een Herondale om te dragen.

— Cassandra Clare, City of Heavenly Fire


Must I go bound while you go freeMust I love a manwho doesn’t love meMust I be born with so little artAs to love a man who’ll break my Heart

NL: Moet ik gebonden worden terwijl jij vrij bent Moet ik van een man houden die niet van me houdt Moet ik geboren worden met zo weinig kunstAs om van een man te houden die mijn hart breekt

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


Love is the most powerful force in the world. That love can do anything.

NL: Liefde is de machtigste kracht ter wereld. Die liefde kan alles.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


My shoulder will never be the same. I expect you to nurse me back to health.

NL: Mijn schouder zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik verwacht dat je me weer gezond maakt.

— Cassandra Clare, City of Bones


These pictures are my heart. And if my heart was a canvas, every square inch of it would be painted over with you.

NL: Deze foto’s zijn mijn hart. En als mijn hart een canvas was, zou elke vierkante centimeter ervan met jou worden beschilderd.

— Cassandra Clare, Lady Midnight


Not enough,” he said, letting her hair slip through his fingers. “If I kiss you all day, everyday, for the rest of my life, it won’t be enough.

NL: Niet genoeg,” zei hij, laat haar haar door zijn vingers glippen. “Als ik je de hele dag kus, elke dag, voor de rest van mijn leven, zal het niet genoeg zijn.

— Cassandra Clare, City of Lost Souls


Everything that happens to you matters to me.

NL: Alles wat met jou gebeurt, is belangrijk voor mij.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


Love didn’t make you weak, it made you stronger.

NL: Liefde maakte je niet zwak, het maakte je sterker.

— Cassandra Clare, City of Glass


No.” Magnus strode toward him. “I didn’t call you because I’m tired of you only wanting me around when you need something. I’m tired of watching you be in love with someone else-someone, incidentally, who will never love you back. Not the way I do.

NL: Nee.” Magnus liep naar hem toe. “Ik heb je niet gebeld omdat ik het zat ben dat je me alleen maar in de buurt wilt hebben als je iets nodig hebt. Ik ben het zat om te zien hoe je verliefd bent op iemand anders, trouwens, die nooit meer van je zal houden. Niet zoals ik dat doe.

— Cassandra Clare, City of Glass


Everyone has choices to make no one has the right to take those choices away from us. Not even out of love..

NL: Iedereen heeft keuzes om niemand het recht te maken om die keuzes van ons af te nemen. Zelfs niet uit liefde.

— Cassandra Clare, City of Ashes


I just don’t see why the past has to matter.

NL: Ik snap alleen niet waarom het verleden er toe doet.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


She had never imagined she had the power to make someone else so happy. And not a magical power, either–a purely human one.

NL: Ze had nooit gedacht dat ze de macht had om iemand anders zo gelukkig te maken. En ook geen magische kracht, een puur menselijke.

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


Simon: So were you following me? Or is it just an amazing coincidence that you happened to be on the roof of a building I was walking by when I got attacked?Jace: I was following you.Simon: Is this the part where you tell me you’re secretly in love with me?

NL: Ben je me gevolgd? Of is het gewoon een verbazingwekkend toeval dat je toevallig op het dak van een gebouw was waar ik langs liep toen ik aangevallen werd?Jace: Ik volgde je.Simon: Is dit het deel waar je me vertelt dat je stiekem verliefd op me bent?

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


I didn’t call you because I’m tired of you only wanting me around when you need something. I’m tired of watching you be in love with someone else – someone, incidentally, who will never love you back. Not the way I do.

NL: Ik heb je niet gebeld omdat ik het zat ben dat je me alleen maar in de buurt wilt hebben als je iets nodig hebt. Ik ben het zat om te zien hoe je verliefd bent op iemand anders… iemand die trouwens nooit meer van je zal houden. Niet zoals ik dat doe.

— Cassandra Clare, City of Glass


It was stupid to hope, she knew. But sometimes hope was all you had.

NL: Het was stom om te hopen, ze wist het. Maar soms was hoop alles wat je had.

— Cassandra Clare, City of Lost Souls


Happy birthday, Alexander,” Magnus murmured.”Thanks for remembering,” Alec whispered back.

NL: Gefeliciteerd, Alexander,” mompelde Magnus.”Bedankt voor het onthouden,” fluisterde Alec terug.

— Cassandra Clare, What to Buy the Shadowhunter Who Has Everything


Life is a book and there are a thousand pages I have not yet read.

NL: Het leven is een boek en er zijn duizend pagina’s die ik nog niet gelezen heb.

— Cassandra Clare, Clockwork Princess


People aren’t born good or bad. Maybe they’re born with tendencies either way, but its the way you live your life that matters.

NL: Mensen worden niet goed of slecht geboren. Misschien zijn ze geboren met neigingen hoe dan ook, maar het is de manier waarop je je leven leeft dat er toe doet.

— Cassandra Clare, City of Glass


You endure what is unbearable, and you bear it. That is all.

NL: Je verdraagt wat ondraaglijk is, en je draagt het. Dat is alles.

— Cassandra Clare, Clockwork Princess


Growing up happens when you start having things you look back on and wish you could change -Clary Fray

NL: Opgroeien gebeurt wanneer je begint met het hebben van dingen waarop je terugkijkt en wenst dat je kon veranderen -Clary Fray

— Cassandra Clare, City of Ashes


If there were such a thing as terminal literalism, you’d have died in childhood.

NL: Als er zoiets was als terminal literalisme, was je in je kindertijd gestorven.

— Cassandra Clare, City of Bones


One does no question miracles, or complain that they are no constructed perfectly to one’s liking.

NL: Men twijfelt niet aan wonderen, of klaagt erover dat ze niet perfect zijn opgebouwd.

— Cassandra Clare, Clockwork Princess


And when I saw him[my father] lying dead in a pool of his own blood, I knew then that I hadn’t stopped believing in God. I’d just stopped believing God cared. There might be a God, Clary, and there might be not. Either way, we’re on our own.

NL: En toen ik hem [mijn vader] dood zag liggen in een plas van zijn eigen bloed, wist ik toen dat ik niet gestopt was met in God te geloven. Ik dacht niet meer dat het God iets kon schelen. Er kan een God zijn, Clary, en misschien niet. Hoe dan ook, we staan er alleen voor.

— Cassandra Clare, City of Bones


Hate is nothing when weighed against survival. (Valentine)

NL: Haat is niets tegen overleven. (Valentine)

— Cassandra Clare, City of Ashes


She supposed they were imperfections, those marks, but they didn’t feel that way to her; they were a history, cut into his body: the map of a life of endless war.

NL: Ze dacht dat het onvolkomenheden waren, die tekens, maar ze voelden zich niet zo voor haar; ze waren een geschiedenis, gesneden in zijn lichaam: de kaart van een leven van eindeloze oorlog.

— Cassandra Clare, City of Glass


Everything changes in my life, and the world stays the same.

NL: Alles verandert in mijn leven, en de wereld blijft hetzelfde.

— Cassandra Clare, City of Ashes


I’ve screwed everything up royally. I remember you saying that growing up happens when you start having things you look back on and wish you could change.

NL: Ik heb alles koninklijk verpest. Ik herinner me dat je zei dat opgroeien gebeurt als je dingen hebt waarop je terugkijkt en wenst dat je kon veranderen.

— Cassandra Clare, City of Ashes


she was glad she had been scarred. She said that whoever loved her now would love her true self, and not her pretty face.

NL: Ze was blij dat ze littekens had. Ze zei dat degene die nu van haar hield, van haar ware ik zou houden, en niet van haar mooie gezicht.

— Cassandra Clare, Clockwork Angel


Jesus!” Luke exclaimed.”Actually, it’s just me,” said Simon. “Although I’ve been told the resemblance is startling.

NL: Jezus!” Luke riep uit.”Eigenlijk ben ik het maar,” zei Simon. “Hoewel mij is verteld dat de gelijkenis schokkend is.

— Cassandra Clare


I don’t want to be a man,” said Jace. “I want to be an angst-ridden teenager who can’t confront his own inner demons and takes it out verbally on other people instead.””Well,” said Luke, “you’re doing a fantastic job.

NL: Ik wil geen man zijn,” zei Jace. “Ik wil een boze tiener zijn die zijn eigen innerlijke demonen niet kan confronteren en het verbaal op andere mensen afreageert.”Nou,” zei Luke, “je doet fantastisch werk.

— Cassandra Clare, City of Ashes


It means ‘Shadowhunters: Looking Better in Black Than the Widows of our Enemies Since 1234’.

NL: Het betekent ‘Shadowhunters: Looking Better in Black Than the Widows of our Enemies Since 1234’.

— Cassandra Clare, City of Bones


Do you remember back at the hotel when you promised that if we lived, you’d get dressed up in a nurse’s outfit and give me a sponge bath?” asked Jace.”It was Simon who promised you the sponge bath.””As soon as I’m back on my feet, handsome,” said Simon.”I knew we should have left you a rat.

NL: Weet je nog in het hotel toen je beloofde dat als we zouden leven, je je zou verkleden in een verpleegster outfit en geef me een spons bad?” Ik vroeg het aan Jace.Simon beloofde je het sponsbad.””Zodra ik terug op mijn voeten, knapperd,” zei Simon.”Ik wist dat we je een rat hadden moeten achterlaten.

— Cassandra Clare, City of Bones


Malachi scowled. “I don’t remember the Clave inviting you into the Glass City, Magnus Bane.””They didn’t,” Magnus said. “Your wards are down.””Really?” the Consul’s voice dripped sarcasm. “I hadn’t noticed.”Magnus looked concerned. “That’s terrible. Someone should have told you.” He glanced at Luke. “Tell him the wards are down.

NL: Malachi schrok. “Ik herinner me niet dat de Kloof je uitnodigde in de Glass City, Magnus Bane.”Ze deden het niet,” zei Magnus. ‘Je afdeling ligt plat.’ Echt waar? De stem van de consul drupte sarcasme. “Dat was me niet opgevallen.Magnus keek bezorgd. “Dat is verschrikkelijk. Iemand had het je moeten vertellen.” Hij keek naar Luke. “Zeg hem dat de afdelingen neer zijn.

— Cassandra Clare, City of Glass


Well, I’m not kissing the mundane,” said Jace. “I’d rather stay down here and rot.””Forever?” said Simon. “Forever’s an awfully long time.”Jace raised his eyebrows. “I knew it,” he said. “You want to kiss me, don’t you?

NL: Nou, ik ben niet het kussen van de alledaagse,” zei Jace. “Ik blijf liever hier beneden en rot.” “Voor altijd?” Zei Simon. “Voor altijd een erg lange tijd.”Jace hief zijn wenkbrauwen op. “Ik wist het,” zei hij. “Je wilt me kussen, hè?

— Cassandra Clare, City of Ashes


That does it,” said Jace. “I’m going to get you a dictionary for Christmas this year.””Why?” Isabelle said.”So you can look up ‘fun.’ I’m not sure you know what it means.

NL: Dat doet het,” zei Jace. “Ik ga je dit jaar een woordenboek voor Kerstmis bezorgen.” “Waarom?” Dat zei Isabelle.”Zodat je ‘plezier’ kunt opzoeken.” Ik weet niet zeker of je weet wat het betekent.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Investigation?” Isabelle laughed. “Now we’re detectives? Maybe we should all have code names.””Good idea,” said Jace. “I shall be Baron Hotschaft Von Hugenstein.

NL: Onderzoek?” Isabelle lachte. “Nu zijn we detectives? Misschien moeten we allemaal codenamen hebben.”Goed idee,” zei Jace. “Ik zal Baron Hotschaft Von Hugenstein zijn.

— Cassandra Clare, City of Bones


Mom. I have something to tell you. I’m undead. Now, I know you may have some preconceived notions about the undead. I know you may not be comfortable with the idea of me being undead. But I’m here to tell you that undead are just like you and me … well, okay. Possibly more like me than you.

NL: Mam. Ik moet je iets vertellen. Ik ben ondood. Nu, ik weet dat je misschien wat voorbedachten rade hebt over de ondoden. Ik weet dat je het misschien niet prettig vindt dat ik ondood ben. Maar ik ben hier om je te vertellen dat ondoden net als jij en ik zijn… nou, oké. Misschien meer zoals ik dan jij.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Just because you call an electric eel a rubber duck doesn’t make it a rubber duck, does it? And God help the poor bastard who decides they want to take a bath with the duckie. (Jace Wayland)

NL: Alleen omdat je een elektrische paling een rubberen eend noemt, maakt het nog geen rubberen eend, of wel? En God help de arme klootzak die besluit dat ze een bad willen nemen met het eendje. (Jace Wayland)

— Cassandra Clare, City of Bones


The meek may inherit the earth, but at the moment it belongs to the conceited. Like me.

NL: De zachtmoedigen erven misschien de aarde, maar op dit moment behoort het tot de verwaanden. Net als ik.

— Cassandra Clare, City of Bones


So when the moon’s only partly full, you only feel a little wolfy?” “You could say that.””Well, you can go ahead and hang your head out the car window if you feel like it.””I’m a werewolf, not a golden retriever.

NL: Dus als de maan maar gedeeltelijk vol is, voel je je slechts een beetje wolfachtig?” Dat kun je wel zeggen.”Nou, je kunt je hoofd uit het autoraam hangen als je er zin in hebt.”Ik ben een weerwolf, geen golden retriever.

— Cassandra Clare


Your friend’s poetry is terrible,” he said.Clary blinked, caught momentarily off guard. “What?””I said his poetry was terrible. It sounds like he ate a dictionary and started vomiting up words at random.

NL: De poëzie van je vriend is verschrikkelijk,” zei hij.Clary knipperde, raakte even onoplettend. “Wat?”Ik zei dat zijn poëzie verschrikkelijk was. Het klinkt alsof hij een woordenboek heeft opgegeten en zomaar woorden begon op te geven.

— Cassandra Clare, City of Bones


I’ll just have them change the entry in the demonology textbook from ‘almost extinct’ to ‘not extinct enough for Alec. He prefers his monsters really, really extinct.’ Will that make you happy?

NL: Ik laat ze de vermelding in het demonologie leerboek veranderen van ‘bijna uitgestorven’ naar ‘niet uitgestorven genoeg voor Alec. Hij verkiest zijn monsters echt, echt uitgestorven.’ Maakt dat je gelukkig?

— Cassandra Clare, City of Ashes


It’s not gray,” Clary felt compelled to point out. “It’s green.””If there was such a thing as terminal literalism, you’d have died in childhood,” said Jace.

NL: Het is niet grijs,” Clary voelde zich gedwongen om erop te wijzen. “Het is groen.”Als er zoiets was als terminal literalisme, zou je in je kindertijd gestorven zijn,” zei Jace.

— Cassandra Clare, City of Bones


I thought I’d lie on the floor and writhe in pain for a while,” he grunted, “It relaxes me.””It does? Oh – you’re being sarcastic. That’s a good sign probably.

NL: Ik dacht dat ik op de vloer zou liggen en een tijdje pijn zou hebben,” gromde hij, “het ontspant me.”Echt waar? Je bent sarcastisch. Dat is waarschijnlijk een goed teken.

— Cassandra Clare, City of Ashes


A diary with no drawings of me in it? Where are the torrid fantasies? The romance covers?

NL: Een dagboek zonder tekeningen van mij? Waar zijn de torrid fantasieën? De romantische covers?

— Cassandra Clare, City of Bones


I don’t want tea,” said Clary, with muffled force. “I want to find my mother. And then I want to find out who took her in the first place, and I want to kill them.””Unfortunately,” said Hodge, “we’re all out of bitter revenge at the moment, so it’s either tea or nothing.

NL: Ik wil geen thee,” zei Clary, met gedempte kracht. “Ik wil mijn moeder vinden. En dan wil ik weten wie haar meenam en ik wil ze vermoorden.”Helaas,” zei Hodge, “hebben we allemaal geen bittere wraak meer op dit moment, dus het is thee of niets.

— Cassandra Clare, City of Bones


You’re an idiot.””I’ve never claimed to be otherwise.

NL: Je bent een idioot.”Ik heb nooit beweerd anders te zijn.

— Cassandra Clare, City of Bones


Jace shook his blond head in exasperation. “You had to make a crazy jail friend, didn’t you? You couldn’t just count ceiling tiles or tame a pet mouse like normal prisoners do?

NL: Jace schudde zijn blonde hoofd in woede. “Je moest een gekke gevangenisvriend worden, nietwaar? Kon je niet gewoon plafondtegels tellen of een huisdiermuis temmen zoals normale gevangenen doen?

— Cassandra Clare, City of Glass


My rapier wit hides my inner pain.

NL: M’n rapier verbergt m’n innerlijke pijn.

— Cassandra Clare


Magnus, standing by the door, snapped his fingers impatiently. “Move it along, teenagers. The only person who gets to canoodle in my bedroom is my magnificent self.””Canoodle?” repeated Clary, never having heard the word before.”Magnificent?” repeated Jace, who was just being nasty. Magnus growled. The growl sounded like “Get out.

NL: Magnus, die bij de deur stond, knipte ongeduldig met zijn vingers. “Schiet op, tieners. De enige persoon die kanoodle in mijn slaapkamer is mijn prachtige zelf. “”Canoodle?” herhaalde Clary, nooit eerder gehoord het woord. “Geweldig?” Herhaalde Jace, die gewoon gemeen was. Magnus gromde. De grom klonk als “Ga weg.

— Cassandra Clare, City of Bones


Alec looked at her and shook his head. “How do you manage never to get mud on your clothes?”Isabelle shrugged philosophically. “I’m pure at heart. It repels the dirt.

NL: Alec keek naar haar en schudde zijn hoofd. “Hoe lukt het je om nooit modder op je kleren te krijgen?”Isabelle haalde filosofisch op. “Ik ben puur van hart. Het weerkaatst het vuil.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Trains are great dirty smoky things,” said Will. “You won’t like it.” Tessa was unmoved. “I won’t know if I like it until I try it, will I?” “I’ve never swum naked in the Thames before, but I know I wouldn’t like it.” “But think how entertaining for sightseers,” said Tessa, and she saw Jem duck his head to hide the quick flash of his grin.

NL: Treinen zijn grote smerige rokerige dingen,” zei Will. “Je zult het niet leuk vinden.” Tessa was onbeweeglijk. “Ik zal niet weten of ik het leuk vind totdat ik het probeer, zal ik?” “Ik heb nog nooit naakt in de Theems gezwommen, maar ik weet dat ik het niet leuk zou vinden.” “Maar bedenk hoe vermakelijk voor de toeschouwers,” zei Tessa, en ze zag Jem duiken zijn hoofd te verbergen de snelle flits van zijn grijns.

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


We need to talk. All of us About what we’re going to do now.””I was going to watch Project Runway.

NL: We moeten praten. Wij allemaal over wat we nu gaan doen.”Ik wilde Project Runway kijken.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Sebastian just smiled. “I could hear your heart beating,” he said softly. “When you were watching me with Valentine. Did it bother you?”“That you seem to be dating my dad?” Jace shrugged. “You’re a little young for him, to be honest.”“What?” For the first time since Jace had met him, Sebastian seemed flabbergasted.

NL: Sebastian lachte gewoon. Ik kon je hart horen kloppen, zei hij zachtjes. Toen je naar me keek met Valentine. Heb je er last van dat je met m’n vader uitgaat? “Je bent een beetje jong voor hem, om eerlijk te zijn.

— Cassandra Clare, City of Glass


There’s no need to clarify my finger snap,” said Magnus. “The implication was clear in the snap itself.

NL: Het is niet nodig om mijn vingerknip te verduidelijken,” zei Magnus. “De implicatie was duidelijk in de snap zelf.

— Cassandra Clare, City of Ashes


As long as there was coffee in the world, how bad could things be?

NL: Zolang er koffie in de wereld was, hoe erg kan het zijn?

— Cassandra Clare, City of Ashes


I have a high pain threshold. In fact, it’s more of a large and tastfully decorated foyer than a threshold. But I do get easily bored

NL: Ik heb een hoge pijngrens. In feite is het meer een grote en smaakvol gedecoreerde foyer dan een drempel. Maar ik verveel me wel snel.

— Cassandra Clare, City of Bones


It’s fascinating. You know all these words, and they’re all English, but when you string them together into sentences, they just don’t make any sense.

NL: Het is fascinerend. Je kent al deze woorden, en ze zijn allemaal Engels, maar als je ze samenspannen in zinnen, ze gewoon niet zinvol.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


I guess it’s true what they say,” observed Jace. “There are no straight men in the trenches.””That’s atheists, jackass,” said Simon furiously. “There are no atheists in the trenches.

NL: Ik denk dat het waar is wat ze zeggen,” merkte Jace op. “Er zijn geen hetero mannen in de loopgraven.”Dat is atheïsten, eikel,” zei Simon woedend. “Er zijn geen atheïsten in de loopgraven.

— Cassandra Clare


Going round and around inside a dryer can be fatal, whereas pasta is rarely fatal. Unless Isabelle makes it.

NL: Rond en rond gaan in een droger kan fataal zijn, terwijl pasta zelden fataal is. Tenzij Isabelle het haalt.

— Cassandra Clare, City of Bones


I don’t do what I’m told, but I might do what you want if you ask me nicely.

NL: Ik doe niet wat me gezegd wordt, maar misschien doe ik wat je wilt als je het vriendelijk vraagt.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Watching Jace hug Isabelle, she tried to school her features into a happy and loving expression.”Are you all right?” Simon asked, with some concern. “Your eyes are crossing.

NL: Toen ze Jace Isabelle zag knuffelen, probeerde ze haar features te leren in een vrolijke en liefdevolle uitdrukking.”Gaat het?” Simon vroeg het, met enige bezorgdheid. “Je ogen kruisen.

— Cassandra Clare, City of Ashes


I’ve got the Mark of Cain,” said Simon. “That means nothing can kill me, right?””You can kill yourself,” Magnus said, somewhat unhelpfully. “As far as I know, inanimate objects can accidentally kill you. So if you were planning on teaching yourself the lambada on a greased platform over a pit full of knives, I wouldn’t.””There goes my Saturday.

NL: Ik heb het teken van Kaïn,” zei Simon. “Dat betekent dat niets me kan doden, toch?”Je kunt jezelf van kant maken,” zei Magnus, wat onhandig. “Voor zover ik weet, kunnen levenloze objecten je per ongeluk doden. Dus als je van plan was om jezelf de Lambada te leren op een ingevet platform over een put vol messen, zou ik dat niet doen.Daar gaat mijn zaterdag.

— Cassandra Clare, City of Lost Souls


Pretty soon the only people left without a girlfriend will be me and Wendell the school janitor, and he smells like windex.””At least you know he’s still available.

NL: Binnenkort zijn de enige mensen zonder vriendin Wendell en ik de conciërge en hij ruikt naar windex.””Je weet tenminste dat hij nog beschikbaar is.

— Cassandra Clare, City of Bones


Lawful good to lawful evil!” said Simon, pleased.”He’s quoting Dungeons and Dragons,” said Clary. “Ignore him.

NL: Wettelijk goed voor het toegestane kwaad.” Zei Simon, tevreden.”Hij citeert Dungeons and Dragons,” zei Clary. Negeer hem.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Also, I’m sleeping with your mom. Just thought you should know.

NL: Ik slaap ook met je moeder. Ik vond dat je het moest weten.

— Cassandra Clare, City of Bones


So it’s true. You can walk in sunlight. I thought perhaps it might have worn off.””If I feel the urge to burst into flames, I’ll let you know.

NL: Dus het is waar. Je kunt in het zonlicht lopen. Ik dacht dat het misschien uitgewerkt was.”Als ik de drang voel om in vlammen op te springen, laat ik het je weten.

— Cassandra Clare, City of Glass


Look, did you ask me to come all the way uptown just so you could stare at me like I was something in a petri dish? Next time I’ll send you a photo.””And I’ll frame it and put it on my nightstand,” said Jace.

NL: Heb je me gevraagd om helemaal naar de stad te komen zodat je naar me kon staren alsof ik iets in een petrischaaltje was? Volgende keer stuur ik je een foto.”En ik zal het inlijsten en op mijn nachtkastje zetten,” zei Jace.

— Cassandra Clare, City of Glass


Astriola. That IS demon pox. You had evidence that demon pox existed and you didnt mention it to me! Et tu, Brute!’ He rolled up the paper and hit Jem over the head with it.

NL: Astriola. Dat is demonenpokken. Je had bewijs dat demonenpokken bestonden en je hebt het me niet verteld! Et tu, Brute!’ Hij rolde het papier op en sloeg Jem ermee op het hoofd.

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


I can only assume,” said Jace, “that mortal emotions amuse you because you have none of your own.

NL: Ik kan alleen maar aannemen,” zei Jace, “dat sterfelijke emoties je amuseren omdat je geen van jezelf hebt.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Look on the bright side,” said Simon, “If they need a human sacrifice, you can always offer me. I’m not sure the rest of you qualify anyway.

NL: Bekijk het van de zonnige kant,” zei Simon, “Als ze een menselijk offer nodig hebben, kun je me altijd aanbieden. Ik weet niet of de rest van jullie in aanmerking komt.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Well,” Tessa said, sighting along the line of the knife, “you behave as if you dislike me. In fact, you behave as if you dislike us all.”“I don’t,” Gabriel said. “I just dislike him.” He pointed at Will.“Dear me,” said Will, and he took another bite of his apple. “Is it because I’m better-looking than you?

NL: Nou, Tessa zei, zien langs de lijn van het mes, je gedraagt je alsof je een hekel aan me. In feite, je gedraagt je alsof je een hekel aan ons allemaal. Hij wees naar Will.Beste ik, zei Will, en hij nam nog een hap van zijn appel. Is het omdat ik knapper ben dan jij?

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


I’m sorry. I use my rapier wit to hide my inner pain.

NL: Het spijt me. Ik gebruik mijn rapier om mijn innerlijke pijn te verbergen.

— Cassandra Clare


Take off your shirt.”Jace raised his eyebrows. “I’m not going to attack you,” she said impatiently. “I can take the sight of your naked chest without swooning.””Are you sure?” he asked, obediently sliding the shirt off his shoulders. “Because viewing my naked chest has caused many women to seriously injure themselves stampeding to get to me.

NL: Doe je shirt uit.”Jace hief zijn wenkbrauwen op. “Ik ga je niet aanvallen,” zei ze ongeduldig. “Ik kan de aanblik van je naakte borst nemen zonder in te dwalen.”Weet je het zeker?” Hij vroeg, gehoorzaam glijdend het shirt van zijn schouders. “Omdat het bekijken van mijn naakte borst heeft veroorzaakt dat veel vrouwen zichzelf ernstig verwonden stampend om mij te krijgen.

— Cassandra Clare, City of Lost Souls


If we’re going to the Silent City, you might want to get dressed. I mean, I appreciate the bra-and-panties look, but I don’t know if the Silent Brothers will. There are only a few of the left, and I don’t want them to die of excitement.

NL: Als we naar de Silent City gaan, kun je je beter aankleden. Ik bedoel, ik waardeer de BH-en-slip kijken, maar ik weet niet of de Stille Broeders dat doen. Er zijn er maar een paar over, en ik wil niet dat ze sterven van opwinding.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


Fresh is better. But you’ve never drunk fresh blood. Have you?”Simon raised his eyebrow in response.”Well, aside from mine of course,” Jace said. “And I’m pretty sure my blood is fan-tastic.

NL: Vers is beter. Maar je hebt nooit vers bloed gedronken. Is dat zo?”Simon hief zijn wenkbrauw in reactie.”Afgezien van de mijne natuurlijk,” zei Jace. “En ik weet vrij zeker dat mijn bloed fantastisch is.

— Cassandra Clare, City of Glass


Ah,” said Magnus. “Nerd love. It is a beautiful thing, while also being an object of mockery and hilarity for those of us who are more sophisticated.

NL: Zei Magnus. Nerdliefde. Het is een prachtig ding, terwijl het ook een object van spot en hilariteit is voor degenen onder ons die verfijnder zijn.

— Cassandra Clare, City of Lost Souls


the [coat] rack above his head like a javelin.On the other side of the door was Jace. He blinked. “Is that a coatrack?”Jordan slammed the coatrack down on the ground and sighed. “If you’d been a vampire, this would have been a lot more useful.””Yes,” said Jace. “Or, you know, just someone with a lot of coats.

NL: Het rack boven zijn hoofd als een speer; aan de andere zijde van de deur was Jace. Hij knipperde. Is dat een kapstok?”Jordan sloeg de kapstok op de grond en zuchtte. “Als je een vampier was geweest, zou dit veel nuttiger zijn geweest.”Ja,” zei Jace. Of iemand met veel jassen.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


molesting the vampire while he’s too weak to fight back, iz? jace asked. i’m pretty sure that violates at least one of the accords.

NL: De vampier molesteren terwijl hij te zwak is om terug te vechten, Iz? Jace vroeg het. Ik ben er vrij zeker van dat dat in strijd is met ten minste één van de akkoorden.

— Cassandra Clare, City of Glass


I’m the warlock who’s here to cure you. Didn’t they tell you I was coming?”

NL: Ik ben de tovenaar die hier is om je te genezen. Hebben ze je niet verteld dat ik zou komen?”

— Cassandra Clare


You have something on your neck. What Looks like a bite mark, what were you doing out all night, anyway? Nothing. I went walking in the park. Tried to clear my head. And ran into a vampire What? No! I fell. On your neck?

NL: Je hebt iets in je nek. Wat ziet eruit als een bijtvlek, wat deed je eigenlijk de hele nacht buiten? Niets. Ik ging wandelen in het park. Ik probeerde mijn hoofd leeg te maken. En liep tegen een vampier aan Wat? Nee! Ik ben gevallen. Op je nek?

— Cassandra Clare


Never doubt my weaseling abilities, Shadowhunter, for they are epic and memorable in their scope.

NL: Twijfel nooit aan mijn weelend vermogen, Shadowhunter, want ze zijn episch en memorabel in hun scope.

— Cassandra Clare


As it turned out, everyone wanted a doughnut. Jace wanted two.

NL: Het bleek dat iedereen een donut wilde. Jace wilde er twee.

— Cassandra Clare


You’re Valentine’s son. I’m sure you’re the one the Queen really wants to see. Besides, you’re charming. Maybe not at the moment.

NL: Jij bent de zoon van Valentine. Ik weet zeker dat jij degene bent die de koningin echt wil zien. Trouwens, je bent charmant. Misschien niet op dit moment.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Haven’t you ever heard that modesty is an attractive trait?””Only from ugly people,” Jace confided. “The meek may inherit the earth, but at the moment it belongs to the conceited. Like me.” He winked at the girls, who giggled and hid behind their hair.

NL: Heb je nooit gehoord dat bescheidenheid een aantrekkelijke eigenschap is?”Alleen van lelijke mensen,” vertrouwde Jace toe. “De zachtmoedigen mogen de aarde erven, maar op dit moment behoort het tot de verwaanden. Zoals ik.” Hij knipoogde naar de meisjes, die giechelden en verstopten achter hun haar.

— Cassandra Clare, City of Bones


When life gives you lemons, make lemonade, and then throw it in the face of the person who gave you the lemons until they give you the oranges you originally asked for.

NL: Als het leven je citroenen geeft, maak je limonade en gooi het dan in het gezicht van de persoon die je de citroenen gaf totdat ze je de sinaasappels geven waar je oorspronkelijk om vroeg.

— Cassandra Clare


I can’t believe he didn’t have the dignity and presence of mind just to get drunk and pass out in some gutter,” said Jace. “I must say, I’m disappointed in the little fellow.

NL: Ik kan niet geloven dat hij niet de waardigheid en aanwezigheid van de geest had om dronken te worden en flauw te vallen in een goot,” zei Jace. “Ik moet zeggen, ik ben teleurgesteld in de kleine man.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Rule number one of anime,” Simon said. He sat propped up against a pile of pillows at the foot of his bed, a bag of potato chips in one hand and the TV remote in the other. He was wearing a black T-shirt that said I BLOGGED YOUR MOM and a pair of jeans that were ripped in one knee. “Never screw with a blind monk.

NL: Regel nummer één van anime,” zei Simon. Hij zat tegenover een stapel kussens aan de voet van zijn bed, een zak chips in de ene hand en de TV afstandsbediening in de andere. Hij droeg een zwart T-shirt dat zei dat ik je moeder bloggde en een spijkerbroek die in één knie was gescheurd. “Nooit rotzooien met een blinde monnik.

— Cassandra Clare, City of Bones


He looked back at her, and when she saw the look on his face, she saw his eyes at Renwick’s, when he had watched the Portal that separated him from his home shatter into a thousand irretrievable pieces. He held her gaze for a split second, then looked away from her, the muscles in his throat working.

NL: Hij keek terug naar haar, en toen ze de blik op zijn gezicht zag, zag ze zijn ogen naar Renwicks, toen hij had gekeken naar de Portal die hem van zijn huis verbrijzelde in duizend onherstelbare stukken. Hij hield haar blik voor een fractie van een seconde vast, keek dan weg van haar, de spieren in zijn keel werken.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Don’t you think ‘Mark is kind of a weird name for a Shadowhunter?” Julian was saying as Emma approached. “I mean, if you really think about it. It’s confusing. ‘Put a Mark on me, Mark.

NL: Denk je niet dat Mark een rare naam is voor een Shadowhunter? Julian zei toen Emma naderde. “Ik bedoel, als je er echt over nadenkt. Het is verwarrend. Geef me een teken, Mark.

— Cassandra Clare, City of Heavenly Fire


Caliph Vathek and his dark hordeAre bound for Hell, you won’t be bored!Your faith in me will be restored—Unless this token you find untowardAnd my poor gift you have ignored.

NL: Kalifus Vathek en zijn duistere hordeBen gebonden aan de hel, je zult je niet vervelen!Je geloof in mij zal hersteld worden…Tenzij dit teken je onaantastbaar vindt…en mijn arme gave die je genegeerd hebt.

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


What makes you think that Valentine’s change of plans had anything to do with your brother?” “Because only Jace can piss someone off that much.

NL: Waarom denk je dat Valentijnsverandering iets met je broer te maken had?” “Omdat alleen Jace iemand zo kwaad kan maken.

— Cassandra Clare


Come on guys, you cant fight like this forever””Actually,” Simon said, raising his hand,”I can”.Jace made a weird noise and I realized he was trying not to laugh-which by the way, wasn’t working.

NL: Kom op jongens, je kunt niet vechten als dit voor altijd “Eigenlijk,” Simon zei, steken zijn hand “Ik kan”.Jace maakte een raar geluid en ik realiseerde me dat hij probeerde niet te lachen-die overigens, werkte niet.

— Cassandra Clare


Jace suggested that the cast of “Gilligan’s Island” could go do something anatomically unlikely with themselves.

NL: Jace suggereerde dat de cast van “Gilligan’s Island” iets anatomisch onwaarschijnlijks met zichzelf kon doen.

— Cassandra Clare, City of Ashes


Enormous? Did you just call me FAT? I am not fat. – Jace

NL: Enorme? Noemde je me net FAT? Ik ben niet dik. – Jace.

— Cassandra Clare


i told you he’d freak out, she siad. didn’t i?ah, the i told you so, jace said. always a classy move

NL: Ik zei toch dat hij zou flippen, zij siad. Ik zei het toch, Jace zei. altijd een stijlvolle zet

— Cassandra Clare, City of Glass


You didn’t have to come after me.””Yes, I did,” he said. “You’re far too inexperienced to protect yourself in a hostile situation without me.””That’s sweet. Maybe I’ll forgive you.””Forgive me? Fro what?””Fro telling me to shut up.”His eyes narrowed. “I did not… Well, I did, But you were-“”Never mind.

NL: Je hoefde niet achter mij aan te komen.”Ja, dat deed ik,” zei hij. “Je bent veel te onervaren om jezelf te beschermen in een vijandige situatie zonder mij.”Dat is lief. Misschien vergeef ik het je.”Vergeef me? Fro wat?”Fro zegt dat ik m’n mond moet houden.”Zijn ogen vernauwden. “Ik deed het niet… nou, ik deed het, maar jij was…” Laat maar.

— Cassandra Clare


We seemed to be trapped in an episode of One Life To Waste. It’s all very dull.

NL: We leken gevangen te zitten in een aflevering van One Life To Waste. Het is allemaal erg saai.

— Cassandra Clare


Is this one of those keep-your-friends-close-and-your-enemies-closer things?””I though it was keep your friends close so you have someone to drive the car when you sneak over to your enemy’s house at night and throw up in his mailbox.

NL: Is dit zo’n vriend-vriend-dichtbij-en-je-vijanden-dichter ding?”Ik dacht dat het was houden van je vrienden in de buurt zodat je iemand om de auto te rijden als je sluipen naar het huis van je vijand’s nachts en overgeven in zijn brievenbus.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


I think she just asked if she could touch my mango.

NL: Ik denk dat ze gewoon vroeg of ze mijn mango kon aanraken.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


And spare me the jokes about scoring.””Dammit, woman, you read my mind,” he said. “Is there no filthy wordplay you can’t forsee?””It’s my special magical power. I can read your mind when you’re thinking dirty thoughts.””So, ninety-five percent of the time.

NL: En bespaar me de grappen over scoren.”Verdomme, vrouw, je leest mijn gedachten,” zei hij. “Is er geen smerige woordspeling die je niet kunt negeren?”Het is mijn speciale magische kracht. Ik kan je gedachten lezen als je aan vieze gedachten denkt.””Dus, 95 procent van de tijd.

— Cassandra Clare, City of Lost Souls


Then why are you here?” Emma demanded. “Oh, is this one of those missed-connections things? We met the other night, you felt a spark? Sorry, but I don’t date trees.”“I am not a tree.” Iarlath looked angry, his bark peeling slightly.

NL: Waarom ben je dan hier? Is dit zo’n gemiste verbinding? We hebben elkaar laatst ontmoet, je voelde een vonk? Sorry, maar ik ga niet uit met bomen.Ik ben geen boom… Iarlath keek boos, zijn schors peeling enigszins.

— Cassandra Clare, Lady Midnight


We?” Simon looked at him in disbelief. “Are you ever going home?””What, bored with my company already?” “Let me ask you something,” Simon said. “Do you find me fascinating to be around?””What was that?” Jace said. “Sorry, I think I fell asleep for a moment. Do, continue with whatever mesmerizing thing you were saying.

NL: Wij?” Simon keek hem in ongeloof aan. “Ga je ooit naar huis?”Wat, nu al verveeld met mijn gezelschap?” “Laat me je iets vragen,” zei Simon. “Vind je me fascinerend om in de buurt te zijn?”Wat was dat?” Jace zei het. “Sorry, ik denk dat ik even in slaap viel. Ga door met dat betoverende ding dat je zei.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


Tessa: I won’t know if I like it until I try it, will I?”Will: “I’ve never swum naked in the Thames, but I know I wouldn’t like it.””But think how entertaining for sightseers,” said Tessa, and she saw Jem duck his head to hide the quick flash of his grin.

NL: Ik weet niet of ik het leuk vind tot ik het probeer, of wel?Ik heb nog nooit naakt gezwommen in de Theems, maar ik weet dat ik het niet leuk zou vinden.”Maar bedenk hoe vermakelijk voor de toeschouwers,” zei Tessa, en ze zag Jem duiken zijn hoofd om de snelle flits van zijn grijns te verbergen.

— Cassandra Clare, Clockwork Prince


All knowledge hurts.

NL: Alle kennis doet pijn.

— Cassandra Clare, City of Bones


The only way you would have failed,” she said, “is if you had.

NL: De enige manier waarop je zou gefaald hebben,” zei ze, “is als je dat had gedaan.

— Cassandra Clare, City of Bones


Don’t carry the weight of the world on you Jace. It’s too heavy for even a Herondale to bear.

NL: Don… draag niet het gewicht van de wereld op je Jace. Het is te zwaar voor zelfs een Herondale om te dragen.

— Cassandra Clare, City of Heavenly Fire


There is no pretending,” Jace said with absolute clarity. “I love you, and I will love you until I die, and if there is life after that, I’ll love you then.

NL: Er is geen sprake van doen alsof,” zei Jace met absolute duidelijkheid. “Ik hou van je, en ik zal van je houden tot ik sterf, en als er daarna leven is, zal ik dan van je houden.

— Cassandra Clare, City of Glass


And I’m suppose to sit by while you date boys and fall in love with someone else, get married…?” His voice tightened. “And meanwhile, I’ll die a little bit more every day, watching.

NL: En ik moet erbij zitten terwijl jij met jongens uitgaat en verliefd wordt op iemand anders, trouwen…’ Zijn stem verstevigde. “En ondertussen zal ik elke dag een beetje meer sterven, kijkend.

— Cassandra Clare, City of Glass


And second, keep in mind that you are a weapon. In theory, when you’re done with training, you should be able to kick a hole in a wall or knock out a moose with a single punch.””I would never hit a moose,” said Clary. “They’re endangered.

NL: En ten tweede, houd in gedachten dat je een wapen bent. In theorie, als je klaar bent met trainen, moet je in staat zijn om een gat in een muur te schoppen of een eland te slaan met een enkele klap.”Ik zou nooit een eland raken,” zei Clary. “Ze zijn in gevaar.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


His fingers skimmed down her body, over skin and satin, and she shivered, leaning into him, and she was sure they both tasted like blood and ashes and salt, but it didn’t matter; the world, the city, and all it’s lights and life seemed to have narrowed down to this, just her and Jace, the burning heart of a frozen world.

NL: Zijn vingers sneden haar lichaam af, over huid en satijn, en ze rilde, leunde in hem, en ze was er zeker van dat ze beiden smaakten als bloed, as en zout, maar het maakte niet uit; de wereld, de stad, en alles wat het licht en het leven leek te hebben beperkt tot dit, alleen zij en Jace, het brandende hart van een bevroren wereld.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


I love you, Clary,” he said without looking at her. He was staring out into the church, at the row of lighted candles, their fold reflected in his eyes. “More than I ever–” He broke off. “God. More than I probably should. You know that, don’t you?

NL: Ik hou van je, Clary,” zei hij zonder naar haar te kijken. Hij keek naar de kerk, naar de rij van verlichte kaarsen, hun vouw weerspiegeld in zijn ogen. ‘Meer dan ik ooit…’ Hij brak. “God. Meer dan ik zou moeten. Dat weet je toch?

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


Love could be a last hope and a star to steer by.

NL: Liefde kan een laatste hoop zijn en een ster om voorbij te sturen.

— Cassandra Clare, The Bane Chronicles


It is stupid to hope, but sometimes hope is all you have.

NL: Het is stom om te hopen, maar soms is hoop alles wat je hebt.

— Cassandra Clare, City of Lost Souls


So what do we do?” Alec whispered.Magnus shrugged and smiled suddenly; with his messy black hair and the gleam in his gold-green eyes, he looked like a mischievous teenager. “what everyone else does,” he replied. “Like you said. Hope.

NL: Dus wat doen we?” Alec fluisterde.Magnus haalde zich op en glimlachte plotseling; met zijn rommelige zwarte haar en de glans in zijn goudgroene ogen, zag hij eruit als een ondeugende tiener. “Wat iedereen doet,” antwoordde hij. “Zoals je zei. Hoop.

— Cassandra Clare, City of Fallen Angels


No one can say that death found in me a willing comrade, or that I went easily.

NL: Niemand kan zeggen dat de dood in mij een gewillige kameraad vond, of dat ik gemakkelijk ging.

— Cassandra Clare, Clockwork Princess


Well I’d certainly hate to interrupt your pleasant night stroll with my sudden death.

NL: Nou, ik zou zeker niet willen onderbreken uw aangename avondwandeling met mijn plotselinge dood.

— Cassandra Clare, City of Bones


If you love someone, you’re not supposed to want them to come back. Better a peaceful sleep in the earth than the life of a zombie–not really dead but not really alive, either.

NL: Als je van iemand houdt, mag je niet willen dat ze terugkomen. Beter een rustige slaap op aarde dan het leven van een zombie. Niet echt dood, maar ook niet echt levend.

— Cassandra Clare, Zombies Vs. Unicorns


Only the very weak-minded refuse to be influenced by literature and poetry.

NL: Alleen de zeer zwakken weigeren beïnvloed te worden door literatuur en poëzie.

— Cassandra Clare, Clockwork Angel


But you hate poetry!Yes, but you make me want to write it.

NL: Maar je haat poëzie!Ja, maar je laat me het willen schrijven.

— Cassandra Clare