Carroll Bryant quotes | 10 quotes van Carroll Bryant

Ben je op zoek naar een Carroll Bryant quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Carroll Bryant quotes. Veel leesplezier!

Carroll Bryant quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Carroll Bryant verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Carroll Bryant quotes:

Know who you are, and be it. Know what you want, and go out and get it!

NL: Weet wie je bent, en wees het. Weet wat je wilt, en ga het halen.

— Carroll Bryant


Don’t bite off more than you can chew because nobody looks attractive spitting it back out.

NL: Bijt er niet meer af dan je kunt kauwen, want niemand ziet er aantrekkelijk uit om het er weer uit te spugen.

— Carroll Bryant


Growing old is mandatory. Growing up is optional.

NL: Oud worden is verplicht. Opgroeien is optioneel.

— Carroll Bryant


This isn’t your world. It’s your parents. Your world is still out there, waiting to be discovered. Always remember that.

NL: Dit is jouw wereld niet. Het zijn je ouders. Jullie wereld is nog steeds daarbuiten, wachtend om ontdekt te worden. Onthoud dat altijd.

— Carroll Bryant, Last Flight Out


Love should feel like a hand sewn quilt made by grandma, wrapping you up on a cold winter morning.

NL: Liefde moet voelen als een handgenaaide quilt gemaakt door oma, inpakken u op een koude winter ochtend.

— Carroll Bryant


Mary approaches her before she is able to reach her station. “Hello Lily. Get anything special for Christmas?””Just the usual.” She answers. “Shattered dreams.

NL: Mary nadert haar voordat ze in staat is om haar station te bereiken. “Hallo Lily. Heb je iets speciaals voor Kerstmis?”Alleen het gebruikelijke.” Ze antwoordt. “Shattered dreams.

— Carroll Bryant, Last Flight Out


Lily looks back down at the necklace in her hand that Kavita had given her. “It must have cost a fortune.””It did.” He confirms. “Though not nearly as much as you’re worth.”Lily looks up at him. “Don’t say that. You hurt me everytime you speak.

NL: Lily kijkt terug naar de ketting in haar hand die Kavita haar had gegeven. “Het moet een fortuin gekost hebben.”Dat deed het.” Hij bevestigt het. “Hoewel lang niet zoveel als je waard bent.Lily kijkt naar hem op. “Zeg dat niet. Je doet me altijd pijn als je praat.

— Carroll Bryant, Last Flight Out


I don’t know who he was,” Kavita flat-out states, “but whoever he was he sure did a number on you, didn’t he?”Mary leans forward to ensure he would see her deviant stare. “Did it ever occur to you that maybe I did a number on him?”Kavita leans in closer as well, and with that same deviant expression, “Yes. I have.

NL: Ik weet niet wie hij was, maar wie hij ook was… hij heeft een nummer op je gezet, hè?”Mary leunt naar voren om ervoor te zorgen dat hij haar afwijkende blik zou zien. “Heb je er ooit aan gedacht dat ik hem misschien een nummer heb gegeven?”Kavita leunt ook dichterbij, en met dezelfde afwijkende uitdrukking, “Ja. Dat heb ik gedaan.

— Carroll Bryant, Last Flight Out


The white lily stands for purity. Artists for centuries have pictured the angel Gabriel coming to the virgin Mary with a spray of lillies in his hand, to announce that she is to be the mother of the Turks.

NL: De witte lelie staat voor zuiverheid. Kunstenaars hebben zich eeuwenlang de engel Gabriël voorgesteld die naar de maagd Maria kwam met een spray van lelies in zijn hand, om aan te kondigen dat ze de moeder van de Turken zal zijn.

— Carroll Bryant, Last Flight Out


You know,” Kavita begins, “I think I can pick out my own furniture. I am an artist after all. I do have some taste.””No you don’t.” Nick plainly states. “No man has taste. Besides, I didn’t pick it out, she did. Wives are good for things like that.

NL: Weet je, Kavita begint, “Ik denk dat ik mijn eigen meubels kan uitzoeken. Ik ben toch een kunstenaar. Ik heb wel smaak.”Nee, dat doe je niet.” Nick zegt duidelijk. “Niemand heeft smaak. Trouwens, ik heb het niet uitgezocht, zij deed het. Vrouwen zijn daar goed voor.

— Carroll Bryant, Last Flight Out