Carlos Ruiz Zafón quotes | 14 quotes van Carlos Ruiz Zafón

Ben je op zoek naar een Carlos Ruiz Zafón quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Carlos Ruiz Zafón quotes. Veel leesplezier!

Carlos Ruiz Zafón quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Carlos Ruiz Zafón verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Carlos Ruiz Zafón quotes:

The moment you stop to think about whether you love someone, you’ve already stopped loving that person forever.

NL: Het moment dat je stopt om na te denken of je van iemand houdt, ben je al voor altijd gestopt met van die persoon te houden.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


Man…heats up like a lightbulb: red hot in the twinkling of an eye and cold again in a flash. The female, on the other hand…heats up like an iron. Slowly, over a low heat, like tasty stew. But then, once she has heated up, there’s no stopping her.

NL: Man… verwarmt als een gloeilamp: rood heet in het fonkelen van een oog en weer koud in een flits. Het vrouwtje daarentegen… verwarmt als een ijzer. Langzaam, bij een lage hitte, zoals lekkere stoofpot. Maar als ze eenmaal opgewarmd is, kan ze niet meer tegenhouden.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


One loves truly only once in a lifetime, Julian, even if one isn’t aware of it.

NL: Men houdt echt maar één keer in zijn leven, Julian, zelfs als men zich er niet bewust van is.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


Most of us have the good or bad fortune of seeing our lives fall apart so slowly we barely notice.

NL: De meesten van ons hebben het goede of slechte geluk om ons leven uit elkaar te zien vallen, zo langzaam dat we het nauwelijks merken.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


There are no second chances in life, except to feel remorse.

NL: Er zijn geen tweede kansen in het leven, behalve om wroeging te voelen.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


Every book, every volume you see here, has a soul. The soul of the person who wrote it and of those who read it and lived and dreamed with it. Every time a book changes hands, every time someone runs his eyes down its pages, its spirit grows and strengthens.

NL: Elk boek, elk boek dat je hier ziet, heeft een ziel. De ziel van de persoon die het schreef en van degenen die het gelezen en geleefd en gedroomd hebben. Elke keer als een boek van hand verandert, elke keer als iemand zijn ogen naar beneden haalt, groeit en versterkt zijn geest.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


that as long as we are being remembered, we remain alive.

NL: Zolang we herinnerd worden, blijven we in leven.

— Carlos Ruiz Zafón


One of the pitfalls of childhood is that one doesn’t have to understand something to feel it. By the time the mind is able to comprehend what has happened, the wounds of the heart are already too deep.

NL: Een van de valkuilen van de jeugd is dat je niet iets hoeft te begrijpen om het te voelen. Tegen de tijd dat de geest in staat is om te begrijpen wat er gebeurd is, zijn de wonden van het hart al te diep.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


People talk too much. Humans aren’t descended from monkeys. They come from parrots.

NL: Mensen praten te veel. Mensen zijn niet afstammelingen van apen. Ze komen van papegaaien.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


Making money isn’t hard in itself,what’s hard is to earn it doing something worth devoting your life to

NL: Geld verdienen is niet moeilijk op zich, wat moeilijk is om het te verdienen met iets dat de moeite waard is om je leven te wijden aan

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


Time has taught me not to lose hope, yet not to trust too much in hope either.

NL: De tijd heeft me geleerd om de hoop niet te verliezen, maar ook niet te veel vertrouwen in hoop.

— Carlos Ruiz Zafón


I couldn’t help thinking that if I, by pure chance, had found a whole universe in a single unknown book, buried in that endless necropolis, tens of thousands more would remain unexplored, forgotten forever.

NL: Ik kon het niet helpen te denken dat als ik bij toeval een heel universum had gevonden in één onbekend boek, begraven in die eindeloze necropolis, tienduizenden meer onverkend zouden blijven, voor altijd vergeten.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


Remember me, even if it’s only in a corner and secretly. Don’t let me go.

NL: Herinner me, ook al is het maar in een hoek en stiekem. Laat me niet gaan.

— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind


I can’t die yet, doctor. Not yet. I have things to do. Afterwords I’ll have a whole lifetime in which to die.

NL: Ik kan nog niet sterven, dokter. Nog niet. Ik heb dingen te doen. Nawoorden heb ik een heel leven om te sterven.

— Carlos Ruiz Zafón, The Angel’s Game