C.S. Lewis quotes | 61 quotes van C.S. Lewis

Ben je op zoek naar een C.S. Lewis quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste C.S. Lewis quotes. Veel leesplezier!

C.S. Lewis quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van C.S. Lewis verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste C.S. Lewis quotes:

Love is not affectionate feeling, but a steady wish for the loved person’s ultimate good as far as it can be obtained.

NL: Liefde is geen liefdevol gevoel, maar een vaste wens voor het ultieme goed van de geliefde voor zover het kan worden verkregen.

— C.S. Lewis


I’m on Aslan’s side even if there isn’t any Aslan to lead it. I’m going to live as like a Narnian as I can even if there isn’t any Narnia.

NL: Ik sta aan Aslan’s kant, zelfs als er geen Aslan is om het te leiden. Ik ga leven als een Narnian als ik kan, zelfs als er geen Narnia is.

— C.S. Lewis, The Silver Chair


The great thing to remember is that though our feelings come and go God’s love for us does not.

NL: Het grote ding om te onthouden is dat hoewel onze gevoelens komen en gaan Gods liefde voor ons niet.

— C.S. Lewis


If you love deeply, you’re going to get hurt badly. But it’s still worth it.

NL: Als je heel veel houdt, zal je zwaar gewond raken. Maar het is het nog steeds waard.

— C.S. Lewis


Love may forgive all infirmities and love still in spite of them: but Love cannot cease to will their removal.

NL: Liefde kan alle zwakheden en liefde nog steeds vergeven, ondanks hen; maar Liefde kan niet ophouden met hun verwijdering.

— C.S. Lewis, The Problem of Pain


In God there is no hunger that needs to be filled, only plenteousness that desires to give.

NL: In God is er geen honger die gevuld hoeft te worden, alleen overvloed die wenst te geven.

— C.S. Lewis, The Four Loves


The future is something which everyone reaches at the rate of sixty minutes an hour, whatever he does, whoever he is.

NL: De toekomst is iets wat iedereen bereikt met een snelheid van zestig minuten per uur, wat hij ook doet, wie hij ook is.

— C.S. Lewis


It is a very funny thing that the sleepier you are, the longer you take about getting to bed.

NL: Het is heel grappig dat hoe slaperigder je bent, hoe langer je er over doet om naar bed te gaan.

— C.S. Lewis, The Silver Chair


If the whole universe has no meaning, we should never have found out that it has no meaning: just as, if there were no light in the universe and therefore no creatures with eyes, we should never know it was dark. Dark would be without meaning.

NL: Als het hele universum geen betekenis heeft, hadden we er nooit achter moeten komen dat het geen betekenis heeft: net zoals, als er geen licht in het universum was en daarom geen schepselen met ogen, zouden we nooit moeten weten dat het donker was. Donker zou zonder betekenis zijn.

— C.S. Lewis, Mere Christianity


The great thing, if one can, is to stop regarding all the unpleasant things as interruptions of one’s ‘own,’ or ‘real’ life. The truth is of course that what one calls the interruptions are precisely one’s real life — the life God is sending one day by day.

NL: Het grote ding, als men kan, is om te stoppen met het beschouwen van alle onaangename dingen als onderbrekingen van iemands ‘eigen,’ of ‘echte’ leven. De waarheid is natuurlijk dat wat men de onderbrekingen noemt precies iemands echte leven is — het leven dat God één dag per dag stuurt.

— C.S. Lewis, The Collected Works of C.S. Lewis


The rule of the universe is that others can do for us what we cannot do for ourselves, and one can paddle every canoe except one’s own.

NL: De regel van het universum is dat anderen voor ons kunnen doen wat we niet voor onszelf kunnen doen, en men kan elke kano peddelen, behalve die van iemand anders.

— C.S. Lewis


You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.

NL: Je kunt nooit een kopje thee groot genoeg krijgen of een boek lang genoeg om bij mij te passen.

— C.S. Lewis


Friendship is unnecessary, like philosophy, like art…. It has no survival value; rather it is one of those things which give value to survival.

NL: Vriendschap is onnodig, zoals filosofie, zoals kunst… Het heeft geen overlevingswaarde; het is eerder een van die dingen die waarde geven aan overleven.

— C.S. Lewis, The Four Loves


God allows us to experience the low points of life in order to teach us lessons that we could learn in no other way.

NL: God stelt ons in staat om de lage punten van het leven te ervaren om ons lessen te leren die we op geen enkele andere manier konden leren.

— C.S. Lewis


We meet no ordinary people in our lives.

NL: We ontmoeten geen gewone mensen in ons leven.

— C.S. Lewis


And out of that hopeless attempt has come nearly all that we call human history—money, poverty, ambition, war, prostitution, classes, empires, slavery—the long terrible story of man trying to find something other than God which will make him happy.

NL: En uit die hopeloze poging is bijna alles gekomen wat we de menselijke geschiedenis noemen, armoede, ambitie, oorlog, prostitutie, klassen, rijken, slavernij… het lange verschrikkelijke verhaal van de mens die probeert iets anders dan God te vinden dat hem gelukkig zal maken.

— C.S. Lewis, Mere Christianity


Wrong will be right, when Aslan comes in sight,At the sound of his roar, sorrows will be no more,When he bares his teeth, winter meets its death,And when he shakes his mane, we shall have spring again.

NL: Fout zal zijn, wanneer Aslan in het gezicht komt, Bij het geluid van zijn brullen, zal de smarten niet meer zijn, Als hij zijn tanden draagt, zal de winter zijn dood tegemoet treden, En wanneer hij zijn manen schudt, zullen wij weer de lente hebben.

— C.S. Lewis, The Lion, the Witch, and the Wardrobe


No great wisdom can be reached without sacrifice.

NL: Er kan geen grote wijsheid bereikt worden zonder offers.

— C.S. Lewis, The Magician’s Nephew


Miracles do not, in fact, break the laws of nature.

NL: Wonderen breken in feite de natuurwetten niet.

— C.S. Lewis, Miracles


We are what we believe we are!

NL: We zijn wat we geloven dat we zijn!

— C.S. Lewis


Onward and Upward! To Narnia and the North!

NL: Voorwaarts en omhoog. Op Narnia en het Noorden!

— C.S. Lewis, The Horse and His Boy


You know me better than you think, you know, and you shall know me better yet.

NL: Je kent me beter dan je denkt, weet je, en je zult me nog beter kennen.

— C.S. Lewis, The Magician’s Nephew


The terrible thing, the almost impossible thing, is to hand over your whole self–all your wishes and precautions–to Christ. But it is far easier than what we are all trying to do instead. For what we are trying to do is to remain what we call “ourselves,” to keep personal happiness as our great aim in life, and yet at the same time be “good.

NL: Het verschrikkelijke, bijna onmogelijke, is om je hele zelf over te dragen – al je wensen en voorzorgsmaatregelen – aan Christus. Maar het is veel makkelijker dan wat we allemaal proberen te doen. Want wat we proberen te doen is te blijven wat we “onszelf” noemen, om persoonlijk geluk te behouden als ons grote doel in het leven, en tegelijkertijd “goed te zijn.

— C.S. Lewis, Mere Christianity


Do not waste time bothering whether you ‘love’ your neighbor; act as if you did. As soon as we do this we find one of the great secrets. When you are behaving as if you loved someone, you will presently come to love him.

NL: Verspil geen tijd met lastig te vallen of u uw buurman houdt; doe alsof u dat wel hebt gedaan. Zodra we dit doen vinden we een van de grote geheimen. Wanneer je je gedraagt alsof je van iemand hield, zul je nu van hem gaan houden.

— C.S. Lewis, Mere Christianity


All shall be done, but it may be harder than you think.

NL: Alles zal gedaan worden, maar het kan moeilijker zijn dan je denkt.

— C.S. Lewis, The Lion, the Witch, and the Wardrobe


We can never know what might have been but what is to come is another matter entirely

NL: We kunnen nooit weten wat er had kunnen zijn, maar wat er komt is een andere zaak.

— C.S. Lewis


[The decay of Logic results from an] untroubled assumption that the particular is real and the universal is not.

NL: [Het verval van Logica komt voort uit een] onverstoorde veronderstelling dat het specifieke echt is en het universele niet.

— C.S. Lewis


She’s the sort of woman who lives for others – you can tell the others by their hunted expression.

NL: Ze is het soort vrouw dat leeft voor anderen – je kunt het de anderen vertellen door hun opgejaagde uitdrukking.

— C.S. Lewis, The Screwtape Letters


Adventures are never fun while you’re having them.

NL: Avonturen zijn nooit leuk als je ze hebt.

— C.S. Lewis, The Voyage of the Dawn Treader


Affliction is often that thing which prepares an ordinary person for some sort of an extraordinary destiny.

NL: Afwikkeling is vaak dat ding dat een gewoon persoon voorbereidt op een soort van buitengewone bestemming.

— C.S. Lewis


The next best thing to being wise oneself is to live in a circle of those who are.

NL: Het op één na beste om wijs te zijn is om in een cirkel te leven van hen die dat wel zijn.

— C.S. Lewis


If there is a wasp in the room, I’d like to be able to see it.

NL: Als er een wesp in de kamer is, wil ik het graag zien.

— C.S. Lewis


An almost perfect relationship with his father was the earthly root of all his wisdom. From his own father, he said, he first learned that Fatherhood must be at the core of the universe. [speaking of George MacDonald]

NL: Een bijna perfecte relatie met zijn vader was de aardse wortel van al zijn wijsheid. Van zijn eigen vader, zei hij, voor het eerst leerde hij dat het Vaderschap in de kern van het universum moet zijn. [Spreken van George MacDonald]

— C.S. Lewis, Phantastes


I do not expect old heads on young shoulders.

NL: Ik verwacht geen oude hoofden op jonge schouders.

— C.S. Lewis, The Screwtape Letters


The pain I feel now is the happiness I had before. That’s the deal.

NL: De pijn die ik nu voel is het geluk dat ik eerder had. Dat is de afspraak.

— C.S. Lewis


There is a kind of happiness and wonder that makes you serious. It is too good to waste on jokes.

NL: Er is een soort van geluk en wonder dat je serieus maakt. Het is te goed om aan grappen te verspillen.

— C.S. Lewis


I wish I had never been born,” she said. “What are we born for?” “For infinite happiness,” said the Spirit. “You can step out into it at any moment…

NL: Ik wou dat ik nooit geboren was,” zei ze. “Waarvoor zijn we geboren?” “Voor oneindig geluk,” zei de Geest. “Je kunt er elk moment in stappen…

— C.S. Lewis, The Great Divorce


As Venus within Eros does not really aim at pleasure, so Eros does not aim at happiness. We may think he does, but when he is brought to the test it proves otherwise… For it is the very mark of Eros that when he is in us we had rather share unhappiness with the Beloved than be happy on any other terms.

NL: Omdat Venus in Eros niet echt op plezier streeft, streeft Eros niet naar geluk. We kunnen denken dat hij dat doet, maar als hij op de proef wordt gesteld bewijst het anders… Want het is juist het teken van Eros dat als hij in ons is, we liever ongelukkig waren met de Geliefden dan gelukkig te zijn op enige andere voorwaarden.

— C.S. Lewis, The Four Loves


At present we are on the outside of the world, the wrong side of the door. We discern the freshness and purity of morning, but they do not make us fresh and pure. We cannot mingle with the splendours we see. But all the leaves of the New Testament are rustling with the rumour that it will not always be so. Some day, God willing, we shall get in.

NL: Op dit moment zijn we aan de buitenkant van de wereld, de verkeerde kant van de deur. We onderscheiden de frisheid en zuiverheid van de ochtend, maar ze maken ons niet fris en zuiver. We kunnen ons niet mengen met de pracht die we zien. Maar alle bladeren van het Nieuwe Testament ritselen met het gerucht dat het niet altijd zo zal zijn. Ooit, als God het wil, komen we binnen.

— C.S. Lewis, The Weight of Glory


I have come,” said a deep voice behind them. They turned and saw the Lion himself, so bright and real and strong that everything else began at once to look pale and shadowy compared with him.

NL: Ik ben gekomen,” zei een diepe stem achter hen. Ze draaiden zich om en zagen de Leeuw zelf, zo helder en echt en sterk dat al het andere er tegelijk bleek en schimmig begon uit te zien in vergelijking met hem.

— C.S. Lewis, The Silver Chair


Here the whole world (stars, water, air,And field, and forest, as they wereReflected in a single mind)Like cast off clothes was left behindIn ashes, yet with hopes that she,Re-born from holy poverty,In lenten lands, hereafter mayResume them on her Easter Day.”(Epitaph for Joy Davidman)

NL: Hier is de hele wereld (sterren, water, lucht, en akker, en woud, als ze werden opgewekt in één geest) Als gegoten kleren werd achtergelaten in as, maar met de hoop dat zij, herboren uit heilige armoede, in geleende landen, hierna mag ze weer op haar paasdag.”(Epitaph for Joy Davidman)

— C.S. Lewis


I who know many present things by my art,” replied the Hermit with a smile, “have yet little knowledge of things future. Therefore I do not know whether any man or woman or beast in the whole world will be alive when the sun sets tonight. But be of good hope. The damsel is likely to live as long as any her age.

NL: Ik die vele tegenwoordige dingen kent door mijn kunst,” antwoordde de Hermit met een glimlach, “heb nog weinig kennis van dingen in de toekomst. Daarom weet ik niet of een man, vrouw of beest in de hele wereld zal leven als de zon vanavond ondergaat. Maar wees van goede hoop. De jonkvrouw zal waarschijnlijk net zo lang leven als haar leeftijd.

— C.S. Lewis, The Horse and His Boy


The death of a beloved is an amputation.

NL: De dood van een geliefde is een amputatie.

— C.S. Lewis, A Grief Observed


They say, ‘The coward dies many times’; so does the beloved. Didn’t the eagle find a fresh liver to tear in Prometheus every time it dined?

NL: Zij zeggen: “De lafaard sterft vele malen,” net als de geliefden. Vond de adelaar geen verse lever om Prometheus te verscheuren elke keer dat hij dineerde?

— C.S. Lewis, A Grief Observed


My idea of God is not a divine idea. It has to be shattered time after time. He shatters it Himself.

NL: Mijn idee van God is geen goddelijk idee. Het moet keer op keer verbrijzeld worden. Hij verbrijzelt het zelf.

— C.S. Lewis, A Grief Observed


Never use abstract nouns when concrete ones will do. If you mean “More people died” don’t say “Mortality rose.

NL: Gebruik nooit abstracte zelfstandig naamwoorden wanneer beton het zal doen. Als je bedoelt dat er meer mensen stierven, zeg dan niet dat Mortality rose was.

— C.S. Lewis, Letters to Children


Her absence is like the sky, spread over everything.But no, that is not quite accurate. There is one place where her absence comes locally home to me, and it is a place I can’t avoid. I mean my own body. It had such a different importance while it was the body of H.’s lover. Now it’s like an empty house.

NL: Haar afwezigheid is als de lucht, verspreid over alles.Maar nee, dat is niet helemaal juist. Er is één plek waar haar afwezigheid lokaal bij mij thuis komt, en het is een plek die ik niet kan vermijden. Ik bedoel mijn eigen lichaam. Het had zo’n ander belang toen het het lichaam was van H.’s minnaar. Nu is het als een leeg huis.

— C.S. Lewis, A Grief Observed


It is hard to have patience with people who say, ‘There is no death’ or ‘Death doesn’t matter.’ There is death. And whatever is matters. And whatever happens has consequences, and it and they are irrevocable and irreversible. You might as wel say that birth doesn’t matter.

NL: Het is moeilijk om geduld te hebben met mensen die zeggen, Er is geen dood of dood doet er niet toe. En wat er ook toe doet. En wat er ook gebeurt, het heeft gevolgen en ze zijn onherroepelijk en onomkeerbaar. Je zou kunnen zeggen dat geboorte er niet toe doet.

— C.S. Lewis, A Grief Observed


Once very near the end I said, ‘If you can — if it is allowed — come to me when I too am on my death bed.’ ‘Allowed!’ she said. ‘Heaven would have a job to hold me; and as for Hell, I’d break it into bits.

NL: Eenmaal heel dichtbij het einde zei ik: ‘Als je kunt — als het mag — kom dan naar mij als ik ook op mijn sterfbed lig.’ ‘Toegewezen!’ Zei ze. ‘De hemel zou een baan hebben om me vast te houden, en wat de hel betreft, ik zou het in stukjes breken.

— C.S. Lewis, A Grief Observed


Oh God, God, why did you take such trouble to force this creature out of its shell if it is now doomed to crawl back — to be sucked back — into it?

NL: Oh God, God, waarom heb je zoveel moeite gedaan om dit schepsel uit zijn schelp te dwingen als het nu gedoemd is om terug te kruipen — om terug gezogen te worden — erin?

— C.S. Lewis, A Grief Observed


The grave and the image are equally links with the irrecoverable and symbols for the unimaginable.

NL: Het graf en de afbeelding zijn gelijk verbonden met de oninbare en symbolen voor het onvoorstelbare.

— C.S. Lewis, A Grief Observed


Do you think I care if Aslan dooms me to death?” said the King. “That would be nothing, nothing at all. Would it not be better to be dead than to have this horrible fear that Aslan has come and is not like the Aslan we have believed in and longed for? It is as if the sun rose one day and were a black sun.

NL: Denk je dat het me kan schelen of Aslan me doodt?Zei de koning. Dat zou niets zijn, helemaal niets. Zou het niet beter zijn om dood te zijn dan deze vreselijke angst te hebben dat Aslan gekomen is en niet is zoals de Aslan waar we in geloofden en ernaar verlangden? Het is alsof de zon op een dag opstond en een zwarte zon was.

— C.S. Lewis, The Last Battle


How wicked it would be, if we could, to call the dead back! She said not to me but to the chaplain, ‘I am at peace with God.’ She smiled, but not at me. Poi si torno all’ eterna fontana.

NL: Hoe slecht zou het zijn om de doden terug te roepen? Zij zeide niet tot mij, maar tot den kapelaan: Ik heb vrede met God. Ze lachte, maar niet naar mij. Poi si torno all’ eterna fontana.

— C.S. Lewis, A Grief Observed


[Death] is a safety-device because, once Man has fallen, natural immortality would be the one utterly hopeless destiny for him.

NL: [Dood] is een veiligheidsapparaat omdat, als de mens eenmaal gevallen is, de natuurlijke onsterfelijkheid de enige volkomen hopeloze bestemming voor hem zou zijn.

— C.S. Lewis, Miracles


A moderated religion is as good for us as no religion at all—and more amusing.

NL: Een gematigde religie is net zo goed voor ons als geen enkele religie en amusanter.

— C.S. Lewis, The Screwtape Letters


By the very act of arguing, you awake the patient’s reason; and once it is awake, who can foresee the result?

NL: Door de daad van ruzie, ontwaakt u de reden van de patiënt; en als het eenmaal wakker is, wie kan het resultaat voorzien?

— C.S. Lewis


The false religion of lust is baser than the false religion of mother-love or patriotism or art: but lust is less likely to be made into a religion.

NL: De valse religie van de lust is lager dan de valse religie van moederliefde of patriottisme of kunst: maar de lust is minder waarschijnlijk om tot een religie te worden gemaakt.

— C.S. Lewis, The Great Divorce


Human beings, all over the earth, have this curious idea that they ought to believe in a certain way, and can’t really get rid of it.

NL: Mensen, over de hele aarde, hebben een vreemd idee dat ze op een bepaalde manier zouden moeten geloven en er niet echt vanaf kunnen komen.

— C.S. Lewis, Mere Christianity


The gods, not out of mercy, have made me strong.

NL: De goden, niet uit barmhartigheid, hebben me sterk gemaakt.

— C.S. Lewis, Till We Have Faces


Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil.

NL: Onderwijs zonder waarden, hoe nuttig het ook is, lijkt de mens eerder een slimmere duivel te maken.

— C.S. Lewis


When you find yourself wanting to turn your children, or pupils, or even your neighbours, into people exactly like yourself, remember that God probably never meant them to be that. You and they are different organs, intended to do different things.

NL: Als je je kinderen, leerlingen of zelfs je buren wilt veranderen in mensen zoals jezelf, onthoud dan dat God ze waarschijnlijk nooit bedoeld heeft om dat te zijn. Jij en zij zijn verschillende organen, bedoeld om verschillende dingen te doen.

— C.S. Lewis