C. JoyBell C. quotes | 81 quotes van C. JoyBell C.

Ben je op zoek naar een C. JoyBell C. quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste C. JoyBell C. quotes. Veel leesplezier!

C. JoyBell C. quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van C. JoyBell C. verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste C. JoyBell C. quotes:

You only need one man to love you. But him to love you free like a wildfire, crazy like the moon, always like tomorrow, sudden like an inhale and overcoming like the tides. Only one man and all of this.

NL: Je hebt maar één man nodig om van je te houden. Maar hij om van je te houden vrij als een wild vuur, gek als de maan, altijd als morgen, plotseling als een inhalatie en overwinnen als de getijden. Slechts één man en dit alles.

— C. JoyBell C.


In this world, it is too common for people to search for someone to lose themselves in. But I am already lost. I will look for someone to find myself in.

NL: In deze wereld, is het te gebruikelijk voor mensen om te zoeken naar iemand om zichzelf te verliezen in. Maar ik ben al verdwaald. Ik zal iemand zoeken om mezelf te vinden.

— C. JoyBell C.


I have learned that you can go anywhere you want to go and do anything you want to do and buy all the things that you want to buy and meet all the people that you want to meet and learn all the things that you desire to learn and if you do all these things but are not madly in love: you have still not begun to live.

NL: Ik heb geleerd dat je overal heen kunt gaan waar je wilt gaan en alles kunt doen wat je wilt doen en alle dingen kunt kopen die je wilt kopen en alle mensen kunt ontmoeten die je wilt ontmoeten en alle dingen kunt leren die je wilt leren en als je al deze dingen doet maar niet waanzinnig verliefd bent: je bent nog steeds niet begonnen te leven.

— C. JoyBell C.


Before, I wanted to say: “I found love!” But now, I want to say: “I found a person. And he belongs to me and I belong to him.

NL: Daarvoor wilde ik zeggen: “Ik heb liefde gevonden!” Maar nu wil ik zeggen: “Ik heb een persoon gevonden. En hij is van mij en ik van hem.

— C. JoyBell C.


People wait around too long for love. I’m happy with all of my lusts!

NL: Mensen wachten te lang op liefde. Ik ben blij met al mijn lusten!

— C. JoyBell C.


I don’t understand dating.. and the other things that people do.. all I know is that you ought to find the one you recognize. The one who gives you four arms, four legs, four eyes, and has the other half of your heart. There’s only one of those, so what are all the other things for? Like dating?

NL: Ik begrijp daten niet… en de andere dingen die mensen doen… alles wat ik weet is dat je degene moet vinden die je herkent. Degene die je vier armen geeft, vier poten, vier ogen, en de andere helft van je hart heeft. Er is er maar één, dus waar zijn al die andere dingen voor? Zoals daten?

— C. JoyBell C.


Love is like a good cake; you never know when it’s coming, but you’d better eat it when it does!

NL: Liefde is als een goede taart; je weet nooit wanneer het komt, maar je kunt het beter opeten als het dat doet!

— C. JoyBell C.


Maybe we shouldn’t be looking for love. Maybe we should be looking for a person. Because maybe you can find love in a person, but not have that person. So if you look for love, what you will find is love. But if you want to belong to someone, and you want someone to belong to you, you should look for a person.

NL: Misschien moeten we niet naar liefde zoeken. Misschien moeten we iemand zoeken. Want misschien kun je liefde vinden in een persoon, maar die persoon niet hebben. Dus als je liefde zoekt, zul je liefde vinden. Maar als je van iemand wilt zijn, en je wilt dat iemand van jou is, moet je iemand zoeken.

— C. JoyBell C.


For some people, “the point of no return” begins at the very moment their souls become aware of each others’ existence.

NL: Voor sommige mensen begint het punt van geen terugkeer op het moment dat hun zielen zich bewust worden van elkaars bestaan.

— C. JoyBell C.


If you want to forget something or someone, never hate it, or never hate him/her. Everything and everyone that you hate is engraved upon your heart; if you want to let go of something, if you want to forget, you cannot hate.

NL: Als je iets of iemand wilt vergeten, haat het dan nooit, of haat hem/haar nooit. Alles en iedereen die je haat wordt op je hart gegraveerd; als je iets wilt loslaten, als je het wilt vergeten, kun je niet haten.

— C. JoyBell C.


You will find that it is necessary to let things go; simply for the reason that they are heavy. So let them go, let go of them. I tie no weights to my ankles.

NL: Jullie zullen merken dat het nodig is om dingen los te laten; simpelweg om de reden dat ze zwaar zijn. Dus laat ze gaan, laat ze los. Ik bind geen gewichten aan mijn enkels.

— C. JoyBell C.


There is some kind of a sweet innocence in being human- in not having to be just happy or just sad- in the nature of being able to be both broken and whole, at the same time.

NL: Er is een soort van een zoete onschuld in mens zijn – in niet alleen gelukkig of gewoon verdrietig te zijn – in de aard van zowel gebroken als heel te zijn, tegelijkertijd.

— C. JoyBell C.


The only person who can pull me down is myself, and I’m not going to let myself pull me down anymore.

NL: De enige persoon die me naar beneden kan trekken is mezelf, en ik laat mezelf niet meer naar beneden trekken.

— C. JoyBell C.


I think that we are like stars. Something happens to burst us open; but when we burst open and think we are dying; we’re actually turning into a supernova. And then when we look at ourselves again, we see that we’re suddenly more beautiful than we ever were before!

NL: Ik denk dat we net sterren zijn. Er gebeurt iets dat ons openbarst, maar wanneer we openbarsten en denken dat we sterven; we veranderen eigenlijk in een supernova. En als we dan weer naar onszelf kijken, zien we dat we plotseling mooier zijn dan ooit tevoren!

— C. JoyBell C.


Lots of things can be fixed. Things can be fixed. But many times, relationships between people cannot be fixed, because they should not be fixed. You’re aboard a ship setting sail, and the other person has joined the inland circus, or is boarding a different ship, and you just can’t be with each other anymore. Because you shouldn’t be.

NL: Veel dingen kunnen opgelost worden. Dingen kunnen worden opgelost. Maar vaak kunnen relaties tussen mensen niet worden opgelost, omdat ze niet moeten worden opgelost. Je bent aan boord van een schip dat vaart, en de andere persoon is toegetreden tot het binnenland circus, of is aan boord van een ander schip, en je kunt gewoon niet meer met elkaar zijn. Want dat zou je niet moeten zijn.

— C. JoyBell C.


People have to forgive. We don’t have to like them, we don’t have to be friends with them, we don’t have to send them hearts in text messages, but we have to forgive them, to overlook, to forget. Because if we don’t we are tying rocks to our feet, too much for our wings to carry!

NL: Mensen moeten vergeven. We hoeven ze niet leuk te vinden, we hoeven geen vrienden met ze te zijn, we hoeven ze geen harten te sturen in sms’jes, maar we moeten ze vergeven, over het hoofd zien, vergeten. Want als we dat niet doen binden we stenen aan onze voeten, te veel voor onze vleugels om te dragen!

— C. JoyBell C.


I can’t decide whether I’m a good girl wrapped up in a bad girl, or if I’m a bad girl wrapped up in a good girl. And that’s how I know I’m a woman!

NL: Ik kan niet beslissen of ik een braaf meisje ben ingesloten in een stout meisje, of dat ik een stout meisje ben ingepakt in een braaf meisje. En daarom weet ik dat ik een vrouw ben.

— C. JoyBell C.


I’m not in search of sanctity, sacredness, purity; these things are found after this life, not in this life; but in this life I search to be completely human: to feel, to give, to take, to laugh, to get lost, to be found, to dance, to love and to lust, to be so human.

NL: Ik ben niet op zoek naar heiligheid, heiligheid, zuiverheid; deze dingen worden gevonden na dit leven, niet in dit leven; maar in dit leven zoek ik om volledig menselijk te zijn: te voelen, te geven, te nemen, te lachen, te verdwalen, te worden gevonden, te dansen, te liefhebben en te begeren, om zo menselijk te zijn.

— C. JoyBell C.


Don’t think about making life better for other people who don’t even deserve you, rather, focus on making your life the best, for yourself and those who love you.

NL: Denk er niet aan het leven beter te maken voor andere mensen die je niet eens verdienen, in plaats daarvan, focus op het maken van je leven het beste, voor jezelf en degenen die van je houden.

— C. JoyBell C.


I think that the best thing we can do for our children is to allow them to do things for themselves, allow them to be strong, allow them to experience life on their own terms, allow them to take the subway… let them be better people, let them believe more in themselves.

NL: Ik denk dat het beste wat we kunnen doen voor onze kinderen is om hen toe te staan dingen voor zichzelf te doen, hen toe te staan om sterk te zijn, hen toe te staan het leven op hun eigen voorwaarden te ervaren, hen toe te staan de metro te nemen… hen betere mensen te laten zijn, hen meer in zichzelf te laten geloven.

— C. JoyBell C.


In case you never get a second chance: don’t be afraid!” “And what if you do get a second chance?” “You take it!

NL: Voor het geval je nooit een tweede kans krijgt: wees niet bang!” “En wat als je een tweede kans krijgt?” “Neem jij het!

— C. JoyBell C.


This is the key to life: To expect everything to be given to you from above, yet to be genuinely surprised and forever grateful, when they are. Expecting all good things to be yours, while not knowing how to take anything for granted. If there may be a key in life, this is the key.

NL: Dit is de sleutel tot het leven: te verwachten dat alles van bovenaf aan jullie wordt gegeven, maar toch oprecht verrast en voor altijd dankbaar te zijn, wanneer ze dat zijn. Ik verwacht dat alle goede dingen van jou zijn, terwijl ik niet weet hoe ik alles voor lief moet nemen. Als er een sleutel in het leven is, is dit de sleutel.

— C. JoyBell C.


Destiny is real. And she’s not mild-mannered. She will come around and hit you in the face and knock you over and before you know what hit you, you’re naked- stripped of everything you thought you knew and everything you thought you didn’t know- and there you are! A bloody nose, bruises all over you, and naked. And it’s the most beautiful thing.

NL: Het lot is echt. En ze is niet mild gemanierd. Ze komt langs en slaat je in je gezicht en slaat je omver en voordat je weet wat je raakte, ben je naakt… ontdaan van alles wat je dacht te weten en alles wat je dacht dat je niet wist… en daar ben je! Een bloedneus, blauwe plekken over je heen, en naakt. En het is het mooiste.

— C. JoyBell C.


To know a species, look at its fears. To know yourself, look at your fears. Fear in itself is not important, but fear stands there and points you in the direction of things that are important. Don’t be afraid of your fears, they’re not there to scare you; they’re there to let you know that something is worth it.

NL: Om een soort te kennen, kijk naar zijn angsten. Om jezelf te kennen, kijk naar je angsten. Angst op zich is niet belangrijk, maar angst staat daar en wijst jullie in de richting van dingen die belangrijk zijn. Wees niet bang voor je angsten, ze zijn er niet om je bang te maken; ze zijn er om je te laten weten dat iets de moeite waard is.

— C. JoyBell C.


Grace is what picks me up and lifts my wings high above and I fly! Grace always conquers! Be graceful in everything; in anger, in sadness, in joy, in kindness, in unkindness, retain grace with you!

NL: Grace is wat me oppikt en mijn vleugels omhoog tilt en ik vlieg! Grace overwint altijd! Wees genadevol in alles; in toorn, in droefheid, in vreugde, in vriendelijkheid, in onvriendelijkheid, houd genade bij u!

— C. JoyBell C.


Cake is happiness! If you know the way of the cake, you know the way of happiness! If you have a cake in front of you, you should not look any further for joy!

NL: Taart is geluk! Als je de weg van de taart kent, ken je de weg van geluk! Als je een taart voor je hebt, moet je niet verder zoeken naar vreugde!

— C. JoyBell C.


You can talk with someone for years, everyday, and still, it won’t mean as much as what you can have when you sit in front of someone, not saying a word, yet you feel that person with your heart, you feel like you have known the person for forever…. connections are made with the heart, not the tongue.

NL: Je kunt met iemand praten voor jaren, elke dag, en toch, het zal niet zoveel betekenen als wat je kunt hebben als je voor iemand zit, geen woord zegt, maar je voelt die persoon met je hart, je voelt alsof je de persoon voor altijd hebt gekend… connecties worden gemaakt met het hart, niet met de tong.

— C. JoyBell C.


Don’t be afraid of your fears. They’re not there to scare you. They’re there to let you know that something is worth it.

NL: Wees niet bang voor je angsten. Ze zijn er niet om je bang te maken. Ze zijn er om je te laten weten dat iets het waard is.

— C. JoyBell C.


The only way that we can live, is if we grow. The only way that we can grow is if we change. The only way that we can change is if we learn. The only way we can learn is if we are exposed. And the only way that we can become exposed is if we throw ourselves out into the open. Do it. Throw yourself.

NL: De enige manier waarop we kunnen leven, is als we groeien. De enige manier waarop we kunnen groeien is als we veranderen. De enige manier waarop we kunnen veranderen is als we leren. De enige manier waarop we kunnen leren is als we worden blootgesteld. En de enige manier waarop we ontmaskerd kunnen worden is als we onszelf in de openbaarheid gooien. Doe het. Gooi jezelf.

— C. JoyBell C.


Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you. In the first place, if they had better things going on in their lives, they wouldn’t have the time to sit around and talk about you. What’s important to me is not others’ opinions of me, but what’s important to me is my opinion of myself.

NL: Het leven is te kort om enige tijd te verspillen aan het afvragen wat andere mensen over je denken. In de eerste plaats, als ze betere dingen hadden in hun leven, zouden ze niet de tijd hebben om over jou te praten. Wat belangrijk is voor mij is niet de mening van anderen over mij, maar wat belangrijk is voor mij is mijn mening over mezelf.

— C. JoyBell C.


The unhappiest people in this world, are those who care the most about what other people think.

NL: De ongelukkigste mensen in deze wereld, zijn degenen die het meest geven om wat andere mensen denken.

— C. JoyBell C.


I’m unpredictable, I never know where I’m going until I get there, I’m so random, I’m always growing, learning, changing, I’m never the same person twice. But one thing you can be sure of about me; is I will always do exactly what I want to do.

NL: Ik ben onvoorspelbaar, ik weet nooit waar ik heen ga totdat ik er ben, ik ben zo willekeurig, ik groei altijd, leer, verander, ik ben nooit meer dezelfde persoon. Maar één ding kun je zeker van me zijn, is dat ik altijd precies zal doen wat ik wil doen.

— C. JoyBell C.


I don’t fit into any stereotypes. And I like myself that way.

NL: Ik pas niet in stereotypen. En ik vind mezelf zo leuk.

— C. JoyBell C.


Do not yearn to be popular; be exquisite. Do not desire to be famous; be loved. Do not take pride in being expected; be palpable, unmistakable.

NL: Verlang er niet naar om populair te zijn; wees exquise. Wenst niet beroemd te worden; wordt geliefd. Wees niet trots te worden verwacht; wees voelbaar, onmiskenbaar.

— C. JoyBell C.


Men have two greatest fears: the first fear is the fear of being needed, and the second fear is the fear of not being needed.

NL: Mensen hebben twee grootste angsten: de eerste angst is de angst om nodig te zijn, en de tweede angst is de angst om niet nodig te zijn.

— C. JoyBell C.


I would rather carry around a plastic bag with five thousand Euro inside, than carry around a Louis Vuitton/Gucci/Prada bag with only one hundred Euro inside!

NL: Ik draag liever een plastic tas met vijfduizend euro erin, dan een Louis Vuitton/Gucci/Prada tas met slechts honderd euro erin!

— C. JoyBell C.


Some people are like thorns. But you have to let them be thorns, because thorns can’t turn into petals. The trick is not letting them prick you; never let a thorn prick you!

NL: Sommige mensen zijn net doornen. Maar je moet ze doornen laten zijn, want doornen kunnen niet veranderen in bloemblaadjes. De truc is je niet te laten priken, laat nooit een doorn je prikt!

— C. JoyBell C.


We can’t be afraid of change. You may feel very secure in the pond that you are in, but if you never venture out of it, you will never know that there is such a thing as an ocean, a sea. Holding onto something that is good for you now, may be the very reason why you don’t have something better.

NL: We mogen niet bang zijn voor verandering. Je voelt je misschien heel veilig in de vijver waar je in zit, maar als je er nooit uit komt, zul je nooit weten dat er zoiets bestaat als een oceaan, een zee. Het vasthouden aan iets dat nu goed voor je is, kan de reden zijn waarom je niet iets beters hebt.

— C. JoyBell C.


Last night I lost the world, and gained the universe.

NL: Gisteravond verloor ik de wereld en won het universum.

— C. JoyBell C.


I am my own biggest critic. Before anyone else has criticized me, I have already criticized myself. But for the rest of my life, I am going to be with me and I don’t want to spend my life with someone who is always critical. So I am going to stop being my own critic. It’s high time that I accept all the great things about me.

NL: Ik ben mijn eigen grootste criticus. Voordat iemand anders me bekritiseerd heeft, heb ik mezelf al bekritiseerd. Maar voor de rest van mijn leven, zal ik bij mezelf zijn en ik wil mijn leven niet doorbrengen met iemand die altijd kritisch is. Dus ik ga stoppen met mijn eigen criticus te zijn. Het is hoog tijd dat ik alle grote dingen aan mezelf accepteer.

— C. JoyBell C.


Ends are not bad things, they just mean that something else is about to begin. And there are many things that don’t really end, anyway, they just begin again in a new way. Ends are not bad and many ends aren’t really an ending; some things are never-ending.

NL: Eindes zijn geen slechte dingen, ze betekenen gewoon dat er iets anders gaat beginnen. En er zijn veel dingen die niet echt eindigen, hoe dan ook, ze beginnen gewoon opnieuw op een nieuwe manier. Eindes zijn niet slecht en veel einden zijn niet echt een einde; sommige dingen zijn eindeloos.

— C. JoyBell C.


There is a magnificent, beautiful, wonderful painting in front of you! It is intricate, detailed, a painstaking labor of devotion and love! The colors are like no other, they swim and leap, they trickle and embellish! And yet you choose to fixate your eyes on the small fly which has landed on it! Why do you do such a thing?

NL: Er is een prachtig, mooi, prachtig schilderij voor je! Het is ingewikkeld, gedetailleerd, een zorgvuldige arbeid van toewijding en liefde! De kleuren zijn als geen ander, ze zwemmen en springen, ze druppelen en verfraaien! En toch kies je ervoor om je ogen te fixeren op de kleine vlieg die erop is geland! Waarom doe je zoiets?

— C. JoyBell C.


I am an extremely sincere individual. I am sincere, to a fault. One of the many things that I have come to realize, to learn, is that sincerity must be reserved and given only to those who deserve it. And one must save one’s emotions, channeling them only to the people who are worthy of it. One must not throw one’s pearls to the pigs.

NL: Ik ben een zeer oprecht individu. Ik ben oprecht, tot op zekere hoogte. Een van de vele dingen die ik ben gaan realiseren, om te leren, is dat oprechtheid moet worden voorbehouden en alleen gegeven aan degenen die het verdienen. En je moet je emoties redden, ze alleen doorleiden naar de mensen die het waard zijn. Je mag je parels niet naar de varkens gooien.

— C. JoyBell C.


There are still some wonderful people left in this world! They are diamonds in the rough, but they’re around! You’ll find them when you fall down– they’re the ones who pick you up, who don’t judge, and you had to fall down to see them! When you get up again, remember who your true friends are!

NL: Er zijn nog steeds prachtige mensen over in deze wereld! Het zijn ruwe diamanten, maar ze zijn er. Je zult ze vinden als je valt. Zij zijn degenen die je oppikken, die niet oordelen, en je moest naar beneden vallen om ze te zien! Als je weer opstaat, vergeet dan niet wie je echte vrienden zijn!

— C. JoyBell C.


Never waste any amount of time doing anything important when there is a sunset outside that you should be sitting under!

NL: Verspil nooit tijd met iets belangrijks te doen als er buiten een zonsondergang is waar je onder zou moeten zitten!

— C. JoyBell C.


If you walk on sunlight, bathe in moonlight, breathe in a golden air and exhale a Midas’ touch; mark my words, those who exist in the shadows will try to pull you into the darkness with them. The last thing that they want is for you to see the wonder of your life because they can’t see theirs.

NL: Als je op zonlicht loopt, je in het maanlicht baadt, een gouden lucht inademt en een Midas-touch uitademt; let op mijn woorden, degenen die in de schaduwen bestaan zullen proberen je met hen in de duisternis te trekken. Het laatste wat ze willen is dat je het wonder van je leven ziet omdat ze het hunne niet kunnen zien.

— C. JoyBell C.


My spirit is healthy, yes. But I tell you, my flesh is healthy too. I am enlightened and free, but I am also lustful and carnal.

NL: Mijn geest is gezond, ja. Maar ik zeg je, mijn vlees is ook gezond. Ik ben verlicht en vrij, maar ik ben ook lustvol en vleselijk.

— C. JoyBell C.


University can teach you skill and give you opportunity, but it can’t teach you sense, nor give you understanding. Sense and understanding are produced within one’s soul.

NL: De universiteit kan je vaardigheden leren en je kansen geven, maar het kan je geen verstand leren, noch je begrip geven. Gevoel en begrip worden voortgebracht in iemands ziel.

— C. JoyBell C.


You can see the whole entire world in the eyes of a person who knows how to simply stand there and take all of it into him but then you can look into the eyes of someone else and the whole entire world goes away and all that’s left is you.

NL: Je kunt de hele wereld zien in de ogen van een persoon die weet hoe je daar moet staan en alles in hem meeneemt maar dan kun je in de ogen van iemand anders kijken en de hele wereld verdwijnt en alles wat over is ben jij.

— C. JoyBell C., Saint Paul Trois Chateaux: 1948


I find no importance in showing others that I am happy; it’s not important to me that they know or think that I am happy but what is important to me is that I am happy. I am interested in being happy, not in making others think or know that I am.

NL: Ik vind het niet belangrijk om anderen te laten zien dat ik gelukkig ben; het is niet belangrijk voor mij dat ze weten of denken dat ik gelukkig ben, maar wat belangrijk is voor mij is dat ik gelukkig ben. Ik ben geïnteresseerd om gelukkig te zijn, niet om anderen te laten denken of weten dat ik dat ben.

— C. JoyBell C.


The only thing that will ever make me fall in love is: if I fall in love.

NL: Het enige dat me ooit verliefd zal maken is: als ik verliefd word.

— C. JoyBell C.


A clown on a throne is still a clown. A king in rags is still a king.

NL: Een clown op een troon is nog steeds een clown. Een koning in vodden is nog steeds een koning.

— C. JoyBell C., The Sun Is Snowing: Poetry & Prose by C. Joybell C


I tell people not to be afraid of their fears; because their fears are not there to scare them, they’re there to let them know that something is worth it. Yet I am often afraid. I guess that means in my life, lots of things have been worth it!

NL: Ik zeg mensen niet bang te zijn voor hun angsten; omdat hun angsten er niet zijn om hen bang te maken, zijn ze er om hen te laten weten dat iets de moeite waard is. Toch ben ik vaak bang. Ik denk dat dat betekent dat in mijn leven, veel dingen het waard zijn geweest!

— C. JoyBell C.


I think that if you have a horse, pegasus, qilin, or unicorn, you should sit on it! You should stroke its hair, whisper in its ear, be one with it! And you shouldn’t feel sorry if other people don’t have one.

NL: Ik denk dat als je een paard, pegasus, qilin, of eenhoorn hebt, je er op moet zitten! Je moet zijn haar strelen, fluisteren in zijn oor, er één mee zijn! En je zou geen spijt moeten hebben als andere mensen er geen hebben.

— C. JoyBell C.


I swear, the best things come to me by accident! Or should I say, effortless destiny?

NL: Ik zweer het, de beste dingen komen per ongeluk naar me toe! Of moet ik zeggen, moeiteloos lot?

— C. JoyBell C.


I don’t look for love. Love looks for me.” “Why?” “Because it needs me. Because I’m not afraid of it.

NL: Ik zoek geen liefde. Liefde zoekt naar mij.” “Waarom?” “Omdat het mij nodig heeft. Omdat ik er niet bang voor ben.

— C. JoyBell C.


It is not needful for our dreams to be very grand nor very big. It is only needful for our dreams to be very shiny.

NL: Het is niet nodig dat onze dromen heel groot of heel groot zijn. Het is alleen maar nodig dat onze dromen heel glanzend zijn.

— C. JoyBell C.


It dawns on you one day… how precious your life is and how not okay it is for anyone, ever, to cause you any amount of suffering, ever. Then the next time you step out the door you look at everyone and you’re thinking, “My life is precious and you’re not allowed to hurt me.

NL: Het komt op een dag tot je door hoe kostbaar je leven is en hoe niet oké het is voor iedereen, ooit, om je enige vorm van lijden te bezorgen, ooit. Dan de volgende keer dat je stap uit de deur je kijkt naar iedereen en je denkt, Mijn leven is kostbaar en je mag me niet kwetsen.

— C. JoyBell C.


I am not a little bit of many things; but I am the sufficient representation of many things. I am not an incompletion of all these races; but I am a masterpiece of the prolific. I am an entirety, I am not a lack of anything; rather I am a whole of many things. God did not see it needful to make me generic. He thinks I am better than that.

NL: Ik ben niet een klein beetje van veel dingen; maar ik ben de voldoende vertegenwoordiging van veel dingen. Ik ben niet een incompleet van al deze rassen; maar ik ben een meesterwerk van de productie. Ik ben een geheel, ik ben geen gebrek aan iets; ik ben een geheel van vele dingen. God zag het niet nodig om mij generiek te maken. Hij denkt dat ik beter ben dan dat.

— C. JoyBell C.


There is something simply beautiful and simply innocent, in being human. It is just so innocent and beautiful. I love it.

NL: Er is gewoon iets moois en gewoon onschuldigs in het menszijn. Het is zo onschuldig en mooi. Ik vind het geweldig.

— C. JoyBell C.


The most adventurous journey to embark on; is the journey to yourself, the most exciting thing to discover; is who you really are, the most treasured pieces that you can find; are all the pieces of you, the most special portrait you can recognize; is the portrait of your soul.

NL: De meest avontuurlijke reis om te beginnen; is de reis naar jezelf, het meest opwindende ding om te ontdekken; is wie je werkelijk bent, de meest gekoesterde stukken die je kunt vinden; zijn alle stukjes van jezelf, het meest bijzondere portret dat je kunt herkennen; is het portret van je ziel.

— C. JoyBell C.


‎”What does it mean if you tried to get somewhere, and you didn’t?” “Like what?” “Like if you were trying to get somewhere, but you couldn’t find it? Does that mean something bad?” “No. It doesn’t mean something bad. It just means you have a second chance to do it. And two chances is always better than just one.

NL: “Wat betekent het als je ergens probeert te komen, en dat heb je niet gedaan?” Zoals wat? “Als je ergens heen wilde, maar je kon het niet vinden? Betekent dat iets slechts?” “Nee. Het betekent niet iets slechts. Het betekent gewoon dat je een tweede kans hebt om het te doen. En twee kansen zijn altijd beter dan één.

— C. JoyBell C.


Thus is the nature of love: that you must use it! A love unused is not love! If it is something that sits on the shelf that you don’t know what to do with, it is not true to the nature of love! Use love!

NL: Zo is de aard van de liefde: dat je het moet gebruiken! Een ongebruikte liefde is geen liefde! Als het iets is dat op de plank zit dat je niet weet wat je ermee moet doen, dan is het niet waar voor de aard van de liefde! Gebruik liefde!

— C. JoyBell C.


If you follow the ancient maps written on the stars, no person will ever understand you. So if you could read these maps, would you follow them? And forever be misunderstood? Or would you close your eyes tightly and pretend to be like everyone else?

NL: Als je de oude kaarten op de sterren volgt, zal niemand je ooit begrijpen. Dus als je deze kaarten kon lezen, zou je ze dan volgen? En voor altijd verkeerd begrepen? Of wil je je ogen dichtdoen en doen alsof je net als iedereen bent?

— C. JoyBell C.


Yesterday I was sad, today I am happy! Yesterday I had a problem, today I still have the same problem! But today I changed the way I look at it!

NL: Gisteren was ik verdrietig, vandaag ben ik gelukkig! Gisteren had ik een probleem, vandaag heb ik nog steeds hetzelfde probleem! Maar vandaag heb ik de manier waarop ik ernaar kijk veranderd!

— C. JoyBell C.


If you wait for a cake to be given to you so you will be happy- then you will be happy when someone gives you a cake. But if you buy a cake (or bake one) for yourself so you will be happy, you have found the way of happiness.

NL: Als je wacht tot je een taart krijgt zodat je gelukkig bent… dan zal je blij zijn als iemand je een taart geeft. Maar als je een taart (of bak er een) voor jezelf koopt zodat je gelukkig zult zijn, heb je de weg van geluk gevonden.

— C. JoyBell C.


The coward says in his heart “There is no love.” Because, standing in the shadows of the big, grand, and powerful existence of love, his small spirit is left feeling even smaller and less significant. And so he chooses to deny the existence of love altogether. Because he is too small to have it.

NL: De lafaard zegt in zijn hart “Er is geen liefde.” Omdat, staand in de schaduw van de grote, grote, en krachtige bestaan van liefde, zijn kleine geest blijft voelen nog kleiner en minder significant. En dus kiest hij ervoor om het bestaan van liefde helemaal te ontkennen. Omdat hij te klein is om het te hebben.

— C. JoyBell C.


One of the most beneficial and valuable gifts we can give to ourselves in this life: is allowing ourselves to be surprised! It is okay if life surprises you. Its a good thing!

NL: Een van de meest gunstige en waardevolle geschenken die we onszelf kunnen geven in dit leven: is ons laten verrassen! Het is oké als het leven je verrast. Het is een goede zaak!

— C. JoyBell C.


To buy a cake… to howl at the moon… to know true happiness… I am happy.

NL: Om een taart te kopen… om naar de maan te huilen… om echt geluk te kennen… Ik ben gelukkig.

— C. JoyBell C.


If people are going to be allowed to say “we love you” and “I love you”, they’d better have the backbone to prove it. Love isn’t just a word.

NL: Als mensen mogen zeggen ‘we houden van je’ en ‘ik hou van je’, moeten ze de ruggengraat hebben om het te bewijzen. Liefde is niet zomaar een woord.

— C. JoyBell C.


It’s not the law of religion nor the principles of morality that define our highways and pathways to God; only by the Grace of God are we led and drawn, to God. It is His grace that conquers a multitude of flaws and in that grace, there is only favor. Favor is not achieved; favor is received.

NL: Het is niet de wet van de religie of de principes van de moraal die onze wegen en wegen naar God definiëren; alleen door de genade van God worden we geleid en aangetrokken tot God. Het is Zijn genade die een veelheid van gebreken overwint en in die genade is er slechts een gunst. Aanbidding wordt niet bereikt; gunst wordt ontvangen.

— C. JoyBell C.


Where are you?” he asked. “I’m right here” she said. “I know, but it feels like one percent of you is somewhere else, where is that one percent?” he said. “I don’t know….I think I’m always like that…” she answered. “I like that.” “You do?” “Yes, because that way, I have to always look for the one percent to find it.

NL: Waar ben je?” Hij vroeg het. “Ik ben hier,” zei ze. “Ik weet het, maar het voelt alsof één procent van jullie ergens anders is, waar is die ene procent?” Hij zei. “Ik weet het niet… ik denk dat ik altijd zo ben…” antwoordde ze. “Dat vind ik leuk.” “Echt waar?” “Ja, want op die manier moet ik altijd zoeken naar één procent om het te vinden.

— C. JoyBell C.


Many things that don’t really mean so much of anything, are wonderful.

NL: Veel dingen die niet zoveel betekenen, zijn geweldig.

— C. JoyBell C.


Let us each take up our flaming torches and mount as the blazing fireballs of light that we are and let’s burn the skies and leave it with deep scars and let them be our signatures upon eternity as we go forth!

NL: Laten we elk onze vlammende fakkels nemen en opstaan als de brandende vuurballen van licht die we zijn en laten we de lucht verbranden en het met diepe littekens achterlaten en laat ze onze handtekeningen zijn op de eeuwigheid als we verder gaan!

— C. JoyBell C.


We must not be defined by what we do, but we must be what and who we are, then only happen to do what we do!

NL: We moeten niet worden gedefinieerd door wat we doen, maar we moeten zijn wat en wie we zijn, dan gebeurt er alleen maar wat we doen!

— C. JoyBell C.


Facts? What are facts? I only know imagination!

NL: Feiten? Wat zijn feiten? Ik ken alleen maar verbeelding!

— C. JoyBell C.


I hope I don’t write TOO many books! When I look at authors who have written too many books, I wonder to myself “When did they live?” I certainly want to write BECAUSE I live! I know I don’t want to write in order to live! My writing is an overflow of the wine glass of my life, not a basin in which I wash out my ideals and expectations.

NL: Ik hoop dat ik niet te veel boeken schrijf! Als ik naar schrijvers kijk die te veel boeken hebben geschreven, vraag ik me af: “Wanneer hebben ze geleefd?” Ik wil zeker schrijven omdat ik leef! Ik weet dat ik niet wil schrijven om te leven. Mijn schrijven is een overloop van het wijnglas van mijn leven, niet een bassin waarin ik mijn idealen en verwachtingen uitwis.

— C. JoyBell C.


The problem with thinking that you are the absolute best, is that it leaves no room for you to become any better and while you live life thinking that you’re the best, truth is a lot of people around you are already better and becoming even more better.

NL: Het probleem met denken dat je de absolute beste bent, is dat het geen ruimte laat voor jou om beter te worden en terwijl je leeft denkt dat je de beste bent, is de waarheid een heleboel mensen om je heen al beter en steeds beter.

— C. JoyBell C.


It’s time that I stop referring to myself, thinking about myself, planning for myself, according to the gridlines and the timelines and the guidelines of people. I will expand in this universe, I will not stay on the lines nor within the lines written by this world.

NL: Het wordt tijd dat ik niet meer naar mezelf denk, aan mezelf denk, aan mezelf plannen, volgens de rasterlijnen en de tijdlijnen en de richtlijnen van mensen. Ik zal uitbreiden in dit universum, Ik zal niet op de lijnen blijven noch binnen de lijnen geschreven door deze wereld.

— C. JoyBell C.


I am going to open myself up to all that is superior in the world and beyond and I am going to spend time trying to take delight in things! Not finding ruin in them! If the ruin of you is what you look for, the ruin of you is what you are going to find!

NL: Ik ga me openstellen voor alles wat superieur is in de wereld en daarbuiten en ik ga tijd besteden aan het proberen om genoegen te nemen in dingen! Geen ruïne vinden in hen! Als de ruïne van jou is wat je zoekt, is de ruïne van jou wat je gaat vinden!

— C. JoyBell C.


If you buy an egg thinking it’s a goose’s egg, and when it hatches it is actually a bird of paradise; no manner of convincing and reproach will turn the bird of paradise into a goose. Even if you make it go to goose church and goose school and eat goose feeds and only hang out with geese! In the end, it will still belong to paradise.

NL: Als je een ei koopt dat denkt dat het een ganzenei is, en wanneer het uitkomt is het eigenlijk een paradijsvogel; geen enkele manier van overtuigen en verwijten zal de paradijsvogel veranderen in een gans. Zelfs als je naar ganzenkerk en ganzenschool gaat en ganzenvoer eet en alleen met ganzen rondhangt! Uiteindelijk zal het nog steeds tot het paradijs behoren.

— C. JoyBell C.