Brian Tracy quotes | 29 quotes van Brian Tracy

Ben je op zoek naar een Brian Tracy quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Brian Tracy quotes. Veel leesplezier!

Brian Tracy quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Brian Tracy verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Brian Tracy quotes:

Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others.

NL: Liefde groeit alleen door te delen. Je kunt alleen meer voor jezelf hebben door het weg te geven aan anderen.

— Brian Tracy


You have within you,right now,everything you need to deal with whatever the world can throw at you.

NL: Je hebt nu alles in je om te gaan met wat de wereld naar je kan gooien.

— Brian Tracy


Never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses.

NL: Nooit klagen, nooit uitleggen. Verzet je tegen de verleiding om jezelf te verdedigen of excuses te maken.

— Brian Tracy


Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?

NL: Succesvolle mensen zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om anderen te helpen. Onsuccesvolle mensen vragen altijd: “Wat zit er voor mij in?

— Brian Tracy


You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you.

NL: Jullie kunnen niet beheersen wat er met jullie gebeurt, maar jullie kunnen je houding ten opzichte van wat er met jullie gebeurt controleren, en daarin zullen jullie verandering beheersen in plaats van het toe te staan jullie te beheersen.

— Brian Tracy


It doesn’t matter where you are coming from. All that matters is where you are going.

NL: Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het enige wat telt is waar je heen gaat.

— Brian Tracy


Develop an attitude of gratitude, and give thanks for everything that happens to you, knowing that every step forward is a step toward achieving something bigger and better than your current situation.

NL: Ontwikkel een houding van dankbaarheid, en dank voor alles wat jullie overkomt, wetende dat elke stap voorwaarts een stap is in de richting van iets groters en beters dan jullie huidige situatie.

— Brian Tracy


Look for the good in every person and every situation. You’ll almost always find it.

NL: Zoek naar het goede in elke persoon en elke situatie. Je zult het bijna altijd vinden.

— Brian Tracy


Positive expectations are the mark of the superior personality.

NL: Positieve verwachtingen zijn het teken van de superieure persoonlijkheid.

— Brian Tracy, Maximum Achievement: Strategies and Skills that Will Unlock Your Hidden Powers to Succeed


Everything you do is triggered by an emotion of either desire or fear.

NL: Alles wat je doet wordt veroorzaakt door een emotie van verlangen of angst.

— Brian Tracy


The only real limitation on your abilities is the level of your desires. If you want it badly enough, there are no limits on what you can achieve.

NL: De enige echte beperking op jullie vermogens is het niveau van jullie verlangens. Als je het graag genoeg wilt, zijn er geen grenzen aan wat je kunt bereiken.

— Brian Tracy


The act of taking the first step is what separates the winners from the losers.

NL: De handeling van het nemen van de eerste stap is wat de winnaars scheidt van de verliezers.

— Brian Tracy


I’ve found that luck is quite predictable. If you want more luck, take more chances, Be more active, Show up more often.

NL: Ik heb ontdekt dat geluk vrij voorspelbaar is. Als je meer geluk wilt, neem meer risico’s, Wees actiever, Kom vaker opdagen.

— Brian Tracy


Whatever you believe with feeling becomes your reality.

NL: Wat je ook gelooft met gevoel wordt je realiteit.

— Brian Tracy


The ability to discipline yourself to delay gratification in the short term in order to enjoy greater rewards in the long term, is the indispensable prerequisite for success.

NL: Het vermogen om jezelf te disciplineren om de bevrediging op korte termijn te vertragen om op de lange termijn meer beloningen te kunnen genieten, is de onmisbare voorwaarde voor succes.

— Brian Tracy


Always choose the future over the past. What do we do now?

NL: Kies altijd de toekomst boven het verleden. Wat doen we nu?

— Brian Tracy, Create Your Own Future: How to Master the 12 Critical Factors of Unlimited Success


All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

NL: Alle succesvolle mensen mannen en vrouwen zijn grote dromers. Ze stellen zich voor wat hun toekomst zou kunnen zijn, ideaal in elk opzicht, en dan werken ze elke dag naar hun verre visie, dat doel of doel.

— Brian Tracy, Personal Success


The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire.

NL: Hoe meer je veiligheid zoekt, hoe minder je hebt. Maar hoe meer je kansen zoekt, hoe waarschijnlijker het is dat je de veiligheid bereikt die je wenst.

— Brian Tracy


If you wish to achieve worthwhile things in your personal and career life, you must become a worthwhile person in your own self-development.

NL: Als je waardevolle dingen wilt bereiken in je persoonlijke en carrièreleven, moet je een waardevol persoon worden in je eigen zelfontwikkeling.

— Brian Tracy


If you envy successful people, you create a negative force field of attraction that repels you from ever doing the things that you need to do to be successful. If you admire successful people, you create a positive force field of attraction that draws you toward becoming more and more like the kinds of people that you want to be like.

NL: Als je jaloers bent op succesvolle mensen, creëer je een negatieve krachtveld van aantrekking dat je afschrikt van het doen van de dingen die je moet doen om succesvol te zijn. Als je succesvolle mensen bewondert, creëer je een positief krachtveld van aantrekking dat je ertoe aanzet om steeds meer te worden zoals de mensen die je wilt zijn.

— Brian Tracy


The more credit you give away, the more will come back to you. The more you help others, the more they will want to help you.

NL: Hoe meer krediet je weggeeft, des te meer krijg je terug. Hoe meer je anderen helpt, hoe meer ze je willen helpen.

— Brian Tracy


Today the greatest single source of wealth is between your ears.

NL: Vandaag is de grootste bron van rijkdom tussen je oren.

— Brian Tracy


No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely, positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals.

NL: Niemand leeft lang genoeg om alles te leren wat ze nodig hebben om vanaf nul te leren. Om succesvol te zijn, moeten we absoluut, positief mensen vinden die al de prijs hebben betaald om de dingen te leren die we moeten leren om onze doelen te bereiken.

— Brian Tracy


Communication is a skill that you can learn. It’s like riding a bicycle or typing. If you’re willing to work at it, you can rapidly improve the quality of very part of your life.

NL: Communicatie is een vaardigheid die je kunt leren. Het is als fietsen of typen. Als je bereid bent er aan te werken, kun je snel de kwaliteit van een heel deel van je leven verbeteren.

— Brian Tracy


A clear vision, backed by definite plans, gives you a tremendous feeling of confidence and personal power.

NL: Een duidelijke visie, ondersteund door duidelijke plannen, geeft je een enorm gevoel van vertrouwen en persoonlijke macht.

— Brian Tracy, The Gift of Self-Confidence


Your biggest opportunity probably lies under your own feet, in your current job, industry, education, experience or interests.

NL: Uw grootste kans ligt waarschijnlijk onder uw eigen voeten, in uw huidige baan, industrie, onderwijs, ervaring of interesses.

— Brian Tracy


Never say anything about yourself you don’t want to come true

NL: Zeg nooit iets over jezelf dat je niet uit wilt komen.

— Brian Tracy


Just as your car runs more smoothly and requires less energy to go faster and farther when the wheels are in perfect alignment, you perform better when your thoughts, feelings, emotions, goals, and values are in balance.

NL: Net zoals uw auto meer soepel loopt en minder energie nodig heeft om sneller en verder te gaan wanneer de wielen in perfecte uitlijning zijn, presteert u beter wanneer uw gedachten, gevoelens, emoties, doelen en waarden in evenwicht zijn.

— Brian Tracy, Focal Point: A Proven System to Simplify Your Life, Double Your Productivity, and Achieve All Your Goals


Your decision to be, have and do something out of ordinary entails facing difficulties that are out of the ordinary as well. Sometimes your greatest asset is simply your ability to stay with it longer than anyone else.

NL: Jullie beslissing om iets gewoons te zijn, te hebben en te doen, houdt in dat jullie ook worden geconfronteerd met ongewone problemen. Soms is je grootste troef gewoon je vermogen om er langer mee te blijven dan wie dan ook.

— Brian Tracy