Brian Andreas quotes | 13 quotes van Brian Andreas

Ben je op zoek naar een Brian Andreas quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Brian Andreas quotes. Veel leesplezier!

Brian Andreas quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Brian Andreas verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Brian Andreas quotes:

I read once that the ancient Egyptians had fifty words for sand & the Eskimos had a hundred words for snow. I wish I had a thousand words for love, but all that comes to mind is the way you move against me while you sleep & there are no words for that.

NL: Ik las eens dat de oude Egyptenaren vijftig woorden hadden voor zand en de Eskimo’s hadden honderd woorden voor sneeuw. Ik wou dat ik duizend woorden voor liefde had, maar het enige dat in me opkomt is de manier waarop je je tegen mij beweegt terwijl je slaapt en daar zijn geen woorden voor.

— Brian Andreas, Story People: Selected Stories & Drawings of Brian Andreas


He loved her for almost everything she was & she decided that was enough to let him stay for a very long time.

NL: Hij hield van haar voor bijna alles wat ze was & ze besloot dat was genoeg om hem te laten blijven voor een zeer lange tijd.

— Brian Andreas


Wanting him to come back before anyone notices part of the world has not moved since he left.

NL: Hij wil dat hij terugkomt voordat iemand merkt dat een deel van de wereld niet meer bewoog sinds hij vertrok.

— Brian Andreas


I’m not sure if there’s one right place I’m supposed to be, he said, but I know a couple of wrong places I’d give a second try in a heartbeat.

NL: Ik weet niet zeker of er een goede plek is waar ik zou moeten zijn, zei hij, maar ik weet een paar verkeerde plaatsen die ik een tweede keer zou proberen.

— Brian Andreas


Everything changed the day she figured out there was exactly enough time for the important things in her life.

NL: Alles veranderde de dag dat ze erachter kwam dat er precies genoeg tijd was voor de belangrijke dingen in haar leven.

— Brian Andreas


We lay there and looked up at the night sky and she told me about stars called blue squares and red swirls and I told her I’d never heard of them. Of course not, she said, the really important stuff they never tell you. You have to imagine it on your own.

NL: We lagen daar en keken omhoog naar de nachtelijke hemel en ze vertelde me over sterren genaamd blauwe vierkanten en rode wervelingen en ik vertelde haar dat ik nog nooit van ze had gehoord. Natuurlijk niet, zei ze, de echt belangrijke dingen die ze je nooit vertellen. Je moet het je in je eentje voorstellen.

— Brian Andreas


If you’re right & I’m not, I’m going to be hell to live with, she said. So, you better think about that next time you want to be right.

NL: Als je gelijk hebt en ik niet, ga ik de hel zijn om mee te leven, zei ze. Denk daar maar eens over na… de volgende keer dat je gelijk wilt hebben.

— Brian Andreas


I don’t really like coffee, she said, but I don’t really like it when my head hits my desk when I fall asleep either.

NL: Ik hou niet echt van koffie, zei ze, maar ik hou er niet echt van als mijn hoofd mijn bureau raakt als ik in slaap val.

— Brian Andreas


Your job is to focus on my personal happiness, she said, & I’ve got big plans, so break time is over.

NL: Jouw taak is om me te concentreren op mijn persoonlijke geluk, zei ze, en ik heb grote plannen, dus pauze tijd is voorbij.

— Brian Andreas


A few said they’d be horses. Most said they’d be some sort of cat. My friend said she’d like to come back as a porcupine. I don’t like crowds, she said.

NL: Een paar zeiden dat het paarden zouden zijn. De meesten zeiden dat ze een soort kat zouden zijn. Mijn vriendin zei dat ze graag terug zou komen als stekelvarken. Ik hou niet van menigte, zei ze.

— Brian Andreas


One day, I decided to help wherever I could & it was almost like magic, because I was exactly what the world needed everywhere I went.

NL: Op een dag besloot ik te helpen waar ik kon & het was bijna als magie, want ik was precies wat de wereld nodig had overal waar ik ging.

— Brian Andreas


I was waiting for the longest time, she said. I thought you forgot.It is hard to forget, I said, when there is such an empty space when you are gone.

NL: Ik wachtte op de langste tijd, zei ze. Ik dacht dat je het vergeten was.Het is moeilijk om te vergeten, zei ik, als er zo’n lege ruimte is als je weg bent.

— Brian Andreas, Story People: Selected Stories & Drawings of Brian Andreas


I held her close for only a short time, but after she was gone, I’d see her smile on the face of a perfect stranger and I knew she would be there with me all the rest of my days.

NL: Ik hield haar maar een korte tijd in de buurt, maar nadat ze weg was, zag ik haar glimlach op het gezicht van een perfecte vreemdeling en ik wist dat ze de rest van mijn dagen bij me zou zijn.

— Brian Andreas, Strange Dreams: Collected Stories & Drawings