Brandon Sanderson quotes | 23 quotes van Brandon Sanderson

Ben je op zoek naar een Brandon Sanderson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Brandon Sanderson quotes. Veel leesplezier!

Brandon Sanderson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Brandon Sanderson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Brandon Sanderson quotes:

I’m not really sure why. But… do you stop loving someone just because they betray you? I don’t think so. That’s what makes the betrayal hurt so much – pain, frustration, anger… and I still loved her. I still do.

NL: Ik weet niet waarom. Maar… hou je op van iemand te houden omdat ze je verraden? Ik denk het niet. Dat is wat het verraad zo veel pijn doet – pijn, frustratie, woede… en ik hield nog steeds van haar. Dat doe ik nog steeds.

— Brandon Sanderson, The Final Empire


Life before Death.Strength before Weakness.Journey before Destination.

NL: Leven voor de Dood.Strength voor Zwakheid.Reis voor Bestemming.

— Brandon Sanderson, The Way of Kings


Somehow, we’ll find it. The balance between whom we wish to be and whom we need to be. But for now, we simply have to be satisfied with who we are.

NL: Op een of andere manier zullen we het vinden. Het evenwicht tussen wie we willen zijn en wie we moeten zijn. Maar voorlopig moeten we gewoon tevreden zijn met wie we zijn.

— Brandon Sanderson, The Hero of Ages


Somebody has to start. Somebody has to step forward and do what is right, because it is right.

NL: Iemand moet beginnen. Iemand moet naar voren stappen en doen wat juist is, want het is juist.

— Brandon Sanderson, The Way of Kings


You see, that is the sad, sorry, terrible thing about sarcasm.It’s really funny.

NL: Zie je, dat is het trieste, sorry, verschrikkelijke aan sarcasme. Het is echt grappig.

— Brandon Sanderson, Alcatraz Versus the Evil Librarians


You should try not to talk so much, friend. You’ll sound far less stupid that way.- Breeze

NL: Je moet proberen niet zo veel te praten, vriend. Je klinkt veel minder dom op die manier.- Breeze

— Brandon Sanderson, The Final Empire


Elend: I kind of lost track of time…Breeze: For two hours?Elend: There were books involved.

NL: Elend: Ik was de tijd een beetje uit het oog verloren…Breeze: Twee uur lang?Elend: Er waren boeken bij betrokken.

— Brandon Sanderson, The Well of Ascension


People can do great things. However, there are some things they just CAN’T do. I, for instance, have not been able to transform myself into a Popsicle, despite years of effort.

NL: Mensen kunnen geweldige dingen doen. Echter, er zijn sommige dingen die ze gewoon niet kunnen doen. Ik ben bijvoorbeeld niet in staat geweest om mezelf om te vormen tot een ijslolly, ondanks jarenlange inspanningen.

— Brandon Sanderson, Alcatraz Versus the Evil Librarians


I try to avoid having thoughts. They lead to other thoughts, and—if you’re not careful—those lead to actions. Actions make you tired. I have this on rather good authority from someone who once read it in a book.

NL: Ik probeer gedachten te vermijden. Ze leiden tot andere gedachten en als je niet voorzichtig zijn leiden die tot acties. Acties maken je moe. Ik heb dit op goede autoriteit van iemand die het ooit in een boek heeft gelezen.

— Brandon Sanderson


I swear, my dear. Sometimes our conversations remind me of a broken sword.”She raised an eyebrow.”Sharp as hell,” Lightsong said, “but lacking a point.

NL: Ik zweer het, liefje. Soms doen onze gesprekken me denken aan een gebroken zwaard.”Ze hief een wenkbrauw.”Sharp as hell,” zei Lightsong, “maar mist een punt.

— Brandon Sanderson, Warbreaker


Marsh: Our best efforts were never even a mild annoyance to the Lord Ruler.”Kelsier: Ah, but being an annoyance is something that I am very good at. In fact, I’m far more than just a ‘mild’ annoyance–people tell me I can be downright frustrating. Might as well use this talent for the cause of good, eh?

NL: Marsh: Onze beste inspanningen waren nooit een milde ergernis voor de heerser.”Kelsier: Ah, maar een ergernis zijn is iets waar ik heel goed in ben. Sterker nog, ik ben veel meer dan alleen een’mild’ ergernis. Mensen zeggen me dat ik ronduit frustrerend kan zijn. Je kunt dit talent net zo goed gebruiken voor de goede zaak, hè?

— Brandon Sanderson, The Final Empire


It was amazing how many books one could fit into a room, assuming one didn’t want to move around very much.

NL: Het was verbazingwekkend hoeveel boeken men in een kamer kon passen, ervan uitgaande dat men niet veel wilde bewegen.

— Brandon Sanderson, The Well of Ascension


Why hasn’t anyone killed him yet?”“Dumb luck,” Wit said. “In that I’m lucky you’re all so dumb.

NL: Waarom heeft nog niemand hem vermoord?Dumb luck, zei Wit. Daarin heb ik geluk dat jullie allemaal zo dom zijn.

— Brandon Sanderson, Words of Radiance


Jasnah had once defined a fool as a person who ignored information because it disagreed with desired results.

NL: Jasnah had ooit een dwaas gedefinieerd als een persoon die informatie negeerde omdat het het niet eens was met de gewenste resultaten.

— Brandon Sanderson, Words of Radiance


Ignorance is hardly unusual, Miss Davar. The longer I live, the more I come to realize that it is the natural state of the human mind. There are many who will strive to defend its sanctity and then expect you to be impressed with their efforts.

NL: Onwetendheid is niet ongewoon, Miss Davar. Hoe langer ik leef, hoe meer ik besef dat het de natuurlijke staat van de menselijke geest is. Er zijn velen die ernaar zullen streven om de heiligheid ervan te verdedigen en dan verwachten dat jullie onder de indruk zijn van hun inspanningen.

— Brandon Sanderson, The Way of Kings


The Shaod, it was called. The Transformation… When it came, the fortuante person’s life ended and began anew; he would discard his old, mundane existence and move to Elantris. Elantris, where he could live in bliss, rule in wisdom, and be worshiped for eternity.Eternity ended ten years ago.

NL: De Shaod, het heette. De transformatie… Toen het zover was, eindigde het leven van de fortuinlijke persoon en begon opnieuw; hij zou zijn oude, alledaagse bestaan verwerpen en naar Elantris verhuizen. Elantris, waar hij kon leven in gelukzaligheid, heerschappij in wijsheid, en worden aanbeden voor de eeuwigheid.Eeuwigheid eindigde tien jaar geleden.

— Brandon Sanderson, Elantris


We follow the codes not because they bring gain, but because we loathe the people we would otherwise become.

NL: We volgen de codes niet omdat ze winst brengen, maar omdat we de mensen haten die we anders zouden worden.

— Brandon Sanderson, The Way of Kings


In the end, all men die. How you lived will be far more important to the Almighty than what you accomplished.

NL: Uiteindelijk sterven alle mannen. Hoe je geleefd hebt zal veel belangrijker zijn voor de Almachtige dan wat je bereikt hebt.

— Brandon Sanderson, The Way of Kings


The strong lines of the woman’s face bespoke hard-won wisdom and courage, and somehow that made watching her more difficult. If such a woman could be defeated by Elantris, what hope was there for Raoden?

NL: De sterke lijnen van het gezicht van de vrouw… op maat gemaakte wijsheid en moed… en op een of andere manier maakte het kijken naar haar moeilijker. Als zo’n vrouw verslagen kon worden door Elantris, wat voor hoop was er dan voor Raoden?

— Brandon Sanderson, Elantris


Belief isn’t simply a thing for fair times and bright days, I think. What is belief- what is faith- if you don’t continue in it after failure.

NL: Geloof is niet alleen een ding voor eerlijke tijden en heldere dagen, denk ik. Wat geloof is… wat geloof is… als je er niet mee doorgaat na een mislukking.

— Brandon Sanderson, The Final Empire


Yes, Bastille. I keep trying to get killed because it’s inconvenient for you.

NL: Ja, Bastille. Ik blijf proberen gedood te worden omdat het ongemakkelijk voor je is.

— Brandon Sanderson, Alcatraz Versus the Knights of Crystallia


Wayne’s a little attached to that hat,” Waxillium said. “He thinks it’s lucky.”Wayne: “It is lucky. I ain’t never died while wearing that hat.” Marasi frowned. “I … I’m not sure I know how to respond.”Wax: “That’s a common reaction to Wayne.

NL: Wayne is een beetje gehecht aan die hoed,” Waxillium zei. “Hij denkt dat het geluk heeft.”Wayne: “Het heeft geluk. Ik ben nog nooit gestorven toen ik die hoed droeg.” Marasi fronste. “Ik… Ik weet niet hoe ik moet reageren.”Wax: “Dat is een veel voorkomende reactie op Wayne.

— Brandon Sanderson, The Alloy of Law


There are two kinds of people in this world, son. Those who save lives, and those who take lives.””And what of those who protect and defend? Those who save lives by taking lives?””That’s like trying to stop a storm by blowing harder. Ridiculous. You can’t protect by killing.

NL: Er zijn twee soorten mensen in deze wereld, zoon. Degenen die levens redden, en degenen die levens nemen.”En hoe zit het met degenen die beschermen en verdedigen? Degenen die levens redden door levens te nemen?”Dat is als proberen een storm te stoppen door harder te blazen. Belachelijk. Je kunt niet beschermen door te doden.

— Brandon Sanderson, The Way of Kings