Bill Watterson quotes | 45 quotes van Bill Watterson

Ben je op zoek naar een Bill Watterson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Bill Watterson quotes. Veel leesplezier!

Bill Watterson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Bill Watterson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Bill Watterson quotes:

Reality continues to ruin my life.

NL: De realiteit blijft mijn leven ruïneren.

— Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes


I’m killing time while I wait for life to shower me with meaning and happiness.

NL: Ik dood de tijd terwijl ik wacht tot het leven me met zin en geluk overspoelt.

— Bill Watterson


When life gives you lemons, chunk it right back.

NL: Als het leven je citroenen geeft, moet je het terugknippen.

— Bill Watterson


CALVIN:This whole Santa Claus thing just doesn’t make sense. Why all the secrecy? Why all the mystery?If the guy exists why doesn’t he ever show himself and prove it?And if he doesn’t exist what’s the meaning of all this?HOBBES:I dunno. Isn’t this a religious holiday? CALVIN:Yeah, but actually, I’ve got the same questions about God.

NL: Dat gedoe met de kerstman slaat nergens op. Waarom al die geheimzinnigheid? Waarom al het mysterie?Als de man bestaat waarom laat hij zichzelf dan nooit zien en bewijzen?En als hij niet bestaat wat heeft dit allemaal te betekenen?HOBBES:Ik weet het niet. Is dit geen religieuze feestdag? Ja, maar eigenlijk heb ik dezelfde vragen over God.

— Bill Watterson


Hobbes: Do you think there’s a God?Calvin: Well, somebody’s out to get me!

NL: Denk je dat er een God is?Calvin: Nou, iemand wil me pakken!

— Bill Watterson


If you can’t control your peanut butter, you can’t expect to control your life.

NL: Als je je pindakaas niet onder controle hebt, kun je niet verwachten je leven te beheersen.

— Bill Watterson, The Authoritative Calvin and Hobbes: A Calvin and Hobbes Treasury


CALVIN:When I grow up I want to be an inventor. First I will invent a time machine. Then I’ll come back to yesterday and take myself to tomorrow and skip this dumb assignment.

NL: Als ik groot ben, wil ik uitvinder worden. Eerst verzin ik een tijdmachine. Dan kom ik terug naar gisteren en neem mezelf mee naar morgen en sla deze stomme opdracht over.

— Bill Watterson


CALVIN:As usual goodness hardly puts up a fight.

NL: Zoals gewoonlijk vecht goedheid nauwelijks.

— Bill Watterson


To invent your own life’s meaning is not easy, but it’s still allowed, and I think you’ll be happier for the trouble.

NL: De betekenis van je eigen leven uitvinden is niet makkelijk, maar het is nog steeds toegestaan, en ik denk dat je gelukkiger zult zijn voor de moeite.

— Bill Watterson


In the short term, it would make me happy to go play outside. In the long term, it would make me happier to do well at school and become successful. But in the VERY long term, I know which will make better memories.

NL: Op korte termijn zou ik graag buiten gaan spelen. Op de lange termijn zou het me gelukkiger maken om goed te doen op school en succesvol te worden. Maar op de zeer lange termijn, weet ik wat betere herinneringen zal maken.

— Bill Watterson, It’s a Magical World: A Calvin and Hobbes Collection


HOBBES:Virtue needs some cheaper thrills.

NL: V

— Bill Watterson


Isn’t it sad how some people’s grip on their lives is so precarious that they’ll embrace any preposterous delusion rather than face an occasional bleak truth?

NL: I

— Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes


HOBBES:If you don’t get a goodnight kiss you get Kafka dreams.

NL: Als je geen nachtzoen krijgt krijg je Kafka dromen.

— Bill Watterson


I liked things better when I didn’t understand them.

NL: Ik vond dingen leuker toen ik ze niet begreep.

— Bill Watterson


Sometimes when I’m talking, my words can’t keep up with my thoughts. I wonder why we think faster than we speak. Probably so we can think twice.

NL: Soms als ik praat, kunnen mijn woorden mijn gedachten niet bijhouden. Ik vraag me af waarom we sneller denken dan we spreken. Waarschijnlijk zodat we twee keer kunnen nadenken.

— Bill Watterson


As far as I’m concerned, if something is so complicated that you can’t explain it in 10 seconds, then it’s probably not worth knowing anyway.

NL: Wat mij betreft, als iets zo ingewikkeld is dat je het niet kan uitleggen in 10 seconden, dan is het waarschijnlijk toch niet de moeite waard om het te weten.

— Bill Watterson, The Indispensable Calvin and Hobbes


In my opinion, we don’t devote nearly enough scientific research to finding a cure for jerks.

NL: Naar mijn mening besteden we niet genoeg wetenschappelijk onderzoek om een remedie voor eikels te vinden.

— Bill Watterson


We’re so busy watching out for what’s just ahead of us that we don’t take time to enjoy where we are.

NL: We zijn zo druk bezig om uit te kijken naar wat net voor ons ligt dat we geen tijd nemen om te genieten waar we zijn.

— Bill Watterson


Who was the guy who first looked at a cow and said ‘I think I’ll drink whatever comes out of these when I squeeze ’em?

NL: Wie was de man die voor het eerst keek naar een koe en zei ‘Ik denk dat ik drink wat er uit deze als ik knijpen ze?

— Bill Watterson


I find my life is a lot easier the lower I keep my expectations.

NL: Ik vind mijn leven een stuk makkelijker, hoe lager ik mijn verwachtingen houd.

— Bill Watterson


I think hiccup cures were really invented for the amusement of the patient’s friends.

NL: Ik denk dat de hik genezingen echt zijn uitgevonden voor het plezier van de vrienden van de patiënt.

— Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes


Ms. Wormwood: Calvin, can you tell us what Lewis and Clark did? Calvin: No, but I can recite the secret superhero origin of each member of Captain Napalm’s Thermonuclear League of Liberty. Ms. Wormwood: See me after class, Calvin. Calvin: [retrospectively] I’m not dumb. I just have a command of thoroughly useless information.

NL: Calvin, kun je ons vertellen wat Lewis en Clark deden? Calvin: Nee, maar ik kan de geheime superheld oorsprong van elk lid van Captain Napalm’s Thermonuclear League of Liberty opzeggen. Ik zie je na de les, Calvin. Ik ben niet dom. Ik heb alleen een bevel van nutteloze informatie.

— Bill Watterson


Did you ever wonder if the person in the puddle is real, and you’re just a reflection of him?

NL: Heb je je ooit afgevraagd of de persoon in de plas echt is, en je bent gewoon een weerspiegeling van hem?

— Bill Watterson


That’s one of the remarkable things about life. It’s never so bad that it can’t get worse.

NL: Dat is een van de opmerkelijke dingen over het leven. Het is nooit zo erg dat het niet erger kan worden.

— Bill Watterson


You can drag my body to school but my spirit refuses to go.

NL: Je kunt mijn lichaam naar school slepen, maar mijn geest weigert te gaan.

— Bill Watterson, The Essential Calvin and Hobbes


I hate to think that all my current experiences will someday become stories with no point.

NL: Ik haat het om te denken dat al mijn huidige ervaringen ooit verhalen zonder zin zullen worden.

— Bill Watterson, It’s a Magical World: A Calvin and Hobbes Collection


The world isn’t fair, Calvin.””I know Dad, but why isn’t it ever unfair in my favor?

NL: De wereld is niet eerlijk, Calvin.”Ik ken papa, maar waarom is het nooit oneerlijk in mijn voordeel?

— Bill Watterson, The Essential Calvin and Hobbes: A Calvin and Hobbes Treasury


I’m not dumb. I just have a command of thoroughly useless information.

NL: Ik ben niet dom. Ik heb alleen een bevel van nutteloze informatie.

— Bill Watterson


Hello Dad! It is now three in the morning. Do you know where I am?

NL: Hallo, papa. Het is nu drie uur’s ochtends. Weet je waar ik ben?

— Bill Watterson, The Essential Calvin And Hobbes


Now what state do you live in?”Denial.

NL: In welke staat woon je?Denial.

— Bill Watterson, The Essential Calvin and Hobbes: A Calvin and Hobbes Treasury


From now on, I’m not doing anything I don’t want to do! The world owes me happiness, fulfillment and success…. I’m just here to cash in.

NL: Vanaf nu doe ik niets meer wat ik niet wil doen. De wereld is me geluk, vervulling en succes verschuldigd… Ik ben hier alleen maar om te verzilveren.

— Bill Watterson, Homicidal Psycho Jungle Cat: A Calvin and Hobbes Collection


Calvin: Why are you crying mom?Mom: I’m cutting up an onion.Calvin: It must be hard to cook if you anthrpomorphisize your vegetables.

NL: Calvin: Waarom huil je moeder?Mam: Ik snij een ui open.Calvin: Het moet moeilijk zijn om te koken als je je groenten anthrpomorfiseert.

— Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes


If you can’t win by reason, go for volume.

NL: Als je niet met reden kunt winnen, ga dan voor volume.

— Bill Watterson


I wonder if you can refuse to inherit the world.

NL: Ik vraag me af of je kunt weigeren de wereld te erven.

— Bill Watterson, The Essential Calvin and Hobbes: A Calvin and Hobbes Treasury


Years from now, when I’m successful and happy, …and he’s in prison… I hope I’m not too mature to gloat.

NL: Over jaren, als ik succesvol en gelukkig ben, en hij in de gevangenis zit… Ik hoop dat ik niet te volwassen ben om me te verkneukelen.

— Bill Watterson


The secret to enjoying your job is to have a hobby that’s even worse

NL: Het geheim om van je baan te genieten is om een hobby te hebben die nog erger is.

— Bill Watterson, It’s a Magical World: A Calvin and Hobbes Collection


I’ve got to start listening to those quiet, nagging doubts.

NL: Ik moet beginnen te luisteren naar die stille, zeurende twijfels.

— Bill Watterson


Look! A trickle of water running through some dirt! I’d say our afternoon just got booked solid!

NL: Kijk! Een druppel water dat door wat vuil loopt! Ik zou zeggen dat onze middag net volgeboekt is!

— Bill Watterson


Yakka foob mog. Grug pubbawup zink wattoom gazork. Chumble spuzz. I love loopholes.

NL: Yakka foob mog. Grug pubbawup zink wattoom gazork. Chumble spuzz. Ik hou van mazen.

— Bill Watterson, There’s Treasure Everywhere: A Calvin and Hobbes Collection


Talking with you is sort of the conversational equivalent of an out of body experience.

NL: Praten met jou is een soort conversatie equivalent van een buiten lichaam ervaring.

— Bill Watterson


I’m not a vegetarian! I’m a dessertarian!

NL: Ik ben geen vegetariër. Ik ben een dessertarisch!

— Bill Watterson, Something Under the Bed is Drooling: A Calvin and Hobbes Collection


I’m a 21st-century kid trapped in a 19th-century family.

NL: Ik ben een 21e-eeuws kind gevangen in een 19e-eeuwse familie.

— Bill Watterson, There’s Treasure Everywhere


That’s the difference between me and the rest of the world! Happiness isn’t good enough for me! I demand euphoria!

NL: Dat is het verschil tussen mij en de rest van de wereld! Geluk is niet goed genoeg voor mij! Ik eis euforie!

— Bill Watterson, Weirdos From Another Planet: Calvin & Hobbes Series: Book Six: A Calvin and Hobbes Collection


You know, sometimes kids get bad grades in school because the class moves too slow for them. Einstein got D’s in school. Well guess what, I get F’s!!!

NL: Weet je, soms krijgen kinderen slechte cijfers op school omdat de klas te langzaam gaat voor hen. Einstein heeft D’s op school. Nou raad eens, ik krijg F’s!!!

— Bill Watterson


I go to school, but I never learn what I want to know.

NL: Ik ga naar school, maar ik leer nooit wat ik wil weten.

— Bill Watterson, The Authoritative Calvin and Hobbes: A Calvin and Hobbes Treasury