Beth Kempton quotes | 29 quotes van Beth Kempton

Ben je op zoek naar een Beth Kempton quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Beth Kempton quotes. Veel leesplezier!

Beth Kempton quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Beth Kempton verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Beth Kempton quotes:

Sometimes we have spent so long in the cage that it feels safer to be trapped inside.

NL: Soms hebben we zo lang in de kooi gezeten dat het veiliger voelt om binnen gevangen te zitten.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Liberty is about being free and is granted by laws and conventions and government permissions. Freedom is about feeling free, and the only permission you need for that is your own.

NL: Vrijheid gaat over vrij zijn en wordt verleend door wetten en conventies en toestemmingen van de overheid. Vrijheid gaat over je vrij voelen, en de enige toestemming die je daarvoor nodig hebt is die van jezelf.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


I am a Freedom Seeker and I choose to feel free. 

NL: Ik ben een Freedom Seeker en ik kies ervoor om me vrij te voelen. 

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


I am a Freedom Seeker, willing and able to choose my own path.

NL: Ik ben een Vrijheidszoeker, bereid en in staat om mijn eigen pad te kiezen.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


I am a Freedom Seeker, committed to experiencing my life as my true self.

NL: Ik ben een Vrijheidszoeker, toegewijd aan het ervaren van mijn leven als mijn ware ik.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


We aren’t either afraid or brave, we’re usually both.

NL: We zijn niet bang of dapper, we zijn meestal allebei.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Freedom seeking is the path to coming alive again.

NL: Vrijheid zoeken is het pad om weer tot leven te komen.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Freedom is the willingness and ability to choose your own path and experience your life as your true self.

NL: Vrijheid is de bereidheid en het vermogen om je eigen pad te kiezen en je leven te ervaren als je ware zelf.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


We all have the innate capacity to feel free.

NL: We hebben allemaal het aangeboren vermogen om ons vrij te voelen.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


If you can choose your way into a cage, you can choose your way out.

NL: Als je je weg in een kooi kunt kiezen, kun je je uitweg kiezen.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


While you cannot always change your situation, you can always change the way you respond to it.

NL: Hoewel je je situatie niet altijd kunt veranderen, kun je altijd de manier waarop je erop reageert veranderen.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


The journey of the Freedom Seeker isn’t always easy. But it is essential, and it is urgent, for it is the path to coming alive again.

NL: De reis van de Freedom Seeker is niet altijd gemakkelijk. Maar het is essentieel, en het is dringend, want het is het pad om weer tot leven te komen.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Having something is not always better than not having it.

NL: Iets hebben is niet altijd beter dan het niet hebben.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


It’s dangerous to be grateful for the cage that traps you.

NL: Het is gevaarlijk om dankbaar te zijn voor de kooi die je vangt.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


If you’re trapped in a cage, you don’t want to start being grateful for the protection of the bars. You need to be grateful that there are gaps in between them so you can see what’s on the other side.

NL: Als je in een kooi gevangen zit, wil je niet dankbaar zijn voor de bescherming van de tralies. Je moet dankbaar zijn dat er gaten zijn tussen hen zodat je kunt zien wat er aan de andere kant.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Escape is a process, not a pill.

NL: Ontsnappen is een proces, geen pil.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


You are not alone. There are Freedom Seekers everywhere.

NL: Je bent niet alleen. Er zijn overal Freedom Seekers.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Deep down we all know that freedom is a choice, yet so many of us don’t feel that truth.

NL: Diep van binnen weten we allemaal dat vrijheid een keuze is, maar zo velen van ons voelen die waarheid niet.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


In finding the courage and confidence to escape our cages and shine, we help others do the same.

NL: Bij het vinden van de moed en het vertrouwen om te ontsnappen aan onze kooien en glans, helpen we anderen hetzelfde te doen.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Your heart knows there is a greater version of your life available to you.

NL: Je hart weet dat er een grotere versie van je leven voor je beschikbaar is.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


The feeling of freedom is as precious as a fortune waiting to be told.

NL: Het gevoel van vrijheid is net zo kostbaar als een fortuin wachten om verteld te worden.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Live more. Worry less. Do what you love.

NL: Leef meer. Maak je minder zorgen. Doe waar je van houdt.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


When you are trapped in a cage with broken wings, freedom can seem like a faraway deeply buried treasure. But it is always within reach.

NL: Wanneer je gevangen zit in een kooi met gebroken vleugels, kan vrijheid lijken op een diep begraven schat. Maar het is altijd binnen handbereik.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Freedom is found within, in the shape of our laughter and the way we love, in the truths that we live by and the stories we become

NL: Vrijheid wordt gevonden binnenin, in de vorm van ons lachen en de manier waarop we liefhebben, in de waarheden waar we naar leven en de verhalen die we worden

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Freedom wanders in the landscape of the mind, and nourishes the deepest yearnings of the soul.

NL: Vrijheid dwaalt in het landschap van de geest, en voedt de diepste verlangens van de ziel.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Feeling free is a choice that is ours for the making, ours for the taking at any time, at any age. 

NL: Vrij voelen is een keuze die van ons is voor het maken, voor het nemen op elk moment, op elke leeftijd. 

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Freedom was my daring travel companion on the thrilling ride of life.

NL: Vrijheid was mijn gedurfde reisgenoot op de spannende rit van het leven.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


We often build our lives in a way that shuts out freedom.

NL: We bouwen vaak ons leven op een manier die vrijheid uitsluit.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.


Freedom is found within.

NL: Vrijheid wordt van binnen gevonden.

— Beth Kempton, Freedom Seeker: Live More. Worry Less. Do What You Love.