Bertrand Russell quotes | 14 quotes van Bertrand Russell

Ben je op zoek naar een Bertrand Russell quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Bertrand Russell quotes. Veel leesplezier!

Bertrand Russell quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Bertrand Russell verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Bertrand Russell quotes:

Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.

NL: Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het meest fataal voor waar geluk.

— Bertrand Russell, The Conquest of Happiness


To fear love is to fear life, and those who fear life are already 3-parts dead.

NL: Liefde vrezen is het leven vrezen, en degenen die het leven vrezen zijn al 3 delen dood.

— Bertrand Russell


Those who have never known the deep intimacy and the intense companionship of happy mutual love have missed the best thing that life has to give.

NL: Zij die nooit de diepe intimiteit en het intense gezelschap van gelukkige wederzijdse liefde hebben gekend, hebben het beste gemist wat het leven te geven heeft.

— Bertrand Russell


There are two motives for reading a book; one, that you enjoy it; the other, that you can boast about it.

NL: Er zijn twee motieven voor het lezen van een boek; één, dat je ervan geniet; de andere, dat je erover kunt opscheppen.

— Bertrand Russell


In this lies Man’s true freedom: in determination to worship only the God created by our own love of the good.

NL: Hierin ligt de ware vrijheid van de mens: in vastberadenheid om alleen de God te aanbidden die geschapen is door onze eigen liefde voor het goede.

— Bertrand Russell, Mysticism and Logic


The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts.

NL: Het hele probleem met de wereld is dat dwazen en fanatici altijd zo zeker van zichzelf zijn, en wijzere mensen zo vol twijfels.

— Bertrand Russell


I think the essence of wisdom is emancipation, as far as possible, from the tyranny of the here and now.

NL: Ik denk dat de essentie van wijsheid emancipatie is, voor zover mogelijk, van de tirannie van het hier en nu.

— Bertrand Russell


When a man tells you he knows the exact truth about anything, you are safe in inferring he is an inexact man.

NL: Als een man je vertelt dat hij de exacte waarheid over alles weet, ben je er veilig in om te bewijzen dat hij een onbenullige man is.

— Bertrand Russell


The secret of happiness is to face the fact that the world is horrible, horrible, horrible.

NL: Het geheim van geluk is om het feit onder ogen te zien dat de wereld verschrikkelijk, afschuwelijk, verschrikkelijk is.

— Bertrand Russell


Really high-minded people are indifferent to happiness, especially other people’s.

NL: Echt hooggeplaatste mensen zijn onverschillig voor geluk, vooral die van andere mensen.

— Bertrand Russell, The Impact of Science on Society


It is essential to happiness that our way of living should spring from our own deep impulses and not from the accidental tastes and desires of those who happen to be our neighbors, or even our relations.

NL: Het is van essentieel belang voor het geluk dat onze manier van leven voortkomt uit onze eigen diepe impulsen en niet uit de toevallige smaak en verlangens van degenen die toevallig onze buren zijn, of zelfs onze relaties.

— Bertrand Russell


To like many people spontaneously and without effort is perhaps the greatest of all sources of personal happiness.

NL: Om veel mensen spontaan en zonder inspanning te mogen is misschien wel de grootste van alle bronnen van persoonlijk geluk.

— Bertrand Russell


If all our happiness is bound up entirely in our personal circumstances it is difficult not to demand of life more than it has to give.

NL: Als al ons geluk geheel in onze persoonlijke omstandigheden is gebonden, is het moeilijk om niet meer van het leven te eisen dan het te geven heeft.

— Bertrand Russell


The Victorian Age, for all its humbug, was a period of rapid progress, because men were dominated by hope rather than fear. If we are again to have progress, we must again be dominated by hope.

NL: Het Victoriaanse tijdperk, voor al zijn humbug, was een periode van snelle vooruitgang, omdat de mensen werden gedomineerd door hoop in plaats van angst. Als we weer vooruitgang willen boeken, moeten we opnieuw worden gedomineerd door hoop.

— Bertrand Russell, Why I Am Not a Christian and Other Essays on Religion and Related Subjects