bell hooks quotes | 10 quotes van bell hooks

Ben je op zoek naar een bell hooks quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste bell hooks quotes. Veel leesplezier!

bell hooks quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van bell hooks verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste bell hooks quotes:

Living simply makes loving simple.

NL: Leven maakt liefde eenvoudig.

— bell hooks


Love is a combination of care, commitment, knowledge, responsibility, respect and trust.

NL: Liefde is een combinatie van zorg, toewijding, kennis, verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen.

— bell hooks, Communion: The Female Search for Love


Knowing how to be solitary is central to the art of loving. When we can be alone, we can be with others without using them as a means of escape.

NL: Weten hoe je eenzaam moet zijn staat centraal in de kunst van de liefde. Als we alleen kunnen zijn, kunnen we bij anderen zijn zonder ze te gebruiken als een manier om te ontsnappen.

— bell hooks


Individuals who want to believe that there is no fulfillment in love, that true love does not exist, cling to these assumptions because this despair is actually easier to face than the reality that love is a real fact of life but is absent from their lives.

NL: Individuen die willen geloven dat er geen vervulling in liefde is, dat ware liefde niet bestaat, vastklampen aan deze veronderstellingen omdat deze wanhoop eigenlijk gemakkelijker onder ogen te zien is dan de realiteit dat liefde een echt feit van het leven is, maar afwezig is in hun leven.

— bell hooks, All About Love: New Visions


All too often women believe it is a sign of commitment, an expression of love, to endure unkindness or cruelty, to forgive and forget. In actuality, when we love rightly we know that the healthy, loving response to cruelty and abuse is putting ourselves out of harm’s way.

NL: Maar al te vaak geloven vrouwen dat het een teken van toewijding is, een uitdrukking van liefde, om onvriendelijkheid of wreedheid te verdragen, om te vergeven en te vergeten. In werkelijkheid weten we, wanneer we terecht liefhebben, dat de gezonde, liefdevolle reactie op wreedheid en misbruik onszelf uit de weg gaat.

— bell hooks, All About Love: New Visions


The practice of love offers no place of safety. We risk loss, hurt, pain. We risk being acted upon by forces outside our control.

NL: De praktijk van liefde biedt geen plaats van veiligheid. We riskeren verlies, pijn, pijn. We lopen het risico dat we worden aangepakt door krachten buiten onze controle.

— bell hooks, All About Love: New Visions


But many of us seek community solely to escape the fear of being alone. Knowing how to be solitary is central to the art of loving. When we can be alone, we can be with others without using them as a means of escape.

NL: Maar velen van ons zoeken gemeenschap alleen om te ontsnappen aan de angst om alleen te zijn. Weten hoe je eenzaam moet zijn staat centraal in de kunst van de liefde. Als we alleen kunnen zijn, kunnen we bij anderen zijn zonder ze te gebruiken als een manier om te ontsnappen.

— bell hooks, All About Love: New Visions


Giving generously in romantic relationships, and in all other bonds, means recognizing when the other person needs our attention. Attention is an important resource.

NL: Genereus geven in romantische relaties, en in alle andere banden, betekent herkennen wanneer de andere persoon onze aandacht nodig heeft. Aandacht is een belangrijke bron.

— bell hooks, All About Love: New Visions


When we only name the problem, when we state complaint without a constructive focus or resolution, we take hope away. In this way critique can become merely an expression of profound cynicism, which then works to sustain dominator culture.

NL: Wanneer we alleen maar het probleem noemen, wanneer we klagen zonder een constructieve focus of resolutie, nemen we hoop weg. Op deze manier kan kritiek slechts een uitdrukking van diep cynisme worden, die vervolgens werkt om de cultuur van de dominant te ondersteunen.

— bell hooks, Teaching Community: A Pedagogy of Hope


There will be no mass-based feminist movement as long as feminist ideas are understood only by a well-educated few.

NL: Er zal geen op massa gebaseerde feministische beweging zijn zolang feministische ideeën slechts worden begrepen door een goed opgeleide enkelen.

— bell hooks, Feminist Theory: From Margin to Center