Becca Fitzpatrick quotes | 25 quotes van Becca Fitzpatrick

Ben je op zoek naar een Becca Fitzpatrick quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Becca Fitzpatrick quotes. Veel leesplezier!

Becca Fitzpatrick quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Becca Fitzpatrick verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Becca Fitzpatrick quotes:

Being with you never felt wrong. It’s the one thing I did right. You’re the one thing I did right.

NL: Bij jou zijn voelde nooit verkeerd. Dat is het enige wat ik goed heb gedaan. Jij bent het enige wat ik goed heb gedaan.

— Becca Fitzpatrick, Crescendo


I love you more than I think I should.

NL: Ik hou meer van je dan ik denk dat ik zou moeten.

— Becca Fitzpatrick, Crescendo


But if I hadn’t fallen, I wouldn’t have met you.

NL: Maar als ik niet was gevallen, had ik jou niet ontmoet.

— Becca Fitzpatrick, Hush, Hush


Did I really want to stay on this road longer, knowing it was only going to end in devastation?

NL: Wilde ik echt langer op deze weg blijven, wetende dat het alleen maar zou eindigen in verwoesting?

— Becca Fitzpatrick, Crescendo


Any happiness, no matter how brief, seemed better than the long, simmering torture of waking up day after day, knowing I could never have him.

NL: Elk geluk, hoe kort ook, leek beter dan de lange, kalmerende marteling van wakker worden dag na dag, wetende dat ik hem nooit kon krijgen.

— Becca Fitzpatrick, Crescendo


One more secret smile. One more shared laugh. One more electric kiss. Finding him was like finding someone I didn’t know I was searching for.

NL: Nog één geheime glimlach. Nog een gedeelde lach. Nog een elektrische kus. Hem vinden was als iemand vinden die ik niet kende.

— Becca Fitzpatrick, Hush, Hush


I couldn’t stand here, hanging on, when the very thing I held disappeared more with each passing day.

NL: Ik kon hier niet staan, hangend aan, toen het ding dat ik vasthield meer verdween met elke dag die voorbijging.

— Becca Fitzpatrick, Crescendo


I needed him like I’d never needed anyone.

NL: Ik had hem nodig alsof ik nooit iemand nodig had.

— Becca Fitzpatrick, Crescendo


I had fun last night,” I told Patch, flicking off my chin strap and handing over my helmet. “I’m officially in love with your sheets.” “That the only thing you’re in love with?””Nope. Your mattress, too.”Some smile crept into Patch’s eyes. “My bed’s an open invitation.

NL: Ik vond het leuk gisteravond,” vertelde ik Patch, knippen van mijn kin riem en het overhandigen van mijn helm. “Ik ben officieel verliefd op je lakens.” “Dat is het enige waar je verliefd op bent?” “Nee. Je matras ook.”Sommige glimlach kroop in Patch’s ogen. “Mijn bed is een open uitnodiging.

— Becca Fitzpatrick, Silence


I would lay down everything I possess, even my soul, for you. If that isn’t love, it’s the best I have.

NL: Ik zou alles neerleggen wat ik bezit, zelfs mijn ziel, voor jou. Als dat geen liefde is, is het de beste die ik heb.

— Becca Fitzpatrick, Silence


Nice costume,” he said. “Ditto. I can tell you put a lot of thought into yours.”Amusement curled his mouth. “If you don’t like it, I can take it off.

NL: Mooi kostuum,” zei hij. “Ditto. Ik kan zien dat je veel nagedacht hebt over de jouwe.”Amusement krulde zijn mond. “Als je het niet leuk vindt, kan ik het uitdoen.

— Becca Fitzpatrick, Finale


I missed you, Angel. Not one day went by that I didn’t feel you missing from my life. You haunted me to the point that I began to believe Hank had gone back on his oath and killed you. I couldn’t escape you and I didn’t want to. You tortured me, but it was better than losing you.

NL: Ik heb je gemist, Angel. Er ging geen dag voorbij dat ik je niet miste uit mijn leven. Je achtervolgde me tot het punt dat ik begon te geloven dat Hank terug was gegaan op zijn eed en jou vermoordde. Ik kon niet aan je ontsnappen en ik wilde het niet. Je martelde me, maar het was beter dan jou verliezen.

— Becca Fitzpatrick, Silence


Right now, I had everything I could ask for. It wasn’t a long list, but it was a very satisfying one, starting with the love of my life back in my arms.

NL: Op dit moment had ik alles wat ik kon vragen. Het was geen lange lijst, maar het was een zeer bevredigende, te beginnen met de liefde van mijn leven terug in mijn armen.

— Becca Fitzpatrick, Silence


It isn’t about love,” Vee said. “It’s about fun.

NL: Het gaat niet om liefde,” zei Vee. “Het gaat over plezier.

— Becca Fitzpatrick, Hush, Hush


I loved you long before you loved me. It’s the only thing I have you beat at, and I’ll bring it up every chance I get.

NL: Ik hield van je lang voordat je van me hield. Het is het enige waar ik je op heb laten slaan, en ik zal het elke kans die ik krijg naar voren brengen.

— Becca Fitzpatrick, Silence


Anything was better than nothing. Half-full was better than empty. Ignorance was the lowest form of humiliation and suffering.

NL: Alles was beter dan niets. Halfvol was beter dan leeg. Onwetendheid was de laagste vorm van vernedering en lijden.

— Becca Fitzpatrick, Silence


Say ‘provoking’ again. Your mouth looks provocative when you do.

NL: Zeg nog eens ‘provoceren’. Je mond ziet er provocerend uit als je dat doet.

— Becca Fitzpatrick, Hush, Hush


You possess other people’s…bodies.”He accepted that statement with a nod.”Do you want to possess my body?””I want to do a lot of things to your body, but that’s not one of them.

NL: Je bezit andermans lichamen.”Hij accepteerde die verklaring met een knik.”Wil je mijn lichaam bezitten?”Ik wil veel met je lichaam doen, maar dat is er niet één van.

— Becca Fitzpatrick, Hush, Hush


Fine! I’ll throw on some clothes. Turn around. I’m in my pj’s””I’m a guy. That’s like asking a kid not to glance at the candy counter.

NL: Prima! Ik trek wat kleren aan. Draai je om. Ik zit in m’n pyjama. Ik ben een vent. Dat is net als een kind vragen om niet naar de snoepbalie te kijken.

— Becca Fitzpatrick, Silence


Don’t blame me. Tell your mom to move closer. Tell her there’s this new club called civilization and you guys should join.

NL: Geef mij niet de schuld. Zeg tegen je moeder dat ze dichterbij moet komen. Zeg haar dat er een nieuwe club is genaamd beschaving en dat jullie mee moeten doen.

— Becca Fitzpatrick, Hush, Hush


I called Vee.”How are you doing?” I asked.”Good. How are you?””Good.”Silence.”Okay,” Vee said in a rush, “I am still totally freaked out. You?””Totally.

NL: Ik heb Vee gebeld.Hoe gaat het met je? Ik vroeg: “Goed. Hoe gaat het?” “Goed.”Stilte.”Oké,” zei Vee in een haast, “Ik ben nog steeds helemaal geschrokken. Jij?”Absoluut.

— Becca Fitzpatrick, Hush, Hush


Tacos.””Tacos?” I echoed.This seemed to amuse him. “Tomatoes, lettuce, cheese.””I know what a taco is!

NL: Taco’s. “Tacos?” Ik echote. Dit leek hem te amuseren. Tomaten, sla, kaas.””Ik weet wat een taco is!

— Becca Fitzpatrick, Hush, Hush


What does ‘hmm’ have to do with anything? Could you ever use more than five words? All this grunting and minced words make you come across—primal.”His smile tipped higher. “Primal.”“You’re impossible.”“Me Jev, you Nora.

NL: Wat heeft dat ermee te maken? Zou je ooit meer dan vijf woorden kunnen gebruiken? Al deze grommende en gehakte woorden maken dat je komt over de primal…Zijn glimlach getipt hoger. Jij bent onmogelijk… ik Jev, jij Nora.

— Becca Fitzpatrick, Silence


I couldn’t escape him, now or ever. He’d always be there, consuming my every thought, my heart locked in his hands. I was drawn to him by forces I couldn’t control, let alone escape.

NL: Ik kon niet aan hem ontsnappen, nu of nooit. Hij zou er altijd zijn, mijn gedachten verslinden, mijn hart opgesloten in zijn handen. Ik werd aangetrokken door krachten die ik niet kon beheersen, laat staan ontsnappen.

— Becca Fitzpatrick, Silence


Humans are vulnerable, because they’re capable of being hurt.

NL: Mensen zijn kwetsbaar, omdat ze in staat zijn gekwetst te worden.

— Becca Fitzpatrick, Hush, Hush