Barbara Kingsolver quotes | 13 quotes van Barbara Kingsolver

Ben je op zoek naar een Barbara Kingsolver quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Barbara Kingsolver quotes. Veel leesplezier!

Barbara Kingsolver quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Barbara Kingsolver verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Barbara Kingsolver quotes:

A first child is your own best foot forward, and how you do cheer those little feet as they strike out. You examine every turn of flesh for precocity, and crow it to the world. But the last one: the baby who trails her scent like a flag of surrender through your life when there will be no more coming after–oh, that’ s love by a different name.

NL: Een eerste kind is je eigen beste voet naar voren, en hoe je die kleine voeten opvrolijkt als ze uitslaan. Je onderzoekt elke wending van vlees op precocity, en kraait het naar de wereld. Maar de laatste: de baby die haar geur volgt als een vlag van overgave door je leven als er niet meer na komt — oh, dat is liefde met een andere naam.

— Barbara Kingsolver, The Poisonwood Bible


Don’t try to make life a mathematics problem with yourself in the center and everything coming out equal. When you’re good, bad things can still happen. And if you’re bad, you can still be lucky.

NL: Probeer niet om het leven te maken een wiskunde probleem met jezelf in het centrum en alles komt uit gelijk. Als je goed bent, kunnen er nog steeds slechte dingen gebeuren. En als je slecht bent, kun je nog steeds geluk hebben.

— Barbara Kingsolver, The Poisonwood Bible


What I want is so simple I almost can’t say it: elementary kindness.

NL: Wat ik wil is zo simpel dat ik het bijna niet kan zeggen: elementaire vriendelijkheid.

— Barbara Kingsolver, Animal Dreams


Sugar, it’s no parade but you’ll get down the street one way or another, so you’d just as well throw your shoulders back and pick up the pace.

NL: Sugar, het is geen parade, maar je komt op de een of andere manier in de straat, dus je kunt net zo goed je schouders naar achteren gooien en het tempo opvoeren.

— Barbara Kingsolver, The Poisonwood Bible


What a rich wisdom it would be, and how much more bountiful a harvest, to gain pleasure not from achieving personal perfection but from understanding the inevitability of imperfection and pardoning those who also fall short of it.

NL: Wat een rijke wijsheid zou het zijn, en hoeveel overvloediger een oogst, om plezier te verkrijgen niet door het bereiken van persoonlijke perfectie, maar door het begrijpen van de onvermijdelijkheid van onvolmaaktheid en het vergeven van degenen die er ook niet in slagen.

— Barbara Kingsolver, Small Wonder


In Kilanga, people knew nothing of things they might have had – a Frigidaire? a washer-dryer combination? Really, they’d sooner imagine a tree that could pull up its feet and go bake bread. It didn’t occur to them to feel sorry for themselves.

NL: In Kilanga wisten mensen niets van dingen die ze hadden kunnen hebben – een Frigidaire? een wasmachine-droger combinatie? Echt, ze denken eerder aan een boom die zijn voeten omhoog kan trekken en brood kan gaan bakken. Het kwam niet bij hen op om medelijden met zichzelf te hebben.

— Barbara Kingsolver


The very least you can do in your life is figure out what you hope for. And the most you can do is live inside that hope. Not admire it from a distance but live right in it, under its roof.

NL: Het minste wat je in je leven kunt doen is uitzoeken waar je op hoopt. En het beste wat je kunt doen is in die hoop leven. Niet bewonderen van een afstand, maar leven recht in het, onder zijn dak.

— Barbara Kingsolver, Animal Dreams


Hope is a renewable option: If you run out of it at the end of the day, you get to start over in the morning.

NL: Hoop is een hernieuwbare optie: Als je er aan het eind van de dag uit bent, kun je opnieuw beginnen in de ochtend.

— Barbara Kingsolver


A choir of seedlings arching their necks out of rotted tree stumps, sucking life out of death. I am the forest’s conscience, but remember, the forest eats itself and lives forever.

NL: Een koor van zaailingen boog hun nek uit rotte boomstronken, zuigen het leven uit de dood. Ik ben het geweten van het bos, maar vergeet niet, het bos eet zichzelf en leeft voor altijd.

— Barbara Kingsolver, The Poisonwood Bible


There was a roaring in my ears and I lost track of what they were saying. I believe it was the physical manifestation of unbearable grief.

NL: Er was een gebrul in mijn oren en ik verloor uit het oog wat ze zeiden. Ik geloof dat het de fysieke manifestatie was van ondraaglijk verdriet.

— Barbara Kingsolver, Animal Dreams


Awareness is everything. Hallie once pointed out to me that people worry a lot more about the eternity *after* their deaths than the eternity that happened before they were born. But it’s the same amount of infinity, rolling out in all directions from where we stand.

NL: Bewustzijn is alles. Hallie wees me er ooit op dat mensen zich veel meer zorgen maken over de eeuwigheid *na* hun dood dan de eeuwigheid die gebeurde voordat ze geboren werden. Maar het is dezelfde hoeveelheid oneindigheid, die uitrolt in alle richtingen vanaf waar we staan.

— Barbara Kingsolver, Animal Dreams


Listen: being dead is not worse than being alive. It is different though. You could say the view is larger.

NL: Luister: dood zijn is niet erger dan leven. Maar het is anders. Je zou kunnen zeggen dat het uitzicht groter is.

— Barbara Kingsolver, The Poisonwood Bible


Because I could not stop for death he kindly stopped for me, or paused at least to strike a glancing blow with his sky-blue mouth as he passed.

NL: Omdat ik niet kon stoppen voor de dood stopte hij vriendelijk voor mij, of pauzeerde op zijn minst om een stralende klap te slaan met zijn hemelsblauwe mond toen hij voorbij ging.

— Barbara Kingsolver, The Poisonwood Bible