Ayn Rand quotes | 13 quotes van Ayn Rand

Ben je op zoek naar een Ayn Rand quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ayn Rand quotes. Veel leesplezier!

Ayn Rand quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ayn Rand verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ayn Rand quotes:

I love you so much that nothing can matter to me – not even you…Only my love- not your answer. Not even your indifference

NL: Ik hou zoveel van je dat niets mij iets kan schelen – zelfs jij niet…Alleen mijn liefde – niet jouw antwoord. Zelfs je onverschilligheid niet.

— Ayn Rand, The Fountainhead


Love should be treated like a business deal, but every business deal has its own terms and its own currency. And in love, the currency is virtue. You love people not for what you do for them or what they do for you. You love them for the values, the virtues, which they have achieved in their own character.

NL: Liefde moet worden behandeld als een zakelijke deal, maar elke zakelijke deal heeft zijn eigen voorwaarden en zijn eigen valuta. En verliefd, is de munt deugd. Je houdt niet van mensen om wat je voor ze doet of wat ze voor je doen. Je houdt van ze om de waarden, de deugden, die ze hebben bereikt in hun eigen karakter.

— Ayn Rand


Have you ever felt the longing for someone you could admire? For something, not to look down at, but up to?

NL: Heb je ooit het verlangen gevoeld naar iemand die je kunt bewonderen? Niet om naar neer te kijken, maar om naar te kijken?

— Ayn Rand


To say ‘I love you’ one must first know how to say the ‘I.’ The meaning of the ‘I’ is an independent, self-sufficient entity that does not exist for the sake of any other person. A person who exists only for the sake of his loved one is not an independent entity, but a spiritual parasite. The love of a parasite is worth nothing.

NL: Om te zeggen dat ik van je hou, moet je eerst weten hoe je de I moet zeggen.De betekenis van de I is een onafhankelijke, zelfvoorzienende entiteit die niet bestaat omwille van een andere persoon. Een persoon die alleen bestaat omwille van zijn geliefde is geen onafhankelijke entiteit, maar een spirituele parasiet. De liefde van een parasiet is niets waard.

— Ayn Rand


Do not let your fire go out, spark by irreplaceable spark in the hopeless swamps of the not-quite, the not-yet, and the not-at-all. Do not let the hero in your soul perish in lonely frustration for the life you deserved and have never been able to reach. The world you desire can be won. It exists.. it is real.. it is possible.. it’s yours.

NL: Laat uw vuur niet uit gaan, vonk door onvervangbare vonk in de hopeloze moerassen van de niet-bevredigende, de niet-nog, en de niet-alles. Laat de held in je ziel niet omkomen in eenzame frustratie voor het leven dat je verdiende en nooit in staat was om te bereiken. De wereld die je wenst kan gewonnen worden. Het bestaat… het is echt… het is mogelijk… het is van jou.

— Ayn Rand, Atlas Shrugged


I could die for you. But I couldn’t, and wouldn’t, live for you.

NL: Ik kan voor je sterven. Maar ik kon en wilde niet voor jou leven.

— Ayn Rand, The Fountainhead


Why do they always teach us that it’s easy and evil to do what we want and that we need discipline to restrain ourselves? It’s the hardest thing in the world–to do what we want. And it takes the greatest kind of courage. I mean, what we really want.

NL: Waarom leren ze ons altijd dat het makkelijk en slecht is om te doen wat we willen en dat we discipline nodig hebben om onszelf te beteugelen? Het is het moeilijkste in de wereld… om te doen wat we willen. En daar is de grootste moed voor nodig. Ik bedoel, wat we echt willen.

— Ayn Rand


To sell your soul is the easiest thing in the world. That’s what everybody does every hour of his life. If I asked you to keep your soul – would you understand why that’s much harder?

NL: Je ziel verkopen is het makkelijkste in de wereld. Dat doet iedereen elk uur van zijn leven. Als ik je vroeg om je ziel te houden… zou je dan begrijpen waarom dat veel moeilijker is?

— Ayn Rand, The Fountainhead


Live and act within the limit of your knowledge and keep expanding it to the limit of your life.

NL: Leven en handelen binnen de grenzen van je kennis en blijven uitbreiden tot de grens van je leven.

— Ayn Rand, Atlas Shrugged


Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.

NL: Leer jezelf te waarderen, wat betekent: vechten voor je geluk.

— Ayn Rand


Well, I always know what I want. And when you know what you want–you go toward it. Sometimes you go very fast, and sometimes only an inch a year. Perhaps you feel happier when you go fast. I don’t know. I’ve forgotten the difference long ago, because it really doesn’t matter, so long as you move.

NL: Ik weet altijd wat ik wil. En als je weet wat je wilt… ga je er naartoe. Soms ga je heel snel, en soms slechts een centimeter per jaar. Misschien voel je je gelukkiger als je snel gaat. Ik weet het niet. Ik ben het verschil lang geleden vergeten, want het maakt echt niet uit, zolang je maar beweegt.

— Ayn Rand, We the Living


People, he thought, were as hungry for a sight of joy as he had always been–for a moment’s relief from that gray load of suffering which seemed so inexplicable and unnecessary. He had never been able to understand why men should be unhappy.

NL: Mensen, dacht hij, waren net zo hongerig naar een gezicht van vreugde als hij altijd was geweest – voor een moment van verlichting van die grijze last van lijden die zo onverklaarbaar en onnodig leek. Hij had nooit kunnen begrijpen waarom mannen ongelukkig zouden moeten zijn.

— Ayn Rand, Atlas Shrugged


My greatest personal mistake is ever to allow a word or moment that “doesn’t count,” i.e., that I do not refer to my own basic principles. Every word, every action, every moment counts. (This is the pattern on which everybody makes mistakes [or] becomes irrational — not relating their one action or one conviction to another.

NL: Mijn grootste persoonlijke fout is ooit toe te staan dat een woord of moment dat telt niet, dus, dat ik niet verwijzen naar mijn eigen basisprincipes. Elk woord, elke actie, elk moment telt. (Dit is het patroon waarop iedereen fouten maakt [of] irrationeel wordt en geen betrekking heeft op hun ene actie of overtuiging aan de andere.

— Ayn Rand, The Journals of Ayn Rand