Avina Celeste quotes | 12 quotes van Avina Celeste

Ben je op zoek naar een Avina Celeste quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Avina Celeste quotes. Veel leesplezier!

Avina Celeste quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Avina Celeste verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Avina Celeste quotes:

Develop habits of self-love that allow you to feel happy and cared for. You deserve happiness and your actions every day should be giving you that. Make time for yourself to enjoy life.

NL: Ontwikkel gewoonten van zelfliefde die je in staat stellen om je gelukkig en verzorgd te voelen. Je verdient geluk en je daden moeten je dat elke dag geven. Maak tijd voor jezelf om van het leven te genieten.

— Avina Celeste


There are no quick fixes in your life. If you want to live a happier life you have to make your actions happier every day. You need to be determined to make your life better if you want it to be so.

NL: Er zijn geen snelle oplossingen in je leven. Als je een gelukkiger leven wilt leiden, moet je je acties elke dag gelukkiger maken. Je moet vastbesloten zijn om je leven beter te maken als je wilt dat het zo is.

— Avina Celeste


We’re always telling ourselves that we “want to be happy” when what we really have to say is “I NEED to be happy. I NEED to do the things I love. I NEED to surround myself with people that make me smile.

NL: We zeggen altijd tegen onszelf dat we “gelukkig willen zijn” als wat we echt moeten zeggen is “Ik heb het nodig om gelukkig te zijn. Ik moet de dingen doen waar ik van hou. Ik moet mezelf omringen met mensen die me aan het lachen maken.

— Avina Celeste


As you act with more control, compassion, and love, the lives of those around you improve. When you let yourself find happiness, your friends, family, and acquaintances will begin to find their happiness too.

NL: Terwijl jullie handelen met meer controle, mededogen en liefde, verbeteren de levens van degenen om jullie heen. Als je jezelf geluk laat vinden, zullen je vrienden, familie en kennissen ook hun geluk beginnen te vinden.

— Avina Celeste


Remember that reading these quotes will not change your life. These quotes only work to push you in the right direction. You are the only one who can change you.

NL: Onthoud dat het lezen van deze citaten je leven niet zal veranderen. Deze citaten werken alleen om je in de juiste richting te duwen. Jij bent de enige die je kan veranderen.

— Avina Celeste


The more you tell yourself that you are trying to do something rather than telling yourself that you are doing said thing, the harder it is to have success in your attempts. By saying that you are trying to do something you are focusing on the negatives making it impossible to have a positive outcome.

NL: Hoe meer je jezelf vertelt dat je iets probeert te doen in plaats van jezelf te vertellen dat je het gezegde doet, hoe moeilijker het is om succes te hebben in je pogingen. Door te zeggen dat je iets probeert te doen dat je focust op de negatieven waardoor het onmogelijk is om een positief resultaat te hebben.

— Avina Celeste


You can do it. That thing you just thought of, you can do it.

NL: Je kunt het. Dat ding waar je net aan dacht, je kunt het.

— Avina Celeste


When your car needs gas, you go to a gas station and get back on the road. You don’t stay at the gas station for the rest of your life. Learn to rest and never to quit. Remember this while you journey through life.

NL: Als je auto benzine nodig heeft, ga je naar een tankstation en ga je weer op de weg. Je verblijft niet bij het benzinestation voor de rest van je leven. Leer te rusten en nooit te stoppen. Onthoud dit terwijl je door het leven reist.

— Avina Celeste


If you go with the flow, life will take you where it pleases, good or bad. If you take charge and fight, you can go anywhere that you please.

NL: Als je met de stroom meegaat, brengt het leven je waar het wil, goed of slecht. Als je de leiding neemt en vecht, kun je overal heen waar je wilt.

— Avina Celeste


If you are willing to work for it, you can obtain whatever you want. Just put in the hard work and watch everything begin to move your way.

NL: Als u bereid bent om ervoor te werken, kunt u krijgen wat u wilt. Doe gewoon hard werken en kijk hoe alles begint te bewegen.

— Avina Celeste


If you want your life to be successful, you must look inward. You must change how you think before your life can change. You change your thinking. You change your actions. You change your life.

NL: Als je wilt dat je leven succesvol is, moet je naar binnen kijken. Je moet veranderen hoe je denkt voordat je leven kan veranderen. Je verandert van gedachten. Je verandert je acties. Je verandert je leven.

— Avina Celeste


Win or lose, you are trying, that’s what matters.

NL: Win of verlies, je probeert, dat is wat er toe doet.

— Avina Celeste