Ava quotes | 40 quotes van Ava

Ben je op zoek naar een Ava quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ava quotes. Veel leesplezier!

Ava quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ava verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ava quotes:

we get brave.we move.we believe.we keep going.

NL: we worden dapper. we bewegen.we geloven. we blijven doorgaan.

— Ava, You Are Safe Here.


you giver of light.you lover of love.you beautifulbeautifulhuman being you.

NL: je geeft licht. je houdt van liefde. je mooie mooie mens bent je.

— Ava, You Are Safe Here.


the hope is smallbut it is everything.

NL: De hoop is klein, maar het is alles.

— Ava


my strength should not threaten you.my strength is not a threat to your strength.you are strong.you are beautiful.you are lush.you are powerful.as you are.as i am.imagine the force we would be togetherif we lifted each other up.imagine the force we would be togetherif we didn’t tear each other down.

NL: Mijn kracht zou je niet moeten bedreigen.Mijn kracht is geen bedreiging voor je kracht.je bent sterk.je bent mooi.je bent weelderig.je bent machtig.zoals je bent.zoals ik ben.beeld je de kracht die we samen zouden zijn als we elkaar optilden.beeld je de kracht die we samen zouden zijn als we elkaar niet zouden neerhalen.

— Ava, You Are Safe Here.


i took a night drive.i needed to get away.i needed to knowit’s okay to goand have no destination,where time moves slowor doesn’t exist.that life can be like this,aimless wandering,just breathing,living,driving forever underneath the stars.

NL: Ik nam een nacht rijden.Ik moest weg.Ik moest weten dat het oke is om te gaan en hebben geen bestemming, waar tijd beweegt slowor niet bestaat. dat het leven kan zijn als dit, onweerstaanbaar zwerven, gewoon ademen, leven, rijden voor altijd onder de sterren.

— Ava, You Are Safe Here.


i am changingand i am loving change.

NL: Ik ben aan het veranderen en ik hou van verandering.

— Ava, You Are Safe Here.


every choice i have ever made after you existedhas been dependent on exactlyhow close i can have you next to meand how long i can get you to stay.

NL: Elke keuze die ik ooit heb gemaakt nadat je bestond… is afhankelijk van hoe dichtbij ik je kan hebben… naast hoe lang ik je kan laten blijven.

— Ava, This Is How You Know I Want You.


i am soft again.there is water and it surrounds me.there is feeling and i can feel it.i am awake and aliveand swollen and heavy with love.i am changingand i am loving change.

NL: Ik ben weer zacht.er is water en het omringt me.er is gevoel en ik kan het voelen.Ik ben wakker en levend en opgezwollen en zwaar met liefde.Ik ben aan het veranderen en ik ben liefdevolle verandering.

— Ava, You Are Safe Here.


i’m so hookedon how your mind works,on what you notice,on everything that excites you.i’m so caught up inhow you see the world,how you see everythingand still offer up your lovefor all to take it.you give me a glimpse of your heartand i can’t tell youhow much you turn me on.

NL: Ik ben zo verslaafd aan hoe je geest werkt, op wat je opvalt, op alles wat je opwindt.Ik ben zo verstrikt in hoe je de wereld ziet, hoe je alles ziet en nog steeds je liefde aanbiedt om het allemaal te nemen.Je geeft me een glimp van je hart en ik kan je niet vertellen hoeveel je me opwindt.

— Ava, This Is How You Know I Want You.


i feel everything.i do not know how to un-feeland to not feelis to stop the sun.

NL: Ik voel alles.Ik weet niet hoe on-feeland om niet te voelen is om de zon te stoppen.

— Ava, You Are Safe Here.


we talk of plans that are going to happen.we talk of the future,as if we know we will last.there is a sort of comfort in that.

NL: We praten over plannen die gaan gebeuren.We praten over de toekomst, alsof we weten dat we zullen duren.Er is een soort van troost in dat.

— Ava, This Is How You Know I Want You.


i open for you like a flower.i let you in like a new day.

NL: Ik open voor je als een bloem. Ik laat je binnen als een nieuwe dag.

— Ava, This Is How You Know I Want You.


you’re going to love your way out of this.out of the hurt.out of the pain.you’re going to love your way out of it and be free.

NL: Je gaat je uit de pijn uit deze. uit de pijn. je gaat je er uit te houden en vrij te zijn.

— Ava, You Are Safe Here.


you came in slowly like the fog and consumed me.

NL: Je kwam langzaam binnen als de mist en verteerde me.

— Ava, This Is How You Know I Want You.


stay too closeand she will leave.stay too farand she will leave.distance is too delicate a thing.

NL: Blijf te dichtbij en ze zal vertrekken. te ver blijven en ze zal vertrekken. afstand is te delicaat iets.

— Ava


you need to be careful with me.i fall in loveand i fall in love forever.

NL: Je moet voorzichtig zijn met mij. Ik word verliefd en ik word voor altijd verliefd.

— Ava


let me tell you i’m in love with you. let me tell you that the first thing i do when i wake is think of you. let me be completely honest about this– about what you mean to me.let me take it there without ruining everything.

NL: Laat me je vertellen dat ik verliefd op je ben. Het eerste wat ik doe als ik wakker word, is aan je denken. Laat me eerlijk zijn over wat je voor me betekent. Laat me het meenemen zonder alles te verpesten.

— Ava


i know it all ends the same, but i was interested in seeing how you would break my heart.

NL: Ik weet dat het allemaal hetzelfde eindigt, maar ik was geïnteresseerd in hoe je mijn hart zou breken.

— Ava


stay curious and stay the brave, strong, unrelenting soldier of love that you are.

NL: Blijf nieuwsgierig en blijf de dappere, sterke, meedogenloze soldaat van liefde die je bent.

— Ava, You Are Safe Here.


i sometimes think i’m too in love with alone. who could i love more than this peace?

NL: Soms denk ik dat ik te verliefd ben op alleen. Van wie kan ik meer houden dan van deze vrede?

— Ava, You Are Safe Here.


keep following your heart.it won’t always be easy, but it’ll be the most important thing you’ll do.

NL: Blijf je hart volgen.Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar het zal het belangrijkste zijn wat je gaat doen.

— Ava


i am learning that when love wants to stay it will stay.i am learning that when love wants to go it will go.

NL: Ik leer dat wanneer de liefde wil blijven het zal blijven.Ik leer dat wanneer de liefde wil gaan het zal gaan.

— Ava


everyone is in a hurry and things are always disappearing, and i am always left standing here–alone, waiting for the things that stay.

NL: Iedereen heeft haast en dingen verdwijnen altijd, en ik blijf altijd hier staan, alleen, wachtend op de dingen die blijven.

— Ava


there is something magical and addicting about going somewhere, being alone, and finding yourself in parts of the world you never knew existed, finding parts of yourself you never knew you would find.

NL: Er is iets magisch en verslaafd aan ergens heen gaan, alleen zijn, en jezelf vinden in delen van de wereld waarvan je nooit wist dat ze bestonden, delen van jezelf vinden waarvan je nooit wist dat je ze zou vinden.

— Ava


i let you love me.i let you take care of me.i let you do things to meno one was allowed to do before.

NL: Ik liet je van me houden. Ik liet je voor me zorgen. Ik liet je dingen doen die meno één eerder mocht doen.

— Ava


they say people only hear what they want to hear,but i don’t know if that is always true, i’ve been wanting to hear your heart and it’s as silent as the moon.

NL: Ze zeggen dat mensen alleen horen wat ze willen horen, maar ik weet niet of dat altijd waar is, ik wilde je hart horen en het is zo stil als de maan.

— Ava


i am not a jealous person,but when i am with you,the thought of someone elsepulling your attention away from mekills me a little insideeach time.

NL: Ik ben geen jaloers persoon, maar als ik bij jou ben… de gedachte dat iemand anders je aandacht wegtrekt… vermoordt me elke keer een beetje binnenin.

— Ava


through the rose glass window in their beautiful new home, you stare at the love you gave away.

NL: Door het rozenglas raam in hun prachtige nieuwe huis, staar je naar de liefde die je weggaf.

— Ava


it is hard not to count the hoursi have left with you.it is hard to be here now–knowing everything between uswill come to an end.

NL: Het is moeilijk om niet te tellen de ureni zijn vertrokken met jullie.Het is moeilijk om hier nu te zijn–weten alles tussen ons zal tot een einde komen.

— Ava


oh, the heartbreakingly beautiful tender weight of being human.

NL: Oh, het hartverscheurend mooie tedere gewicht van mens zijn.

— Ava, You Are Safe Here.


i would’ve done anything to make you happy.i think you knew that.i think this is why you knew you had to let me go.

NL: Ik zou alles gedaan hebben om je gelukkig te maken. Ik denk dat je dat wist. Ik denk dat je daarom wist dat je me moest laten gaan.

— Ava


you’d take one look at me and whole pieces of the earth would break off and fall away finally leaving me alone with you.

NL: Je zou één blik op me werpen en hele stukjes van de aarde zouden breken en uiteindelijk weg vallen en mij alleen met jou achterlaten.

— Ava


i do not know how to live tepidly.i was never built to fit in.i live by my souland my soul is insane.

NL: Ik weet niet hoe ik moet leven lekker.Ik ben nooit gebouwd om in te passen.Ik leef door mijn ziel en mijn ziel is krankzinnig.

— Ava


i am a woman and i am alone,and i cannot tell which one of the twoi love being more.

NL: Ik ben een vrouw en ik ben alleen, en ik kan niet zeggen wie van de twee het liefste is.

— Ava, You Are Safe Here.


love is my thighs,this belly,my eyes.love is my speech,the search,my cry.love is myself in the mirror.i will see love every time.

NL: liefde is mijn dijen, deze buik, mijn ogen.liefde is mijn speech, de zoektocht, mijn huilen.liefde is mezelf in de spiegel.ik zal liefde elke keer zien.

— Ava, You Are Safe Here.


woman-another word for beginning.another word for revolution.another word for healing.another word for being.another word for me.

NL: vrouw-een ander woord voor begin. een ander woord voor revolutie. een ander woord voor genezing. een ander woord voor zijn. een ander woord voor mij.

— Ava, You Are Safe Here.


the woman is rain,and when she falls,she is a monsoon.to love her is to drown.

NL: de vrouw is regen, en als ze valt, is ze een moesson. om van haar te houden is om te verdrinken.

— Ava, You Are Safe Here.


you wanted it all to make senseand you wanted the most complicated answer, but the answer is simple.just be.

NL: Je wilde het allemaal begrijpen en je wilde het meest gecompliceerde antwoord, maar het antwoord is simpel.

— Ava, You Are Safe Here.


my feelings tend to last longerthan my lovers doand it’s made a monsterout of my heart.

NL: Mijn gevoelens duren langer dan mijn geliefden… en het heeft een monster uit mijn hart gemaakt.

— Ava


there’s always been a little sadnessinside my happiness.i’ve never been able to separate the two.

NL: Er is altijd een beetje verdriet in mijn geluk geweest. Ik heb nooit in staat geweest om de twee te scheiden.

— Ava, You Are Safe Here.