AVA. quotes | 34 quotes van AVA.

Ben je op zoek naar een AVA. quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste AVA. quotes. Veel leesplezier!

AVA. quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van AVA. verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste AVA. quotes:

we talk of plans that are going to happen.we talk of the future, as if we know we will last.there is a sort of comfort in that.

NL: We praten over plannen die gaan gebeuren.We praten over de toekomst, alsof we weten dat we zullen duren.Er is een soort van troost in dat.

— AVA., this is how you know i want you.


the opening,the breaking,the falling apartis always so quick.the hurting,the healing,the putting back togetheris always too long.

NL: de opening, het breken, het uit elkaar vallen is altijd zo snel.het pijn doen, het helen, het weer in elkaar zetten is altijd te lang.

— AVA., you are safe here.


i can’t hold onto love.i’m not gentle enough.i always end upcrushing the thingin between my fingertips.

NL: Ik kan de liefde niet vasthouden.Ik ben niet zacht genoeg.Ik verpletter altijd het ding tussen mijn vingertoppen.

— AVA., you are safe here.


everything i know about loveis that it hurtsand is almost always never returnedthe way you want it to.but i have hopebecause i do not know everything.

NL: Alles wat ik weet over liefde is dat het pijn doet en bijna altijd nooit terugkomt zoals jij het wilt, maar ik heb hoop omdat ik niet alles weet.

— AVA., you are safe here.


i am awake and aliveand swollen and heavywith love.

NL: Ik ben wakker en levend en opgezwollen en zwaar van liefde.

— AVA., you are safe here.


i took it off.i did not want to carry it with me anymore.

NL: Ik deed het uit. Ik wilde het niet meer dragen.

— AVA., you are safe here.


i wanted to destroy you.you are mine to ruin.something so beautifulshould only exist for me.

NL: Ik wilde je vernietigen. Je bent van mij om te ruïneren. Iets zo moois zou alleen voor mij moeten bestaan.

— AVA., this is how you know i want you.


let your love cover me like skin.i want the whole world to see.

NL: Laat je liefde me bedekken als huid. Ik wil dat de hele wereld het ziet.

— AVA., this is how you know i want you.


i know it all ends the same,but i was interested in seeinghow you would break my heart.

NL: Ik weet dat het allemaal hetzelfde eindigt, maar ik was geïnteresseerd in hoe je mijn hart zou breken.

— AVA.


you came in slowly like the fogand consumed me.

NL: Je kwam langzaam binnen als de mist en verteerde me.

— AVA., this is how you know i want you.


i want so much to touch youwhere my hands cannot.

NL: Ik wil je zo graag aanraken waar mijn handen dat niet kunnen.

— AVA., this is how you know i want you.


hold company with yourself so sacredthat even when you are alone,you are whole.

NL: Houd gezelschap met jezelf zo heilig dat zelfs als je alleen bent, je heel bent.

— AVA., you are safe here.


some people are so deepyou fall into themand you never stop falling.

NL: Sommige mensen zijn zo diep dat je erin valt en je nooit stopt met vallen.

— AVA., this is how you know i want you.


i over love.i under love.i am either a floodor i am nothing.

NL: Ik over liefde.i onder liefde.Ik ben ofwel een overstroming of ik ben niets.

— AVA., you are safe here.


i swallowed the syllables of your nameand i was full.

NL: Ik slikte de lettergrepen van je naam in en ik zat vol.

— AVA., this is how you know i want you.


do not let anyone inuntil they love you so fiercely,you have no defense against their love.

NL: Laat niemand binnen totdat ze zo fel van je houden, je hebt geen verdediging tegen hun liefde.

— AVA., you are safe here.


you giver of light.you lover of love.you beautifulbeautifulhuman beingyou.

NL: je geeft licht. je houdt van liefde. je mooie mooie mens bent je.

— AVA., you are safe here.


you have outgrown this skin.stop trying to hold it in.stop trying to hold it together.let yourself break.

NL: je bent deze huid ontgroeid. stop proberen om het in te houden. stop proberen om het samen te houden. laat jezelf breken.

— AVA., you are safe here.


you wanted it all to make senseand you wanted the most complicated answer,but the answer is simple.just be.

NL: Je wilde het allemaal begrijpen en je wilde het meest gecompliceerde antwoord, maar het antwoord is simpel.

— AVA., you are safe here.


remember you are capable of the most powerful thing in the universe.you are capable of love.

NL: Onthoud dat je in staat bent tot het meest krachtige ding in het universum.Je bent in staat tot liefde.

— AVA., you are safe here.


oh, the heartbreakingly beautifultender weight of being human.

NL: Oh, het hartverscheurend mooie gewicht van mens zijn.

— AVA., you are safe here.


i just want to be honest about my feelings without destroying everything.

NL: Ik wil gewoon eerlijk zijn over mijn gevoelens zonder alles te vernietigen.

— AVA., you are safe here.


love yourself first,and you will always be in love.

NL: Hou eerst van jezelf, en je zult altijd verliefd zijn.

— AVA., you are safe here.


no one needs love from youmore than you need love from you.love yourself first,and you will always be in love.

NL: Niemand heeft meer liefde van jou nodig dan je liefde van jou nodig hebt.Hou eerst van jezelf, en je zult altijd verliefd zijn.

— AVA., you are safe here.


and sadness clung to mebecause she did not knowhow to be alone.

NL: En verdriet klampte zich aan me vast omdat ze niet wist hoe ze alleen moest zijn.

— AVA., you are safe here.


there’s always been a little sadness inside my happiness.i’ve never been able to separate the two.

NL: Er is altijd een beetje verdriet in mijn geluk geweest. Ik heb nooit in staat geweest om de twee te scheiden.

— AVA., you are safe here.


things keep falling in and out of place.this is the universe’s way of taking care of me.

NL: Dingen blijven maar op hun plaats vallen.Dit is de manier van het universum om voor mij te zorgen.

— AVA., you are safe here.


there is a difference betweenloneliness and solitude,one will empty you andone will fill you.you have the power to choose.

NL: Er is een verschil tussen eenzaamheid en eenzaamheid, één zal je leegmaken en één zal je vullen.Je hebt de macht om te kiezen.

— AVA., you are safe here.


i sometimes think i’m too in love with alone.who could i love more than this peace?

NL: Ik denk soms dat ik te verliefd ben op alleen. Wie kan ik meer liefhebben dan deze vrede?

— AVA., you are safe here.


i am a womanand i am alone,and i cannot tellwhich one of the twoi love being more.

NL: Ik ben een vrouw en ik ben alleen, en ik kan niet zeggen wie van de twee het liefste is.

— AVA., you are safe here.


i am like the moon–sometimes, full.sometimes, black.sometimes,forever and ever alone.

NL: Ik ben als de maan. Soms, vol. Soms, zwart. Soms, voor altijd en altijd alleen.

— AVA., you are safe here.


woman–another word for beginning.another word for revolution.another word for healing.another word for being.another word for me.

NL: vrouw – een ander woord voor begin. een ander woord voor revolutie. een ander woord voor genezing. een ander woord voor zijn. een ander woord voor mij.

— AVA., you are safe here.


show me all the parts of youthat you do not loveso i know where to begin.

NL: Laat me alle delen van je zien waar je niet van houdt, dus ik weet waar ik moet beginnen.

— AVA., you are safe here.


love is myself in the mirror.i will see love every time.

NL: liefde is mezelf in de spiegel.ik zal liefde elke keer zien.

— AVA., you are safe here.