Auliq-Ice quotes | 30 quotes van Auliq-Ice

Ben je op zoek naar een Auliq-Ice quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Auliq-Ice quotes. Veel leesplezier!

Auliq-Ice quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Auliq-Ice verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Auliq-Ice quotes:

By learning to be more warm-hearted we can create a more compassionate world.

NL: Door warmer te leren zijn kunnen we een meer meelevende wereld creëren.

— Auliq-Ice


Hope lies in what action we take.

NL: Hoop ligt in welke actie we nemen.

— Auliq-Ice


It is in the nature of the mind that the more we cultivate and familiarize ourselves with positive emotions, the more powerful they become.

NL: Het is in de aard van de geest dat hoe meer we ons cultiveren en vertrouwd maken met positieve emoties, hoe krachtiger ze worden.

— Auliq-Ice


The future can be different if we choose to make it so.

NL: De toekomst kan anders zijn als we ervoor kiezen om het zo te maken.

— Auliq-Ice


Positive emotions like compassion and loving kindness engender in us a deep sense of peace and serenity, and benefits others as well.

NL: Positieve emoties zoals mededogen en liefdevolle vriendelijkheid wekken in ons een diep gevoel van vrede en sereniteit op, en profiteren ook van anderen.

— Auliq-Ice


Inner beauty, warm-heartedness and compassion, is what brings about peace of mind.

NL: Innerlijke schoonheid, hartelijkheid en compassie, is wat zorgt voor gemoedsrust.

— Auliq-Ice


We can show love, respect for others, and honesty in whatever we do to help humanity.

NL: We kunnen liefde, respect voor anderen en eerlijkheid tonen in alles wat we doen om de mensheid te helpen.

— Auliq-Ice


If you have a warm heart and you care for others you’ll be happy and the community in which you live will be happier too.

NL: Als je een warm hart hebt en je zorgt voor anderen zul je gelukkig zijn en de gemeenschap waarin je leeft zal ook gelukkiger zijn.

— Auliq-Ice


There is no fortitude like patience, just as there is no destructive emotion worse than hatred.

NL: Er is geen standvastigheid zoals geduld, net zoals er geen destructieve emotie erger is dan haat.

— Auliq-Ice


Self-acceptance is the basis of a happy life.

NL: Zelfacceptatie is de basis van een gelukkig leven.

— Auliq-Ice


We experience happiness on a sensory level that is relatively short-lived. But lasting happiness is related to our state of mind.

NL: We ervaren geluk op een zintuiglijk niveau dat relatief van korte duur is. Maar blijvend geluk is gerelateerd aan onze gemoedstoestand.

— Auliq-Ice


Compassion brings us peace of mind. It brings a smile to our face and genuine smiles bring us closer together.

NL: Mededogen brengt ons gemoedsrust. Het brengt een glimlach in ons gezicht en echte glimlachen brengen ons dichter bij elkaar.

— Auliq-Ice


On a mental level, kindness and compassion give rise to lasting joy.

NL: Op een mentaal niveau geven vriendelijkheid en mededogen aanleiding tot blijvende vreugde.

— Auliq-Ice


A more peaceful world and a more peaceful century require that we rely not on weapons but on developing a widespread inner peace.

NL: Een meer vreedzame wereld en een meer vreedzame eeuw vereisen dat we niet op wapens vertrouwen, maar op het ontwikkelen van een wijdverspreide innerlijke vrede.

— Auliq-Ice


Peace in the world depends on our relating to each other with compassion.

NL: Vrede in de wereld hangt af van onze relatie met elkaar met mededogen.

— Auliq-Ice


If in day to day life you lead a good life, honestly, with love, compassion, and less selfishness, then automatically you will find peace.

NL: Als je in het dagelijks leven een goed leven leidt, eerlijk gezegd, met liefde, mededogen en minder egoïsme, dan zul je automatisch vrede vinden.

— Auliq-Ice


Living life without a goal is like sailing the sea without a compass.

NL: Het leven zonder doel is als de zee varen zonder kompas.

— Auliq-Ice


Grow your courage by remembering each day is a gift.

NL: Groei je moed door elke dag te onthouden is een geschenk.

— Auliq-Ice


The single greatest cause of happiness is gratitude.

NL: De grootste oorzaak van geluk is dankbaarheid.

— Auliq-Ice


Gratitude turns disappointment into lessons learned, discoveries made, alternatives explored, and new plans set in motion.

NL: Dankbaarheid verandert teleurstelling in geleerde lessen, ontdekkingen gemaakt, alternatieven onderzocht, en nieuwe plannen in gang gezet.

— Auliq-Ice


Those who are truly grateful are deeply moved by the privilege of living.

NL: Degenen die werkelijk dankbaar zijn, worden diep geraakt door het voorrecht om te leven.

— Auliq-Ice


Gratitude is a miracle of its own recognition. It brings out a sense of appreciation and sincerity of a being.

NL: Dankbaarheid is een wonder van zijn eigen erkenning. Het brengt een gevoel van waardering en oprechtheid van een wezen naar boven.

— Auliq-Ice


For the grateful, there is no room for disappointment; Each moment offers life.

NL: Voor de dankbaren is er geen ruimte voor teleurstelling; Elk moment biedt leven.

— Auliq-Ice


Knowing that you can endure a very difficult challenge offers a degree of confidence that the next challenge can also be endured.

NL: Weten dat jullie een zeer moeilijke uitdaging kunnen doorstaan biedt een zekere mate van vertrouwen dat de volgende uitdaging ook kan worden doorstaan.

— Auliq-Ice


Happiness softens trials, changes perspective, elevates attitudes, focuses attention, redirects negativity, empowers us to see more clearly, and expands, widens, lifts, ennobles and deepens the sense of meaning and purpose we discover in life.

NL: Geluk verzacht beproevingen, verandert perspectief, verhoogt attitudes, richt aandacht, omleidt negativiteit, stelt ons in staat om duidelijker te zien, en vergroot, verbreedt, tilt, en verdiept het gevoel van betekenis en doel dat we in het leven ontdekken.

— Auliq-Ice


Not only do our trials become classrooms that teach us life’s most profound lessons, they add joy and meaning to daily living.

NL: Niet alleen worden onze beproevingen klaslokalen die ons het leven leren meest diepgaande lessen, ze voegen vreugde en betekenis toe aan het dagelijks leven.

— Auliq-Ice


There is always a way forward if the responsible parties are willing to act.

NL: Er is altijd een weg vooruit als de verantwoordelijke partijen bereid zijn op te treden.

— Auliq-Ice


Together, life can bloom into something unimaginable!

NL: Samen kan het leven opbloeien tot iets onvoorstelbaars!

— Auliq-Ice


Time of failure is a more manageable chunk of time that allows you to pick up speed and momentum, but close enough that you don’t lose sight of the shore or feel overwhelmed by the enormity of the goal.

NL: Tijd van falen is een meer beheersbare brok tijd die u toelaat om snelheid en momentum op te pikken, maar dicht genoeg dat je niet uit het oog verliezen van de kust of voelen overweldigd door de enorme hoeveelheid van het doel.

— Auliq-Ice


Thinking Breeds Inventions and Innovations.

NL: Thinking Breeds Inventions and Innovations.

— Auliq-Ice