Audrey Niffenegger quotes | 19 quotes van Audrey Niffenegger

Ben je op zoek naar een Audrey Niffenegger quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Audrey Niffenegger quotes. Veel leesplezier!

Audrey Niffenegger quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Audrey Niffenegger verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Audrey Niffenegger quotes:

There is only one page left to write on. I will fill it with words of only one syllable. I love. I have loved. I will love.

NL: Er is nog maar één pagina over om op te schrijven. Ik zal het vullen met woorden van slechts één lettergreep. Ik hou van je. Ik heb liefgehad. Ik zal liefhebben.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


I won’t ever leave you, even though you’re always leaving me.

NL: Ik zal je nooit verlaten, ook al verlaat je me altijd.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


It’s hard being left behind. (…) It’s hard to be the one who stays.

NL: Het is moeilijk om achtergelaten te worden. (…) Het is moeilijk om degene te zijn die blijft.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


It’s dark now and I am very tired. I love you, always. Time is nothing.

NL: Het is nu donker en ik ben erg moe. Ik hou van je, altijd. Tijd is niets.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


Why is love intensified by absence?

NL: Waarom wordt liefde versterkt door afwezigheid?

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


I go to sleep alone, and wake up alone. I take walks. I work until I’m tired. I watch the wind play with the trash that’s been under the snow all winter. Everything seems simple until you think about it. Why is love intensified by abscence?

NL: Ik ga alleen slapen en word alleen wakker. Ik ga wandelen. Ik werk tot ik moe ben. Ik zie de wind spelen met het vuilnis dat de hele winter onder de sneeuw ligt. Alles lijkt simpel tot je erover nadenkt. Waarom wordt liefde versterkt door abscence?

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


Right now we are here, and nothing can mar our perfection, or steal the joy of this perfect moment.

NL: Op dit moment zijn we hier, en niets kan onze perfectie teniet doen, of de vreugde van dit perfecte moment stelen.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


‎I never wanted to have anything in my life that I couldn’t stand losing. But it’s too late for that.

NL: Ik wilde nooit iets in mijn leven hebben dat ik niet kon verdragen te verliezen. Maar daar is het te laat voor.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


Don’t you think it’s better to be extremely happy for a short while, even if you lose it, than to be just okay for your whole life?

NL: Denk je niet dat het beter is om heel even erg gelukkig te zijn, zelfs als je het verliest, dan om gewoon in orde te zijn voor je hele leven?

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


I am suddenly comsumed by nostalgia for the little girl who was me, who loved the fields and believed in God, who spent winter days home sick from school reading Nancy Drew and sucking menthol cough drops, who could keep a secret.

NL: Plotseling word ik verzonnen door nostalgie voor het kleine meisje dat ik was, die van de velden hield en geloofde in God, die de winterdagen thuis doorbracht ziek van school door te lezen Nancy Drew en het zuigen van menthol hoestdruppels, die een geheim konden bewaren.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


There are several ways to react to being lost. One is to panic: this was usually Valentina’s first impulse. Another is to abandon yourself to lostness, to allow the fact that you’ve misplaced yourself to change the way you experience the world.

NL: Er zijn verschillende manieren om te reageren op verloren gaan. Een daarvan is om in paniek te raken: dit was meestal Valentina’s eerste impuls. Een ander is om jezelf over te laten aan verlorenheid, om toe te staan dat je jezelf hebt misplaatst om de manier waarop je de wereld ervaart te veranderen.

— Audrey Niffenegger, Her Fearful Symmetry


Chaos is more freedom; in fact, total freedom. But no meaning. I want to be free to act, and I also want my actions to mean something.

NL: Chaos is meer vrijheid, in feite totale vrijheid. Maar geen betekenis. Ik wil vrij zijn om te handelen, en ik wil ook dat mijn acties iets betekenen.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


one of the best and the most painful things about time traveling has been the opportunity to see my mother alive.

NL: Een van de beste en pijnlijkste dingen over tijdreizen was de kans om mijn moeder levend te zien.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


I sit quietly and think about my mom. It’s funny how memory erodes, If all I had to work from were my childhood memories, my knowledge of my mother would be faded and soft, with a few sharp memories standing out.

NL: Ik zit stil en denk aan mijn moeder. Het is grappig hoe herinnering erodes, Als alles wat ik moest werken uit mijn jeugd herinneringen, mijn kennis van mijn moeder zou worden vervaagd en zacht, met een paar scherpe herinneringen opvallen.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


We are often insane with happiness. We are also very unhappy for reasons neither of us can do anything about. Like being separated.

NL: We zijn vaak gek van geluk. We zijn ook erg ongelukkig om redenen die geen van ons kan doen. Alsof je gescheiden bent.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


I think about my mother singing after lunch on a Summer afternoon, twirling in blue dress across the floor of her dressing room

NL: Ik denk dat mijn moeder zingt na de lunch op een zomermiddag, draaiend in blauwe jurk over de vloer van haar kleedkamer

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


When I am out there, in time, I am inverted, changed into a desperate version of myself. I become a thief, a vagrant, an animal who runs and hides. I startle old women and amaze children. I am a trick, an illusion of the highest order, so incredible that I am actually true.

NL: Als ik daar ben, op tijd, ben ik omgekeerd, veranderd in een wanhopige versie van mezelf. Ik word een dief, een zwerver, een dier dat rent en zich verbergt. Ik schrik oude vrouwen en verbaas kinderen. Ik ben een truc, een illusie van de hoogste orde, zo ongelooflijk dat ik echt waar ben.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


You can still be cool when you’re dead. In fact, it’s much easier, because you aren’t getting old and fat and losing your hair.

NL: Je kunt nog steeds cool zijn als je dood bent. In feite is het veel gemakkelijker, omdat je niet oud en vet en het verliezen van je haar.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife


…all of our laments could not add a single second to her life, not one additional beat of the heart, nor a breath.

NL: …al onze klaagzang kon geen seconde toevoegen aan haar leven, geen extra hartslag, geen adem.

— Audrey Niffenegger, The Time Traveler’s Wife