Atticus Poetry quotes | 72 quotes van Atticus Poetry

Ben je op zoek naar een Atticus Poetry quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Atticus Poetry quotes. Veel leesplezier!

Atticus Poetry quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Atticus Poetry verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Atticus Poetry quotes:

I hope to arrive at my death, late, in love, and a little drunk. 

NL: Ik hoop te komen tot mijn dood, laat, verliefd, en een beetje dronken. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I worry there is something broken in our generation,there are too many sad eyes on happy faces.

NL: Ik ben bang dat er iets gebroken is in onze generatie, er zijn te veel droevige ogen op gelukkige gezichten.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


We are made of all those who have built and broken us.

NL: We zijn gemaakt van al degenen die ons gebouwd en gebroken hebben.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Brushing a girl’s hair behind her earonce a daywill solve more problemsthan all thosetherapists and drugs.

NL: Borstelen van een meisje haar achter haar oor een dag zal meer problemen dan al die therapeuten en drugs oplossen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She was afraid of heightsbut she was much more afraid of never flying.

NL: Ze had hoogtevrees, maar ze was veel banger om nooit te vliegen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Depression is being colorblind and constantly told how colorful the world is.

NL: Depressie wordt kleurblind en voortdurend verteld hoe kleurrijk de wereld is.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


From the moment I saw her I knew this onewas worththebroken heart.

NL: Vanaf het moment dat ik haar zag wist ik dat deze het gebroken hart waard was.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Our songslive longer thanour kingdoms.

NL: Onze liederen leven langer dan onze koninkrijken.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I will follow you, my love, to the edge of all our days,to our very last tomorrows.

NL: Ik zal je volgen, mijn liefste, tot aan de rand van al onze dagen, tot onze allerlaatste morgenen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


We humans are so tortured by not properly guessing what will make us happy.

NL: Wij mensen worden zo gemarteld door niet goed te raden wat ons gelukkig zal maken.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


That was her magic— she could still see the sunseteven on those darkest days.

NL: Dat was haar magie. Ze kon nog steeds de zonsondergang zien op die donkerste dagen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Art takes time—Monet grew his gardensbefore he painted them.

NL: Kunst kost tijd.Monet kweekte zijn tuinen voordat hij ze schilderde.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


We are all born free and spend a lifetime becoming slaves to our own false truths.

NL: We zijn allemaal vrij geboren en worden een leven lang slaven van onze eigen valse waarheden.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


There will alwaysa glimmer in thosewho have been through the dark.

NL: Er zal altijd een glimp zijn in degenen die door het donker zijn geweest.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


True artcomes from flying with the madnessso close you burn your eyelashes.

NL: Ware kunsten komen van vliegen met de waanzin zo dichtbij dat je je wimpers verbrandt.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Put a girl in moonlightand tell only truthsand every man becomes a poet.

NL: Zet een meisje in het maanlicht en vertel alleen waarheden en elke man wordt een dichter.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She sat in her perfect house, with her perfect husband, wishing that her perfect life would end.

NL: Ze zat in haar perfecte huis, met haar perfecte man, en wenste dat haar perfecte leven zou eindigen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


And the stars blinked as they watched her carefully jealous of the way she shone.

NL: En de sterren knipperden toen ze haar zorgvuldig zagen jaloers op de manier waarop ze scheen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


We were strange in loveher and I too wild to last too rare to die.

NL: We waren vreemd in liefde en ik te wild om te sterven.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Sometimes I want a quiet lifeother timesI want to go a little bit fucking Gatsby.

NL: Soms wil ik een rustig leven… en wil ik een beetje Gatsby gaan neuken.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Drugs to mehave always beena pretty girl with a sly smilebeckoning mewith a finger down the dark path of a fork in the road.

NL: Drugs voor mij waren altijd een mooi meisje met een sluwe glimlach… met een vinger in het donkere pad van een vork op de weg.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She found herselfover a long and treacherous roadand the more treacherous the road became,the more of herselfshe found.

NL: Ze bevond zich op een lange en verraderlijke weg en hoe verraderlijker de weg werd, hoe meer van zichzelf ze vond.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


What a strange world. We trade our days for things.

NL: Wat een vreemde wereld. We ruilen onze dagen voor dingen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Don’t worry— you see, to some you are magic.

NL: Maak je geen zorgen, zie je, voor sommigen ben je magie.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


You and I will be lost and found a thousand times along this cobbled road of us.

NL: Jij en ik zullen verdwaald zijn en duizend keer gevonden worden langs deze geplaveide weg van ons.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


One day I’ll paint the perfect sunset– if I can only find the words.

NL: Op een dag zal ik de perfecte zonsondergang schilderen… als ik alleen de woorden kan vinden.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


A few drinks and the world was hers— she wore her whiskey like a loaded gun.

NL: Een paar drankjes en de wereld was van haar… ze droeg haar whisky als een geladen pistool.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Don’t ask her to be a rock for you to lean uponinstead, build her wingsand point her to the skyand she will teach you both to fly.

NL: Vraag haar niet om een rots te zijn waar je op kunt leunen… haar vleugels bouwen en haar naar de hemel wijzen… en ze zal jullie leren vliegen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I LIVE MY LIFESO HAPPILY IN CRAZY WITH HER.

NL: Ik leef m’n hele leven gelukkig met haar.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She was cool— the whole world seemed to spin around her in smooth jazz.

NL: Ze was cool de hele wereld leek te draaien rond haar in gladde jazz.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Poetry, is a life long war wagedagainst ineffable beauty.

NL: Poëzie, is een leven lang oorlog voeren tegen onuitputtelijke schoonheid.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


There is nothing prettier in thewhole wide world than a girlin lovewith every breath she takes.

NL: Er is niets mooier in de hele wijde wereld dan een meisje dat verliefd is op elke adem die ze neemt.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I think it’s beautifulthe way you sparkle when you talk about the things you love.

NL: Ik vind het prachtig zoals je glinstert als je praat over de dingen waar je van houdt.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She had just enough madness to make her interesting

NL: Ze had net genoeg waanzin om haar interessant te maken.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Watch carefully the magic that occurswhen you give a person enough comfort to just be themselves.

NL: Let goed op de magie die optreedt wanneer je een persoon genoeg comfort geeft om gewoon zichzelf te zijn.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Love her but leave her wild 

NL: Hou van haar, maar laat haar in het wild. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


It was her chaos that made her beautiful. 

NL: Het was haar chaos die haar mooi maakte. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I aspire to be an old man with an old wife laughing at old jokes from a wild youth.

NL: Ik wil een oude man zijn met een oude vrouw die lacht om oude grappen uit een wilde jeugd.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


A sky full of starsand he was staring at her. —ATTICUS

NL: Een hemel vol sterren en hij staarde naar haar. ATTICUS

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I WANT TO BE WITH SOMEONE WHO DREAMS OF DOING EVERYTHING IN LIFEAND NOTHING ON RAINY SUNDAY AFTERNOONS.

NL: Ik wil bij iemand zijn die er van droomt om alles in het leven te doen en niets op zondagmiddag.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Chase your stars fool, life is short. 

NL: Chase je sterren dwaas, het leven is kort. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Time is all we have and don’t. 

NL: Tijd is alles wat we hebben en niet. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


As he took her handhe gave herall she had beenwaiting for–a shiverdown her spine.

NL: Toen hij haar hand nam gaf hij haar alles waar ze op had gewacht… een rillingen van haar ruggengraat.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


There’s too much risk in loving,’the young boy said,‘no,’said the old man,‘there’s too much risk in not.

NL: Er is te veel risico in liefde, de jonge jongen zei: “Nee, zei de oude man, er is te veel risico in niet.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


When it comes to love we are primates breaking stickswhile pointing to our hearts.

NL: Als het gaat om liefde zijn we primaten die stokken breken terwijl ze naar ons hart wijzen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


It’s a lonelything, protecting a breakable heart

NL: Het is een eenzaam iets, het beschermen van een breekbaar hart.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


LIFE IS A JOURNEYTO FIND THE PEOPLEWEIRD LIKE YOU. —ATTICUS

NL: Het leven is een reis om mensen zoals jij te vinden. ATTICUS

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


THE RIGHTPOEM FINDS US EXACTLY WHEN IT NEEDS TO.—ATTICUS

NL: De rechterpositie vindt ons precies wanneer het nodig is.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


EVERYTHINGWE LOVE ISWELL ARRANGED DUST. – ATTICUS

NL: Alles wat we liefhebben is gearrangeerd. – ATTICUS

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She walkedthrough her lifeheavyfrom themighty wingsupon her back.

NL: Ze liep door haar leven zwaar van die machtige vleugels op haar rug.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I have seen your darkest nights and brightest days and I want you to knowthat I will be here forever loving you in dusk.

NL: Ik heb je donkerste nachten en helderste dagen gezien en ik wil dat je weet dat ik hier voor altijd van je zal houden in de schemering.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


THE HARDESTSTEPWE ALL MUST TAKEIS TO BLINDLY TRUST IN WHO WE ARE. – ATTICUS

NL: De hardste steep die we allemaal moeten nemen om blindtrouw te zijn in wie we zijn. – ATTICUS

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


It was never the way she lookedalways the way she wasI would have fallen in love with her with my eyes closed.

NL: Het was nooit de manier waarop ze er altijd uitzag zoals ze was. Ik zou verliefd op haar zijn geworden met mijn ogen dicht.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


The beautiful thing about young love is the truth in our hearts that it will last forever.

NL: Het mooie aan jonge liefde is de waarheid in ons hart dat het eeuwig zal duren.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I let her gobecause I knew she could do betterand now she’s goneI wonderif I should’ve just been better.

NL: Ik liet haar gaan omdat ik wist dat ze beter kon en nu ze weg is… vraag ik me af of ik beter had moeten zijn.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I’ll let you into my heart but wipe your feet at the door.

NL: Ik laat je in mijn hart, maar veeg je voeten aan de deur.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


LOVE COULD BE LABLEDPOISON AND WE’D DRINK IT ANYWAYS.

NL: Liefde kan Labbledpoison zijn en we drinken het toch.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


I just need you and some sunsets. 

NL: Ik heb alleen jou en wat zonsondergangen nodig. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She was another broken doll dreaming of a boy with glue. 

NL: Ze was weer een gebroken pop die droomde van een jongen met lijm. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Come, my darling,it is never too late to begin our love again.

NL: Kom, lieverd, het is nooit te laat om onze liefde weer te beginnen.

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


What good are wings without the courage to fly?

NL: Wat heb je aan vleugels zonder de moed om te vliegen?

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She conquered her demons and wore her scars like wings. 

NL: Ze veroverde haar demonen en droeg littekens als vleugels. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She wore the moonlight like lingerie. 

NL: Ze droeg het maanlicht als lingerie. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She was everything real in a world of make-believe. 

NL: Ze was alles wat echt was in een wereld van fantasie. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


She was not for everyone but she was for me. 

NL: Ze was niet voor iedereen, maar voor mij. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


You deserve to be the person you were meant to be. 

NL: Je verdient het om de persoon te zijn die je hoort te zijn. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Thinking of you is a poison I drink often. 

NL: Aan jou denken is een gif dat ik vaak drink. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Songs live longer than kingdoms. 

NL: Nummers leven langer dan koninkrijken. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Adventure runs on all sorts of whiskey. 

NL: Avontuur draait op allerlei soorten whisky. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


Break my heart and you will find yourself inside. 

NL: Breek mijn hart en je zult jezelf binnen vinden. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems


The prettiest girls shine brightest in the dark. 

NL: De mooiste meisjes schijnen het helderst in het donker. 

— Atticus Poetry


She wore his love like a loaded gun. 

NL: Ze droeg zijn liefde als een geladen pistool. 

— Atticus Poetry, Love Her Wild: Poems