Arthur Golden quotes | 14 quotes van Arthur Golden

Ben je op zoek naar een Arthur Golden quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Arthur Golden quotes. Veel leesplezier!

Arthur Golden quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Arthur Golden verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Arthur Golden quotes:

If you aren’t the woman I think you are, then this isn’t the world I thought it was.

NL: Als je niet de vrouw bent die ik denk dat je bent, dan is dit niet de wereld die ik dacht dat het was.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


Can’t you see? Every step I have taken, since I was that child on the bridge, has been to bring myself closer to you.

NL: Zie je het niet? Elke stap die ik heb gezet, sinds ik dat kind op de brug was, is om mezelf dichter bij je te brengen.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


We lead our lives like water flowing down a hill, going more or less in one direction until we splash into something that forces us to find a new course.

NL: We leiden ons leven als water dat van een heuvel afstroomt, min of meer in één richting tot we spetteren in iets dat ons dwingt om een nieuwe koers te vinden.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


Hopes are like hair ornaments. Girls want to wear too many of them. When they become old women they look silly wearing even one.

NL: Hoop is als haarornamenten. Meisjes willen er te veel dragen. Als ze oude vrouwen worden zien ze er dom uit om er zelfs één te dragen.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


Watch for the thing that will show itself to you. Because that thing, when you find it, will be your future.

NL: Kijk uit voor het ding dat zich aan je zal laten zien. Want dat ding, als je het vindt, zal je toekomst zijn.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


Of course, a sign doesn’t mean anything unless you know how to interpret it.

NL: Natuurlijk betekent een teken niets tenzij je weet hoe je het moet interpreteren.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


It’s less a matter of looking the other way than of closing our eyes to what we can’t stop from happening.

NL: Het is minder een kwestie van kijken de andere kant op dan van het sluiten van onze ogen voor wat we kunnen stoppen met gebeuren.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


The heart dies a slow death, shedding each hope like leaves until one day there are none. No hopes. Nothing remains.

NL: Het hart sterft een langzame dood… en vergiet elke hoop tot er op een dag geen is. Geen hoop. Er blijft niets over.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


I don’t know when we’ll see each other again or what the world will be like when we do. We may both have seen many horrible things. But I will think of you every time I need to be reminded that there is beauty and goodness in the world.

NL: Ik weet niet wanneer we elkaar weer zullen zien of hoe de wereld zal zijn als we dat doen. We hebben allebei veel verschrikkelijke dingen gezien. Maar ik zal elke keer aan je denken als ik eraan herinnerd moet worden dat er schoonheid en goedheid in de wereld is.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


For a flicker of a moment I imagined a world completely different from the one I’d always known, a world in which I was treated with fairness, even kindness– a world in which fathers didn’t sell their daughters.

NL: Voor een flits van een moment stelde ik me een wereld voor die totaal anders was dan die ik altijd gekend had, een wereld waarin ik met eerlijkheid behandeld werd, zelfs vriendelijkheid, een wereld waarin vaders hun dochters niet verkochten.

— Arthur Golden


And when I raised myself to look at the man who’d spoken, I had a feeling of leaving my misery behind me there on the stone wall.

NL: En toen ik mezelf opvoedde om naar de man te kijken die sprak, had ik het gevoel mijn ellende achter me te laten daar op de stenen muur.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


At the temple there is a poem called “Loss” carved into the stone. It has three words, but the poet has scratched them out. You cannot read loss, only feel it.

NL: Bij de tempel is een gedicht genaamd “Loss” gekerfd in de steen. Het heeft drie woorden, maar de dichter heeft ze eruit gekrast. Je kunt verlies niet lezen, alleen voelen.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


Flowers that grow where old ones have withered serve to remind us that death will one day come to us all.

NL: Bloemen die groeien waar oude verwelkt zijn dienen om ons eraan te herinneren dat de dood op een dag naar ons allemaal zal komen.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha


I began to feel that all the people I’d ever known who had died or left me had not in fact gone away, but continued to live on inside me just as this man’s wife lived on inside him.

NL: Ik begon het gevoel te krijgen dat alle mensen die ik ooit gekend had die dood waren of mij achterlieten, niet echt weg waren gegaan, maar verder in mij bleven leven net zoals de vrouw van deze man in hem leefde.

— Arthur Golden, Memoirs of a Geisha