Aristotle quotes | 20 quotes van Aristotle

Ben je op zoek naar een Aristotle quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Aristotle quotes. Veel leesplezier!

Aristotle quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Aristotle verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Aristotle quotes:

To perceive is to suffer.

NL: Het waarnemen is lijden.

— Aristotle


One swallow does not make a summer,neither does one fine day; similarly one day or brief time of happiness does not make a person entirely happy.

NL: Een zwaluw maakt geen zomer, noch doet een goede dag; op dezelfde manier een dag of korte tijd van geluk maakt een persoon niet helemaal gelukkig.

— Aristotle, The Nicomachean Ethics


For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.

NL: Voor de dingen die we moeten leren voordat we ze kunnen doen, leren we door ze te doen.

— Aristotle, The Nicomachean Ethics


…happiness does not consist in amusement. In fact, it would be strange if our end were amusement, and if we were to labor and suffer hardships all our life long merely to amuse ourselves…. The happy life is regarded as a life in conformity with virtue. It is a life which involves effort and is not spent in amusement….

NL: …geluk bestaat niet uit vermaak. Eigenlijk zou het vreemd zijn als ons einde vermaak zou zijn, en als we ons hele leven zouden werken en ontberingen zouden lijden, alleen maar om onszelf te amuseren… Het gelukkige leven wordt beschouwd als een leven in overeenstemming met de deugd. Het is een leven dat inspanning vergt en wordt niet besteed aan vermaak….

— Aristotle


Men acquire a particular quality by constantly acting a particular way… you become just by performing just actions, temperate by performing temperate actions, brave by performing brave actions.

NL: Mannen verwerven een bepaalde kwaliteit door constant op een bepaalde manier te handelen… je wordt gewoon door het uitvoeren van rechtvaardige acties, gematigd door gematigde acties uit te voeren, dapper door dappere acties uit te voeren.

— Aristotle


Excellence is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution; it represents the wise choice of many alternatives – choice, not chance, determines your destiny.

NL: Excellentie is nooit een ongeluk. Het is altijd het resultaat van hoge intentie, oprechte inspanning en intelligente uitvoering; het vertegenwoordigt de wijze keuze van vele alternatieven – keuze, geen kans, bepaalt jullie bestemming.

— Aristotle


It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

NL: Het is tijdens onze donkerste momenten dat we ons moeten concentreren om het licht te zien.

— Aristotle


Wit is educated insolence.

NL: Getuige is opgevoede onbeschaamdheid.

— Aristotle


The secret to humor is surprise.

NL: Het geheim van humor is verrassing.

— Aristotle


Knowing yourself is the beginning of all wisdom.

NL: Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid.

— Aristotle


It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.

NL: Het is het teken van een opgeleide geest om een gedachte te kunnen vermaken zonder het te accepteren.

— Aristotle, Metaphysics


youth is easily deceived because it is quick to hope.

NL: jeugd is gemakkelijk misleid omdat het snel is om te hopen.

— Aristotle


The pleasures arising from thinking and learning will make us think and learn all the more. 1153a 23

NL: De geneugten die voortkomen uit denken en leren zullen ons des te meer doen denken en leren. 1153a 23

— Aristotle, The Nicomachean Ethics


Happiness depends upon ourselves.

NL: Geluk hangt af van onszelf.

— Aristotle


Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.

NL: Geluk is de betekenis en het doel van het leven, het hele doel en het einde van het menselijk bestaan.

— Aristotle


Happiness is a state of activity.

NL: Geluk is een toestand van activiteit.

— Aristotle


Happiness is a quality of the soul…not a function of one’s material circumstances.

NL: Geluk is een kwaliteit van de ziel… niet een functie van iemands materiële omstandigheden.

— Aristotle


Hope is a waking dream.

NL: Hoop is een ontwakende droom.

— Aristotle


Poetry is finer and more philosophical than history; for poetry expresses the universal, and history only the particular.

NL: Poëzie is fijner en filosofischer dan geschiedenis; want de poëzie drukt het universele uit, en de geschiedenis alleen het bijzondere.

— Aristotle


The educated differ from the uneducated as much as the living differ from the dead.

NL: De opgeleiden verschillen van de ongeschoolden net zoveel als de levenden verschillen van de doden.

— Aristotle