Antoine de Saint-Exupéry quotes | 24 quotes van Antoine de Saint-Exupéry

Ben je op zoek naar een Antoine de Saint-Exupéry quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Antoine de Saint-Exupéry quotes. Veel leesplezier!

Antoine de Saint-Exupéry quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Antoine de Saint-Exupéry verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Antoine de Saint-Exupéry quotes:

Love does not consist of gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.

NL: Liefde bestaat niet uit het staren naar elkaar, maar in het samen naar buiten kijken in dezelfde richting.

— Antoine de Saint-Exupéry, Airman’s Odyssey


It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.

NL: Het is de tijd die je verspild hebt voor je roos die je roos zo belangrijk maakt.

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


People have forgotten this truth,” the fox said. “But you mustn’t forget it. You become responsible forever for what you’ve tamed. You’re responsible for your rose.

NL: Mensen zijn deze waarheid vergeten,” zei de vos. “Maar je moet het niet vergeten. Je wordt voor altijd verantwoordelijk voor wat je getemd hebt. Jij bent verantwoordelijk voor je roos.

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


Of course I’ll hurt you. Of course you’ll hurt me. Of course we will hurt each other. But this is the very condition of existence. To become spring, means accepting the risk of winter. To become presence, means accepting the risk of absence.

NL: Natuurlijk doe ik je pijn. Natuurlijk doe je me pijn. Natuurlijk zullen we elkaar pijn doen. Maar dit is de conditie van het bestaan. Om lente te worden, betekent accepteren van het risico van de winter. Om aanwezig te worden, betekent het accepteren van het risico van afwezigheid.

— Antoine de Saint-Exupéry, Manon, Ballerina


If you love a flower that lives on a star, it is sweet to look at the sky at night. All the stars are a-bloom with flowers…

NL: Als je van een bloem houdt die op een ster leeft, is het lief om’s nachts naar de hemel te kijken. Alle sterren zijn a-bloom met bloemen…

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


True love begins when nothing is looked for in return.

NL: Ware liefde begint wanneer er niets in ruil wordt gezocht.

— Antoine de Saint-Exupéry


Love consists of not looking each other in the eye, but of looking outwardly in the same direction.

NL: Liefde bestaat uit niet elkaar in de ogen kijken, maar naar buiten kijken in dezelfde richting.

— Antoine de Saint-Exupéry, Airman’s Odyssey


When someone blushes, doesn’t that mean ‘yes’?

NL: Als iemand bloost, betekent dat dan niet ‘ja’?

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


I am beginning to understand,” said the little prince. “There is a flower… I think that she has tamed me…

NL: Ik begin het te begrijpen,” zei de kleine prins. “Er is een bloem… Ik denk dat ze me getemd heeft…

— Antoine de Saint-Exupéry


She cast her fragrance and her radiance over me. I ought never to have run away from her… I ought to have guessed all the affection that lay behind her poor little stratagems. Flowers are so inconsistent! But I was too young to know how to love her…

NL: Ze wierp haar geur en haar glans over me heen. Ik had nooit voor haar weg moeten lopen… Ik had alle genegenheid moeten raden die achter haar arme kleine listjes lag. Bloemen zijn zo inconsistent! Maar ik was te jong om van haar te houden…

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


No single event can awaken within us a stranger whose existence we had never suspected. To live is to be slowly born.

NL: Geen enkele gebeurtenis kan in ons ontwaken… een vreemdeling wiens bestaan we nooit hadden vermoed. Leven is langzaam geboren worden.

— Antoine de Saint-Exupéry, Flight to Arras


That is the hardest thing of all. It is much harder to judge yourself than to judge others. If you succeed in judging yourself, it’s because you’re truly a wise man.

NL: Dat is het moeilijkste van allemaal. Het is veel moeilijker om over jezelf te oordelen dan over anderen. Als het je lukt om jezelf te veroordelen, is het omdat je echt een wijs man bent.

— Antoine de Saint-Exupéry


You will have five hundred million little bells, and I shall have five hundred million springs of fresh water…

NL: Jij hebt vijfhonderd miljoen kleine klokken, en ik zal vijfhonderd miljoen bronnen vers water hebben…

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


What makes the desert beautiful,’ said the little prince, ‘is that somewhere it hides a well…

NL: Wat de woestijn mooi maakt,’ zei de kleine prins, ‘Is dat ergens het verbergt een bron…

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.

NL: De mooiste dingen in de wereld kunnen niet worden gezien of aangeraakt, ze worden gevoeld met het hart.

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


I shall look at you out of the corner of my eye, and you will say nothing. Words are the source of misunderstandings.

NL: Ik zal naar je kijken uit de hoek van mijn oog, en je zult niets zeggen. Woorden zijn de bron van misverstanden.

— Antoine de Saint-Exupéry


A goal without a plan is just a wish.

NL: Een doel zonder plan is slechts een wens.

— Antoine de Saint-Exupéry


I remembered the fox. One runs the risk of crying a bit if one allows oneself to be tamed.

NL: Ik herinnerde me de vos. Men loopt het risico een beetje te huilen als men zich laat temmen.

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


A rock pile ceases to be a rock pile the moment a single man contemplates it, bearing within him the image of a cathedral.

NL: Een steenhoop houdt op een rotshoop te zijn op het moment dat een enkele man er over nadenkt, waarbij hij het beeld van een kathedraal in zich draagt.

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.

NL: Als je een schip wilt bouwen, drum dan de mannen niet op om hout te verzamelen, het werk te verdelen en bevelen te geven. In plaats daarvan, leer ze te verlangen naar de uitgestrekte en eindeloze zee.

— Antoine de Saint-Exupéry


And the fox said to the little prince: men have forgotten this truth, but you must not forget it. You become responsible, forever, for what you have tamed.

NL: En de vos zeide tot den kleine prins: Mannen zijn deze waarheid vergeten, maar gij mag die niet vergeten. Je wordt verantwoordelijk, voor altijd, voor wat je getemd hebt.

— Antoine de Saint-Exupéry


Sometimes, there is no harm in putting off a piece of work until another day.

NL: Soms kan het geen kwaad om een stuk werk uit te stellen tot een andere dag.

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


If you succeed in judging yourself rightly, then you are indeed a man of true wisdom.

NL: Als je er in slaagt jezelf correct te beoordelen, dan ben je inderdaad een man van ware wijsheid.

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


The only things you learn are the things you tame

NL: De enige dingen die je leert zijn de dingen die je temt.

— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince